Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. 61524
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αθήνα 23/2/2023
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. : 156 69 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τεχνικός έλεγχος μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος
ΣΧΕΤ.: Τα από 13-2-2023 και 17-2-2023 μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών μηνυμάτων σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α' 30), για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, απαιτείται, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, και η υποβολή ισχύοντος, κατά το χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (ΔΑΟ), πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσης χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Η εν λόγω απαίτηση ισχύει εφόσον το επιβατηγό όχημα έχει καταστεί υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο κράτος προηγούμενης κυκλοφορίας του.
Βάσει των παραπάνω δεν επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας σε μεταχειρισμένο επιβατηγό όχημα που δεν διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσής του, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, ενώ το όχημα είχε καταστεί υπόχρεο για τεχνικό έλεγχο στη χώρα αυτή.
β) Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η αριθμ. 9129/21-12-2022 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών (ΑΔΑ: Ω33Ξ465ΧΘΞ-ΗΩ4) αφορά στον τεχνικό έλεγχο επιβατηγών οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, δηλαδή τους έχουν χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας και όχι σε περιπτώσεις όπως αυτή του οχήματός σας, για το οποίο, σύμφωνα με τα από 13-2-2023 και 17-2-2023 μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ