Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠ: οικ.162362ΕΞ2023/3.11.2023
ΑΔΑ Ψ7ΞΣΗ-Ψ5Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
TMHMA Α’- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαθεοδώρου
Τηλέφωνο: 210 69 87 704, 705, 717, 724
E-mail: dd26@glk.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 2.11.2023
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης».
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.
1. Μετά τη σταδιακή κατάργηση της άσκησης του ελέγχου των δημοσίων δαπανών από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου, οι μέχρι τότε ασκούμενες από αυτές αρμοδιότητες του ελέγχου, της εκκαθάρισης και της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ανατέθηκαν αποκλειστικά στους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, στους εξομοιούμενους με αυτούς, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), και στους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Από 1.1.2017 και υπό το νέο δημοσιολογιστικό πλαίσιο, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα του, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν (άρθρα 24 και 25 του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν).
2. Στις αρμοδιότητες του ΠΟΥ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διενέργεια ελέγχου τόσο κατά το στάδιο της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης από το διατάκτη, όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της δαπάνης. Ερειδόμενος σε ειδικές δημοσιονομικές διατάξεις, ο ανωτέρω έλεγχος είναι διαρκής, προληπτικός και επίκαιρος, διότι πραγματοποιείται πριν την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος και αποβλέπει στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εάν από το αποτέλεσμα του ελέγχου προκύψουν ζητήματα νομιμότητας ή/και κανονικότητας της αναληφθείσας υποχρέωσης ή εκτέλεσης της δαπάνης, ο ΠΟΥ οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής του διατάκτη και, εφόσον ο τελευταίος επιμένει, συντάσσει, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, σχετική έκθεση διαφωνίας.
Β. Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και διαδικασία.
1. Επιδιωκόμενοι σκοποί της παρούσας είναι α) η αποσαφήνιση του δημοσιονομικού πλαισίου που ρυθμίζει την υποχρέωση σύνταξης της έκθεσης διαφωνίας από τον ΠΟΥ, σε περίπτωση που ο τελευταίος διαπιστώνει ότι η επικείμενη ανάληψη υποχρέωσης ή η σκοπούμενη έκδοση του τίτλου πληρωμής της δαπάνης εγείρουν ζητήματα δημοσιονομικής νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και β) η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη της έκθεσης διαφωνίας, συνεπεία της άρνησης του ΠΟΥ να εκτελέσει τη σχετική εντολή.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών και συμπληρωματικών διατάξεων που ισχύουν για το δημόσιο λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, η παρούσα εφαρμόζεται στην περιγραφόμενη στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο ελεγκτική διαδικασία της εντελλόμενης δαπάνης και στην απόληξη αυτής, που ανατίθεται στον ΠΟΥ Υπουργείου, στον εξομοιούμενο, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, με αυτόν, και στον ΠΟΥ των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Από τον συνδυασμό των άρθρων: α) 24, 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014, περί των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων του ΠΟΥ των Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ισχύουν, β) 66 και 91 του ίδιου νόμου, περί της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών του Δημοσίου, όπως ισχύουν, γ) 3 και 4 του π.δ. 80/2016, περί του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, και δ) 75, 76 και 77 του ν. 4446/2016, περί του ελέγχου, της εκκαθάρισης και της ενταλματοποίησης δαπανών του Δημοσίου, προκύπτει ότι, κατά τα στάδια της επικείμενης έκδοσης απόφασης ανάληψης (βλ. Υπόδειγμα I) και της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της δαπάνης (βλ. Υπόδειγμα II), ο ΠΟΥ, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εφόσον, δεν πληρούνται, κατά την κρίση του, οι προβλεπόμενες από το δημοσιονομικό πλαίσιο προϋποθέσεις, ενημερώνοντας εγγράφως την εν λόγω αρχή (αρχική αντίρρηση). Αν ο διατάκτης εμμένει στις απόψεις του και δίνει εκ νέου έγγραφη εντολή για την πληρωμή της δαπάνης, ο ΠΟΥ υποχρεούται να επαναλάβει εγγράφως την αντίρρησή του (επανάληψη αντίρρησης), με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να εκτελέσει την εντολή (ΝΣΚ 156/2018). Η επανάληψη της ανωτέρω αντίρρησης λαμβάνει τη μορφή της έκθεσης διαφωνίας.
4. Επιπροσθέτως, με την επιφύλαξη ενωσιακών και εθνικών κανόνων που ρυθμίζουν διαφορετικά τις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και εφαρμογής ειδικών συστημάτων διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων (πρβλ. Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών εργαλείων), από τον συνδυασμό των άρθρων: α) 23 του ν. 4270/2014, περί των οικονομικών αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (και ήδη Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) για ζητήματα ΠΔΕ, όπως ισχύει, β) 57, 66 παρ. 12, 79 και 80 του ίδιου νόμου, περί της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, γ) 5 του π.δ. 80/2016, περί της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, και δ) 5 της υπ’ αρ. 134453 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2857/28.12.2015), περί της διαδικασίας πληρωμής του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, παρέπεται ότι, κατά τα στάδια της επικείμενης έκδοσης Συλλογικής Απόφασης Έργου, εγκρινόμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τίτλου ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, και της εκκαθάρισης και πληρωμής των σχετικών δαπανών έναντι του ανωτέρω προϋπολογισμού, ο ΠΟΥ του φορέα χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ διενεργεί, υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους δημοσιολογιστικούς κανόνες και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, έναν ειδικά καθορισμένο έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης. Από την ερμηνεία των προμνησθεισών διατάξεων σε σχέση με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, η οποία γραμματικώς εντάσσεται στο Κεφάλαιο Β’ των εν γένει αρμοδιοτήτων των θεσμικών δημοσιονομικών οργάνων, μεταξύ των οποίων είναι ο ΠΟΥ των Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συνάγεται ότι ο τελευταίος οφείλει, ιδίως στο πλαίσιο της πληρωμής των δαπανών του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, να εφαρμόζει τη διαδικασία των αντιρρήσεων στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι οριζόμενες στις ειδικότερες διατάξεις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης.
Γ. Κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο περιεχόμενο της έκθεσης διαφωνίας.
1. Η σύνταξη της έκθεσης, με την οποία αποτυπώνεται η διαφωνία ή αντίρρηση του ΠΟΥ με το διατάκτη, δεν αναστέλλει, κατά περίπτωση, την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ή την πληρωμή της δαπάνης.
2. Το κύριο κείμενο της έκθεσης διαφωνίας πρέπει να αποτελείται από:
> Το ιστορικό της υπόθεσης,
> τους προβαλλόμενους λόγους διαφωνίας, > το συμπέρασμα.
α. Στο πρώτο μέρος της έκθεσης διαφωνίας εμπεριέχονται τα πραγματικά περιστατικά, που συγκροτούν το ιστορικό της δημοσιολογιστικής υπόθεσης. Ο ΠΟΥ υποχρεούται να περιγράφει με σαφήνεια και χωρίς αξιολογικό χρωματισμό κάθε ζήτημα, που αναφέρεται σε γεγονός, έννομη σχέση ή κατάσταση, προκειμένου να εκτιμηθεί ερμηνευτικά και να υπαχθεί στο γενικό νόημα της εφαρμοστέας δημοσιονομικής ή μη διάταξης.
β. Κατά δεύτερον, ο συντάκτης της έκθεσης διαφωνίας, ήτοι ο ΠΟΥ, υποχρεούται να προβάλλει έναν τουλάχιστον ορισμένο λόγο, ο οποίος να πλήττει ευθέως τη νομιμότητα ή/και κανονικότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Οφείλει να αναζητεί την εφαρμοστέα, κατά περίπτωση, διάταξη ή συνδυασμό διατάξεων, που προσιδιάζει στην ιδιαίτερη δημοσιολογιστική φύση της κρινόμενης εντελλόμενης δαπάνης. Εάν ο ΠΟΥ δεν προσδιορίζει, ρητά και ειδικά, έναν τουλάχιστον νομικό λόγο μη δημοσιονομικής νομιμότητας της εντελλόμενης δαπάνης ή οποιασδήποτε διαχειριστικής πράξης του διατάκτη, η σχετική έκθεσή του ισοδυναμεί με έλλειψη διαφωνίας, ένεκα της γενικότητας και αοριστίας του περιεχομένου της. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η σαφής μνεία της νομικής βάσης, ήτοι των κρίσιμων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων ή γενικών αρχών του δικαίου ή γενικών αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 ή υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων του ΓΛΚ (άρθρο 24 παρ. 4 περ. δ’ του ν. 4270/2014) που, κατά την κρίση του ΠΟΥ και σε οποιοδήποτε δημοσιολογιστικό στάδιο διενέργειας της δαπάνης, παραβιάζονται ευθέως. Επιπροσθέτως, οι λόγοι, που προβάλλονται στην αρχική έγγραφη αντίρρηση και στην επανάληψη αυτής, με τη μορφή της έκθεσης διαφωνίας, επί της αυτής εντελλόμενης δαπάνης, δεν δύνανται να διαφοροποιούνται, εκτός κι αν, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έγγραφης άρνησης εκτέλεσης της υπό κρίση εντολής, θίγονται νέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου ή γίνεται επίκληση νέων κρίσιμων έγγραφων στοιχείων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην εξαγωγή του συμπεράσματος και δικαιολογούν τη διαφοροποίηση του περιεχομένου των δύο έγγραφων αντιρρήσεων. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση έγγραφης άρνησης εκτέλεσης εντολής από τον ΠΟΥ, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της δαπάνης, δε νοείται επίκληση έκθεσης διαφωνίας, η οποία υπεβλήθη κατά το στάδιο της επικείμενης έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
γ. Το συμπέρασμα της έκθεσης διαφωνίας έγκειται στις διαπιστωθείσες από τον συντάκτη πλημμέλειες ή παραλείψεις της εντελλόμενης δαπάνης. Ο ΠΟΥ οφείλει να καταλήγει, με σαφήνεια και στοιχεία τεκμηρίωσης, στη διαπίστωση της συνδρομής, κατά το στάδιο της ελεγκτικής του διαδικασίας, των προϋποθέσεων του πραγματικού που επιβάλλουν, επί τη βάσει των επικαλούμενων κανόνων δικαίου, την άρνηση από πλευράς του εκτέλεσης της επίμαχης εντολής. Απαιτούνται ερμηνεία και εξειδίκευση του νοήματος της εφαρμοστέας νομικής βάσης, ώστε η τελευταία να καθίσταται ομαλώς εφαρμόσιμη στην ιδιομορφία της κρινόμενης εντελλόμενης δαπάνης. Δεν πρέπει, κατά τη σύνταξη του συμπεράσματος, ο ΠΟΥ να περιορίζεται στην επανάληψη στερεότυπων διατυπώσεων, προερχόμενων από τον οικείο νόμο που διέπει την υπόθεση, και στην πιστή επανάληψη της εφαρμοστέας διάταξης, αλλά οφείλει να προσκομίζει τα αναγκαία, συνδετικά με την κρινόμενη δημοσιολογιστική περίπτωση, στοιχεία. Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση τηρείται με την επίκληση και συγκεκριμενοποίηση νόμιμων λόγων διενέργειας της δαπάνης και όχι με την απλή επίκληση συνθηκών, που δικαιολογούν, κατ’ αρχήν, τη διαχειριστική πράξη, πλην, όμως, δεν αποδεικνύονται από στοιχείο του φακέλου.
Δ. Κατηγοριοποίηση και ενδεικτική οριοθέτηση των λόγων άρνησης εκτέλεσης της εντολής.
1. Η διενεργούμενη από τον ΠΟΥ ελεγκτική διαδικασία διαχειριστικής πράξης του διατάκτη με αντικείμενο την επικείμενη ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ή την εκκαθάριση και έκδοση χρηματικού εντάλματος, η οποία, σε περίπτωση τεκμηριωμένης επιφύλαξης, καταλήγει στην άρνηση από τις οικονομικές υπηρεσίες εκτέλεσης της εντελλόμενης δαπάνης, δια της σύνταξης έκθεσης διαφωνίας, αναλύεται στον τυπικό και παρεμπίπτοντα έλεγχο των δαπανών.
2. Ως τυπικός νοείται ο διενεργούμενος από τον ΠΟΥ έλεγχος, που διαπιστώνει την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων, όπως προβλέπονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Ο τυπικός έλεγχος διακρίνεται στους ελέγχους νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης.
α. Σύμφωνα με την αρχή της δημοσιονομικής νομιμότητας, η οποία αποτελεί επιμέρους έκφανση της αρχής της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης, για να είναι νόμιμη η δαπάνη, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις. Κατά πρώτον, η δαπάνη πρέπει να προβλέπεται από διάταξη ουσιαστικού δικαίου, ήτοι τυπικού νόμου, που ψηφίζεται από τη Βουλή κατά την οριζόμενη στο Σύνταγμα νομοθετική διαδικασία, ή κανονιστικής πράξης, που θεσπίζει γενικούς, απρόσωπους και αφηρημένους κανόνες δικαίου. Ελλείψει νομοθετικής ή κανονιστικής πρόβλεψης, η δαπάνη πρέπει να εκπληρώνει τις λειτουργικές ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας ή να επιδιώκει την εξυπηρέτηση καταστατικών ή οργανικών σκοπών του οικείου φορέα.
αα. Ως εξαιρετική περίπτωση διεύρυνσης του ελέγχου νομιμότητας και ερμηνευόμενη, λόγω της φύσης της, στενά από τον ΠΟΥ, η λειτουργική εντελλόμενη δαπάνη πρέπει να παρουσιάζει άμεση, πρόδηλη και αποδεδειγμένη συνάφεια με τον επιδιωκόμενο σκοπό του οικείου φορέα και να μην υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις δημοσιονομικές αρχές και περιστάσεις προσήκον μέτρο. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, από την εκάστοτε δημοσιολογιστική περίπτωση πρέπει να προκύπτουν στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως είναι η έρευνα αγοράς και συγκριτικά στοιχεία άλλων διαγωνισμών με συναφές αντικείμενο, ώστε να αιτιολογείται επαρκώς, είτε κατά την επικείμενη έκδοση απόφασης ανάληψης (τεκμηριωμένο αίτημα) είτε κατά την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης (πλήρης αιτιολόγηση της δαπάνης ως στοιχείο της απόφασης ανάληψης), η έκταση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης του φορέα. Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης καθιστά την οικεία δαπάνη μη νόμιμη. Σε καμία περίπτωση ο ως άνω έλεγχος δεν εξικνείται μέχρι του ελέγχου σκοπιμότητας, ήτοι της εξέτασης από τον ΠΟΥ των επιλογών και των προτεραιοτήτων που θέτει ο διατάκτης ως προς τον προσανατολισμό και τη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών μέσων, διότι δεν προβλέπεται ρητά ούτε προκύπτει με σαφήνεια από τις ειδικές δημοσιονομικές διατάξεις.
αβ. Παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγμα:
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 διαδικασίας έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, ο διατάκτης υποβάλλει προς τον ΠΟΥ τεκμηριωμένο αίτημα, σύμφωνα με το οποίο προτίθεται, επί τη βάσει της νομοθεσίας που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, να αναθέσει σε τρίτον την προμήθεια και διάθεση εκατό (100) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις υπηρεσιακές ανάγκες του οικείου υπαλληλικού προσωπικού, ενώ οι οργανικές θέσεις του φορέα ανέρχονται σε ογδόντα (80). Κατά συνέπεια, υπό το πρίσμα των αρχών της οικονομίας και της αναγκαιότητας, η προτεινόμενη από τον διατάκτη αίτηση έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής προσήκον μέτρο και επιβαρύνει δυσανάλογα τον οικείο προϋπολογισμό.
αγ. Κατά δεύτερον, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, εφόσον, πέραν της νομοθετικής πρόβλεψης, υπάρχει στον προϋπολογισμό νόμιμα εγγεγραμμένη και επαρκής πίστωση. Κατά την άσκηση της ελεγκτικής του αρμοδιότητας, ο ΠΟΥ ερευνά εάν i) η αιτιολογία της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης ταυτίζεται με αυτήν της εντελλόμενης δαπάνης, σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, ii) υφίσταται επαρκής και διαθέσιμη πίστωση, iii) η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα ανώτατα όρια δαπανών του εκτελούμενου προϋπολογισμού ή του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και iii) υπάγεται ορθώς η δαπάνη στον οικείο αναλυτικό λογαριασμό εξόδων (Α.Λ.Ε.) του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ του σκοπού της πίστωσης, όπως εξειδικεύεται με την περιγραφική διατύπωση του τίτλου του οικείου Α.Λ.Ε., και του αντικειμένου της δαπάνης που επίκειται να διενεργηθεί, η υπαγωγή της ανωτέρω δαπάνης σε αναντίστοιχη πίστωση ισοδυναμεί με έλλειψη πίστωσης και, συνακόλουθα, με μη νομιμότητα της δαπάνης.
αδ. Επισημαίνεται ότι η σωρευτική συνδρομή των δύο ανωτέρω προϋποθέσεων χαρακτηρίζεται ως απαραίτητη για τη νόμιμη διενέργεια της δαπάνης, διότι η μεν νομοθετική πρόβλεψη της δαπάνης αποτελεί τη νόμιμη αιτία της, η δε εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον κρατικό προϋπολογισμό αποτελεί το νόμιμο όρο διενέργειας της δαπάνης.
β. Διενεργώντας τον έλεγχο κανονικότητας της δαπάνης, ο ΠΟΥ διαπιστώνει εάν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της νόμιμης ανάληψης της δαπάνης από το διατάκτη, της επισύναψης των νόμιμων δικαιολογητικών και της μη παραγραφής της σχετικής απαίτησης κατά του δημοσίου νομικού προσώπου.
αα. Από το συνδυασμό των προπαρατεθεισών δημοσιολογιστικών διατάξεων παρέπεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται η δημοσιονομική της δέσμευση, ήτοι δέσμευση της αναγκαίας και ισόποσης πίστωσης στα οικεία λογιστικά βιβλία (δημοσιονομική δέσμευση), με εγκριτική απόφαση του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου. Η δημοσιονομική δέσμευση της δαπάνης πρέπει να προηγείται χρονικά οποιασδήποτε ενέργειας για την πραγματοποίηση της δαπάνης, διότι αποτελεί το χρονικώς πρότερο στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και αποσκοπεί στην αποτροπή της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης καθ’ υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. Το στάδιο της δημοσιονομικής ανάληψης προηγείται και διακρίνεται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης της υποχρέωσης, που συνίσταται στην έκδοση της σχετικής απόφασης βεβαίωσης της υποχρέωσης έναντι τρίτων, διότι δεν νοείται, επί τη βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η νομική δέσμευση να μην αντιστοιχίζεται σε ήδη δεσμευμένη ισόποση πίστωση. Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω διοικητική πράξη, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και, κατά συνέπεια, πρέπει να προηγείται της έναρξης διενέργειας της δαπάνης.
αβ. Η δεύτερη προϋπόθεση συνίσταται στην επισύναψη των απαραίτητων για την έκδοση της απόφασης ανάληψης ή την εκκαθάριση της δαπάνης, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων. Κατά τον έλεγχο αυτών, ερευνάται, ενδεικτικώς, εάν i) έχουν συνταχθεί νόμιμα, ii) έχουν εκδοθεί από τα καθ’ ύλην, κατά τόπο και κατά χρόνο αρμόδια όργανα, iii) φέρουν τα εξωτερικά γνωρίσματα έγκυρου εγγράφου, iv) είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία που ισχύει για τη βεβαίωση γνησιότητας εγγράφου, v) είναι σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών, vi) είναι πλήρη και καλύπτουν ολόκληρο το ποσό της εντελλόμενης δαπάνης (έλεγχος ακρίβειας των αριθμητικών πράξεων).
αγ. Κατά τρίτον, ερευνάται, κατά τον χρόνο ελέγχου της κανονικότητας της δαπάνης, η παραγραφή ή μη της απαίτησης κατά του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 140 και επόμενα του ν. 4270/2014. Δεν νοείται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ούτε έκδοση πράξης εκκαθάρισης και τίτλου πληρωμής για αξίωση που έχει υποπέσει σε παραγραφή.
2. Κατά τον ασκούντα από τον ΠΟΥ έλεγχο, εξετάζονται, με την επιφύλαξη του δεδικασμένου, το οποίο απορρέει από δικαστικές αποφάσεις, και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, ήτοι η νομιμότητα των δημιουργικών της δαπάνης διοικητικών πράξεων, εφόσον αυτές ασκούν ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης (π.χ. απόφαση διορισμού ή πρόσληψης ή απόσπασης υπαλλήλου, δημόσια σύμβαση και θετική Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου επί προσυμβατικού ελέγχου). Ως παράκαμψη του τεκμηρίου νομιμότητας, ο παρεμπίπτων έλεγχος συνδέεται άρρηκτα με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Υπογραμμίζεται ότι η διενέργεια μιας δαπάνης δεν αποτελεί αμιγώς διοικητική πράξη, αλλά συνιστά μία σύνθετη δημοσιολογιστική ενέργεια, η οποία απεικονίζεται σε περισσότερα του ενός διοικητικά έγγραφα, άρχεται με την υποβολή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και απολήγει στην υλική ενέργεια της εκταμίευσης του δημόσιου χρήματος. Ο δημοσιονομικός έλεγχος, συνεπώς, θα ήταν ατελέσφορος εάν η ελεγκτική δραστηριότητα του ΠΟΥ δεν κάλυπτε και τη νομιμότητα της βασικής ενοχικής σχέσης, από την οποία απορρέει η υποχρέωση δαπάνης.
3. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε., η αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ήτοι ο εισηγητής εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής, κατά την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 134453 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2857/28.12.2015), τηρεί μία ειδικώς καθορισμένη διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, προβαίνοντας στις κάτωθι ελεγκτικές επαληθεύσεις:
α) Της αντιστοιχίας με τον ενάριθμο και τον τίτλο του έργου της Συλλογικής Απόφασης, για το οποίο διατηρείται διακριτός λογαριασμός επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας,
β) της συμφωνίας με ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την ένταξη του έργου στη Συλλογική Απόφαση, τη ροή, τη διαχείριση και τον έλεγχο των διατιθέμενων πόρων,
γ) των αξιώσεων των πιστωτών (δικαιούχων πληρωμής) έναντι του φορέα χρηματοδότησης του έργου του ΠΔΕ,
δ) της λογιστικής ακρίβειας των αριθμητικών δεδομένων της απαίτησης, όπως το συνολικό ποσό, η ανάλυση των κρατήσεων και το πληρωτέο ποσό,
ε) της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων, επί τη βάσει των οποίων το ποσό της απαίτησης καθίσταται εκπληρώσιμο και απαιτητό, ήτοι έγκυρο και πλήρες, και, κατά συνέπεια, δικαστικώς επιδιώξιμο,
στ) της πληρότητας και ορθότητας των κατά περίπτωση νόμιμων δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων, όπως προβλέπονται από το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 134453 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2857/28.12.2015) και το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, και
ζ) επαρκούς και διαθέσιμης πίστωσης, βάσει της εγκεκριμένης Συλλογικής Απόφασης.
Συνεπώς, τυχόν διαφωνία επί της εντελλόμενης δαπάνης απαιτείται να διατυπώνεται περιοριστικά επί τη βάσει των προαναφερόμενων λόγων.
Ε. Κοινοποίηση της έκθεσης διαφωνίας.
1. Σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), οι ΠΟΥ Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι εξομοιούμενοι με
αυτούς, κατά την έννοια της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4465/2017, είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη σε ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας μίας δαπάνης και την υποβολή αυτής, συνοδευόμενης από τον σχετικό φάκελο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).
2. Προς επίρρωση και εξειδίκευση της ανωτέρω νομοθετικής τροποποίησης, καθώς και γνωστοποίηση της ερμηνείας, που αποδίδεται στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4538/2018, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2/20483/0026/1.3.2019 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η), σύμφωνα με την οποία η έκθεση διαφωνίας του ΠΟΥ με τον οικείο διατάκτη διαβιβάζεται, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στ. Συμπέρασμα.
1. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η διαφωνία μεταξύ διατάκτη και ΠΟΥ αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο άσκησης της οικονομικής διαχείρισης, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιοποιείται από τους οικείους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου.
2. Προς υποβοήθηση του έργου των οικονομικών υπηρεσιών, παρατίθενται υποδείγματα διαφωνίας τόσο κατά το στάδιο ανάληψης υποχρέωσης όσο και κατά το στάδιο εκκαθάρισης της δαπάνης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ... (αρμόδια οικονομική υπηρεσία)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .
TMHMA .
Τόπος, Ημερομηνία
Αρ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ: Κύριος ή Δευτερεύων Διατάκτης οικείου φορέα
Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail:
ΚΟΙΝ.: 1) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
2) Αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΘΕΜΑ: «Έκθεση διαφωνίας Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)».
Σχετ. : (1) Το με αρ. πρωτ. . τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.
(2) Η με αρ. πρωτ. . αρχική αντίρρηση.
Δια της παρούσας, η Υπηρεσία μας αρνείται την εκτέλεση της εντολής σας (βλ. σχετ. 1), διατυπώνοντας τις κάτωθι επιφυλάξεις:
1. Ιστορικό.
2. Λόγοι διαφωνίας.
3. Συμπέρασμα.
Ο/Η Προϊστάμενος/μένη .
(της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας)
Συνημμένα:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ... (αρμόδια οικονομική υπηρεσία)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .
TMHMA .
Τόπος, Ημερομηνία
Αρ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ: Κύριος ή Δευτερεύων Διατάκτης οικείου φορέα
Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail:
ΚΟΙΝ.: 1) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
2) Αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΘΕΜΑ: «Έκθεση διαφωνίας Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)».
Σχετ. : (1) Η με αρ. πρωτ. . απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: .).
(2) Η με αρ. πρωτ. . αρχική αντίρρηση.
Δια της παρούσας, η Υπηρεσία μας αρνείται την εκτέλεση της εντολής σας, διατυπώνοντας τις κάτωθι επιφυλάξεις:
1. Ιστορικό.
2. Λόγοι διαφωνίας.
3. Συμπέρασμα.
Ο/Η Προϊστάμενος/μένη .
(της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας)
Συνημμένα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
3. Υπουργεία (με την παράκληση ενημέρωσης των
εποπτευόμενων ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - φορέων της
Κεντρικής Κυβέρνησης)
> Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Εξωτερικών
ΣΤ-Β’ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
> Υπουργείο Εσωτερικών
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (με την παράκληση ενημέρωσης των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού)
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (τομέα Μακεδονίας-Θράκης) > Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού
> Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
> Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης (Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής)
> Υπουργείο Δικαιοσύνης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
> Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
> Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
> Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
> Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
> Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
> Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
> Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
> Κρήτης / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
> Μακεδονίας - Θράκης / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
5. Ανεξάρτητες Αρχές φορέων των Υπουργείων
> Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
> Εθνική Αρχή Διαφάνειας
> Επιθεώρηση Εργασίας
> Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
> Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
> Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
> Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
> Συνήγορος του Καταναλωτή
> Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
> Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
> Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
> Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
> Συνήγορος του Πολίτη
> Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
> Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
6. Ανεξάρτητες Αρχές με νομική προσωπικότητα
> Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
> Εθνική Αναλογιστική Αρχή
> Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
> Ελληνική Στατιστική Αρχή
> Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
> Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
> Επιτροπή Ανταγωνισμού
> Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
> Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
> Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
> Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
8. Ελεγκτικό Συνέδριο
Υπηρεσία Επιτρόπου “Οικονομική Διαχείριση”
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού
3. Υπουργεία
> Γραφεία Υπουργών
> Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
> Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Γραφεία Γραμματέων
5. Ανεξαρτητες Αρχές
Γραφεία Προέδρων / Διοικητών
6. Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου
στις Νομαρχίες και στους Νομούς
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιου για το Γ.Λ.Κ.
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής
5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων
6. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων
7. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής
Δημοσιονομικών Κανόνων