Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. 187721
ΑΔΑ ΨΚΒΚ46ΝΡΟΝ-ΕΘΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10
Τ.Κ.: 10437, Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Ξυγκάκη
Τηλέφωνο: 2105289120
E-mail: xygkaki.aikaterini@hli.gov.gr
ΑΘΗΝΑ : 13-04-2023
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ : Συνέχιση εκτελούμενων έργων, δράσεων, προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Κεφ.ν του Ν. 4808/2021 « Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»-......» (ΦΕΚ 101 Α'), όπως ισχύουν.
2. Την με αριθ. πρωτ.510148/17-11-2022 κοινή απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας» (ΦΕΚ 5937 Β’).
3. Την με αριθ. 52272/2-6-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διορισμός του Διοικητή στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας» (ΦΕΚ 445 Υ.Ο.Δ.Δ.).
4. Το υπ’ αριθ. 6 ΠΔ της 4ης Φεβρουαρίου 2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων».
5. Τη με αριθ. 741/23.02.2021, ΑΔΑ: Ψ4ΘΙ46ΜΤΛΡ-ΤΞΗ Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας - βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με MIS 5055290 και την εγγραφή της Πράξης στη ΣΑΕ 3341 με κωδικό (ενάριθμο) 2021ΣΕ33410004.
6. Την υπ’ αριθ. 1919/30-3-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας - Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5010995 και Δικαιούχο την «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζουμε
Τη συνέχιση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ εκτελούμενων έργων, δράσεων, προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας και συγκεκριμένα α) της με αριθ. 741/23.02.2021, ΑΔΑ: Ψ4ΘΙ46ΜΤΛΡ-ΤΞΗ Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας - βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με MIS 5055290 και την εγγραφή της Πράξης στη ΣΑΕ 3341 με κωδικό (ενάριθμο) 2021ΣΕ33410004 και β) της υπ’ αριθ. 1919/30-3-2018 απόφασης ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας - Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5010995 και Δικαιούχο την «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Β του άρθρου 124 του Νόμου 4808/21.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Διοικητή Επιθεώρησης Εργασίας
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού