Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. 148563
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αθήνα 10/5/2023
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. : 156 69 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρο)
ΣΧΕΤ.: Το από 6-2-2023 μήνυμά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού μηνύματός σας και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 2805/2021 υ.α. (Β’ 99) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (ΑΔΑ: 6ΖΞ3465ΧΘΞ-ΥΝΞ), όπως αυτό τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αρ. 113794/2023 υ.α. (Β’ 2525), προβλέπεται, αντίστοιχα, ότι:
«1. Όλα τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, υποχρεούνται μέχρι τις 18/12/2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας» και «3. Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη μέχρι τις 30/9/2023. Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης για έλξη ρυμουλκούμενου ή τοποθέτησης επί αυτής εξαρτήματος στήριξης (π.χ. σχάρα ποδηλάτου, μπαγκαζιέρα), αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται. Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης επί της διάταξης σύνδεσης οιουδήποτε εξαρτήματος για τη μεταφορά αντικειμένων, όπου επιτρέπεται, μετά το πέρας της μεταφοράς το εξάρτημα θα πρέπει να αφαιρείται και η διάταξη σύνδεσης να αποσπάται ή να αναδιπλώνεται».
2. Βάσει των προαναφερόμενων, μέχρι τις 30/9/2023, κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, δεν θα σημειώνεται έλλειψη.
Επίσης, μέχρι τις 18/12/2023, τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν κοτσαδόρο μπορούν να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υ.α. (Β’ 524), ή να έχουν εκδοθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το ρυμουλκούμενο όχημα κατηγορίας Ο1 ή Ο2.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ