Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π. οικ. 2/108109/ΔΠΓΚ
ΑΔΑ: 6ΤΝΦΗ-ΡΕΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3338558, 8349, 8398,
8376, 8275, 8395
E-mail: dpgk@glk.gr
Αθήνα, 27/11/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2024 σε αναλυτικό επίπεδο»
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'5881)
β) Η αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'3240)
Με την ως άνω (α) σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθορίστηκαν η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού, οι μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες, οι προθεσμίες και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή σε αναλυτικό επίπεδο των πιστώσεων. Για μεν τη διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού εξακολουθεί και ισχύει η (β) σχετική ως προς το μέρος Γ «Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» και το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού».
Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια δαπανών που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και ΠΔΕ) κατά φορέα και ειδικό φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και κατά μείζονα κατηγορία εξόδων, κατανέμονται στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού της οικείας μείζονος κατηγορίας εκάστου φορέα και ειδικού φορέα, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.
Ειδικότερα, τα όρια του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν προβλεφθεί στο σύνολό τους στη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή». Η κατανομή των πιστώσεων διενεργείται στους
ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού και στους αναλυτικούς λογαριασμούς της μείζονος κατηγορίας 29 που ακολουθούν:
α) ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων»,
β) ΑΛΕ 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων» και
γ) ΑΛΕ 2910601061 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες».
Σύμφωνα δε με την ως άνω (α) σχετική απόφαση και συγκεκριμένα στο μέρος Δ, παράγραφος 1(δ) αυτής, ειδικά σε περίπτωση που η ψήφιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προϋπολογισμού έτους, προβλέπεται ότι όλες οι διαδικασίες σχετικά με τις αποφάσεις κατανομής πιστώσεων ολοκληρώνονται την αμέσως επόμενη μέρα μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.
Ως ημερομηνία ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 από τη Βουλή των Ελλήνων έχει καθοριστεί η 17η Δεκεμβρίου 2023. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις κατανομής των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού των φορέων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει την 18η Δεκεμβρίου 2023 (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία ψήφισης):
α) να εκδοθούν από τους αρμόδιους διατάκτες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης,
β) να αναρτηθούν στη Διαύγεια και να κοινοποιηθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsdp-gdoy@gsis.gr, με μέριμνα του αρμόδιου διατάκτη και
γ) να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) με μέριμνα του αρμόδιου φορέα.
Υπογραμμίζεται, ότι η συμφωνία των στοιχείων που καταχωρούνται στο e-portal του ΟΠΣ-ΔΠ με τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις κατανομής που αναρτώνται στη Διαύγεια και συνολικά ο έλεγχος για τη συμφωνία των ανωτέρω με τα όρια κατά φορέα/ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπάνης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των ΓΔΟΥ των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.
Κατά την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να διασφαλίζονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη κατά προτεραιότητα:
α) των υποχρεώσεων για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και την απόδοση των σχετικών εισφορών στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
β) των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες,
γ) των πολυετών υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2024,
δ) των επιχορηγήσεων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
ε) των υποχρεώσεων για δαπάνες καυσίμων, τηλεφωνίας και ενέργειας και
στ) των υποχρεώσεων για λοιπές δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα, οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:
• Οι πιστώσεις για αποδοχές πρέπει να κατανεμηθούν στους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς της μείζονος κατηγορίας 21 «Παροχές σε εργαζομένους», προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (παρ. 8 του άρθρου 66 του ν.4270/2014) για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, δαπάνη η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, μηνός Ιανουαρίου 2024.
• Οι πιστώσεις για συνταξιοδοτικές παροχές πρέπει να κατανεμηθούν στους σχετικούς ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς των μειζόνων κατηγοριών 22 «Κοινωνικές Παροχές» και 23 «Μεταβιβάσεις», προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (παρ. 8 του άρθρου 66 του ν.4270/2014) για την καταβολή των συντάξεων του Ελληνικού Δημοσίου που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, μηνός Ιανουαρίου 2024.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των ιδιαίτερα στενών χρονικών περιθωρίων, είναι απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι διατάκτες και οι οικείες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Αναλυτικότερα, πρέπει:
• να έχουν συνταχθεί, οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί με τον αρμόδιο διατάκτη τα σχέδια αποφάσεων κατανομής πιστώσεων, το αργότερο ως την 8η Δεκεμβρίου 2023, ώστε να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια την 18η Δεκεμβρίου 2023 (ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης),
• να εμφανιστούν οι προτάσεις κατανομής στο e-portal το αργότερο ως την 11η Δεκεμβρίου 2023, ώστε να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του πληροφοριακού συστήματος από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
• να έχουν συνταχθεί τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του Δημοσίου, ώστε εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που θα ακολουθήσουν με σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια.
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την οριστικοποίηση της κατανομής των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού στο ΟΠΣ-ΔΠ την 18η Δεκεμβρίου 2023. Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα, ότι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας του α' δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2024 και των συντάξεων του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2024 που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.
Οι φορείς παρακαλούνται για την ανταπόκρισή τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (www.minfin.gov.gr -> Δημοσιονομική Πολιτική -> Προϋπολογισμός -> Νομικό Πλαίσιο -> Εγκύκλιοι).
Ο Υφυπουργός
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Αθανάσιος Πετραλιάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες για ενέργεια (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1) Προεδρία Δημοκρατίας
Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2) Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3) Προεδρία της Κυβέρνησης
Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
4) Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών
β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
γ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων
δ) Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
ε) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/ Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/ Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση για κοινοποίηση σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές που αποτελούν ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού τους, τις περιφερειακές υπηρεσίες)
5) ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
α) Γραφεία Αρχηγών
β) ΓΔΟΕΣ, ΓΔΟΣΥ, Διευθύνσεις Οικονομικού
6) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α) Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
(με την παράκληση για κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
7) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Β. Κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
2. Ελεγκτικό Συνέδριο (με την παράκληση για κοινοποίηση σε όλες τις
Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείων και νομών) Βουρνάζου 4 και Τσόχα, 101 68 Αθήνα
3. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης, Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα, Τμήμα Α' Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών
Γ. Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθ. Πετραλιά
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων
5. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (όλα τα Τμήματα)
6. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
7. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων
8. Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
9. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών
Κανόνων