Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/17/οικ. 19671
ΑΔΑ ΡΕΓ946ΜΤΛ6-3Γ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντ. Γρατσία
Τηλ.: 213-130-6026
e-mail: grammateiadps@ypes.gov.gr
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή αναλυτικών - συμπληρωματικών στοιχείων επί των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο»
Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/16/οικ.16161/28.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΡΟ46ΜΤΛ6-6Β5) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια (ΠΠΣ) όπως αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα αρχείο excel , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.gratsia@ydmed.gov.gr έως την Παρασκευή 15.12.2023.
Στο πρώτο φύλλο του αρχείου excel πρέπει να καταχωριστούν τα εξής στοιχεία όπως ισχύουν την 30.11.2023:
Α. Συγκεντρωτικά στοιχεία:
1. Συνολικός αριθμός συνεδριάσεων ΠΠΣ από 1.1.2023 έως και 30.11.2023
2. Συνολικός αριθμός εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων ανά ΠΠΣ
Β. Αναλυτικά στοιχεία ανά εκκρεμή πειθαρχική υπόθεση
1. Ημερομηνία εισόδου της εκκρεμούς υπόθεσης στο ΠΠΣ (ημέρα/μήνας/έτος)
2. Περιγραφή θέματος της εκκρεμούς υπόθεσης (παραπομπή σε πρώτο βαθμό, ένσταση, αργία, επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας, επιστροφή αποδοχών αργίας, αναπομπή κατόπιν δικαστικής απόφασης)
3. Αριθμός και χαρακτηρισμός πειθαρχικών παραπτωμάτων ανά εκκρεμή υπόθεση
4. Χρόνος τέλεσης κάθε πειθαρχικού παραπτώματος (μήνας/έτος)
5. Διενέργεια ελέγχου επί του κινδύνου παραγραφής κάθε πειθαρχικού παραπτώματος (ναι/όχι)
6. Αριθμός διωκομένων ανά εκκρεμή υπόθεση
7. Στάδιο εκδίκασης της εκκρεμούς υπόθεσης (καμία ενέργεια, ορισμός εισηγητή, πειθαρχική ανάκριση, κλήση σε απολογία, αναστολή λόγω εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας)
Η παρούσα εγκύκλιος και το σχετικό αρχείο excel βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή -> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchika-symvoylia).
Λόγω του μεγάλου αριθμού των πειθαρχικών υποθέσεων που έχει διαπιστωθεί ότι διαχρονικά εκκρεμούν στο σύνολο των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων κρίνεται απαραίτητη η συλλογή των ως άνω ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων επί των εκκρεμών υποθέσεων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
2. Όλα τα Υπουργεία
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
4. Όλες τις αυτοτελείς Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
7. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.)
8. ΝΣΚ, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης tdprosopikou@nsk.gr
ΚΟΙΝ.:
1. Όλα τα Υπουργεία - Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Περιφέρειες - Γραφεία Περιφερειαρχών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
8. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Πειθαρχικά Συμβούλια».