Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Β4/οικ.346591
ΑΔΑ: ΨΑΖ3465ΧΘΞ-7Δ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες : Χ. Πασχάλη, Ε. Τσιμιτάκη
Τηλέφωνο : 2106508783, - 8607
Σύζευξις : 2131308783, -8607
E-mail : dem@yme.gov.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 348887/17-11-2023
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 16 Νοεμβρίου 2023
Προς: Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Κοινοποίηση ν. 5058/2023 (Α’ 170) και υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 (Β’6366) - Μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές
1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή:
(α) Το Μέρος Α’ του ν. 5058/2023 (Α’ 170), με το οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738, και
(β) Την υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 «Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (Β’6366).
Από τη δημοσίευση του ν. 5058/2023 (23-10-2023) καταργείται η παρ. ΙΕ’ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) που ρύθμιζε τις μισθώσεις οχημάτων και με την οποία είχε ενσωματωθεί στην προϊσχύουσα μορφή της η Οδηγία 2006/1/ΕΚ.
2. Η κύρια αλλαγή που φέρνει ο ν.5058/2023 σε σχέση με τον προϊσχύοντα ν.4093/2012 είναι ότι επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη «διασυνοριακή» μίσθωση και εκμίσθωση οχημάτων.
Συγκεκριμένα, οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μισθώνουν φορτηγά ή ρυμουλκούμενα που έχουν άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ (ΚΜ ΕΕ) και να τα χρησιμοποιούν με τους ίδιους όρους όπως τα ιδιόκτητα φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές (άρθρο 5 ν.5058/2023). Αντίστροφα, οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να εκμισθώνουν τα ΦΔΧ ή τα ρυμουλκούμενά τους που έχουν ελληνική άδεια κυκλοφορίας σε επιχείρηση άλλου ΚΜ ΕΕ, που θα τα χρησιμοποιεί πλέον όπως τα δικά της (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 5058/2023). Όσον αφορά την Ελλάδα, η δυνατότητα διασυνοριακής μίσθωσης/εκμίσθωσης δίνεται, σύμφωνα με την Οδηγία 2022/738, μόνον για τις μεταφορικές επιχειρήσεις και όχι για τις μη μεταφορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΙΧ (άρθρα 6 παρ. 1 και 8 παρ. 2 ν.5058/2023). Επιπλέον, η θεώρηση του μισθωτηρίου από την περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών που προβλεπόταν στο ν.4093/2012 αντικαθίσταται από την βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης. Κατά τα λοιπά, στο ν. 5058/2023 διατηρούνται οι βασικές ρυθμίσεις για τις μισθώσεις που υπήρχαν στο ν.4093/2012 και ρυθμίζονται θέματα διαδικασίας και διοικητικής συνεργασίας. Ειδικότερα:
3. Οι ακόλουθες συμβάσεις μίσθωσης γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της μισθώτριας:
(α) Μίσθωση ελληνικού ΦΔΧ ή κοινοτικού οχήματος από ελληνική μεταφορική επιχείρηση για μεταφορές για λογαριασμό τρίτων (άρθρο 5)
(β) Μίσθωση ελληνικού ΦΔΧ ή ΦΙΧ οχήματος από ελληνική μη μεταφορική επιχείρηση για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό (άρθρο 6)
(γ) Εκμίσθωση ελληνικού ΦΔΧ σε επιχείρηση άλλου ΚΜ ΕΕ (άρθρο 11).
Στις περιπτώσεις (α) και (β) εκδίδεται η βεβαίωση γνωστοποίησης της υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023. Όσον αφορά τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μίσθωση, που πρέπει να αποδεικνύονται για να χορηγηθεί βεβαίωση γνωστοποίησης, διευκρινίζονται τα εξής:
4. Μίσθωση από ελληνική μεταφορική επιχείρηση (άρθρο 5 ν. 5058/2023). Εάν η μισθώτρια είναι μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματός οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια για το σύνολο των οχημάτων της, περιλαμβανομένων των μισθωμένων. Επιπλέον, όταν το όχημα που μισθώνει η μεταφορική επιχείρηση είναι κοινοτικό, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια μίσθωσης και τον ανώτατο αριθμό αλλοδαπών μισθωμένων οχημάτων (άρθρο 5 παρ. 2 ν.5058/2023).
5. Σε περίπτωση που έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) 1072/2009, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει για το μισθωμένο όχημα επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας της μισθώτριας, που αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος και έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια της μίσθωσης (άρθρο 5 παρ. 3 ν.5058/2023). Όπου ο νόμος αναφέρεται στην «ενωσιακή άδεια» (άρθρα 10 παρ. 2 και 11 παρ. 1 ν.5058/2023) εννοείται η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009. Για την μηχανογραφική διαδικασία χορήγησης επικυρωμένου αντιγράφου κοινοτικής άδειας για κοινοτικό όχημα θα ακολουθήσουν οδηγίες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
6. Μίσθωση από ελληνική μη μεταφορική επιχείρηση (άρθρο 6 ν.5058/2023) Η μη μεταφορική επιχείρηση μπορεί να μισθώνει ΦΙΧ ή ΦΔΧ (άρθρο 8 ν. 5058/2023) και τα χρησιμοποιεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα οχήματα που της ανήκουν (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 5058/2023). Επομένως πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων για την χορήγηση άδειας ΦΙΧ (γενικές διατάξεις β.δ. 281/1973, υ.α. Α2/29542/5347/1991 και ειδικές διατάξεις) και να κατατεθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (άρθρο 2 παρ. 1γ υ.α. Β4/οικ.328479/2023), εκτός όσων σχετίζονται με την ιδιοκτησία του οχήματος και την καταβολή της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου του β.δ. 281/1973. Το όχημα που μισθώθηκε, είτε ΦΙΧ είτε ΦΔΧ, εξυπηρετεί αποκλειστικά το μεταφορικό έργο της μισθώτριας (δηλαδή χρησιμοποιείται ως ιδιωτικής χρήσης) και τα μεταφερόμενα είδη αναγράφονται στην βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης, στο πεδίο των Παρατηρήσεων, όπως θα αναγράφονταν στην άδεια κυκλοφορίας ενός ιδιόκτητου ΦΙΧ.
7. Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης. Για την συμπλήρωση της βεβαίωσης γνωστοποίησης της υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023, διευκρινίζουμε τα εξής:
Πεδίο 7: Όταν ο μισθωτής είναι μεταφορική επιχείρηση, η χρήση του μισθωμένου οχήματος είναι «Μεταφορές για λογαριασμό τρίτων». Όταν ο μισθωτής είναι μη μεταφορική επιχείρηση, η χρήση του μισθωμένου οχήματος είναι «Μεταφορές για ίδιο λογαριασμό», ακόμα και αν το μισθωμένο όχημα είναι ΦΔΧ.
Πεδίο 8: Προκειμένου για μισθωμένο όχημα που χρησιμοποιείται από μη μεταφορική επιχείρηση, καταχωρείται η Παρατήρηση αριθμ. 100 των αδειών κυκλοφορίας «Μεταφερόμενα είδη» και συμπληρώνεται με τα είδη που μπορεί να μεταφέρει το όχημα, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ.
8. Θέματα οδικών ελέγχων. Για να ελέγξουν εάν η μίσθωση είναι νόμιμη, οι αρχές ελέγχου της κυα Γ5/353651/2021 (Β’ 6238) ζητούν την επίδειξη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των συνοδευτικών εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 ν. 5058/2023, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στο όχημα.. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης της υ.α. Β4/οικ.328479/2023 επιδεικνύεται από τον οδηγό αντί του εγγράφου του άρθρου 4 παρ. 2 (α) ν.5058/2023 μόνο όταν η μισθώτρια είναι ελληνική επιχείρηση. Εάν η μισθώτρια είναι επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο ΚΜ ΕΕ, ο οδηγός μπορεί, αντί για τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα, να διαθέτει αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία αυτού του ΚΜ. Ακόμα επισημαίνεται ότι μετά τη ρύθμιση της Οδηγίας 2022/738 για τις διασυνοριακές μισθώσεις, τα στοιχεία κυκλοφορίας ενός οχήματος δεν υποδηλώνουν απαραίτητα την εθνικότητα της μεταφορικής επιχείρησης που διενεργεί τη μεταφορά. Επομένως, οι αρχές οδικού ελέγχου διαπιστώνουν για όλα τα κοινοτικά οχήματα (και τα ελληνικά) την ταυτότητα και τη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα, με βάση τα συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς (φορτωτικές κ.α.) σε συνδυασμό με τα έγγραφα του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας, σύμβαση μίσθωσης κ.α.).
9. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω. Οι παραλήπτες για κοινοποίηση παρακαλούνται για την εξέταση τυχόν ζητημάτων αρμοδιοτήτων τους. Η παρούσα εγκύκλιος και η κοινοποιούμενη νομοθεσία μπορούν να αναζητηθούν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας στη θέση Μεταφορές -> Εμπορευματικές Μεταφορές -> Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών
Ιωάννης Ξιφαράς
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
1. Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία
Μεταφορών και Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) περιοχής αρμοδιότητάς τους
2. Υπουργείο Οικονομικών
- Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής, Κ. Σερβίας 8 Αθήνα 10562, ggfp@minfin.gr
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 Αθήνα 11853, ministeroffice@minfin. gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους.
3. Υπουργείο Εσωτερικών
- Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ
Σταδίου 27 Αθήνα 10183, info@ypes.gr
4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
- Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Σταδίου 29 Αθήνα, oron ergasias@ypakp.gr
- Επιθεώρηση Εργασίας Ανεξάρτητη Αρχή, Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχων, Δραγατσανίου
8 Αθήνα 10110, helpdesk@hli. gov.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας chief@astynomia.gr
- Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4
Αθήνα 10177, trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Αρχηγό Λιμενικού Σώματος als@hcg.gr
- Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων dla@hcg.gr
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του.
7. Υπουργείο Τουρισμού
- Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, Λεωφόρος Αμαλίας 12 ΤΚ 105 57 Αθήνα
E-mail: mailbox@mintour.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
8. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γραφείο Διοικητή
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών gdfl@aade.gr
- Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης gdcustoms@aade.gr
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Κηφισίας 124,Αθήνα 11526, dtd@aade.gr
- Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Υψηλάντου 15 10675 Αθήνα, dstep@aade.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους.
9. Δ9 Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ιδίου Υπουργείου
ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής gddy@moh.gov.gr
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος ddy@moh. gov. gr
- Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων tyk@moh.gov. gr
- Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος ymp secretary@moh.gov.gr
Αριστοτέλους 17 Αθήνα 10433
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, info@ypen. gov.gr
Λ. Μεσογείων 119 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
- Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Αχαρνών 2 Αθήνα 10176, info @minagric. gr
4. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Αθήνα ΤΚ 115026, info@efet.gr
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
ΙΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων
Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead. gr
2. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.) Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος Email: keeuhcci@uhc.gr
5. Συνδικάτο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.), Ομηρίδου Σκυλίτση 19 Πειραιάς 18531 Ε-mail: seof@otenet.gr
6. Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 14364
7. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος, Μενάνδρου 51, Αθήνα 10437
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού, Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού, Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών