Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 1301/2023
Α.Δ.Α.: 6ΔΚΩ46ΜΤΛ6-ΑΜ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028
Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 1301/2023 για τη συγκρότηση και λειτουργία των μητροπολιτικών επιτροπών Αττικής για το πρώτο ήμισυ της περιφερειακής περιόδου
Αριθμ. Πρωτ.: 106906/12.12.2023
12 Δεκεμβρίου 2023
Εισαγωγή
Η μητροπολιτική διακυβέρνηση στοχεύει στην ενιαία αντιμετώπιση ζητημάτων με υπερτοπικό χαρακτήρα και την κάλυψη αναγκών ενιαίου σχεδιασμού και ανάπτυξης των περιοχών αναφοράς της. Με τα μητροπολιτικά σχήματα, επιδιώκεται να παρέχεται η δυνατότητα για ανάληψη δράσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος και η παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.
Μητροπολιτική Οργάνωση. Η μητροπολιτική διακυβέρνηση της Αττικής αφορά σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής και, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ασκεί αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν στους τομείς:
• Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
• Χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων
• Μεταφορών και συγκοινωνιών
• Πολιτικής προστασίας και ασφάλειας
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με την εκλογή των μελών και τη λειτουργία των επιτροπών στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής.
Σημειώνεται ότι όπου στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ο «Επόπτης ΟΤΑ» νοείται ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), που ορίζει ότι « Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4555/2018 αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
' Έφη Γκόλια213-1364342e.gkolia@ypes.gr
Σοφία Θεοδωρακοπούλου213- 1364391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Δημήτρης Ποντικάκης213-1364321d.pontikakis@ypes.gr
Γιώργος Χρυσάφης213-1364395g.chrisafis@ypes.gr
Κεφάλαιο 1: Συγκρότηση επιτροπών - εκλογή μελών
'Έργο των επιτροπών αυτών είναι η προετοιμασία, η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός των αντίστοιχων δράσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα που τους έχουν ανατεθεί. Οι επιτροπές επεξεργάζονται τα σχέδια και προγράμματα δράσης ανά τομέα αρμοδιοτήτων, ενημερώνουν και εισηγούνται στο περιφερειακό συμβούλιο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Για την εκλογή των μελών των μητροπολιτικών επιτροπών, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 175 και 177 του ν. 3852/2010 για την περιφερειακή επιτροπή.
1.1 Συγκρότηση επιτροπών - εκλογή
Το περιφερειακό συμβούλιο, για καθέναν από τους τέσσερεις τομείς αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, συγκροτεί πενταμελείς συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και προετοιμασίας. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τέσσερις.
Τα μέλη των επιτροπών είναι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο με φανερή ψηφοφορία. Για κάθε επιτροπή, δύο (2) μέλη προέρχονται από τη πλειοψηφία και δύο (2) μέλη από το σύνολο της μειοψηφίας.
Δεν μπορεί να είναι μέλος των επιτροπών ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.
Για το χρόνο συγκρότησης των επιτροπών δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στις σχετικές διατάξεις. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της θητείας τους είναι δυόμισι έτη και, επομένως, ταυτίζεται με τη διάρκεια της θητείας του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου και της περιφερειακής επιτροπής, οι μητροπολιτικές επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν το συντομότερο δυνατό μετά τη συγκρότηση του προεδρείου. Εφόσον η πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου δεν απέχει κατά πολύ από την ειδική συνεδρίαση συγκρότησής του, μπορεί να ενταχθεί ως πρώτο θέμα η συγκρότηση των επιτροπών. Διαφορετικά μπορεί να γίνει ειδική συνεδρίαση μόνο για τη συγκρότηση των επιτροπών, οπότε και αποστέλλεται σχετική πρόσκληση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου για τον χρόνο και τον τρόπο συνεδρίασης. Εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη ή και με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη). Επισημαίνεται ότι η ειδική συνεδρίαση δεν έχει υποχρεωτικά δημόσιο χαρακτήρα, καθώς συνιστά εσωτερικό λειτουργικό θέμα της περιφέρειας. Στη περίπτωση που η εκλογή των μελών γίνεται εντός προγραμματισμένης συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, το συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ως προς το αν η εκλογή θα είναι δημόσια ή όχι.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται για καθεμία ένας (1) αντιπεριφερειάρχης.
Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, ένα από τα μέλη της μειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Η σύνθεση της επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με ευθύνη του προέδρου της.
1.1 Εκλογή μελών
Για κάθε επιτροπή, δύο (2) μέλη προέρχονται από τη πλειοψηφία και δύο (2) μέλη από το σύνολο της μειοψηφίας με χωριστή εκλογή.
Παρατάξεις περιφερειακού συμβουλίου αττικήςΑριθμός περιφερειακών συμβούλωνΑριθμός εκλεγόμενων μελών
Π1 (πλειοψηφία)512
Π2-Π5 (σύνολο παρατάξεων μειοψηφίας)342
Διαδικασία εκλογής μελών
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου διαπιστώνει την ύπαρξη της απαρτίας, δηλαδή αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Αριθμός μελών του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής
(Στήλη Α)
Υπολογισμός απαρτίας (στήλη Α /2 και στρογγυλοποίηση)
8543
Σημειώνουμε ότι ο παραπάνω πίνακας ισχύει, στην περίπτωση που έχουν ορκιστεί όλοι οι σύμβουλοι, διαφορετικά η απαρτία και οι πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί.
Βήμα 1ο: Δήλωση υποψηφιοτήτων
Για κάθε επιτροπή, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου αρχικά καλεί τους συμβούλους της μειοψηφίας να δηλώσουν, όσοι επιθυμούν, την υποψηφιότητά τους.
• Εάν οι υποψήφιοι της μειοψηφίας είναι λιγότεροι από τους
προβλεπόμενους, οι υπόλοιπες υποψηφιότητες συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας και εκλέγονται σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
• Εάν η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο, στη θέση του εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου καλεί τους συμβούλους της πλειοψηφίας να δηλώσουν, όσοι επιθυμούν, την υποψηφιότητά τους για τις έδρες της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες από τη μειοψηφία ή είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι υποψήφιοι της πλειοψηφίας που θα εκλεγούν καλύπτουν και τις έδρες της μειοψηφίας.
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός υποψηφίων τόσο για τις έδρες της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας.
Βήμα 2ο: Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία για τους συμβούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας γίνεται χωριστά. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική και κάθε σύμβουλος μπορεί να εκδηλώσει τη προτίμησή του σε τόσους συμβούλους όσες είναι οι έδρες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας αντίστοιχα.
• Πρώτα ψηφίζουν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία. Μετά τη ψηφοφορία της πλειοψηφίας, γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και, εάν υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ενεργεί κλήρωση.
• Στη συνέχεια, καλούνται για ψηφοφορία οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, και κάθε σύμβουλος της μειοψηφίας ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από τη μειοψηφία. Μετά τη ψηφοφορία της μειοψηφίας, γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και, εάν υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ενεργεί κλήρωση.
Ως τακτικά μέλη εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης ανά κατηγορία.
Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ψηφοφορία για τη πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα.
Όταν τα μέλη της επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την επιτροπή και αντικαθίστανται.
Τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνουν τα τακτικά στις συνεδριάσεις της, εφόσον αυτά δεν συμμετέχουν για οποιονδήποτε λόγο.
1.2 Μη επίτευξη εκλογής
Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και ακολουθείται για την εκλογή η διαδικασία που έχει περιγραφεί στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην πρόσκληση είναι σκόπιμο να περιγράφεται η διαδικασία εκλογής που προβλέπεται στην εξαιρετική περίπτωση που και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί εκλογή, οπότε και θα πρέπει να γίνει πλασματική εκλογή των συμβούλων βάσει της δικαστικής απόφασης που τους ανακήρυξε, ώστε οι σύμβουλοι που δεν επιθυμούν να εκλεγούν να το δηλώσουν εγκαίρως και να κληθεί ο επόμενος σύμβουλος.
Η διαδικασία της πλασματικής εκλογής έχει ως εξής:
• Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται (πλασματική εκλογή) για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και για τις θέσεις τις μειοψηφίας οι σύμβουλοι της πρώτης σε ψήφους παράταξης της μειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση. Ως πρώτος σύμβουλος, στην περίπτωση αύτη, νοείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ως δεύτερος ο πρώτος σε σταυρούς περιφερειακός σύμβουλος της ίδιας παράταξης.
Σε περίπτωση που περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας δεν επιθυμεί να είναι μέλος της επιτροπής, παραιτείται ενώπιον του προεδρείου και καλείται ο επόμενος κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος της ίδιας παράταξης.
1.3 Επικύρωση εκλογής
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών στο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης., ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητά της αυτεπαγγέλτως και αποφαίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την περιέλευση σε αυτόν των πρακτικών για τη νομιμότητα της εκλογής.
Κεφάλαιο 2: Λειτουργία επιτροπών
2.1 Ημερήσια διάταξη
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης. Η επιτροπή δύναται να αποφασίζει, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2.2 Συνεδριάσεις επιτροπής
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και διεξάγονται: α) είτε δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας, β) είτε με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Η επιτροπή, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί, με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το περιφερειακό κατάστημα είναι ακατάλληλο.
Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν τον λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.
Για τις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά.
2.3 Απαρτία - λήψη απόφασης
Η επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.
Η επιτροπή αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το περιφερειακό συμβούλιο.
Αν μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.
2.4 Δημοσίευση αποφάσεων
Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής, με ευθύνη του προέδρου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο τους.
Ο πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα με τις διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων της επιτροπής.
Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.
2.5 Αναπλήρωση προέδρου
Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο
αντιπρόεδρος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου.
2.6 Αναπλήρωση μελών
Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά τους ανά παράταξη.
Τα αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη (πλειοψηφίας ή μειοψηφίας), καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Αν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, γίνεται νέα εκλογή για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής.
2.7 Υποχρεώσεις μελών - κωλύματα
Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το περιφερειακό συμβούλιο, με πράξη του, το αντικαθιστά και τη θέση του καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.
Μέλος της επιτροπής δεν δύναται να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως τον δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου είναι άκυρη. Στο μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών:
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:
- Γραφείο Γραμματέα
- Διεύθυνση Διοίκησης
2 Περιφέρεια Αττικής:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Πρόεδρο περιφερειακού συμβουλίου
- Διεύθυνση Διοίκησης
(και παρακαλούμε για την ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
Παράρτημα 1 : Θεσμικό πλαίσιο
(ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
Άρθρο 212 - Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής
1. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα του άρθρου 210, συγκροτούνται πενταμελείς συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και προετοιμασίας. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τέσσερις.
2. Έργο των επιτροπών αυτών είναι η προετοιμασία, η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός των αντίστοιχων δράσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα που τους έχουν ανατεθεί. Οι επιτροπές επεξεργάζονται τα σχέδια και προγράμματα δράσης ανά τομέα αρμοδιοτήτων, ενημερώνουν και εισηγούνται στο περιφερειακό συμβούλιο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
3. Μέλη των επιτροπών είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο με φανερή ψηφοφορία. Δύο μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφούσα παράταξη και δύο μέλη από τη μειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται για καθεμία ένας αντιπεριφερειάρχης.
4. Η διάρκεια της θητείας των επιτροπών είναι δυόμιση έτη. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στη μητροπολιτική επιτροπή και στις λοιπές επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου.
5. Για την εκλογή των μελών των μητροπολιτικών επιτροπών, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 175 - Περιφερειακή επιτροπή, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 5056/2023
1. Η περιφερειακή επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, οκτώ (8) μέλη στις περιφέρειες έως οχτακόσιους χιλιάδες (800.000) κατοίκους και δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) κατοίκων. Τα μη οριζόμενα μέλη της περιφερειακής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) μέλη στις επταμελείς, τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
2. Η διάρκεια της θητείας της περιφερειακής επιτροπής είναι τριάντα (30) μήνες. Το περιφερειακό συμβούλιο, μετά από την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ.1
του άρθρου 165 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της περιφερειακής επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι υποψήφιοι της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία, πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Ως τακτικά μέλη εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης ανά κατηγορία. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Εάν η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο, στη θέση του εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ψηφοφορία.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ.2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και για τις θέσεις τις μειοψηφίας οι σύμβουλοι της πρώτης σε ψήφους παράταξης της μειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητά της αυτεπαγγέλτως και αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την περιέλευση σε αυτόν των πρακτικών για τη νομιμότητα της εκλογής.
6. Αντιπρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, μετά από την εκλογή της, ένα (1) από τα μέλη της μειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
7. Τα αναπληρωματικά μέλη της περιφερειακής επιτροπής ανά κατηγορία (πλειοψηφίας και μειοψηφίας) με τη σειρά κατάταξής τους αναπληρώνουν τα τακτικά στις συνεδριάσεις της, εφόσον αυτά δεν συμμετέχουν για οποιονδήποτε λόγο. 8. Τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με τη σειρά της κατάταξής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Αν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία της παρ.3. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της μειοψηφίας, εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη
ούτε νέοι υποψήφιοι για την κάλυψη της κενής έδρας από την παράταξη της μειοψηφίας, τη θέση του καταλαμβάνει μέλος της πλειοψηφίας.
9. Όταν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την περιφερειακή επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 177 - Λειτουργία της περιφερειακής επιτροπής
1. Η περιφερειακή επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και διεξάγονται: α) είτε δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας, β) είτε με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Η επιτροπή αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το περιφερειακό συμβούλιο.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας (1) περιφερειακός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτήν κατά το άρθρο 175.
2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου ή του μέλους της επιτροπής που προεδρεύει λόγω απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της κατάταξής τους.
3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης. Η επιτροπή δύναται να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
4. Αν ένα (1) μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το περιφερειακό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.
5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την έκδοση απορριπτικής απόφασης της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων
στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει την περιφερειακή επιτροπή αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
6. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
7. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες. Η επιτροπή, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το περιφερειακό κατάστημα είναι ακατάλληλο.
8. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν τον λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.
9. Για τη λήψη απόφασης εφαρμόζεται το άρθρο 169. Για τις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά.
10. Μέλος της επιτροπής δεν δύναται να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως τον δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου είναι άκυρη. Στο μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.
11. Οι αποφάσεις της επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 170 για τη δημοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με ευθύνη του προέδρου.
Άρθρο 169 - Απαρτία και λήψη αποφάσεων
1. Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
2. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
3. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.