Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: 103151
ΑΔΑ: Ψ5Ψ746ΜΤΛ6-ΕΝ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες : 213 136 1034, 1320
Αθήνα, 29/11/ 2023
Προς:
1. Δήμο Φλώρινας Νομού Φλώρινας
2. Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νομού Κυκλάδων
3. Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης
4. Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
Νομού Άρτας
Εγκύκλιος:
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων».
Σχετ.: Η υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σας γνωρίζουμε ότι στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ’ αρ. 6596/21-11-2023 τεύχος Β' δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, περί μερικής ανάκλησης της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφασης (Β’ 1984). Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί με Α.Δ.Α.: ΨΝΜΚ46ΜΤΛ6-9Σ1 και ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2024.
Με την ανωτέρω απόφαση:
> Στον Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας
Α. συγχωνεύονται τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Κάτω Κλεινών και Φλώρινας σε ένα (1) Ληξιαρχείο, ώστε στο εξής να υφίσταται ένα (1) Ληξιαρχείο στην δημοτική ενότητα Φλώρινας,
Β. παραμένουν σε λειτουργία τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Μελίτης και Περάσματος.
> Στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων του Νομού Κυκλάδων,
Α. συγχωνεύονται τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας σε ένα (1) Ληξιαρχείο, ώστε στο εξής να υφίσταται ένα (1) Ληξιαρχείο στην δημοτική ενότητα Νάξου, Β. παραμένουν σε λειτουργία τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Δονούσας
> Στον Δήμο Βοΐου του Νομού Κοζάνης,
Α. συγχωνεύονται τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Τσοτυλίου και Πενταλόφου σε ένα (1) Ληξιαρχείο, ώστε στο εξής να υφίσταται ένα (1) Ληξιαρχείο στην δημοτική ενότητα Τσοτυλίου,
Β. παραμένουν σε λειτουργία τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Σιάτιστας, Ασκίου και Νεάπολης.
> Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων του Νομού Άρτας,
> Α. συγχωνεύονται τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Μελισσουργών και Αγνάντων σε ένα (1) Ληξιαρχείο, ώστε στο εξής να υφίσταται ένα (1) Ληξιαρχείο στην δημοτική ενότητα Αγνάντων,
> Β. παραμένουν σε λειτουργία τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Αθαμανίας, και Θεοδωριάνων
Εν όψει των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι:
^ Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) όλων των Ληξιαρχείων που συγχωνεύονται, κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ. 168 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
1. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, αφού κλείσουν, μεταφέρονται στο Ληξιαρχείο της δημοτικής ενότητας Φλώρινας με το οποίο συγχωνεύεται και φυλάσσονται επιμελώς, ενώ από
αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους, αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Από την 1η.1.2024, στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντων ληξιαρχείων.
2. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων του Νομού Κυκλάδων, αφού κλείσουν, μεταφέρονται στο Ληξιαρχείο της δημοτικής ενότητας Νάξου με το οποίο συγχωνεύεται και φυλάσσονται επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Από την 1η.1.2024, στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντων ληξιαρχείων.
3. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Πενταλόφου του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης, αφού κλείσουν, μεταφέρονται στο Ληξιαρχείο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου με το οποίο συγχωνεύεται και φυλάσσονται επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Από την 1η.1.2024, στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντων ληξιαρχείων.
4. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, αφού κλείσουν, μεταφέρονται στο Ληξιαρχείο της δημοτικής ενότητας Αγνάντων με το οποίο συγχωνεύεται και φυλάσσονται
επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Από την 1η.1.2024, στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) του Ληξιαρχείου της δημοτικής ενότητας Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντων ληξιαρχείων.
^ Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι Ληξίαρχοι των δημοτικών ενοτήτων:
> Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας ,
> Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων του Νομού Κυκλάδων,
> Πενταλόφου του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης,
> Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Ληξιάρχου. Οι κωδικοί πρόσβασης όλων των χρηστών των ανωτέρω Ληξιαρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» (υποσύστημα Ληξιαρχείου) στο Υπουργείο Εσωτερικών καταργούνται.
Δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του Ληξιάρχου οι Ληξίαρχοι των δημοτικών ενοτήτων Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος Νάξου, Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Δονούσας Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης, Τσοτυλίου, Αθαμανίας, Αγνάντων και Θεοδωριάνων.
^ Το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, πριν την 1η.1.2024 τα ανωτέρω ενεργά Ληξιαρχεία θα πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (e-mail: mp.users@ypes.gr) τα στοιχεία των νέων χρηστών με υπογραφή Δημάρχου.
Συν.: Υπόδειγμα 11
Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Αθανάσιος Μπαλέρμπας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
3. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπόδειγμα 11
Έκθεση
Κλείνει το παρόν βιβλίο............................................(1) με σύνολο καταχωρισμένων
σε αυτό (2) ....................................................... εγκύρων ληξιαρχικών πράξεων, ήτοι από
του αριθμού ................................... μέχρι του αριθμού ................., λόγω
................................................................(3).
(Ημέρα) (Μήνας) 202...
Ο Ληξίαρχος (Τ.Σ.) (Υπογραφή)
Σημείωση:
(1) Τίθεται ο τίτλος του βιβλίου αναλόγως των καταχωρισμένων σε αυτό πράξεων, ήτοι γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων.
(2) Τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς ο συνολικός αριθμός των καταχωρισμένων εγκύρων πράξεων.
(3) Τίθεται η αιτία του κλεισίματος του βιβλίου, ήτοι λόγω συγχώνευσης Ληξιαρχικών Περιφερειών βάσει της υπ’ αρ. 80651/Σ.19239/3.11.2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.