Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2866/οικ.289
ΑΔΑ 91ΥΛ46ΜΤΛ6-ΗΤ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕιΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχυδρομική : Βασ. Σοφίας 15, 106 74
Δ/νση Αθήνα
Τηλ. : 213-131-3212,-3215,-3373, 3403
Email : hrm@ypes.gov.gr
Αθήνα,4 Ιανουαρίου 2024
Προς:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις (Ν. 5062/2023, Α' 183)
Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του ν. 5062/2023, Α' 183, εισάγεται νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νόμου αυτού σκοπείται η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου επιλογής διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νομικών προσώπων αυτών (αρ. 1 και 2 του ν. 5062/2023).
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- αρ. 3 ν. 5062/2023
Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται οι Πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένων και των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες είτε όχι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής όργανα διοίκησης), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258). Τα όργανα διοίκησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του ν.5062/2023, μη θιγομένης πάντως της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 5062/2023, ομαδοποιούνται ως εξής :
α) Ομάδα Α: υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, με την επιφύλαξη της Ομάδας Β', καθώς και οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.
β) Ομάδα Β: υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν όλως ειδικό χαρακτήρα ή εκτείνονται σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, με την επιφύλαξη της Ομάδας Γ.
γ) Ομάδα Γ, στην οποία υπάγονται τα νοσοκομεία.
Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του αρ. 3 του ν. 5062/2023 εκδόθηκε, κατόπιν της υπ’ αρ. 1.12.2023 εισήγησης της Υπουργού Εσωτερικών, η αρ. 31 Πράξη της 4.12.2023 (Α' 199) του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Ομαδοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 (Α’ 183)» .
2. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΡ. 4) - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΡ. 14)
Η διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των ως άνω νομικών προσώπων και των τριών ομάδων εκκινεί από το εποπτεύον Υπουργείο, τέσσερις (4), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.
Η πρόσκληση που εκδίδεται από το εποπτεύον Υπουργείο για τα νομικά πρόσωπα και των τριών ομάδων, αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην ιστοσελίδα του οικείου νομικού προσώπου και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να εκδίδεται από το επισπεύδον Υπουργείο για μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων της αρμοδιότητάς του. Με την πρόσκληση είναι δυνατό να περιορίζεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες υποβάλλεται υποψηφιότητα.
Ειδικότερα:
Για τις ομάδες Α και Γ: Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α και Γ εκδίδεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π. από το εποπτεύον Υπουργείο και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., την ιστοσελίδα του οικείου νομικού προσώπου και την ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.
Τέσσερις (4), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης, προς τον σκοπό επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων των ομάδων Α και Γ, το εποπτεύον Υπουργείο διαβιβάζει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για παροχή σύμφωνης γνώμης. Η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. παρέχεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου της πρόσκλησης ή των λοιπών στοιχείων αυτής.
Για την ομάδα Β: Προς τον σκοπό επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β, συντάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εσωτερικών, υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο αναρτάται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στα εποπτεύοντα Υπουργεία. Η πρόσκληση για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β εκδίδεται σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, από το εποπτεύον Υπουργείο και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., την ιστοσελίδα του οικείου νομικού προσώπου και την ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ (αρ. 14): Στα Υπουργεία, τα οποία δεν αναρτούν εμπροθέσμως τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατ' αρ. 4 παρ. 3 του ν. 5062/2023 ή δεν τηρούν τις προθεσμίες για την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής νέου προσώπου σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας ή σύστασης νέου νομικού προσώπου σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 5062/2023 ή δεν τηρούν τις διαδικασίες και τις προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του αρ. 15 του ν. 5062/2023, αναστέλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η υποδοχή υπαλλήλων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας μέχρι την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής και δεν συμπεριλαμβάνονται στον επόμενο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ (αρ. 5) -Ειδικές περιπτώσεις (αρ. 4 & 10)
Στη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων των ομάδων Α, Β και Γ μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν κωλύματα διορισμού κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26) και της περ. (γ) του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, τα καθήκοντά τους σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στις ανωτέρω θέσεις. Η υπηρεσία στις θέσεις οργάνων διοίκησης του αρ. 3 του ν. 5062/2023 λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες.
Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από τον διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου/ειδικότητάς τους, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση του κλάδου/ειδικότητάς τους, που θα κενωθεί, με αυτοδίκαιη κατάργηση της προσωρινής θέσης. Για τη σύσταση της προσωρινής θέσης αυτής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη. Ως θέση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης νοείται η οργανική ή προσωποπαγής θέση που κατείχε ο υπάλληλος προ του διορισμού του σε θέση οργάνου διοίκησης και σε καμία περίπτωση αυτή δεν συνδέεται με άσκηση καθηκόντων ευθύνης που τυχόν ασκούσε προ του διορισμού του.
Τα απαιτούμενα προσόντα, πέραν των προβλεπόμενων σε ειδικές διατάξεις περαιτέρω απαιτούμενων τυπικών προσόντων, που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων είναι τα εξής:
Α) Για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας (Α) και της ομάδας (Γ), εφόσον αυτά διαθέτουν περισσότερες από τετρακόσιες (400) κλίνες:
(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,
(β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και
(γ) δεκαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών της περ. (α) και η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη, απαιτείται να τελούν σε συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση.
Β) Για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας (Β):
(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,
(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και
(γ) εξαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Είτε το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών της περ. (α), είτε η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για τρία (3), τουλάχιστον, έτη, απαιτείται να τελούν σε συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση.
Γ) Για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας (Γ), εφόσον αυτά διαθέτουν τετρακόσιες (400) ή λιγότερες κλίνες:
(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,
(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και
(γ) οκταετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Είτε το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών της περ. (α) είτε η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη, απαιτείται να τελούν σε συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση.
Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύεται η έννοια της συνάφειας είτε ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα είτε ως προς την άσκηση διοίκησης.
Ειδικές περιπτώσεις (αρ. 4 παρ. 12 και 13 και αρ. 10 παρ. 3)
1. Αν δεν υποβληθεί καμία αίτηση υποψηφίου σε περίπτωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοίκησης για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α' και Γ':
1.1. Εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων επί της αρχικής πρόσκλησης και
1.2. Στην περίπτωση αυτή τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Α, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Γ, εφόσον αυτά διαθέτουν περισσότερες από τετρακόσιες (400) κλίνες, είναι τα προβλεπόμενα για την ΟΜΑΔΑ Γ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα της Ομάδας Γ' εφόσον διαθέτουν 400 ή λιγότερες κλίνες τα προσόντα της Ομάδας Β'.
2. Αν υποβληθεί αίτηση ενός μόνο υποψηφίου σε περίπτωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοίκησης για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α και Γ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση δεν υποβληθεί καμία επιπρόσθετη αίτηση υποψηφίου, η διαδικασία επιλογής διενεργείται κανονικά.
3. Εφόσον η διαδικασία επιλογής καθίσταται άγονη για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διορισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 5062/2023, παρατείνεται προσωρινά για ένα (1) έτος η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση πληρούται προσωρινά για ένα (1) έτος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 5062/2023. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής εκκινεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 5062/2023. Για την προσωρινή πλήρωση της θέσης εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 4.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (αρ. 4)
- Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαρκεί δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας δεν μπορεί να απέχει από την
ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα opengov.gr περισσότερες από δέκα (10) ημέρες.
- Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
- Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, η δομή του οποίου δύναται να περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και (β) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.
- Για την υποβολή της αίτησης και τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του αρ. 16 του ν. 5062/2023, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η αριθμ. ΔΙΠΔΑ/Φ.5/5/18578 (ΦΕΚ B’ 6428/09.11.2023) ΚΥΑ «Καθορισμός παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 5062/2023 ‘Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις’ (Α’ 183).». Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής:
• Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Α και Γ σύμφωνα με την ομαδοποίηση του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 ορίζεται σε εκατό (100 €) ευρώ. Το παράβολο υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων της διαδικασίας επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Α και Γ σύμφωνα με την ομαδοποίηση του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
• Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β σύμφωνα με την ομαδοποίηση του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 ορίζεται σε πενήντα (50 €) ευρώ. Το παράβολο υποβολής ένστασης κατά της διαδικασίας επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β σύμφωνα με την ομαδοποίηση του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75€) ευρώ. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (αρ. 4 και 7)
Η διαδικασία επιλογής για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α και Γ του ν. 5062/2023, διεξάγεται, ανά μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων, ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Γ
1. Γραπτή εξέταση των υποψηφίων: Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κατά τα οριζόμενα στο αρ. 6 του ν. 5062/2023. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε κλίμακα από 1 έως 800. Δεν επιτρέπεται ένσταση κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης.
2. Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης. Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου αποστέλλεται αμελλητί από το ΑΣΕΠ στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής.
3. Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που καταλαμβάνουν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις, εφόσον υπάρχουν, στον πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Αν τα απαιτούμενα προσόντα δεν συντρέχουν για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχεται η συνδρομή τους για αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα ελέγχονται για όλους τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους
4. Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων βάσει των τυπικών εκπαιδευτικών τους προσόντων και των προσόντων εμπειρίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μοριοδότηση: α) των επιπλέον τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων κατ' αρ. 7α του ν.5062/2023, β) των προσόντων εμπειρίας κατ' αρ. 7β του ν.5062/2023 και του Παραρτήματος αυτού. Στη μοριοδότηση των περιπτώσεων α και β προστίθεται και η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, οπότε και εξάγεται η τελική μοριοδότηση του εν λόγω σταδίου.
5. Κατάρτιση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: (α) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων με αναφορά στον αντίστοιχο λόγο ή στους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού, (β) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης και (γ) των υποψηφίων που καταλαμβάνουν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις, και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους. Οι πίνακες της περ. α’ και β’ αναρτώνται χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων.
6. Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους κατά των προσωρινών πινάκων των ανωτέρω (α) και (γ) περιπτώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Για την βαθμολογία της γραπτής εξέτασης (πίνακας περ. β’) δεν επιτρέπεται ένσταση
7. Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και των πινάκων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.
8. Κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων βάσει του οριστικού πίνακα κατάταξης. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά (7), καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να τηρείται η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών.
9. Στο τέλος της διαδικασίας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με τη γραπτή εξέταση και το σύνολο των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.
10. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθαρογράφονται και υπογράφονται εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας.
11. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά λόγο αρμοδιότητας, ή, στην περίπτωση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 (Α' 181) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγεται και διορίζεται ένας (1) εκ των τριών (3) υποψηφίων. Η ανωτέρω απόφαση ή η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω απόφαση ή η πράξη κοινοποιείται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. καθώς και στον φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, εφόσον επιλέγεται υπάλληλος.
Στα άτομα με αναπηρία παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση για την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία.
ΟΜΑΔΑ Β
1. Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων για το σύνολο των υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση.
2. Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων βάσει των τυπικών εκπαιδευτικών τους προσόντων και των προσόντων εμπειρίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μοριοδότηση: α) των επιπλέον τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων κατ'αρ. 7α του ν.5062/2023, β) των προσόντων εμπειρίας κατ'αρ. 7β του ν.5062/2023 και του Παραρτήματος αυτού.
3. Κατάρτιση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου προσωρινών πινάκων: (α) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων με αναφορά στον αντίστοιχο λόγο ή στους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού και (β) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους. Στον πίνακα (α) δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων.
4. Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
5. Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και στη συνέχεια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και των πινάκων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.
6. Κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά (7), καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
7. Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα. Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να τηρείται η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους.
8. Στο τέλος της διαδικασίας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με το σύνολο των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου.
9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθαρογράφονται και υπογράφονται εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας.
10. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά λόγο αρμοδιότητας, ή, στην περίπτωση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 (Α' 181) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγεται και διορίζεται ένας (1) εκ των τριών (3) υποψηφίων. Η ανωτέρω απόφαση ή η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω απόφαση ή η πράξη κοινοποιείται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. καθώς και στον φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, εφόσον επιλέγεται υπάλληλος.
Στα άτομα με αναπηρία παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση για την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία.
Η διαδικασία επιλογής για τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων της ομάδας Β, ελέγχεται δειγματοληπτικά από το Α.Σ.Ε.Π.. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 5062/2023.
6. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΡ. 8)
Η επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Α γίνεται από πενταμελείς Επιτροπές Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ανά Υπουργείο, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1, με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για τετραετή θητεία. Είναι δυνατή η σύσταση περισσότερων της μίας Επιτροπών επιλογής ανά Υπουργείο.
Η επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β γίνεται από τριμελείς Επιτροπές Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ανά Υπουργείο, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2, με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για τετραετή θητεία. Είναι δυνατή η σύσταση περισσότερων της μίας Επιτροπών επιλογής ανά Υπουργείο.
Η επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Γ γίνεται από τριμελείς Επιτροπές Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3, με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. για τετραετή θητεία. Είναι δυνατή η σύσταση περισσοτέρων της μίας επιτροπών επιλογής της παρούσας ομάδας με τον ορισμό περισσότερων του ενός μελών του Α.Σ.Ε.Π. ή και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα:
1. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθμός γραμματέων της επιτροπής επιλογής των νομικών προσώπων της ομάδας Α καθώς και της Ομάδας Γ και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη εκδοθεί η προαναφερόμενη σχετική απόφαση (αρ. 129/27-12-2023, ΦΕΚ Β'/7391). Όσοι υπάλληλοι οριστούν ως γραμματείς στις εν λόγω επιτροπές θα παρακολουθήσουν ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο.
2. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται ο αναγκαίος αριθμός γραμματέων της επιτροπής επιλογής των νομικών προσώπων της ομάδας Β και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης.
3. Τα μέλη των ως άνω Επιτροπών για τη συμμετοχή τους σε αυτές, εξαιρουμένων των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνουν αποζημίωση καθ' υπέρβαση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Οι γραμματείς των Επιτροπών για τη συμμετοχή τους σε αυτή λαμβάνουν αποζημίωση καθ' υπέρβαση του ορίου της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Η δαπάνη που προκαλείται, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργείου. Με την αρ. ΔΙΠΔΑ/Φ.5/7/18574/9-11-2023 (ΥΟΔΔ 1214) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει καθοριστεί η αποζημίωση των Προέδρων, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 8. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών δύνανται να διενεργούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης.
7. ΘΗΤΕΙΑ
Α. Η θητεία των οργάνων διοίκησης είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τετραετία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για διορισμό κατ' άρ. 4 παρ. 9 του ν. 5062/2023, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται αντιστοίχως με την αρχική απόφαση διορισμού. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας δεν απαιτείται η τήρηση της αρχικής διαδικασίας επιλογής. Η απόφαση ανανέωσης εκδίδεται τέσσερις (4), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 15 του ν. 5062/2023 διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής του ν. 5062/2023 δεν συνυπολογίζεται στα όρια της τετραετούς θητείας των οργάνων διοίκησης που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 10 του ν. 5062/2023.
Η θητεία των οργάνων διοίκησης δύναται να λήξει πρόωρα και αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 9 του αρ. 4 του ν. 5062/2023 σε περίπτωση:
(α) παραίτησής τους,
(β) στέρησης της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση, καθώς και
(γ) μόνιμης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.
δ) Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 5062/2023
(δα) λόγω μη επίτευξης των τεθέντων στόχων σύμφωνα με το Συμβόλαιο Απόδοσης, κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου τεκμηρίωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ή
(δβ) σε περίπτωση αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη άσκηση των καθηκόντων, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου Επιθεωρητή, ή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα, το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία κατ' αρ. 149 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Β. Εφόσον η διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του οργάνου διοίκησης που επιλέγεται με την διαδικασία του ν. 5062/2023 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διορισμού σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 4 του ν. 5062/2023, παρατείνεται προσωρινά η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση πληρούται προσωρινά υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (άρθρο 5 του ν. 5062/2023) για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η προαναφερόμενη διαδικασία προσωρινής πλήρωσης της θέσης για έξι μήνες εφαρμόζεται και σε περίπτωση (α) πρόωρης λήξης της θητείας για οποιονδήποτε λόγο και (β) σύστασης νέων νομικών προσώπων ή οργάνων διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5062/2023 εκκινεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κένωση ή τη σύσταση της θέσης. Ειδικά στην περίπτωση κένωσης της θέσης λόγω πρόωρης λήξης της θητείας για οποιοδήποτε λόγο, είναι δυνατή η μη εκκίνηση της διαδικασίας και η πλήρωση της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας, εφόσον το αρμόδιο όργανο διορισμού επιλέξει ένα (1) από τα άλλα δύο (2) προταθέντα πρόσωπα στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (αρ. 15)
1. Η διαδικασία του ν.5062/2023 εφαρμόζεται για τις θέσεις οργάνων διοίκησης, που κενώνονται από την έναρξη ισχύος του ν. 5062/2023, ήτοι από 3/11/2023. Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.
2. Ως προς τις θέσεις των οργάνων διοίκησης, των οποίων η θητεία έχει λήξει έως την έναρξη ισχύος του ν. 5062/2023, ήτοι έως 3/11/2023, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που έχουν καλυφθεί μεταβατικά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α' 197):
α) ο εποπτεύων Υπουργός υποβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), προς διατύπωση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης, σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προς πλήρωση θέσεις των ομάδων Α και Γ έως τις 19-1-2024.
β) οι εποπτεύοντες τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β Υπουργοί εκδίδουν την πρόσκληση, μέχρι τις 29.2.2024.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής διοικήσεων κατά τη δημοσίευση του ν. 5062/2023, ήτοι κατά την 3η/11/2023, ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη υποψηφιοτήτων, καταργούνται και οι σχετικές θέσεις επαναπροκηρύσσονται εντός της ως άνω προθεσμίας για την ομάδα Α, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του ν. 5062/2023.
9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Α που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, καλούνται να προβούν στην προετοιμασία των προβλεπόμενων σχεδίων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις οργάνων διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων της αρμοδιότητάς τους, και να αποσταλούν στο Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή της προβλεπόμενης σύμφωνης γνώμης. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Νομικά Πρόσωπα της Ομάδας Α'.
2. Παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. τα στοιχεία των μελών και των γραμματέων, καθ' υπόδειξη του αρμοδίου υπουργού, προκειμένου με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. να οριστούν τα μέλη και οι γραμματείς των οικείων επιτροπών επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις. Για την υπόδειξη των γραμματέων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αριθ. 129/27-12-2023, ΦΕΚ Β'/7391 απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..
3. Θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αναλυτικές οδηγίες και υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Νομικά Πρόσωπα της Ομάδας Β’, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων να προβούν στην έκδοση προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β, αρμοδιότητάς τους.
4. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
5. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.
Η παρούσα εγκύκλιος με συνημμένο το υπόδειγμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νομικά πρόσωπα της Ομάδας Α' βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή: «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. ΑΣΕΠ
9. Υπουργείο Εσωτερικών- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
10. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών
-Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφεία Γραμματέων
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».