Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/363106
ΑΔΑ ΡΖ97465ΧΘΞ-4Ω7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 30 Νοεμβρίου 2023
Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Θέση σε λειτουργία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Σχετ. α. Οι διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και ιδίως η παρ. 2 του άρθρου 8 και η παρ. 3 του άρθρου 31
β. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/261309/05-09-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΟΦΤ465ΧΘΞ-Ε91) της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
γ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/18804/19-01-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΠΑ1465ΧΘΞ-ΧΒΘ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/232785/21-07-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
ε. Η με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/58080/25-02-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω3Π2465ΧΘΞ-ΠΛΣ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε ζητηθεί στις 28-11-2023 και περιήλθε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων πολιτών και εμπλεκομένων Φορέων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης των Περιφερειών για τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) τους μετακυλίεται εκ νέου στην 31η Ιανουαρίου 2024, ως ακολούθως:
1. Με τη λήξη της ανωτέρω νέας προθεσμίας, αναστέλλεται αυτοδίκαια η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων σε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) στην οποία δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ο εξοπλισμός στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της, έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
2. Στην ανωτέρω παράταση δεν υπάγονται:
□ Οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις οποίες η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων διενεργείται με τη χρήση του εξοπλισμού στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. τους.
□ Οι Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και από την 1η Δεκεμβρίου 2023 η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων θα διενεργείται με τη χρήση του εξοπλισμού στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. τους.
□ Οι Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις οποίες η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων διενεργείται με τη χρήση του εξοπλισμού στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών τους.
□ Οι Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και από την 1η Δεκεμβρίου 2023 η διενέργεια των
θεωρητικών εξετάσεων θα διενεργείται με τη χρήση του εξοπλισμού στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών τους.
3. Σε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) στην οποία επιτυγχάνεται ετοιμότητα πριν την 31η Ιανουαρίου 2024 στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της, από την ημερομηνία θέσης σε ετοιμότητα και έκτοτε οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται με τη χρήση του εξοπλισμού, με ενημέρωση προς τούτο από την οικεία Περιφέρεια της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (a.klendos@yme.gov.gr ή c.mastoras@yme.gov.gr).
Καλούνται οι λοιποί Περιφερειάρχες να μεριμνήσουν προκειμένου να επιτευχθεί ετοιμότητα στο σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειάς τους αυστηρώς εντός της νέας προθεσμίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για σημαντικό βήμα στο γενικότερο πλαίσιο αναμόρφωσης και βελτίωσης του συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης, με βασικό γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας και του αδιαβλήτου των διαδικασιών.
Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Χριστίνα Αλεξοπούλου
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
■ Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
° Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
° Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
■ Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
■ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
(με την παράκληση για την ενημέρωση των μελών της)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
(με την παράκληση για την ενημέρωση των μελών της)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
(με την παράκληση για την ενημέρωση των μελών του)
info@driving.org.gr