Διοικητικό Έγγραφο

Ap. Πρωτ. : 109254
ΑΔΑ 9ΣΑΗ46ΝΛΔΓ-645
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 10559
Τηλ: 210-2595436-438
e-mail: gen_yp@yeka.gr
Ημ/νία : 12/12/23
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εργασία και αναπληρωματική ανάπαυση κατά τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους 2023 (αρ.16 του ν.4177/2013)
Όσον αφορά στον τρόπο χορήγησης των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (ρεπό) σε εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους 2023, ήτοι στις 17/12, στις 24/12 και στις 31/12/2023, διευκρινίζεται ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις η εβδομαδιαία ανάπαυση, δέον είναι να χορηγείται σε μια άλλη μέρα της ίδιας εβδομάδας.
Ειδικά για το έτος 2023, και προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης και κατά τη βδομάδα που ακολουθεί τις Κυριακές αυτές.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του εργατικού δικαίου που ορίζουν ότι η αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση προϋποθέτει απασχόληση, άνω των πέντε ωρών, και ότι στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή, πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών (αρ.5, Π.Δ. 88/1999).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού (Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία)
3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων
4. Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
6. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας
7. κ. Γενικό Επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εργασίας (με παράκληση να κοινοποιηθεί στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.)
8. Δ7