Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 54
ΑΔΑ: 63ΚΩ46ΜΑΠΣ-ΩΟΕ
e-ΕΦΚΑ 29/12/2023
Α. Π.: 828630
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812, 2108808814, 2108808815
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
Τ.Κ.11527, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή από 01.01.2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ».
ΣΧΕΤ: α) η με αριθμ. 38/2008 Εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) οι με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β' του άρθρου 37 του Α.Ν.1846/1951 (Α'179) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2972/2001 (Α'291) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιήθηκαν τα ισχύοντα, από 01.01.2024, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά 3,00% (Φ11321/οικ.104985/07.12.2023 Κ.Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. Β'6856) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.
Με βάση τα παραπάνω, τις σχετικές εγκυκλίους 32/2008 και 38/2008 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τις με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023 εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:
Από 01/01/2024:
Ι. Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών:
α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 17,75 € β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 32,62 €
ΙΙ. το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) σε 842,96 €
Στους συνημμένους πίνακες παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδόματος ασθενείας και μητρότητας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 και 2 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει με τις παρ. 3 & 4 του ν. 1759/1988)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
Τ.Η.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,50
Χωρίς μέλη οικογ.3,073,694,445,105,906,697,428,168,919,63
(Νοσηλευόμενων)1,021,231,481,701,972,232,472,722,973,21
Με 1 μέλος οικογ.3,384,064,885,606,487,368,168,979,8010,59
Με 2 μέλη οικογ.3,684,435,336,117,078,038,919,7910,7011,55
Με 3 μέλη οικογ.3,994,805,776,627,668,709,6510,6011,5912,51
Με 4 μέλη οικογ.4,305,176,217,138,259,3710,3911,4212,4813,48
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΛΑΣΕΙΣ
XIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIX
T.H.41,2144,8948,8953,0856,7260,5964,1867,8271,49
Χωρίς μέλη οικογ.10,3011,2212,2213,2714,1815,1516,0516,9617,75
(Νοσηλευόμενων)3,433,744,074,424,735,055,355,655,92
Με 1 μέλος οικογ.11,3312,3413,4414,6015,6016,6617,6517,7517,75
Με 2 μέλη οικογ.12,3613,4714,6715,9217,0217,7517,7517,7517,75
Με 3 μέλη οικογ.13,3914,5915,8917,2517,7517,7517,7517,7517,75
Με 4 μέλη οικογ.14,4215,7117,1117,7517,7517,7517,7517,7517,75
ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (άρθρο 38 παρ.1 και 2 του Α.Ν. 1846/51)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΛΑΣΕΙΣ
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
T.H.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,50
Χωρίς μέλη οικογ.6,147,388,8810,1911,7913,3814,8516,3117,8319,25
(Νοσ/νων)2,052,462,963,403,934,464,955,445,946,42
Με 1 μέλος οικογ.6,758,129,7611,2112,9714,7216,3317,9419,6121,18
Με 2 μέλη οικογ.7,378,8610,6512,2314,1516,0617,8119,5721,3923,10
Με 3 μέλη οικογ.7,989,5911,5413,2515,3317,3919,3021,2023,1725,03
Με 4 μέλη οικογ.8,6010,3312,4314,2716,5118,7320,7822,8324,9626,95
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΛΑΣΕΙΣ
XIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIX
T.H.41,2144,8948,8953,0856,7260,5964,1867,8271,49
Χωρίς μέλη οικογ.20,6122,4524,4526,5428,3630,3032,0932,6232,62
(Νοσ/νων)6,877,488,158,859,4510,1010,7010,8710,87
Με 1 μέλος οικογ.22,6724,6926,8929,1931,2032,6232,6232,6232,62
Με 2 μέλη οικογ.24,7326,9329,3331,8532,6232,6232,6232,6232,62
Με 3 μέλη οικογ.26,7929,1831,7832,6232,6232,6232,6232,6232,62
Με 4 μέλη οικογ.28,8531,4232,6232,6232,6232,6232,6232,6232,62
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κλάσεις XIX (19η) και πάνω όπως στην XVIII (18η)
ΠΙΝΑΚΑΣ Ill
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV
T.H.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,5041,2144,8948,8953,08
Χωρίς μέλη οικογ.12,2812,2812,2812,2812,2813,3814,8516,3117,8319,2520,6122,4524,4526,54
Με 1 μέλος οικογ.12,2812,2812,2812,2812,9714,7216,3317,9419,6121,1822,6724,6926,8929,19
Με 2 μέλη οικογ.12,2812,2812,2812,2814,1516,0617,8119,5721,3923,1024,7326,9329,3331,85
Με 3 μέλη οικογ.12,2812,2812,2813,2515,3317,3919,3021,2023,1725,0326,7929,1831,7834,50
Με 4 μέλη οικογ.12,2812,2812,4314,2716,5118,7320,7822,8324,9626,9528,8531,4234,2237,16
ΑΣΦ/ΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIII
T.H.56,7260,5964,1867,8271,4974,9478,4181,6885,5389,6193,6197,58101,58105,37
Χωρίς μέλη οικογ.28,3630,3032,0933,9135,7537,4739,2140,8442,7744,8146,8148,7950,7952,69
Με 1 μέλος οικογ.31,2033,3235,3037,3039,3241,2243,1344,9247,0449,2951,4953,6755,8757,95
Με 2 μέλη οικογ.34,0336,3538,5140,6942,8944,9647,0549,0151,3253,7756,1758,5560,9563,22
Με 3 μέλη οικογ.36,8739,3841,7244,0846,4748,7150,9753,0955,5958,2560,8563,4366,0368,49
Με 4 μέλη οικογ.39,7042,4144,9347,4750,0452,4654,8957,1859,8762,7365,5368,3171,1173,76