Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.87223
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Ξενούλης : Ε. Δημητριάδου
: Β. Δημουλά
Τηλέφωνα : 2131361331-1329-1325
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημ/νία : 11/10/23
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας Γρ. Περιφερειαρχών
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων για την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β' βαθμού σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.5056/06-10-2023 (Α'163), «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ,κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Στις διατάξεις του άρθρου 51 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β' βαθμού σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπαλλήλους σας που ασχολούνται με ζητήματα τόσο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΔΕΔΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Γρ. Υπουργού
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γρ. Υπουργού
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Έδρες τους
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Ν.Π.Ε.)
Μεσογείων 15
115 26 - ΑΘΗΝΑ
5. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
4. Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γρ. Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
6. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)