Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 118680 - 11-12-2023
ΑΔΑ 6Θ5Ο46ΝΛΣΞ-ΥΒΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αθήνα, 11-12-2023
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΜΗ- ΥΜΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες: Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο: 210-3893574
Email : eathanasaki@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας
2. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών - Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Κοινωνίας Δικαιώματος Αστικού, Ημιαστικού και Υπεραστικού λεωφορείου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) ενταγμένης σε εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ.»
Σχετ.: Το υπ/αρ. 36119/30-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Σε απάντηση ερωτήματος που τέθηκε στην Υπηρεσία μας σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο και κατόπιν επικοινωνίας μας με την αρμόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζονται τα εξής:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2963/2001 (Α'268) τα ΚΤΕΛ μετατρέπονται σε Ανώνυμες Εταιρείες.
β) Σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (EE) 2020/1055
«για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών» οι επιχειρήσεις που ασκούν οδικές μεταφορές επιβατών, μεταξύ άλλων, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπορικών εταιρειών του κράτους μέλους εγκατάστασης ή σε ανάλογο μητρώο εφόσον αυτό απαιτείται από την εθνική νομοθεσία.
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ δεν προβλέπεται εγγραφή για τις Κοινωνίες Δικαιώματος του άρθρου 785 επ. Α.Κ., καθώς δεν έχουν νομική προσωπικότητα και δεν αποτελούν ενώσεις προσώπων.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι:
- οι Ανώνυμες Εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ (αστικών και υπεραστικών γραμμών),
- οι μέτοχοι - ιδιοκτήτες κατά ποσοστό 100% λεωφορείων Δ.Χ. των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις μεταφορών.
β) Δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.:
- οι μέτοχοι - συνιδιοκτήτες με οποιοδήποτε ποσοστό λεωφορείων Δ.Χ. των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς δεν ασκούν οι ίδιοι την επιχειρηματική εκμετάλλευση του λεωφορείου, αλλά η κοινωνία δικαιώματος της οποίας είναι μέλη. Η δε άδεια οδικού μεταφορέα που εκδίδει ο καθένας από τους μετόχους, εξυπηρετεί μόνο λόγους έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου.
- η κοινωνία δικαιώματος συγκυριότητας αστικού/ ημιαστικού/υπεραστικού λεωφορείου Δ.Χ., το οποίο ανήκει κατά συγκυριότητα σε μετόχους των Ανωνύμων Εταιρειών ΚΤΕΛ, καθώς όπως έχει ήδη προαναφερθεί η Κοινωνία Δικαιώματος δεν αποτελεί υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, επειδή δεν έχει νομική προσωπικότητα.
Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από οποιαδήποτε Υπηρεσία, η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο για τους μετόχους - συνιδιοκτήτες λεωφορείων, ατομικά, όσο και για τους μετόχους - κοινωνίες δικαιώματος συγκυριότητας επιχείρησης ΚΤΕΛ ΑΕ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή - Δ/νση Εταιρειών