Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος υπ’ αριθ.1276/1-12-2023
ΑΔΑ Ψ53846ΜΤΛ6-Δ64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 - 2028
Εγκύκλιος υπ’ αριθ.1276/1-12-2023 για την ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 103732/1-12-2023
Αθήνα 1-12-2023
Εισαγωγή
Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρωση και διευκρινίσεις σχετικά με την ορκωμοσία και εγκατάσταση των νέων περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων, που αναδείχθηκαν στις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και, όπου ήταν αναγκαίο, στις επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Η εγκύκλιος διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Διάρκεια περιφερειακής περιόδου - Εγκατάσταση νέων περιφερειακών αρχών
Κεφάλαιο 2: Ορκωμοσία των νέων περιφερειακών αρχών
Κεφάλαιο 3: Αποποίηση εκλογής
Κεφάλαιο 4: Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών
Επιπλέον, στο Παράρτημα 1 της εγκυκλίου παρατίθενται υποδείγματα:
• πρόσκλησης σε ορκωμοσία,
• πρακτικών ορκωμοσίας,
• αποποίησης εκλογής,
και στο Παράρτημα 2 το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
Όπου στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα εγκύκλιο αναφέρονται:
Επόπτης Ο.Τ.Α.: νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128,129, 130 και 131 του ν. 4555/2018 αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: νοείται ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 5046/2023 (Α’ 137), « Όπου στα άρθρα 36, 37, 38, 39, 41, 62, 64, 65, 66, 67, 68 και 69 του ν. 4804/2021
(Α'90) αναφέρεται «ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» νοείται «ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα, που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Γκόλια Έφη213136-4342e.gkolia@ypes.gr
Θεοδωρακοπούλου
Σοφία
213136-4391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Ποντικάκης Δημήτρης213136-4321d.pontikakis@ypes.gr
Χρυσάφης Γιώργος213136-4395g.chrisafis@ypes.gr
Κεφ. 1: Διάρκεια περιφερειακής περιόδου - Εγκατάσταση περιφερειακών αρχών
Η εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.
Η θητεία των περιφερειακών αρχών είναι πέντε (5) έτη.
Συνεπώς, η εγκατάσταση των νέων περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων και η ανάληψη των καθηκόντων τους, θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.
Νέα περιφερειακή περίοδος:
Ιανουάριος 2024- Δεκέμβριος 2028
Εγκατάσταση νέων αρχών:
1η Ιανουαρίου 2024
Λήξη θητείας:
31η Δεκεμβρίου 2028
Κεφ. 2: Ορκωμοσία των νέων περιφερειακών αρχών
Οι νέες περιφερειακές αρχές, πριν την ημέρα της εγκατάστασης και της ανάληψης των καθηκόντων τους, οφείλουν να ορκιστούν.
Ειδικότερα, υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντα τους, είναι:
• ο Περιφερειάρχης
• οι τακτικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
όπως αυτοί αναφέρονται στην οικεία απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η ορκωμοσία των εκλεγέντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και ανάληψη των καθηκόντων τους.
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο νομοθέτης προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση όσων αιρετών δεν συμμορφώνονται προς την υποχρέωση ορκωμοσίας, εντός της νόμιμης προθεσμίας.
Για την έκπτωση, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που αυτός έλαβε γνώση των προαναφερόμενων.
2.1 Πρόσκληση για ορκωμοσία
Η ημερομηνία της ορκωμοσίας ορίζεται το νωρίτερο είκοσι (20) ημέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων και ως την παραμονή της ημέρας εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών, δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 12 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Χρονικό περιθώριο για την ορκωμοσία
12 Δεκεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2023
Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα της περιφέρειας ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της οικείας περιφέρειας, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από το νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.
Ο εκλεγείς περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση για ορκωμοσία σε όλα τα τακτικά μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται ο χρόνος και ο τόπος που πρόκειται να διεξαχθεί αυτή και η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα της ορκωμοσίας.
Η πρόσκληση, η οποία πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο της Περιφέρειας, κοινοποιείται έγκαιρα στα ανωτέρω πρόσωπα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επίδοση μέσω των υπηρεσιών της περιφέρειας, συστημένη επιστολή κλπ), με το οποίο θα αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος που λαμβάνει γνώση το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση για την έγκαιρη ενημέρωση των αιρετών.
2.2 Διαδικασία Ορκωμοσίας
Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό για την ορκωμοσία των αιρετών, παρά μόνο το περιεχόμενο του όρκου, που δίνεται παρουσία νόμιμου θρησκευτικού λειτουργού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α' 223).
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία της ορκωμοσίας παρευρίσκονται όλοι οι αιρετοί, καθώς δεν παρέχεται από τη νομοθεσία η δυνατότητα ορκωμοσίας των αιρετών κατά παρατάξεις ή ανά εκλογική περιφέρεια.
Ο όρκος που δίνεται για τους Έλληνες πολίτες έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Ο όρκος των αλλοδαπών πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην Ελλάδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Επίσης, εάν κάποιος αιρετός δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δώσει όρκο, παρέχει αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση:
«Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Τα ανωτέρω πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, από την ημέρα της εγκατάστασης.
Εάν δεν τηρηθεί ένας από τους προηγούμενους τύπους, θεωρείται ότι ο περιφερειάρχης ή ο περιφερειακός σύμβουλος δεν έχει ορκισθεί.
Επισημαίνεται ότι, τυχόν επιπλέον δηλώσεις αιρετών, επί του όρκου ή της ρητής διαβεβαίωσης, δεν καταγράφονται στα πρακτικά.
2.3 Πρακτικό Ορκωμοσίας
Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχη και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους που ορκίστηκαν.
Το πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στην οικεία περιφέρεια και το άλλο αποστέλλεται στο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.4 Περίπτωση μη ορκωμοσίας αιρετού λόγω αντικειμενικής αδυναμίας
Εάν κάποιος από τους εκλεγέντες δεν παραστεί στην ορκωμοσία, κατά την οριζόμενη από την πρόσκληση ημερομηνία, επικαλούμενος λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, τότε ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης τον καλεί να ορκισθεί εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιηθεί η άρση των λόγων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η ορκωμοσία του αιρετού μπορεί να λάβει χώρα και μετά την 1.1.2024, όποτε δηλαδή αρθούν οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας που έχει επικαλεσθεί.
Ο εν λόγω αιρετός οφείλει να ενημερώσει τον περιφερειάρχη για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία τη συγκεκριμένη ημέρα. Ομοίως, οφείλει να ενημερώσει και όταν αρθούν οι λόγοι αυτοί. Η ενημέρωση αυτή, πρέπει είναι να είναι έγγραφη και να πρωτοκολληθεί στην περιφέρεια.
Οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, των οποίων γίνεται επίκληση, πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και να μην είναι γενικοί, αόριστοι ή αναπόδεικτοι και τελούν υπό την κρίση του περιφερειάρχη.
Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση, δεν είναι αποδεκτή η αόριστη επίκληση «εκτάκτου οικογενειακού προβλήματος»ή «ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων», γεγονότα τα οποία δεν αποτελούν αντικειμενικούς λόγους, αλλά υποκειμενικούς, συνδεόμενους με τη βούληση του φυσικού προσώπου.
Τέλος, για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό σε δύο (2) αντίτυπα, το οποίο υπογράφεται από τον εκλεγέντα περιφερειάρχη και τον ορκισθέντα περιφερειακό σύμβουλο, από τα οποία το ένα παραμένει στην οικεία περιφέρεια και το άλλο αποστέλλεται στο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κεφ. 3: Αποποίηση εκλογής
Όσοι από τους ανακηρυχθέντες περιφερειάρχες, ή περιφερειακούς συμβούλους, επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους, θα πρέπει να το πράξουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη της περιφερειακής περιόδου και της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών, δηλαδή μέχρι και την 11 Δεκεμβρίου 2023.
Ανακηρυχθείς περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, που δεν έχει δηλώσει αποποίηση της εκλογής του μέχρι την ημερομηνία αυτή, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την εκλογή του.
Επισημαίνεται ότι η αποποίηση εκλογής είναι διάφορη από την παραίτηση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τους αιρετούς, μετά δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2024.
Ο περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του, πλην όμως δε δίνει τον όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία (12 Δεκεμβρίου 2023 έως και 31-12-2023), εκτός από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.
Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που αυτός έλαβε γνώση των προαναφερόμενων.
3.1 Διαδικασία αποποίησης περιφερειάρχη και εκλογής νέου
Η αποποίηση της εκλογής περιφερειάρχη γίνεται με γραπτή δήλωση προς το Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η εκλογή νέου περιφερειάρχη γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, ως εξής:
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης των νέων περιφερειακών αρχών, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη, αποτελούντες για το σκοπό αυτό ειδικό εκλεκτορικό σώμα, συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, έως και την παραμονή της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Υποψήφιοι για το αξίωμα μπορούν να είναι όλα τα μέλη του ειδικού εκλεκτορικού σώματος.
Το ειδικό εκλεκτορικό σώμα, εκλέγει νέο περιφερειάρχη, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα έχουν ανωτέρω περιγραφεί.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση, κατά την οποία εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
Η απόφαση για την εκλογή του περιφερειάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώσει την εκλογή του περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχεται πάλι για να εκλέξει περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά πάροδο τριών (3) ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.
Ο ορκισθείς περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται περιφερειάρχης, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, δεν ορκίζεται ξανά, καθόσον η ορκοδοσία ανατρέχει στην άσκηση οποιουδήποτε αιρετού αξιώματος.
Τέλος, δεδομένης της κένωσης της θέσης του ως συμβούλου, μετά την εκλογή του, ο εκλεγείς περιφερειάρχης, προβαίνει σε πρόσκληση του αναπληρωματικού συμβούλου, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, προκειμένου αυτός να παρουσιαστεί για ορκωμοσία.
3.2 Άσκηση καθηκόντων περιφερειάρχη που έχει αποποιηθεί την εκλογή του
Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της περιφέρειας και την εκλογή νέου περιφερειάρχη, τα καθήκοντα του περιφερειάρχη, που έχει αποποιηθεί την εκλογή του, εκτελεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
Η ορκωμοσία, των περιφερειακών συμβούλων θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως έχει περιγραφεί, μετά από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
3.3 Διαδικασία αποποίησης εκλογής περιφερειακού συμβούλου
Η αποποίηση της εκλογής περιφερειακού συμβούλου γίνεται με γραπτή δήλωσή του προς το Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παράλληλα, περιφερειακός σύμβουλος που αποποιείται της εκλογής του κοινοποιεί τη δήλωσή του στον εκλεγέντα περιφερειάρχη, πρωτοκολλώντας σχετική αίτηση στην περιφέρεια.
Σε περίπτωση μη κοινοποίησης της δήλωσης, ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενημερώνει τον εκλεγέντα περιφερειάρχη μέσω των υπηρεσιών της περιφέρειας.
Για την αποποίηση εκλογής δεν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη.
Ο εκλεγείς περιφερειάρχης προβαίνει σε πρόσκληση του αναπληρωματικού συμβούλου, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης του αρμόδιου δικαστηρίου, προκειμένου αυτός να παρουσιαστεί για ορκωμοσία.
Κεφ. 4: Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών
Αν οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών προσώπων της εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών.
Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί έως την ανωτέρω προθεσμία, ο περιφερειάρχης και ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα.
Η οικεία οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1.1. Γραφεία Γραμματέων
1.2. Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Περιφέρειες
2.1. Γραφεία Περιφερειαρχών
2.2. Διευθύνσεις Διοίκησης
(να ενημερωθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στα νέα περιφερειακά συμβούλια)
3. ΕΝΠΕ (info@enpe.gr)
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
Παράρτημα 1: Υποδείγματα
Παράρτημα 2: Θεσμικό πλαίσιο