Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 2341.5-1/79630/2023
ΑΔΑ 9ΤΙΞ4653ΠΩ-Ι2Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΕΔΑΠΛΕ A'
Ταχ. Διεύθυνση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 35, Πειραιάς
Πληροφορίες : Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) Τσουβάλα Κ.
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) Τζαμαλή Ελ.
Τηλέφωνο : 213137-1913/1919/1956/1943
E-mail : dedaple@hcg.gr
Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάλυση μη συμμορφώσεων, βλαβών, ατυχημάτων, παρατηρήσεων και επικίνδυνων καταστάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code)».
Σχετ.: α) Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης, όπως ισχύει.
β) Κανονισμός (Ε.Κ.) Αριθμ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-02-2006, όπως ισχύει.
γ) Η από 28-06-2013 υπ’ αριθμ MSC-MEPC. 8η Εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
δ) Η από 10-10-2008 υπ’ αριθμ. MSC-MEPC. 7η Εγκύκλιος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
ε) Η Αριθμ. Πρωτ. 1428/11/96/22-04-1996 Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΔΕΕΠ/ΔΚΑΔ.
1. Με αφορμή έγγραφα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την ανάλυση αιτιών και τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα που προκύπτουν μετά από τη διερεύνηση βλαβών, ατυχημάτων, παρατηρήσεων ή επικίνδυνων καταστάσεων, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
α) Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ) μιας διαχειρίστριας εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι οι μη συμμορφώσεις, οι βλάβες, τα ατυχήματα, οι παρατηρήσεις και οι επικίνδυνες καταστάσεις αναφέρονται στην εταιρεία, ερευνώνται και αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης. Επιπλέον η εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, περιλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη της επανεμφάνισης.
β) Η διαχειρίστρια εταιρεία πρέπει περιοδικά να εξακριβώνει εάν όλοι όσοι αναλαμβάνουν κατ’ εξουσιοδότησή της καθήκοντα που σχετίζονται με τον Κώδικα ISM ενεργούν σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εταιρείας σύμφωνα με τον Κώδικα.
γ) Η διαχειρίστρια εταιρεία μέσω των στόχων της ασφαλούς διαχείρισης που θέτει, αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων ασφαλούς διαχείρισης του προσωπικού στην ξηρά και τη θάλασσα.
2. Στο πλαίσιο των προαναφερομένων τα πλοία και οι διαχειρίστριες εταιρείες αυτών, όταν λάβει χώρα βλάβη, ατύχημα, παρατήρηση ή επικίνδυνη κατάσταση, μεριμνούν για:
α) Τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη βλάβη/ατύχημα/παρατήρηση/ επικίνδυνη κατάσταση (ανάλογα με την περίπτωση) όπως προέκυψαν μετά από την ανάλυση που διενεργήθηκε από τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου καθώς και τα προτεινόμενα στην εταιρεία αναληφθέντα διορθωτικά μέτρα.
β) Τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη βλάβη/ατύχημα/παρατήρηση/ επικίνδυνη κατάσταση από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν εσωτερικού ελέγχου, την αποδοχή/ή μη των προτεινόμενων από το πλοίο μέτρων καθώς και τη λήψη άλλων μέτρων.
γ) Τη λήψη προληπτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της βλάβης/ατυχήματος/παρατήρησης/ επικίνδυνης κατάστασης στο μέλλον.
Για τα προαναφερόμενα στα εδάφια (α), (β), (γ) τηρούνται τα αναγκαία παραστατικά που κρίνονται απαραίτητα για την τεκμηρίωση των σχετικών ενεργειών.
3. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η τροποποίηση/ δημιουργία νέων διαδικασιών του Σ.Α.Δ., η τροποποίηση/ ανάπτυξη νέων οδηγιών προς το πλήρωμα/τα τμήματα της εταιρείας, η εκπαίδευση πληρώματος/ατόμων της εταιρείας. Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να εξετάζεται η σκοπιμότητα εφαρμογής των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη διερεύνηση όχι αποκλειστικά στο πλοίο/πλήρωμα που αφορά η βλάβη/ατύχημα/παρατήρηση/επικίνδυνη κατάσταση αλλά και στα υπόλοιπα πλοία που διαχειρίζεται η εταιρεία, κατά περίπτωση.
4. Κατά καιρούς έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας διερευνήσεις που αναφέρουν ως αιτία μιας βλάβης/ συμβάντος τη γενική φράση «τυχαίο γεγονός», «καιρικές συνθήκες», «αστοχία υλικού», ή «ανθρώπινο λάθος». Για αντίστοιχες περιπτώσεις καταγράφονται οι ακόλουθες πρακτικές:
α) Όταν το αποτέλεσμα της διερεύνησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το αίτιο μιας βλάβης ατυχήματος/παρατήρησης/ επικίνδυνης κατάστασης είναι «τυχαίο γεγονός» ή «καιρικές συνθήκες», συστήνεται η διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου προκειμένου να υπάρχει σχέδιο δράσης σε περίπτωση που το τυχαίο γεγονός ή οι καιρικές συνθήκες επαναληφθούν.
β) Όταν το αποτέλεσμα της διερεύνησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το αίτιο μιας βλάβης είναι η «αστοχία υλικού», συστήνεται όπως αποσαφηνίζεται το είδος του εξαρτήματος που αστόχησε, αφού πρωτίστως έχει προκύψει ότι το εν λόγω εξάρτημα ήταν αποδεκτό από τον κατασκευαστή και είχε επιθεωρηθεί/συντηρηθεί/ αντικατασταθεί εγκαίρως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις διαδικασίες που περιέχονται στο Σ.Α.Δ.ή/και της προβλεπόμενης νομοθεσίας.
γ) Όταν το αποτέλεσμα της διερεύνησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το αίτιο μιας βλάβης/ ατύχηματος/παρατήρησης/επικίνδυνης κατάστασης είναι το ανθρώπινο λάθος, συστήνεται όπως αποσαφηνίζεται, αφού πρωτίστως έχει διερευνηθεί, εάν οι συμμετέχοντες στο συμβάν διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα για τα καθήκοντα που είχαν αναλάβει, είχε γίνει η εξοικείωση/αξιολόγηση/εκπαίδευση που προβλέπεται από το ΣΑ.Δ. και είχαν τηρηθεί οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
5. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1α) του παρόντος και το δ) όμοιο, θα πρέπει να διερευνώνται εκτός από τις μη συμμορφώσεις και τα ατυχήματα και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα, ενώ η μακρόχρονη έλλειψη τεκμηρίωσης διερεύνησης παρ’ ολίγων ατυχημάτων (near misses) συνιστά ένδειξη μη συμμόρφωσης με την εν λόγω απαίτηση.
6. Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση και τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο πιστοποίησης εταιρειών και πλοίων σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code).
7. Οι Ενώσεις / Φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους.
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Τμήμα Γ' και ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ όπου κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ και του HCG στις θέσεις: https://www.ynanp.gr/el/gia-ton-polith/nomo8esia/nomothesia-klados-elenchou-emporikon-ploemporikon-ploion/diey8ynsh-elegxoy-diaxeirishs-ths-asfaleias-ploiwn-kai-limenikwn-egkatastasewn-dedaple/nomo8esia-egkyklioi-xrhsima-entypa-ism/egkyklioi/ και https://www.hcg.gr/el/gia-ton-polith/nomo8esia/nomothesia-klados-elenchou-emporikon-ploemporikon-ploion-111/diey8ynsh-elegxoy-diaxeirishs-ths-asfaleias-ploiwn-kai-limenikwn-
egkatastasewn-dedaple-1230/nomo8esia-egkyklioi-xrhsima-entypa-ism-1231/egkyklioi-1236/ αντίστοιχα, με αύξοντα αριθμό 30.
9. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Ο Διευθυντής
Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΤΣΑΡΤΙΝΟΓΛΟΥ Κ.-Ν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαχειρίστριες Εταιρείες (μέσω των Ενώσεών τους)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ugs@ath.forthnet.gr)
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (seen@ath.forthnet.gr)
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (info@cruise-union.com)
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (info@shortsea.gr)
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (nee@nee.gr, hcs@nee.gr)
6. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (epest@epest.gr)
7. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΡΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (despoina@sf.gr)
8. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ Ρ/Κ-Ν/Γ ΠΛΟΙΩΝ (info@greektugowners.gr)
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ Ρ/Κ & Ν/Γ ΠΛΟΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (karaptug@otenet.gr, panenosirim@gmail.com)
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (penetis2001@yahoo.gr)
11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (naval@tee.gr)
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (info@shipinvestigation.gr)
13. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (onpe@onpe.gr)
14. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) (abspiraeus@eagle.org)
15. BUREAU VERITAS (BV) (cpi@gr.bureauveritas.com)
16. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (CCS) (at@ccs-eu.com)
17. DNV ΑS (piraeus@dnv.com )
18. KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KRS) (athens@krs.co.kr)
19. LLOYD’S REGISTER (LR) (piraeus@lr.org)
20. NIPPON KAIJI KYOKAI (CLASS NK) (pr@classnk.or.jp )
21. REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA) (piraeus.office@rina.org)
22. POLISH REGISTER OF SHIPPING (PRS) (pir@prs.pl)
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΦΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
3. ΥΝΑΝΠ /Γρ. κ. ΓΓΛΝ (υ.τ.α.)
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΓ' (υ.τ.α.)
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠ/ΔΚΕΟ