Διοικητικό Έγγραφο

. .: 38301
ΑΔΑ 9ΟΡΓ46ΜΑΠΣ-297
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 58
Ταχ. Κώδικας : 10679 Αθήνα
Πληροφορίες : Παραλαίμου Χρ.
Τηλέφωνο : 210 3676902
E-mail : tm.proggr.ekp@efka.gov.gr
e- 10/01/2024
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Προς:
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων των ΠΥΣΥ και του/ης Συντονιστή/ριας ΚΕΑΟ»
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 29/2023 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Η αρμοδιότητα του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ να αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης (Ν.4892/2022, άρθρο 5, παρ.3) μεταβιβάστηκε με την υπ' αριθ. 283903/17.6.2022 απόφασή του (ΦΕΚ 3305/τ.Β'/28.06.2022) στον/ην Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 29/19.4.2023 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ από τον/ην Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης απαιτείται να έχει γνωμοδοτήσει σχετικά ο/η αρμόδιος/α Προϊστάμενος/η του/ης αιτούντος/ουσας υπαλλήλου.
Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι αρμόδιος/α Προϊστάμενος/η για τη γνωμοδότηση, δηλαδή τη διατύπωση σύμφωνης ή μη σύμφωνης γνώμης για την απουσία από την Υπηρεσία λόγω συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ για τους/ις Προϊστάμενους/ες των Γενικών Διευθύνσεων ή των ΠΥΣΥ ή των Αυτοτελών Διευθύνσεων της Διοίκησης είναι ο Διοικητής.
Εφεξής η παραπάνω οδηγία τροποποιείται και πλέον σχετικά με την απουσία από την Υπηρεσία για λόγους επιμόρφωσης στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ γνωμοδοτεί:
α) για τους/ις Προϊστάμενους/ες των Γενικών Διευθύνσεων ο αρμόδιος Υποδιοικητής,
β) για τους/ις Προϊστάμενους/ες των ΠΥΣΥ ο/η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.
Για τους/ις Προϊστάμενους/ες των Αυτοτελών Διευθύνσεων της Διοίκησης εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία της υπ' αριθ. 29/19.4.2023 εγκυκλίου και για την απουσία τους από την Υπηρεσία για λόγους επιμόρφωσης στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ γνωμοδοτεί ο Διοικητής.
Τέλος, για την απουσία από την Υπηρεσία του/ης Συντονιστή/ριας του ΚΕΑΟ για λόγους επιμόρφωσης στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ γνωμοδοτεί ο αρμόδιος Υποδιοικητής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ
Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Διοικητής e-ΕΦΚΑ
2.Υποδιοικητής Α'
3.Υποδιοικητής Β'
4.Υποδιοικητής Γ'
5.Υποδιοικητής Δ'
6.Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών
7.Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
8.Γενική Διεύθυνση Εισφορών
9.Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
10.Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
11.Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
12.Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
13.Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
14.Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
15.Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
16.Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
17.Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
18.ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
19.ΠΥΣΥ Αττικής
20.ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου
21.ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
22.ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας
23.ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας
24.ΠΥΣΥ Θεσσαλίας
25.ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας
26.ΠΥΣΥ Κρήτης
27.ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου
28.ΠΥΣΥ Πελοποννήσου
29.ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας
30.Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ
31.Διεύθυνση Διοίκησης
32.Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών
33.Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων
34.Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
35.Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών