Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 84277
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληρ. : Ε. Κατσαγούνος
Τηλ. : 2106508531
E-mail : e.katsagounos@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝ.
Παπάγου, 16/03/2023
ΘΕΜΑ: Τεχνικός έλεγχος σχολικών οχημάτων
ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αρ. 17910/1225/2014 (Β' 2129) «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.» υ.α.
β) Η υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β' 1003) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» υ.α.
Απαντώντας στα ερωτήματά σας, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και αφορούν τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ σχολικών οχημάτων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1) Με το άρθρο 5 της (α) σχετ. υ.α. καθιερώθηκε ειδικός έλεγχος αμαξώματος για τα πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και σχολικά μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας εκπαίδευσης. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από δημόσιο ΚΤΕΟ ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων, που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου αμαξώματος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21504/1771/1992 (Β' 408) υ.α.
Μετά από επιτυχή έλεγχο εκδίδεται εις διπλούν «Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων - Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων» που συνοδεύεται απαραίτητα από τον Πίνακα Ελέγχου του Παραρτήματος Ι του άρθρου 9 και την Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος III του άρθρου 9 της (α) σχετ. υ.α. Το ένα αντίγραφο της βεβαίωσης παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να το καταθέσει πέραν των λοιπών δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 3 στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, όπου σε αυτή τίθεται η παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 17910/1225 ΑΠΟΦΑΣΗ». Το άλλο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
2) Στα πλαίσια της περιοδικότητας του ελέγχου των σχολικών λεωφορείων ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης μεταφερόμενων ατόμων, αυτός διενεργείται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της (β) σχετ. υ.α. Ειδικότερα για τα καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα στερέωσης αυτών, διενεργούνται οι έλεγχοι των σημείων από 10101 έως 10106 του Παραρτήματος I «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ» του άρθρου 13.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Α. Σκυλλάκος