Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 373378
ΑΔΑ Ρ3ΘΑ465ΧΘΞ-Υ4Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
ΤΚ : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210 650 8867
e-mail : depm@yme.gov.gr
Αθήνα, 07/12/2023
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία «Elias»).
ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 424208/25-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο γνωστοποιείται στο Υπουργείο ότι συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων και ισχυρών καταιγίδων που εκδηλώθηκαν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου του 2023 στην περιοχή της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας πλήθος οχημάτων υπέστη καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση κατά την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία, και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εν λόγω καιρικών φαινομένων, σας γνωστοποιούμε ότι επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανεξαρτήτως κυβισμού και φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1, που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή, δύνανται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Εγκυκλίου, να διαγραφούν από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίχως την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.
Η σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της ως άνω πληγείσας Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις υπόψη περιοχές ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πλημμυρών. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα οχήματα. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.
Τέλος, οι αρμόδιοι Δήμοι παρακαλούνται όπως, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον, να παραδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων του π.δ. 116/2004 τα καταστραμμένα/ αχρηστευμένα οχήματα που θα συλλεχθούν .
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρειας Θεσσαλίας
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Νέγρη - Κορωνίου Π. Άρεως, 38334 Βόλος
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τμήμα Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
2. Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Με.
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Με.
4. Γραφ. Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: - Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών
2. Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών