Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: 176022 ΕΞ 2023
ΑΔΑ ΡΛ63Η-ΛΧ0
Απάντηση στο έγγραφο: 153242 ΕΙ 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γιάνναρου, Θ. Παπαθεοδώρου
Τηλέφωνο : 210 69 87 704, 705, 745, 724, 717
E-mail : dd26@glk.gr
ΥΠΟΙΚ 29/11/2023
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2023
Αριθ. πρωτ.:
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ : «Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023».
Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
Α. Δεσμεύσεις πιστώσεων:
1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων
α. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α.145), ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει εντός του οικονομικού έτους, για οποιονδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται, κατ’ εφαρμογή της αρχής του ενιαυσίου, μέχρι το τέλος του έτους που έλαβε χώρα η ανάληψη υποχρέωσης, με σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη, η οποία εκδίδεται έως 31.12 τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αντιλογίζονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιό μας με αριθ. 2/100018/0026/ 30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ), καθώς και στην αριθ. 2/47972/0026/ 15-6-2018 εγκύκλιο περί τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων (ΑΔΑ Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).
β. Ειδικά για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι απεικονίζουν τον εκτελούμενο προϋπολογισμό τους σε δεδουλευμένη βάση, ισχύει ότι οι ανωτέρω διενεργούν ανατροπές αναλήψεων στο τέλος της
χρήσης μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και μόνο για το μέρος αυτό, ήτοι αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες συμβατικές δαπάνες, οι οποίες έχουν αναληφθεί, αλλά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί.
γ. i) Οι ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται, είτε συγκεντρωτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ)/ Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΑΛΕ/ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε φορέα. Σημειώνεται, δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν α/α καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΑΛΕ/ΚΑΕ.
ii) Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΑΛΕ/ΚΑΕ πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (ΑΛΕ/ΚΑΕ, αρ. πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ, α/α ανάληψης του πληροφοριακού συστήματος) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, καθώς και το ανατρεπόμενο ποσό.
iii) Περαιτέρω, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α.143) και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.
δ. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένων υποχρεώσεων δύναται να εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2023 και πρέπει να καταχωριστούν έως 20.01.2024 στο ΟΠΣΔΠ για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2023 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.01.2024 [άρθρο 31 παρ. 1 περ. α) εδάφιο πρώτο του ν. 4325/2015 (Α.47)].
2. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους
α. i) Με την έναρξη του οικονομικού έτους πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.
ii) Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις, κατά την έννοια της παρ. 5β. του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016, παρελθόντων ετών. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και επί ανεκτέλεστου μέρους παρελθόντος έτους πολυετούς υποχρέωσης.
iii) Περαιτέρω, πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές, τις πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 80/2016. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υπουργείων, βάσει του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α.133), διατάκτης των ανωτέρω δαπανών είναι ο Υπηρεσιακός Γραμματέας.
β. i) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι υποχρεώσεις δαπανών που αναλήφθησαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2023.
ii) Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του έτους 2024, να επισυνάπτονται και οι αποφάσεις της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής της του έτους 2023.
γ. Επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016.
3. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών - Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) στις Νομαρχίες και στους Νομούς
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. οικ. 188204 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β 6607/21.12.2022) κ.υ.α,, όπως αυτό αντικαστάθηκε με το άρθρο 1 της αριθ. 163764 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β 6449/07.11.2023) κ.υ.α. του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα δικαιολογητικά: α) των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, β) των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον προϋπολογισμό του, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) γ) των δαπανών των δευτερευόντων διατακτών του Υπουργείου Πολιτισμού και δ) των δαπανών που ανάγονται στις καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες και τους εξομοιούμενους με αυτές φορείς, διακινούνται εκτός της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών μέχρι 31.12.2024.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στις αριθ. 22358/Β1/2016 (ΦΕΚ Β 4331/30.12.2016) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/2018 (ΦΕΚ Β 875/13.03.2018) κ.υ.α., για δαπάνες που αφορούν τις ως άνω προαναφερόμενες (β) και (γ) περιπτώσεις, ήτοι για δαπάνες που διενεργούνται από: α) τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών πάγιου λειτουργικού χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων και κοινοχρήστων) και β) τους δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου Πολιτισμού, ανατίθεται, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Για την ανάθεση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, με απώτερο σκοπό την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την αποφυγή τυχόν δυσχερειών, παρέχουμε επιπλέον τις παρακάτω διευκρινίσεις:
α) Για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τους δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή των δαπανών που αφορούν το τρέχον έτος, η σχετική διαδικασία ανάκλησής τους ολοκληρώνεται από τις υπηρεσίες που τις εξέδωσαν εντός των οριζόμενων από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 και από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιό μας (σελ. 13- 14, παρ.3).
β) Δεδομένου ότι από 1/1/2024, ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθ. 163764 ΕΞ 2023/7-11-2023 κυα (Β.6449), αλλάζουν οι υπηρεσίες που ασκούν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τις αρμοδιότητες έκδοσης αποφάσεων ανάληψης, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης, οι ανωτέρω περιφερειακές υπηρεσίες και δευτερεύοντες διατάκτες των εν λόγω υπουργείων πρέπει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης των πιστώσεων να υποβάλλουν αιτήματα προς τις αρμόδιες ΔΥΕΕ στις νομαρχίες και στους νομούς για την εκ νέου ανάληψη των σχετικών πιστώσεων, στα οποία να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά (αίτημα διατάκτη, αρχική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και ανάκληση αυτής). Κατά τις προαναφερθείσες από τις ΔΥΕΕ δεσμεύσεις διενεργείται ο προβλεπόμενος, από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1.α. του π.δ. 80/2016 και του ν.4270/2014, έλεγχος.
4. Μεταφερόμενες υπηρεσίες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) ορίζονται τα ακόλουθα:
α. Οι δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρονται σύμφωνα με το π.δ. 77/2023 (Α.130), μέχρι 31.12.2023 βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων από τους οποίους μεταφέρονται.
β. Οι διατάκτες εκτελούν τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση, η οποία αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3240), κατά το μέρος που αφορά σε δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα όργανα. Διατάκτες των πιστώσεων του προϋπολογισμού των συνιστώμενων και μεταφερόμενων, κατά το π.δ. 77/2023, υπηρεσιών των φορέων λογίζονται οι υπηρεσιακοί γραμματείς των φορέων από τους οποίους μεταφέρθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες.
γ. Δαπάνες των υπηρεσιών της περ. β) που δεν εξοφλούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 εκ νέου, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται από τον φορέα στον οποίο έχουν μεταφερθεί ή υπαχθεί, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για την πληρωμή τους.
Συνεπεία των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι, για τις δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών που δεν εξοφλήθηκαν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, από τις ΓΔΟΥ των Φορέων από τους οποίους μεταφέρθηκαν, πρέπει να εκδοθούν πράξεις ανατροπής των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 και 7 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν νέες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους από τις Γ.Δ.Ο.Υ. των Φορέων στις οποίες μεταφέρθηκαν οι ανωτέρω υπηρεσίες (άρθρα 4, παρ. 3.β του π.δ. 80/2016 και 68, παρ. 3.ε. του ν. 4270/2014).
Β. Απορρόφηση πιστώσεων
1. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού, είναι απαραίτητο οι οικονομικές υπηρεσίες να προβούν στην ενημέρωση των επιμέρους κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του φορέα τους, για την άμεση αποστολή των δικαιολογητικών δαπανών σε αυτές ή στις ΔΥΕΕ, στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα οικονομικών υπηρεσιών για την πληρωμή των σχετικών δαπανών τους.
2. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: α) δικαιολογητικά δαπανών που θα αποσταλούν μετά το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατό να ενταλματοποιηθούν λόγω έλλειψης χρόνου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελεγκτικών κ.λπ. διαδικασιών, με συνέπεια τη μη απορρόφηση πιστώσεων με ευθύνη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, β) απλήρωτες υποχρεώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους: αα) αναλαμβάνονται εκ νέου και κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους δεσμεύοντας πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των ανακαλούμενων αποφάσεων ανάληψης (παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει και παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016) και ββ) καθίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση ή την ημερομηνία παραλαβής του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής. Ειδικότερα, για τις εμπορικές συναλλαγές, η ημερομηνία παραλαβής καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της υποπαρ. Ζ.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α. 107), (παρ.5.γ. του άρθρου 8 του π.δ.80/2016), γ) η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού, δ) η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί προτεραιότητα, ε) για τις δαπάνες που δεν έχει δεσμευθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και οδηγίες - εγκυκλίους, η αναγκαία πίστωση, δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η εκκαθάριση και ενταλματοποίησή τους, στ) με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 προβλέπονται: αα) συγκεκριμένες προθεσμίες για την πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου για τις εμπορικές συναλλαγές, ββ) υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας και εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών, και ζ) με την παρ. 1 του άρθρου 69Ζ του ν.4270/2014 καθορίζονται: i) η προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών από την υπηρεσία του διατάκτη στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ii) η προθεσμία για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και iii) η προθεσμία για την πληρωμή αυτού.
Τονίζεται, επίσης, ότι δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η αποστολή σωρευτικά των δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών του φορέα στο τέλος του οικονομικού έτους, καθόσον έχει, πέραν των άλλων, ως συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω ακριβώς της καταβολής των ανωτέρω αποζημιώσεων, τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στον πραγματοποιούμενο έλεγχο, αλλά και στους διενεργούμενους από τις ΔΟΥ συμψηφισμούς και γενικότερα στη διεκπεραίωση του έργου των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών (ΓΔΟΥ, ΠΟΥ, ΔΥΕΕ).
3. α. Ειδικά, για τις δαπάνες που πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ.), η εφαρμογή της ΕΑΠ θα είναι ανοικτή και θα δέχεται αρχεία από τις ΓΔΟΥ και τις αρμόδιες ΔΥΕΕ με τελευταία πληρωμή στις 28/12/2023 ως εξής :
α) Για τη ροή μηνός Νοεμβρίου 2023 από την Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Πέμπτη 30/11/2023 για πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/12/2023 και
β) Για τη ροή μηνός Δεκεμβρίου 2023 από την Τρίτη 05/12/2023 έως και την Τετάρτη 13/12/2023 για πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/12/2023, σημειώνοντας ότι τα αρχεία ροής Δεκεμβρίου 2023 θα ανέβουν με «τύπος περιόδου 3», «μισθολογική περίοδος Δεκέμβριος» και «έτος 2023».
β. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη επίσπευσης στην πληρωμή δαπανών για μισθώματα κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες.
4. Αναφορικά με τα αιτήματα συμψηφισμών των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και για την αποφυγή ακυρώσεων χρηματικών ενταλμάτων για τα οποία έχει προηγηθεί έκδοση γραμματίου είσπραξης από τις ΔΟΥ, θα πρέπει όλα τα σχετικά αιτήματα συμψηφισμών να αποσταλούν προς τη φορολογική Αρχή με καταληκτική ημερομηνία την 20/12/2023, δεδομένου ότι ο υπολειπόμενος χρόνος για την υλοποίησή τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την διεκπεραίωση των συμψηφισμών από τις ΔΟΥ ορίζεται η 28η.12.2023. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι στο τέλος του έτους εκκρεμή εντάλματα ακυρώνονται αυτόματα και συνεπώς οι ΔΟΥ δεν πρέπει να προχωρούν στη διενέργεια συμψηφισμών επί εκκρεμών αιτημάτων μετά το πέρας του τρέχοντος έτους.
Τονίζεται ότι οι οικονομικές υπηρεσίες μετά τη λήψη απάντησης από την ΔΟΥ περί διενέργειας συμψηφισμού, οφείλουν να εξοφλούν άμεσα πριν τη λήξη του οικονομικού έτους τα χρηματικά εντάλματα (ΧΕ). Ανεξόφλητα ΧΕ που ακυρώθηκαν λόγω λήξης οικονομικού έτους και για τα οποία έχει γίνει συμψηφισμός, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εσφαλμένων καταγραφών των εσόδων του Δημοσίου και πλασματικής μείωσης των οφειλών των δικαιούχων. Ως συνέπεια, καθίσταται δυσχερής, τόσο η τακτοποίηση των εν λόγω λαθών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και η εξόφληση των ΧΕ κατά την επανέκδοσή τους στο νέο οικονομικό έτος.
5. Καθίσταται αυτονόητο ότι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να προβαίνουν στην άμεση εξόφληση των δαπανών του φορέα τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι εκκρεμότητες που υφίστανται σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών και οφείλονται σε καθυστερήσεις των οργάνων των ΓΔΟΥ/ΠΟΥ για την αναζήτηση επιμέρους στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εξόφλησης των δαπανών (ΙΒΑΝ, κληρονομητήριο, πιστοποιητικό συγχώνευση εταιριών κ.λπ), οδηγούν στην αδικαιολόγητη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου με δυσμενείς συνέπειες στον δημοσιονομικό σχεδιασμό και στη ρευστότητα της αγοράς.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών
Αθανάσιος Πετραλιάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Όλα τα Υπουργεία:
α. Γραφεία κ.κ. Υπηρεσιακών Γραμματέων
β. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντών Οικονομικών Υπηρεσιών
γ. Δ/νσεις Οικονομικού
(με την παράκληση να ενημερώσουν τα ν.π.δ.δ. και τους λοιπούς φορείς της Γεν. Κυβέρνησης που εποπτεύουν)
3. Υπουργείο Εσωτερικών
α) Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ο.τ.α. Σταδίου 27, 101 83 ΑΘΗΝΑ
β) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27, 101 83 ΑΘΗΝΑ (Με την παράκληση να ενημερώσει τους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού)
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Γραφεία κ.κ. ΓΔΟΥ/ΠΟΥ
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Ελεγκτικό Συνέδριο
Γραφείο κ. Προέδρου
8. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
α) Γραφείο κ. ΓΔΟΥ
β) Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών
(για την ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. )
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1 .Προεδρία της Δημοκρατίας
Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2 .Όλα τα Υπουργεία:
α)Γραφεία κ.κ. Υπουργών
β)Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
3 .Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4 . Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης
Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού
Τομέα -Τμήμα Α'
5 . Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1 .Γραφείο κ. Υπουργού (1)
2 .Γραφείο κ. Αν. Υπουργού (3)
3 .Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
4 . Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής
5 Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
6 .Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας
Οικονομικών Υπηρεσιών
7 .Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Γ.Λ.Κ.
8 . Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
9 . Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης
10 . Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
11 . Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού
12 .Ενιαία Αρχή Πληρωμών
13 .Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού
Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων (5)