Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 105430
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ. : 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κων/νος Ζαφειρίου,
Γ. Στεφανάκης
Τηλέφωνο : 213-1364016, -4006
Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: τους δήμους της χώρας
-α) γραφεία δημάρχων,
β) προϊστάμενους οικονομικών υπηρεσιών
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα και τα νομικά πρόσωπα αυτών)
ΘΕΜΑ: Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων (αρ. 27 και 29 ν.5056/2023).
Με τις διατάξεις των αρ. 27 και 29 ν. 5056/2023, την 31η.12.2023:
- καταργούνται αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114), πλην των δημοτικών λιμενικών ταμείων και
- λύονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α' 43), πλην δημοτικών περιφερειακών θεάτρων.
Το προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας των καταργούμενων/λυόμενων φορέων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Κατόπιν αυτού και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού τον Ιανουάριο του 2024, κρίνουμε αναγκαίο να παράσχουμε τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες:
Καταβολή μισθοδοσίας προπληρωμής Ιανουαρίου 2024
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία:
- η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) αναρτά στην ιστοσελίδα της https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/pliromes-eispraxeis/eap πίνακα με προθεσμίες υποβολής αρχείων μισθοδοσίας προπληρωμής εκάστου μήνα και δεδουλευμένων αποδοχών, όπου απεικονίζεται η ημερομηνία υποβολής και πληρωμής για όλους τους τύπους υποβολών (periodType),
- το γραφείο μισθοδοσίας υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΑΠ αρχείο μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2024 των υπαλλήλων που προπληρώνει σε συγκεκριμένη προθεσμία εντός του Δεκεμβρίου 2023,
- το αρχείο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τα δύο δεκαπενθήμερα (Α' δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου - Β' δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου, για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την 27η/12/2023 και 12η/1/2024 αντίστοιχα), καθώς και τις κρατήσεις που θα αποδοθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα καταργούμενα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 5056/2023 νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν κανονικά μέχρι και την 31η/12/2023. Επιπλέον, έχουν εγγεγραμμένες τις αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους έτους 2023 και κατατεθειμένο στον λογαριασμό, που το υπό κατάργηση νομικό πρόσωπο έχει εξουσιοδοτήσει παγίως για χρέωση την ΕΑΠ, το συνολικό ποσό του αρχείου προπληρωμής μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2024 (καθαρά πληρωτέα και κρατήσεις) προκειμένου να καταβληθεί απρόσκοπτα η μισθοδοσία.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι ενέργειες προς την ΕΑΠ για την καταβολή της μισθοδοσίας προπληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2024, του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων που από 1-1-2024 καθίσταται πλέον προσωπικό του οικείου δήμου, θα γίνουν από τα ίδια τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, για όσο χρόνο αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνονται μέχρι σήμερα.
Δεδομένου ότι η καταβολή των κρατήσεων της προπληρωμής Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί από τα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα θα πρέπει και οι ΑΠΔ να υποβληθούν στις ΤΠΤΕ των υπό κατάργηση νομικών προσώπων, ώστε να γίνει αντιστοίχιση πληρωμής των κρατήσεων και ΑΠΔ.
Καταβολή μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών
Δεδομένου ότι από 1-1-2024 δεν θα υφίστανται πλέον τα καταργούμενα/λυόμενα νομικά πρόσωπα, από την ημερομηνία αυτή και μετά κάθε ενέργεια προς την ΕΑΠ που σχετίζεται με την καταβολή της μισθοδοσίας
του προσωπικού που πληρώνεται απολογιστικά, θα πρέπει να διεξάγεται από τον δήμο στον οποίο έχει μεταφερθεί το αντίστοιχο προσωπικό.
Μεταφορά υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών
Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 27 και περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων/λυόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται, με απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής, σε λογαριασμό του δήμου και κλείνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων/λυόμενων φορέων.
Ειδικά για τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους καταβάλλεται η μισθοδοσία του προσωπικού των υπό κατάργηση νομικών προσώπων, είναι προφανές ότι οι ως άνω ενέργειες θα πρέπει να λάβουν χώρα αφού πρώτα έχει καταβληθεί ομαλά η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται (λ.χ. για τους υπαλλήλους που προπληρώνονται, οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να είναι ενεργοί και να έχουν τα αναγκαία υπόλοιπα που αντιστοιχούν στην εξόφληση του μηνός Ιανουαρίου 2024 έως και την εξόφληση των κρατήσεων την 31/1/2024).
Στις περιπτώσεις όπου τα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλλει στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ αρχεία τα οποία παραμένουν απλήρωτα θα πρέπει να εξασφαλίσουν την συνολική εξόφλησή τους (καθαρών πληρωτέων και κρατήσεων), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν εξουσιοδοτήσει την ΕΑΠ έως τις 20 Δεκεμβρίου 2023.
Οι οδηγίες της παρούσας δεν εφαρμόζονται στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη κατάργηση, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.5056/2023.
Οι δήμοι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα τα νομικά τους πρόσωπα, για πιστή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος.
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών ΤΑ & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Κ. Θεοδωρόπουλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)
- γραφείο διευθύντριας
Κάνιγγος 29
Τ.Κ. 101 65 Αθήνα email: eap@glk.gr
2. ΕΦΚΑ
- γραφείο διοικητή
Ακαδημίας 22
ΤΚ 106 71 Αθήνα
email: d.dioik@efka.gov.gr
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α.
και Αναπτ. Πολιτικής
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ)