Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ. 1271
ΑΔΑ 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες:
Για θέματα μονίμου προσωπικού
• Α. Πατσιαβούρα 2131364380
• Ε. Παυλή 2131364382
• Ι. Τζήμα 2131364431
Για θέματα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
• Γ. Λατσούδη 2131364372
• Ε. Οψίμου 2131364369
• Γ. Μπαρουτάς 2131364386
Για θέματα τροποποίησης στην εφαρμογή της Απογραφής του Ανθρώπινου Δυναμικού και στο ΜΑΔΕΔ
• Ζ. Γκίκα 2131364389
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: οικ.102775
ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
1. Γραφεία Γραμματέων
2. Διευθύνσεις Διοίκησης
ΘΕΜΑ: Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α' βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους
Εισαγωγικά
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5056/2023 (Α'163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», ο οποίος, στο ΜΕΡΟΣ Γ’, περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α' βαθμού, με αντίστοιχη πρόβλεψη για τη μεταφορά του προσωπικού στον οικείο δήμο.
Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, επιλύονται ζητήματα δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων και λόγω υποστελέχωσης, συγκεντρώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό στον οικείο δήμο.
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στη δημοτική αρχή, της βέλτιστης κατανομής του μεταφερόμενου προσωπικού στις υπηρεσίες του δήμου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, μέσω ενιαίου πλέον προγραμματισμού προσλήψεων και ενιαίας κάλυψης θέσεων με το σύστημα κινητικότητας των υπαλλήλων, καθώς και με την αξιοποίηση ενιαίας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η μεταφορά οργανικών μονάδων και προσωπικού στον οικείο δήμο, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων κατά το μεταβατικό στάδιο, που θα διανυθεί, μέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήμου.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν. 5056/2023 (Α'163), προβλέπεται ότι το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται στον «μητρικό» δήμο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση και μάλιστα λαμβάνεται μέριμνα και για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών προσλήψεων και μετατάξεων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών του δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ρυθμίσεις, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 5056/2023 (Α'163) «2.α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που απασχολούνται στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο μέχρι τη λήξη τους.
β. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως.
Επιπλέον, συστήνονται αυτοδικαίως οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που καταργούνται, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή προκήρυξη σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 (Α’ 220) περί μέριμνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών ή των οποίων έχει εγκριθεί η κάλυψη στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων ή για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης. Οι θέσεις των προηγούμενων εδαφίων συστήνονται επιπλέον των υφιστάμενων θέσεων του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήμου.
Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις που συστήνονται με την παρούσα γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του δήμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννομες συνέπειες.
γ. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται με το παρόν άρθρο συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήμο μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης. Ομοίως, προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή μετακινηθεί δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, από τα ως άνω νομικά πρόσωπα, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.
δ. Εντός έξι (6) μηνών από την κατάργηση των ως άνω νομικών προσώπων, οι οικείοι δήμοι τροποποιούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)]. Η προβλεπόμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί. Μέχρι την ως άνω τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε,
α) είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου,
β)είτε με τις οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών προσώπων, οι οποίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει».
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών εμπίπτουν:
• το μόνιμο προσωπικό,
• το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
• το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
• οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής,
των νομικών προσώπων που καταργούνται. Το ανωτέρω προσωπικό καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου από 1-1-2024, παρέχοντας τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής.
Από την ίδια ημερομηνία, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο, μέχρι τη λήξη τους.
Σύσταση θέσεων και κατάταξη προσωπικού
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, με αυτές που ήδη κατείχε στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οι οποίες συστήνονται στον οικείο δήμο αυτοδικαίως, δηλαδή εκ του νόμου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 ΚΚΔΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό ΙΔΑΧ προβλέπονται μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τους μουσικούς. Επομένως, δεν νοείται πρόβλεψη οργανικών θέσεων ΙΔΑΧ για προσωπικό άλλων κλαδοειδικοτήτων.
Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του δήμου (δηλαδή του νέου Δημάρχου), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την μέριμνα του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννομες συνέπειες.
Επειδή για την έκδοση της πράξης κατάταξης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διαπίστωσης της κατάργησης του νομικού προσώπου, η δε προθεσμία για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων είναι κοινή και λήγει 31-1-2024, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και δήμοι) να προγραμματίσουν εγκαίρως τις ενέργειές τους, προκειμένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσμία.
Ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεταφερόμενο προσωπικό διέπεται, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του πρώτου μέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις του δευτέρου μέρους του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει).
Οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει) και τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.4194/2013, όπως ισχύει).
Πέραν των θέσεων του μεταφερόμενου προσωπικού, συστήνονται επιπλέον στο δήμο, αυτοδικαίως, οι οργανικές θέσεις των καταργούμενων νομικών προσώπων, οι οποίες εμπίπτουν στις εξής περιπτώσεις:
• έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψή τους ή προκήρυξη σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 περί μέριμνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και εκκρεμεί ο διορισμός/πρόσληψη,
• έχει εγκριθεί η κάλυψή τους, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων των καταργούμενων νομικών προσώπων και εκκρεμεί έκδοση προκήρυξης,
• εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.
Όλες οι προαναφερόμενες θέσεις, οργανικές και προσωποπαγείς, συστήνονται επιπλέον των υφιστάμενων θέσεων του ΟΕΥ του οικείου δήμου.
Προς τούτο, οι διοικητικές υπηρεσίες των καταργούμενων νομικών προσώπων, θα πρέπει, άμεσα, να ενημερώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου δήμου, τόσο για τις θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού, κατά
σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όσο και για την ύπαρξη θέσεων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις και εκκρεμεί η κάλυψή τους είτε με διορισμό είτε με μετάταξη, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, κατά περίπτωση (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο υπαλλήλου, σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκήρυξη κάλυψης, εγκριτική απόφαση προγραμματισμού πρόσληψης, εκκρεμότητα μετάταξης).
Οι προσωποπαγείς θέσεις είτε μονίμου προσωπικού είτε προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταργούνται κατά την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση του υπαλλήλου.
Προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση
Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση δυνάμει των διατάξεων του ΕΣΚ του ν.4440/2016 ή άλλων διατάξεων ή με μετακίνηση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, για το οποίο προβλέπεται ότι συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.
Ομοίως, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή μετακινηθεί από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα σε άλλους φορείς, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.
Εννοείται ότι, το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα και υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στον οικείο δήμο, καθίσταται προσωπικό του δήμου από 1ης-1-2024, χωρίς άλλη διατύπωση.
Τυχόν προσωπικό του δήμου που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, επιστρέφει στην οργανική του θέση από την ίδια ημερομηνία.
Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα κατατάσσεται, σε κάθε περίπτωση, με τη διαδικασία που αναλύθηκε ανωτέρω, σε αντίστοιχες θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως στον οικείο δήμο, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύουσα απόσπαση ή μετακίνηση, εφόσον συνεχίζεται κατά τα ανωτέρω.
Σχολικές Επιτροπές της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010
Οι αρμοδιότητες των Ν.Π.Δ.Δ «Σχολικές Επιτροπές» της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (Α’ 87) ασκούνται από τον οικείο δήμο από την 30η.6.2024 (άρθρο 28, παρ.1). Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία περί μεταφοράς προσωπικού στο δήμο, εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 5056/2023, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Κοινωφελείς επιχειρήσεις δήμων
Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.5056/2023, η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία μεταφοράς προσωπικού στο δήμο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των καταργούμενων δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 252 του Δημοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 όπως ισχύει), καθώς και των διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019, ήτοι των διασπασμένων δήμων.
Στην περίπτωση των ως άνω διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, το προσωπικό θα κατανεμηθεί στους οικείους δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται μέχρι 31-1-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7θ του άρθρου 29.
Προσωπικό των επιχειρήσεων που έχει διοριστεί/προσληφθεί σε διευθυντικές θέσεις θα μεταφερθεί στον οικείο δήμο με την κλαδοειδικότητά του όπως αυτή προκύπτει από το ισχύον Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (π.δ.85/2022 όπως ισχύει), ώστε να εναρμονισθεί με τα ισχύοντα για το προσωπικό των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 ΚΚΔΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό ΙΔΑΧ προβλέπονται μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τους μουσικούς. Οι θέσεις λοιπών κλαδοειδικοτήτων, είτε αντιστοιχούν σε υπηρετούν προσωπικό είτε εκκρεμούν προς κάλυψη μέσω προκήρυξης κ.λπ., θα συσταθούν ως προσωποπαγείς.
Η προϋπηρεσία του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη για κάθε συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2α και 7θ του άρθρου 29.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων, καθώς οι συγκεκριμένες κοινωφελείς επιχειρήσεις, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα και έργου τους, έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 29 και δεν λύονται.
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Συμβασιούχοι μίσθωσης έργου - Λοιποί απασχολούμενοι στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα
Όπως ήδη αναφέρθηκε, με τις διατάξεις των άρθρων 27-29 του ν.5056/2023 λαμβάνεται μέριμνα για τη μεταφορά του συνόλου των απασχολούμενων στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.
Έτσι, στον οικείο δήμο θα μεταφερθούν οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αλλά και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου που απασχολούνται είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων είτε με τις κοινές διατάξεις. Προς τούτο, θα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, μέχρι τις 31-1-2024, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2024. Στην πρώτη περίπτωση (συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) οι δήμοι διατηρούν το δικαίωμα ανανέωσης/παράτασης των συμβάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις, ενώ στη δεύτερη οι συμβάσεις συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Εγκρίσεις για την πρόσληψη νέων συμβασιούχων που έχουν ήδη χορηγηθεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα μπορούν να υλοποιηθούν από τους δήμους.
Σημειώνεται ότι, τυχόν υπέρβαση του αριθμού των θέσεων ΙΔΟΧ που προβλέπονται στους ΟΕΥ των δήμων κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚΔΚΥ λόγω της μεταφοράς του προσωπικού ΙΔΟΧ των καταργούμενων νομικών προσώπων δεν έχει καμία επίπτωση εν προκειμένω, καθώς πρόκειται για αρμοδιότητα και προσωπικό που μεταφέρεται εκ του νόμου. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο κατά την πρώτη τροποποίηση του ΟΕΥ να αυξηθεί αναλόγως ο αριθμός των θέσεων ΙΔΟΧ.
Τέλος, στους δήμους μεταφέρονται και οι απασχολούμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (φοιτητές ΤΕΙ, ασκούμενοι δικηγόροι).
Τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμων
Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την κατάργηση των νομικών προσώπων, οι δήμοι θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας τους, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως ισχύει), για την ένταξη των καταργούμενων υπηρεσιών και των θέσεων του προσωπικού τους στον οργανισμό του δήμου.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός των θέσεων ΙΔΟΧ εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.
Επισημαίνεται ότι, η προβλεπόμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί, σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση της παρ. 2 περ. δ του άρθρου 27 του ν. 5056/2023.
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών από 1-1-2024 και μέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήμου
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.5056/2023, μέχρι την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, ορίζεται, με απόφαση του οικείου δημάρχου, ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε:
α) είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου,
β) είτε με τις οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών προσώπων.
Με σκοπό, δε, την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων από τον οικείο δήμο, από 1ης-1-2024 (άρθρο 27 παρ. 1) και δεδομένης της αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού τους, θα πρέπει οι διοικητικές υπηρεσίες των δήμων να μεριμνήσουν για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του νέου δημάρχου, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των επτά (7) ημερών από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του οικείου δημάρχου.
-> Διευκρινίζονται, κατά περίπτωση, τα εξής:
Περίπτωση (α): Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου, θα πρέπει, αμέσως μετά την κατάταξη του προσωπικού κατά την παρ. 2β του άρθρου 27 του νόμου, να ακολουθήσει η τοποθέτησή του στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του δήμου, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και η ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση.
Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την τροποποίηση των οικείων οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, επισημαίνονται τα εξής:
i) Εάν στις εν λόγω οργανικές μονάδες είναι τοποθετημένοι προϊστάμενοι κατόπιν επιλογής, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους.
ii) Εάν στις εν λόγω οργανικές μονάδες καθήκοντα ευθύνης ασκούν αναπληρωτές προϊστάμενοι, θα πρέπει, μετά την τοποθέτηση του προσωπικού του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις άσκησης των καθηκόντων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης του άρθρου 100 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν, προκειμένου σε κάθε περίπτωση, να τηρείται η αρχή της νομιμότητας.
Περίπτωση (β): Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου από τις υφιστάμενες οργανικές του μονάδες, εξυπακούεται ότι αυτές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με την ίδια δομή και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήμου, οι μονάδες αυτές θα υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός θα ορίσει και οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.
Σε κάθε περίπτωση, προκρίνεται να επιλεγεί η άσκηση ομοειδών αρμοδιοτήτων, ιδίως διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου και να ακολουθήσει η τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού που τις ασκεί, αντιστοίχως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική υπηρεσία του καταργούμενου νομικού προσώπου, οι υπάλληλοι της οποίας - επιφορτισμένοι καθώς είναι με την εν γένει οικονομική διοίκηση και διαχείριση του καταργούμενου νομικού προσώπου (προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, ταμίας, εκδότης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κ.ά.) - θα πρέπει να ενταχθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου .
Διαδικασία τροποποίησης στην εφαρμογή της Απογραφής του Ανθρώπινου Δυναμικού και στα Ψηφιακά Οργανογράμματα των δήμων και των καταργούμενων νομικών προσώπων αυτών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ)
Η μεταφορά του προσωπικού και η σύσταση των, προς κάλυψη, θέσεων των καταργούμενων ΝΠΔΔ και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων, στους τελευταίους, καθώς και η κατάργηση καθεαυτή των νομικών προσώπων, βάσει των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023, πρέπει να αποτυπωθεί κατάλληλα στην απογραφή του ΜΑΔΕΔ και στα Ψηφιακά Οργανογράμματα (Ψ.Ο) των φορέων, ύστερα από τη δημοσίευση της πράξης του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί διαπίστωσης κατάργησης των νομικών προσώπων / επιχειρήσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διαδικασία παρακολούθησης της δημοσίευσης των ανωτέρω πράξεων, καθώς και τεχνικές οδηγίες για την αναπροσαρμογή των Ψ.Ο του άρθρου 16 του ν.4440/2016, και γενικότερα όλων των ζητημάτων που αφορούν θέματα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο.
Τονίζεται ωστόσο ότι, τα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζουν θέσεις στο Ψ.Ο τους για τις οποίες δεν έχει ορισθεί η κατάσταση τους θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για τον προσδιορισμό της κατάστασής τους, εάν πρόκειται για θέσεις κενές ή κατειλημμένες, συνδέοντας στην περίπτωση αυτή κάθε υπάλληλο με την οργανική θέση που κατέχει στο Ψ.Ο του.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών, εφιστούμε την προσοχή σας για τις, κατά προτεραιότητα, ενέργειές σας και την πιστή τήρηση των τασσόμενων εκ του νόμου προθεσμιών, ώστε οι υπηρεσίες να λειτουργούν αποτελεσματικά και να μην διαταραχθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδίως κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την τροποποίηση του οικείου ΟΕΥ.
Επισυνάπτεται στο παρόν Υπόδειγμα Πράξης Κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α' βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στην ενότητα Εγκύκλιοι - Αποφάσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Διοίκησης
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
2. ΑΣΕΠ
3. Εθνικό Τυπογραφείο
4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
5. ΠΟΕ- ΟΤΑ
6. ΠΟΠ- ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
- Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.
- Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου στη διαδρομή: Εγκύκλιοι - Αποφάσεις)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ