Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1272 /οικ.20278
ΑΔΑ 62ΕΛ46ΜΤΛ6-Π86
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3365, 3375, -3374,
-3336, -3201, 3372, -3371
E-mail: hrm@ydmed.gov.gr
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια του επόμενου κύκλου κινητικότητας τον Ιανουάριο του 2024
Σας γνωστοποιούμε ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 28 του ν. 2190/1994, οι οποίες σύμφωνα με το αρ. 17 του ν. 3870/2010 (Α 138), όπως ισχύει, ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, η Υπηρεσία μας ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Επιτροπής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 2190/1994) προκειμένου να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 ο προβλεπόμενος κύκλος κινητικότητας εντός του 2023. Η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε το προαναφερόμενο αίτημα, οπότε και δεδομένου ότι η απαγόρευση/αναστολή ισχύει για τους υπαλλήλους των οτα α' και β' βαθμού μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, εντός του τρέχοντος έτους δεν θα διενεργηθεί κύκλος κινητικότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι ο επόμενος κύκλος κινητικότητας θα εκκινήσει τον Ιανουάριο του 2024, για τον οποίο θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Ταυτόχρονα, το ίδιο διάστημα, Ιανουάριο 2024, βάσει των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια, ιδίως συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, για την ολοκλήρωση των μετατάξεων των υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της αριθμ. 26/31.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2024, οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν, αποδεσμεύτηκαν στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οπότε και αμέσως με την έναρξη του Α' κύκλου Κινητικότητας 2024 εντός του Ιανουαρίου, οι Υπηρεσίες θα είναι σε θέση να συμπεριλάβουν και αυτές, εφόσον απαιτείται, στα αιτήματά τους για την κάλυψή τους μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypes.gr), στη διαδρομή https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category-- prosopiko/category--kinhtikothta-esk4440-2016, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Ανεξάρτητες Αρχές
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης
8. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Α.Δ. (d.olad@ypes.gr)
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)