Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 365111
ΑΔΑ ΨΦ3Υ465ΧΘΞ-ΔΤΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.: 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Γούλας
Τηλέφωνο: 210 650 8557
E-mail: g.goulas@yme.gov.gr
Παπάγου, 1 Δεκεμβρίου 2023
Αρ. Φακ.:
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Ειδικά ζητήματα φορέων επιθεώρησης οχημάτων ADR, φορέων επιθεώρησης δεξαμενών ADR και φορέων έκδοσης εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR
ΣΧΕΤ.: α) Η υ.α. 132756/2023 «Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορείς επιθεώρησης ADR.» (Β' 2887/2023, ΑΔΑ: 9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ)
β) Η εγκύκλιος με α.π. 143311/5.5.2023 «Δημοσίευση απόφασης σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους φορείς επιθεώρησης ADR» (ΑΔΑ: 6ΩΒ8465ΧΘΞ-4ΘΧ)
γ) Η κ.υ.α. οικ. Γ5/145078/2021 (Β' 3202/2021, ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 200035/2023 (Β' 4101/2023, ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ) (ADR 2023)
δ) Η εγκύκλιος με α.π. 208264/30.6.2023 «Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων - εναρμόνιση Οδηγίας 2022/2407/ΕΕ (ADR 2023 -RID 2023)» (ΑΔΑ: 9ΑΗΣ465ΧΘΞ-ΣΚ5)
Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρονται τα εξής σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 132756/2023 (Β' 2887) και 200035/2023 (Β' 4101):
1. Έργο των φορέων επιθεώρησης οχημάτων και δεξαμενών/φορέων εγκρίσεων τύπου δεξαμενών σύμφωνα με την έγκρισή τους
Σύμφωνα με την α’ σχετική υ.α, οι φορείς διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Στους φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR οι οποίοι είναι Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία διενεργούν ελέγχους οχημάτων ADR σύμφωνα με το άρθρο 3 της α' σχετικής υ.α. και εκδίδουν πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR (πλήρους ή ολοκληρωμένου) αποκλειστικά σύμφωνα με το Παράρτημα Η της ίδιας υ.α.
β. Στους φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR οι οποίοι είναι εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι φορείς αυτοί διενεργούν επιθεωρήσεις δεξαμενών που προβλέπονται στη Συμφωνία ADR (αρχική επιθεώρηση, περιοδική και ενδιάμεση επιθεώρηση, έκτακτη επιθεώρηση, επαλήθευση δεξαμενής). Εκδίδουν πιστοποιητικά δεξαμενής αποκλειστικά σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΣΤ (πιστοποιητικό επιθεώρησης), Ζ (πρακτικό επαλήθευσης) της α’ σχετικής υ.α. και τα αναφερόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο.
γ. Στους φορείς έκδοσης εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR, οι οποίοι εκδίδουν, για κάθε νέο τύπο δεξαμενής, μετά από κατάλληλη εξέταση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τύπος της δεξαμενής είναι κατάλληλος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατασκευής της ADR και τις ειδικές συνθήκες για τις μεταφερόμενες ουσίες. Το πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει την κατασκευή δεξαμενών εντός της περιόδου ισχύος του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 1.8.7.2.2. της γ’ σχετικής κ.υ.α. και εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ (πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής) της α’ σχετικής υ.α.. Η εξέταση τύπου προηγείται της έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους φορείς έκδοσης έγκρισης τύπου δεξαμενών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 της α’ σχετικής.
Ως φορείς έκδοσης έγκρισης τύπου δεξαμενών ADR, μέχρι 31.12.2028, σύμφωνα με την α’ σχετική υ.α. ορίζονται Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία κατά τη δημοσίευση της απόφασης (02-05-2023) διενεργούσαν δοκιμές σε νέους τύπους δεξαμενών, κατόπιν αίτησής τους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ).
2 . Δημοσίευση στοιχείων φορέων στον ιστότοπο του Υπουργείου
Όλοι οι εγκεκριμένοι από το ΥπΥΜΕ φορείς είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο του Υπουργείου ως εξής:
• Οι εγκεκριμένοι φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR στη διαδρομή:
Μεταφορές/Εμπορευματικές Μεταφορές/Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)/Φορείς επιθεώρησης οχημάτων και δεξαμενών ADR/Φορείς Επιθεώρησης Οχημάτων
• Οι εγκεκριμένοι φορείς αρχικής επιθεώρησης δεξαμενών στη διαδρομή:
Μεταφορές/Εμπορευματικές Μεταφορές/Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)/Φορείς επιθεώρησης οχημάτων και δεξαμενών ADR/Φορείς Αρχικής Επιθεώρησης Δεξαμενών
• Οι εγκεκριμένοι φορείς περιοδικής επιθεώρησης δεξαμενών στη διαδρομή:
Μεταφορές/Εμπορευματικές Μεταφορές/Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)/Φορείς επιθεώρησης οχημάτων και δεξαμενών ADR/Φορείς Περιοδικής Επιθεώρησης Δεξαμενών
• Οι εγκεκριμένοι φορείς έκδοσης εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη διαδρομή:
Μεταφορές/Εμπορευματικές Μεταφορές/Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)/Εγκρίσεις τύπου δεξαμενών ADR/Εγκρίσεις Τύπου από 2023
3 .Υποχρεώσεις ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής
Από τις διατάξεις των α’ και γ’ σχετικών απορρέουν υποχρεώσεις για τους φορείς ως εξής:
α. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της α’ σχετικής υ.α., οι φορείς έκδοσης εγκρίσεων τύπου δεξαμενών ADR υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας (email: dem@yme.gov.gr), τα πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου δεξαμενών που εκδίδουν εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Υπουργείου.
β. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της α’ σχετικής υ.α., οι φορείς που έχουν εγκριθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υ.α. 72411/3149/00/2001 (Β’ 1133) κοινοποιούν στην υπηρεσία μας τα πιστοποιητικά ελέγχου μεμονωμένων δεξαμενών ADR της παρ. 1 του κεφ. ΙΔ της υ.α. ΣΤ/29900/1977 (Β’ 1318), που εκδίδουν, για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Υπουργείου. Η έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου μεμονωμένων δεξαμενών, σύμφωνα με την α’ σχετική υ.α. επιτρέπεται έως 31-12-2023.
γ. Η υποχρέωση αποστολής στοιχείων ελεγχθέντων οχημάτων από τους φορείς επιθεώρησης στο ΥπΥΜΕ ανά δίμηνο, που ίσχυε σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 41338/4451/10.7.2003 με θέμα «Εποπτεία φορέα ελέγχου ADR», δεν προβλέπεται στην α ' σχετική υ.α. και επομένως δεν υφίσταται πλέον. Σύμφωνα με το σημείο 1.8.7.1.5.(b) της γ’ σχετικής κυα (ADR 2023), τα πιστοποιητικά επιθεώρησης δεξαμενών τηρούνται από τον φορέα επιθεώρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
δ. Λόγω της υποχρέωσης που απορρέει από το αναθεωρημένο σημείο 1.8.6.2.4.2 της γ’ σχετικής κυα (ADR 2023), για την ύπαρξη δημοσιευμένου καταλόγου των εγκεκριμένων φορέων επιθεώρησης στον οποίο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στοιχεία, παρακαλούνται όλοι οι φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR όπως αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας επικαιροποιημένα στοιχεία επωνυμίας και ταχυδρομικής διεύθυνσης του γραφείου (έδρα) τους καθώς και αρχείο με το αναγνωριστικό σήμα (σφραγίδα) με το οποίο σφραγίζεται η πινακίδα της δεξαμενής μετά την επιθεώρηση. Για οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 6 της α’ σχετικής υ.α. οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Α. Γκουρβέλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιο για θέματα Μεταφορών
Ιδ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων (aml adr@mech.upatras.gr)
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού (gsavaidis@meng.auth.gr mlulas@meng.auth.gr )
3. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (athens.office@ebetam.gr, volos.office@ebetam.gr _)
4. WPI Μ.Ε.Π.Ε. (khari@tee.gr )
5. ΕUROCERT Α.Ε. (eurocert@otenet.gr, info@eurocert.gr )
6. ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. (info@gete.gr )
7. TUV HELLAS Α.Ε. (info@tuvhellas.gr )
8. TAM HELLAS Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Ε.Π.Ε. (tamhellas.epe@gmail.com )
9. INCERT ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (nbroustas@incert.com.gr )
10. LRQA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (piraeus-industrial-services@lrqa.com )
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (με ηλ. ταχυδρομείο)
2. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (με ηλ. ταχυδρομείο)
3.Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης-ΕΣΥΔ ( bodiesdiv1@esyd.gr )
4. Hellas Cert (contact@hellascert.gr)
Εσωτερική διανομή:
Δ.Ο.Ε.Μ. (2), Τμήμα Γ