Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ.: 26978/08.12.2023
ΑΔΑ 6ΛΡ9ΙΜΛ-ΩΧΧ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Γενική Διεύθυνση Εποπτείας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών
Τμήμα Ρύθμισης
Πληροφορίες: H. Μηνιώτη
Τηλέφωνο: 211 107 5157
Email: i.minioti@hgc.gov.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έκδοση της με αριθμό 4/2023 Οδηγίας με τίτλο «Κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 13 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, και της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α' 38) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»,
β. των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
γ. του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α'139),
δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),
ε. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),
στ. του ν. 4727/2020 (Α 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
2. Την υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β' 3265, διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β' 2185) και 67663 ΕΞ 2022/18.05.2022 (Β' 2483) όμοιες αποφάσεις,
3. Την υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β' 3266) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 58876 ΕΞ 2022/04.05.2022 (Β' 2232) όμοια απόφαση,
4. Την υπό στοιχεία 79314 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β' 3263) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 13530 ΕΞ 2022/02.02.2022 (Β' 356) και 187634 ΕΞ 2022/21.12.2022 (Β' 6716) όμοιες αποφάσεις,
5. Την υπό στοιχεία 79823 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β' 3264) απόφαση «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 59054 ΕΞ 2023/12.04.2023 (Β' 2567) όμοια απόφαση,
6. Την υπό στοιχεία 56580 ΕΞ 2022/27.04.2022 (Β'2166) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 79305 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β' 3262, Διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441),
7. Την υπό στοιχεία 125944 ΕΞ 2020/4.11.2020 (Β' 4884) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.
8. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) και 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) όμοιες αποφάσεις.
9. Τη με αριθμό 37/4/21.09.2023 απόφαση της ΕΕΕΠ με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. και τροποποίηση της υπ’ αρ. 11/3/03.4.2023 (Β' 2704) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.» (Β' 6052).
10. Τη με αριθμό 23011/23.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΩΠΙΜΛ-ΥΥΣ) απόφαση του Προέδρου της ΕΕΕΠ, με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΕΕΕΠ σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή.
11. Τη με αριθμό 12970/01.12.2020 (Β' 5651) απόφαση του Προέδρου της ΕΕΕΠ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».
12. Τη με αριθμό 554/5/15.04.2021 απόφαση της ΕΕΕΠ «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α'180)» (Β'1633), ιδία δε το άρθρο 26.
13. Την ανάγκη έκδοσης Οδηγίας της ΕΕΕΠ για την παροχή ενιαίων κατευθύνσεων για την ορθή εφαρμογή του αρ. 13 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφασης της ΕΕΕΠ «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)».
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΕΠ.
Αποφασίζουμε
Εκδίδουμε Οδηγία με την οποία παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 13 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφασης της ΕΕΕΠ περί της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ως εξής:

ΟΔΗΓΙΑ 4/2023

Κατευθύνσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του αρ. 13 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφασης της ΕΕΕΠ περί της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
1. Ορισμοί
Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Αποκλειόμενος παίκτης είναι το πρόσωπο της περ. ιστ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180).
ΕΕΕΠ ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδει ο Κάτοχος Άδειας σε κάθε παίκτη για τη Συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. ιε’ του αρ. 25 του ν.4002/2011 (Α’ 180).
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Περιαγωγής είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδει ο Κάτοχος Άδειας σε κάθε παίκτη για τη Συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Κανονισμού.
Κανονισμός είναι η με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)».
Κάτοχος Άδειας είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο είτε έχει χορηγηθεί Άδεια Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων είτε έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου παροχής, προώθησης και διανομής των σχετικών υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και τη Διεξαγωγή Παιγνίων.
Μητρώο Αποκλεισμένων είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρούνται από την ΕΕΕΠ για τους Παίκτες που έχουν αποκλειστεί, οι οποίοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Συμμετοχή σε παίγνια μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.
Μητρώο Παικτών είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας για τους Παίκτες στους οποίους έχει δημιουργήσει Ηλεκτρονικό Λογαριασμό.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.
Προσωπικός Αριθμός Πολίτη είναι ο αριθμός που χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το αρ. 11 του ν.4727/2020 (Α’ 184).
Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
2. Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
2.1. Με την παρούσα παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 13 του Κανονισμού, σχετικά με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη (ΗΛΠ) και την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη.
2.2. Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλους τους Κατόχους Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ΗΛΠ, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των ως άνω τυχερών παιγνίων.
3. Έγγραφα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη
3.1. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού Πολίτη, αποκλειστικά έγγραφα ταυτοποίησης του προσώπου που αιτείται τη δημιουργία ΗΛΠ είναι το δελτίο ταυτότητας, η στρατιωτική ταυτότητα, η ταυτότητα των σωμάτων ασφαλείας και το διαβατήριο. Με την επιφύλαξη της παρ. 3.2, το διαβατήριο απαιτείται επίσης ως αποκλειστικό έγγραφο ταυτοποίησης προσώπων της αλλοδαπής από χώρα προέλευσης εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν τα παραπάνω έγγραφα εκδοθέντα από την Ελληνική Δημοκρατία καθώς και προσώπων της αλλοδαπής από χώρα προέλευσης εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή και αιτούνται τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Περιαγωγής.
3.2. Έγγραφα ταυτοποίησης προσώπων της αλλοδαπής, πλην του διαβατηρίου, γίνονται δεκτά υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α. πρόκειται για ισοδύναμα έγγραφα της παρ. 3.1, εκδοθέντα από αντίστοιχη αρμόδια αρχή χώρας της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και
β. στα έγγραφα προσδιορίζονται και επαληθεύονται με ακρίβεια, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για την ταυτοποίηση του προσώπου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.
4. Πεδία Μητρώου Παικτών και πεδία φόρμας εγγραφής
4.1. Οι Κάτοχοι Άδειας τηρούν μητρώο παικτών , το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι πεδία:
4.1.1. Επώνυμο
4.1.2. Όνομα
4.1.3. Ιθαγένεια/Εθνικότητα
4.1.4. Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης του άρθρου 3
4.1.5. Χώρα έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης
4.1.6. Ημερομηνία λήξης δελτίου εγγράφου ταυτοποίησης (εφόσον αναγράφεται στο ταυτοποιητικό έγγραφο. Σε διαφορετική περίπτωση επιλέγεται η τιμή 0101-2999 που πρέπει να αντιστοιχεί στην ένδειξη «Αορίστου Διάρκειας».)
4.1.7. Ημερομηνία γέννησης
4.1.8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
4.1.9. Διεύθυνση κατοικίας Ελλάδας (οδός και αριθμός)
4.1.10. Πόλη
4.1.11. Ταχυδρομικός Κώδικας
4.1.12. Χώρα μόνιμης κατοικίας
4.1.13. Προσωπικός Αριθμός Πολίτη (όταν τεθεί σε καθολική εφαρμογή)
4.2. Οι Κάτοχοι Άδειας παρέχουν στα πρόσωπα που αιτούνται τη δημιουργία ΗΛΠ φόρμα εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι πεδία:
4.2.1. Επώνυμο
4.2.2. Όνομα
4.2.3. Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης του άρθρου 3
4.2.4. Ημερομηνία γέννησης
4.2.5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-email)
4.2.6. Διεύθυνση κατοικίας Ελλάδας (οδός και αριθμός)
4.2.7. Πόλη
4.2.8. Ταχυδρομικός Κώδικας
4.2.9. Χώρα μόνιμης κατοικίας (προαιρετικό)
4.3. Τα ανωτέρω πεδία, πλην του πεδίου της παρ. 4.2.9., συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά τη δημιουργία ΗΛΠ. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η δημιουργία του ΗΛΠ.
4.4. Στην περίπτωση δημιουργίας ΗΛΠ για τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια του αρ. 39 του ν.4002/2011 (Α’ 180), ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στη φόρμα εγγραφής το πεδίο του κινητού τηλεφώνου ως υποχρεωτικό και το πεδίο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ως προαιρετικό.
5. Προδιαγραφές πεδίων και γραμμογράφηση του Μητρώου Παικτών
5.1. Κατά την καταχώριση των στοιχείων του προσώπου που αιτείται τη δημιουργία ΗΛΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας, ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι:
5.1.1. Το επώνυμο και το όνομα καταχωρούνται με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στο ταυτοποιητικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες, επιλέγεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Τυχόν διπλό όνομα ή επώνυμο καταχωρείται χωρίς κενά με μόνο διαχωριστικό την παύλα (-) και όπου το σύστημα δεν υποστηρίζει παύλα (-) χρησιμοποιείται το κενό ( ).
5.1.2. Οι ημερομηνίες γέννησης, και λήξης του εγγράφου ταυτοποίησης έχουν τη μορφή ηη-μμ-εεεε. Ειδικά, για το πεδίο «Ημερομηνία λήξης δελτίου» υπάρχει και η επιλογή 01-01-2999 που πρέπει να αντιστοιχεί στην ένδειξη «Αορίστου Διάρκειας», η οποία επιλέγεται στην περίπτωση που δεν αναγράφεται ημερομηνία λήξης στο αντίστοιχο ταυτοποιητικό έγγραφο.
5.1.3. Ο αριθμός του εγγράφου ταυτοποίησης καταχωρείται με κεφαλαίους λατινικούς (στο αλφαβητικό μέρος) χαρακτήρες, χωρίς κενά ανάμεσα στο αριθμητικό και αλφαβητικό μέρος. Στην περίπτωση χαρακτήρων που δεν απαντώνται στο λατινικό αλφάβητο, για τη μεταγραφή του αλφαβητικού μέρους εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.
5.1.4. Για την καταχώρηση της χώρας έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης, χρησιμοποιείται ο τριψήφιος ISO (ISO 3166-1, alpha 3 code) κωδικός της κάθε χώρας.
5.1.5. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταχωρείται χωρίς κενά.
5.1.6. Για τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη αναμένονται από την Πολιτεία οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή του.
5.1.7. Στα πεδία όπου περιέχονται αλφαβητικοί χαρακτήρες, αυτά συμπληρώνονται με κεφαλαία, πλην της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5.1.8. Η γραμμογράφηση και οι λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες του Μητρώου Παικτών, καθώς και το υπόδειγμα της φόρμας εγγραφής αποτυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
6. Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη (KYC)
6.1. Οι Κάτοχοι Άδειας, με το εξειδικευμένο για τον λόγο αυτό προσωπικό που διαθέτουν, πιστοποιούν και επαληθεύουν αμελλητί, την ταυτότητα κάθε νέου Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, και διασφαλίζουν ότι:
6.1.1. Τα στοιχεία που χορηγεί το πρόσωπο αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο βάσει εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών από αρμόδια Αρχή/Φορέα.
6.1.2. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου δημιουργείται ο ΗΛΠ είναι αυτό που αιτείται την εγγραφή του.
6.1.3. Το πρόσωπο που συμμετέχει στα Παίγνια μέσω ΗΛΠ, είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί βάσει της απαίτησης της παραγράφου 6.1.1.
6.2. Στο πλαίσιο των ως άνω απαιτήσεων οι Κάτοχοι Άδειας:
6.2.1. Προβαίνουν αμελλητί σε αντιπαραβολή των στοιχείων που καταχώρισε το πρόσωπο που αιτείται τη δημιουργία ΗΛΠ στη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης που προσκόμισε, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περί των προδιαγραφών των πεδίων.
6.2.2. Εφαρμόζουν συνδυασμένη χρήση username και password.
6.2.3. Εφαρμόζουν διαδικασίες και πρακτικές, για την επαλήθευση των στοιχείων του Παίκτη μέσω τρίτων πηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού, όπως ενδεικτικά:
6.2.3.1. Επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας του Παίκτη με την υποβολή τεκμηρίων, όπως λογαριασμός τηλεφώνου, ρεύματος, ύδρευσης κ.λπ.
6.2.3.2. Επαλήθευση ότι ο Παίκτης διατηρεί λογαριασμό πληρωμών στο όνομά του.
6.3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την επάρκεια των πληροφοριών που αφορούν στην ταυτότητα του Παίκτη, ζητούνται περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.
6.4. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων τεκμηρίωσης για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας ενός νέου Παίκτη, πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημιουργία του ΗΛΠ. Μέχρι την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο Λογαριασμός έχει προσωρινό χαρακτήρα. Εάν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών και η ταυτότητα του Παίκτη δεν έχει επαληθευτεί, οι Κάτοχοι Άδειας:
6.4.1. Θέτουν σε κατάσταση «Φραγής» τον ΗΛΠ και παύουν να δέχονται συναλλαγές με τον Παίκτη,
6.4.2. Ενημερώνουν τον Παίκτη για τη θέση του ΗΛΠ σε κατάσταση «Φραγής» και
6.4.3. Εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 13.3 έως και 13.7 του Κανονισμού.
7. Επικαιροποίηση του Μητρώου Παικτών
7.1. Οι Κάτοχοι Άδειας επικαιροποιούν το Μητρώο Παικτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5, εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 9.
7.2. Η επικαιροποίηση της παρ. 7.1 αφορά, κατ’ ελάχιστον, στα πεδία «Επώνυμο», «Όνομα», «Ημερομηνία γέννησης», «Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης» και «Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)» ή κινητού τηλεφώνου στην περίπτωση ΗΛΠ συμμετοχής στα τυχερά παίγνια του αρ. 39 του ν.4002/2011 (Α’ 180).
7.3. Οι Κάτοχοι Άδειας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς εντοπισμό τυχόν λαθών και διπλοεγγραφών του ίδιου προσώπου και εν γένει αντιφάσεων και ασυνεχειών στα δεδομένα που τηρούν και να προσαρμόζουν και επικυρώνουν αυτά με τον πλέον αξιόπιστο και ακέραιο τρόπο, ώστε:
7.3.1. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί μία και μοναδική εγγραφή για κάθε πρόσωπο που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παικτών.
7.3.2. Τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Παικτών τελούν σε συμφωνία με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Παίκτης.
7.4. Σε περίπτωση εγγράφου ταυτοποίησης που δεν είναι σε ισχύ απαιτείται η προσκόμιση νέου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1. Εφόσον, ο Παίκτης δεν προσκομίσει έγγραφο ταυτοποίησης σε ισχύ, εντός 30 ημερών από το αίτημα του Κατόχου Άδειας περί επικαιροποίησης, ο Κάτοχος Άδειας θέτει αυτοδικαίως τον ΗΛΠ σε κατάσταση Προσωρινού Λογαριασμού Παίκτη και εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού.
8. Απαιτούμενες ενέργειες
8.1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι Κάτοχοι Άδειας καλούνται να προβούν στις κάτωθι ενέργειες, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:
8.1.1. Προσαρμογή φόρμας εγγραφής - αίτησης δημιουργίας ΗΛΠ.
8.1.2. Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας κάθε νέου Παίκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό και την παρούσα απόφαση.
8.1.3. Επανέλεγχος των ήδη εγγεγραμμένων στοιχείων στο Μητρώο Παικτών που χρήζουν επικαιροποίησης σύμφωνα με την παρ. 7.2.
8.1.4. Ενσωμάτωση στο Μητρώο Παικτών του Προσωπικού Αριθμού Πολίτη (όταν εφαρμοστεί).
9. Χρόνος εφαρμογής
9.1. Ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει την παρούσα Οδηγία:
9.1.1. Σε νέες αιτήσεις δημιουργίας ΗΛΠ, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
9.1.2. Στις υφιστάμενες εγγραφές του Μητρώου Παικτών που τελούν σε κατάσταση αποκλεισμού και κατ’ ελάχιστο για τα πεδία της παρ. 7.2, λαμβάνοντας επιπλέον
υπόψη το αρ. 3, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
9.1.3. Στις υφιστάμενες εγγραφές του Μητρώου Παικτών που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παρ. 9.1.1. και 9.1.2., και κατ’ ελάχιστο για τα πεδία της παρ.7.2, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το άρ. 3, το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
9.1.4. Αμελλητί με την υποβολή αίτησης αποκλεισμού από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 9.1.2. και στην περίπτωση μη αποστολής όλων των στοιχείων από τον παίκτη, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υπάρχει σήμανση στη σχετική εγγραφή ότι πρόκειται για μη ταυτοποιημένο Παίκτη.
9.2. Με την έναρξη εφαρμογής του Μητρώου Αποκλεισμένων που τηρεί η ΕΕΕΠ, ο Κάτοχος Άδειας, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που παρέχονται από την Αρχή, ενημερώνει τον Παίκτη για τις συνέπειες της εγγραφής και της οριστικοποίησης αυτής στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η ΕΕΕΠ.
9.3. Επιπλέον απαιτήσεις για τη δημιουργία και τήρηση του ΗΛΠ που τίθενται με τον Κανονισμό Παιγνίων δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
10. Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δημήτριος Παπαδόπουλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ 4/2023
1. Προδιαγραφές πεδίων και γραμμογράφηση Μητρώου Παικτών
ΠεδίοΤύπος ΠεδίουΕιδικές σημειώσεις
ΕπώνυμοΚείμενοΛατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στο ταυτοποιητικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες, επιλέγεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.
ΌνομαΚείμενοΛατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στο ταυτοποιητικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες, επιλέγεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.
Ιθαγένεια/ΕθνικότηταΚείμενοΚεφαλαίοι χαρακτήρες
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης του άρθρου 3ΚείμενοΛατινικοί κεφαλαίοι (στο αλφαβητικό μέρος) χαρακτήρες, χωρίς κενά ανάμεσα στο αριθμητικό και αλφαβητικό μέρος. Στην περίπτωση χαρακτήρων που απαντώνται μόνο στο ελληνικό αλφάβητο, για την μεταγραφή του αλφαβητικού μέρους εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.
Χώρα έκδοσης δελτίου εγγράφου ταυτοποίησηςΚείμενοΟ τριψήφιος ISO (ISO 3166-1, alpha 3 code) κωδικός της κάθε χώρας.
Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησηςΗμερομηνία/Κείμενοηη-μμ-εεεε ή η τιμή 01-01-2999 σε περίπτωση για αορίστου διάρκειας
Ημερομηνία γέννησηςΗμερομηνίαηη-μμ-εεεε
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή και κινητό τηλέφωνο (για τα τυχερά παίγνια του αρ. 39 του ν.4002/2011 (Α’ 180)ΚείμενοΛατινικοί πεζοί χαρακτήρες χωρίς κενά (email)
Διεύθυνση κατοικίας Ελλάδας1ΚείμενοΟδός και αριθμός Κεφαλαίοι χαρακτήρες
ΠόληΚείμενοΚεφαλαίοι χαρακτήρες
Ταχυδρομικός ΚώδικαςΚείμενοΧωρίς κενά
Χώρα μόνιμης κατοικίαςΚείμενοΚεφαλαίοι χαρακτήρες
Προσωπικός Αριθμός Πολίτη (όταν εφαρμοστεί)ΚείμενοΣύμφωνα με τις προδιαγραφές της εφαρμογής του στις νέες ταυτότητες
1 Οι τιμές στα πεδία της «Διεύθυνσης κατοικίας Ελλάδας» αφορούν και την περίπτωση διαμονής αλλοδαπών παικτών στην Ελλάδα, όπου η χώρα μόνιμης κατοικίας είναι διαφορετική.
2. Υπόδειγμα φόρμας εγγραφής-δημιουργίας ΗΛΠ
1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή κινητό τηλέφωνο (για τα παίγνια του αρ. 39 του ν.4002/2011 (Α’ 180)*_______________________________________________
π.χ. konspanag@yahoo.com
2. Επώνυμο/Surname *
π.χ. PANAGOPOULOS ή PANAGOPOULOS-DOGANIS
3. Όνομα/Name *
π.χ KONSTANTINOS ή KONSTANTINOS-PANAGIOTIS
4. Ημερομηνία γέννησης/Birth Date *
π.χ. 16-04-1995
5. Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου * π.χ. AR253215
6. Διεύθυνση κατοικίας Ελλάδας *
π.χ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3
7. Πόλη * π.χ. ΑΘΗΝΑ
8. Ταχυδρομικός Κώδικας * π.χ. 10439
9. Χώρα Μόνιμης Κατοικίας
π.χ. ΕΛΛΑΔΑ ή ΑΓΓΛΙΑ