Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51
ΑΔΑ 9Φ6846ΜΑΠΣ-797
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε & Δ.Σ.Κ.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ.Σ.Κ.Α
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30
Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα
Πληροφορίες: Λεκκάκου Κων/να
Τηλέφωνο: 210 6783690
Email: tm.dska@efka.gov.gr
e- 20/12/2023 . .: 799593
Π Ρ Ο Σ:
Αποδέκτες Πίνακα Α’
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του κειμένου της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της.
Σας κοινοποιούμε το κείμενο του Νόμου 4966/2022 (ΦΕΚ 166 Α’/05-09-2022) με το οποίο κυρώθηκαν η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας καθώς και ο Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.
Ως έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2023.
Η Συμφωνία χωρίζεται σε 5 μέρη:
Το 1ο μέρος «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» περιλαμβάνει τους Ορισμούς, το υλικό και προσωπικό πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας καθώς και διατάξεις για την ίση μεταχείριση και την εξαγωγή των παροχών των προσώπων που εμπίπτουν σε αυτή. Επισημαίνουμε ότι στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Συμφωνίας περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι του ελληνικού Δημοσίου καθώς και οι ναυτικοί.
Στο 2ο μέρος «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» αναφέρονται οι κανόνες με τους οποίους καθορίζεται η εφαρμοστέα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης σε διάφορες περιπτώσεις απασχόλησης στα δύο αντισυμβαλλόμενα κράτη.
Το 3ο μέρος «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ» αναφέρεται στην αρχή του συνυπολογισμού περιόδων καθώς και στον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες των δύο αντισυμβαλλόμενων κρατών και υπό το πρίσμα της διμερούς συμφωνίας.
Το 4ο μέρος «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως για την υποβολή των αιτήσεων και την καταβολή των παροχών, τις ιατρικές εξετάσεις, την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, την προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α..
Στο 5ο μέρος «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» καταχωρούνται μεταβατικές διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της συμφωνίας.
Ο Διοικητικός Κανονισμός που συμπληρώνει την Συμφωνία (άρθρο 2 του ν.4966/2022), καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής της και υπαγορεύει την επικοινωνία των αρμοδίων Φορέων μεταξύ τους, η οποία διενεργείται στην εθνική γλώσσα του κάθε Κράτους, δηλαδή στην ελληνική και τη ρουμανική γλώσσα.
Για την εφαρμογή της Σύμβασης έχουν ορισθεί οι Οργανισμοί Σύνδεσης.
Όσον αφορά την Ελλάδα: ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α) Όσον αφορά τη Μολδαβία: ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (CNAS).
Τα έντυπα σύνδεσης, δηλαδή τα έντυπα με τα οποία θα διενεργείται η αλληλογραφία μεταξύ των Φορέων για την ελληνική πλευρά είναι τα εξής:
• GR/MD 1: Βεβαίωση για την Εφαρμοστέα Νομοθεσία
• GR/MD 2: Αίτηση για Σύνταξη Γήρατος
• GR/MD 3: Αίτηση για Σύνταξη Επιζώντων
• GR/MD 4: Αίτηση για Σύνταξη Αναπηρίας
• GR/MD 5: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Ιστορικού
• GR/MD 6: Αναλυτική Ιατρική Γνωμάτευση
• GR/MD 7Α: Ερωτηματολόγιο για την Απασχόληση
• GR/MD 7B: Καταγραφή Εργασιακής Ζωής
• GR/MD 8: Έντυπο Επικοινωνίας
• GR/MD 9: Κοινοποίηση Απόφασης
Όσον αφορά στην καταβολή της συνταξιοδοτικής παροχής, θα γίνεται χρήση του «Πιστοποιητικού Ζωής» για συνταξιούχους κατοίκους εξωτερικού.
Η αντίστοιχη σειρά εντύπων σύνδεσης που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του μολδαβικού Φορέα είναι η εξής:
MD/GR 1, MD/GR 2, MD/GR 3, MD/GR 4, MD/GR 5, MD/GR 6, MD/GR 7A, MD/GR 7B, MD/GR 8 και MD/GR 9.
Τα έντυπα σύνδεσης για την αλληλογραφία των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Μολδαβίας βρίσκονται αναρτημένα στο εσωτερικό δίκτυο του Φορέα (intranet).
Συνημμένα:
-Ν.4966/2022 -ΦΕΚ 166 Α’/05-09-2022
-Δέκα (10) έντυπα σύνδεσης
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ