Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/57/19775
ΑΔΑ ΨΔΑΘ46ΜΤΛ6-ΗΞΜ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα : 213131-3242, -3261, -3227
E-mail : hrd@ydmed.gov.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2023
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Όλα τα Υπουργεία,
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες,
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης.
6. Προεδρία της Κυβέρνησης-Ε.Υ.Π.
Θέμα: Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, Μονίμων Υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 77η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. Φ.331.2/17/260707/Σ.9380/22-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΝ56-Α60) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), με θέμα: «Εκπαίδευση στη (ΣΕΘΑ) [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25]».
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΨΧΝ56-Α60), προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, για φοίτηση στην 77η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, τρεις (3) θέσεις Μονίμων Υπαλλήλων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.
Οι υποψήφιοι, που θα προταθούν για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης, από κάθε φορέα, διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν.Δ. 91/1973 και Π.Δ. 42/2021, όπως ισχύουν). Μεμονωμένες αιτήσεις υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτές προς αξιολόγηση.
Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων Υπηρεσιών, προς το:
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Β’ Κλάδος, Διεύθυνση Β2, Τμήμα Εθνικής, Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης-Διακλαδικών Σχολών, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός
λήγει στις 26 Απριλίου 2024, όπως προβλέπεται από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να ανατρέξουν στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να ανακτηθεί:
- είτε από την ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», μέσω του συνδέσμου:
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΝ56-Α60?inline=true
- είτε.από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του συνδέσμου:
https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--prosopiko/category--ekpaideysi,
στο οποίο έχει αναρτηθεί το παρόν, με το συνημμένο σχετικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εθνικής, Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης-Διακλαδικών Σχολών του Γ.Ε.ΕΘ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6573054, e-mail: geetha.b2@hndgs.mil.gr.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να την διαβιβάσουν, άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλους τους υπαλλήλους τους και στους εποπτευόμενους φορείς τους. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο και σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης
Ελένη Ρούφου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Συνημμένα:
Το αριθ. πρωτ. Φ.331.2/17/260707/Σ.9380/22-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΝ56-Α60) έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α., με θέμα: «Εκπαίδευση στη ΣΕΘΑ [Επιλογή Μονίμων Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25]», (σελίδες 5).
Κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
Γ.Ε.ΕΘ.Α., Διεύθυνση Β2, geetha.b2@hndgs.mil.gr
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή: «Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Εκπαίδευση».