Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
E-mail : notaries@notariat.gr
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ. 219
ΠΡΟΣ Όλους τους Συμβολαιογράφους της Χώρας
ΘΕΜΑ: «Απόφαση ΑΑΔΕ: myPROPERTY, επέκταση της ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1184/23.11.2023 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στις 27.11.2023 στο ΦΕΚ Β΄6665, με τίτλο: “Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. -«Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.»- και καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς
Συνοπτικά, και σύμφωνα με το από 27.11.2023 σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, με την ανωτέρω απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής:
1. Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.
2. Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:
• Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή myPROPERTY (λ.χ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).
• Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.
3. Για όλες τις παραπάνω δηλώσεις έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY η νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ», οι οποίες:
• υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου
• εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ και
• η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης:
1. Η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της παραπάνω εφαρμογής του myPROPERTY (δηλώσεις της παρ.1 του άρ.2 της απόφασης) είναι προαιρετική μέχρι τις 31/12/2023. Από την 1/1/2024, όλες οι ανωτέρω δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο μέσω της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας.
2. Από 01/01/2024 καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης.
3. Δηλώσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης, οι οποίες από 01/01/2024 δεν υποβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 3, αλλά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε με τη διαδικασία της υπό στοιχεία Α. 1137/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση, για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY - Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας