Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου: 547
ΑΔΑ 9ΣΟ846ΜΤΛ6-58Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: 2978
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες:, Π. Καψής
E: p.kapsis@ypes.gr | T: 213 136 4808
ΘΕΜΑ: 'Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την παρούσα εγκύκλιο κωδικοποιούνται οι οδηγίες των εγκυκλίων 707/2022 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Η67) και 301/2023 (62Π946ΜΤΛ6-ΞΔΞ) αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (Α'143) και της 34574/05.07.2018 (Β’ 2942 και 3635) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία έχει καθοριστεί η διαδικασία στοχοθεσίας και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής κ.υ.α στοχοθεσίας).
Όπως έχει ήδη επισημανθεί στις ως άνω εγκυκλίους, ο έλεγχος των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας διενεργείται υποχρεωτικά βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) του ΥΠΕΣ, καθότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων ΟΠΔ θα περιέρχονται όπως προβλέπεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα.
Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 149 του ν. 4270/2014 προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή για την έγκριση του ΟΠΔ του ΟΤΑ, υποχρεούται για την αποστολή του στο Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να διευκολυνθούν στο έργο τους, στην κ.υ.α στοχοθεσίας έχει προβλεφθεί ότι (α) κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο στατιστικός ανταποκριτής του ΟΤΑ αναρτά τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ και (β) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ελέγχει την πληρότητα, την ορθότητα και κυρίως τη συμφωνία των πινάκων που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (δημοτικών, περιφερειακών ή διοικητικών συμβουλίων) με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο. Η παράλειψη οποιουδήποτε σημείου από τα προαναφερθέντα υπονομεύει την εγκυρότητα της διαδικασίας της ετήσιας δημοσιονομικής στοχοθεσίας και καθιστά κενό περιεχομένου τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Σε συνέχεια των ανωτέρω, στον φάκελο «02. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΔ ΧΧΧΧ- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (όπου ΧΧΧΧ το έτος του προϋπολογισμού στο οποίο αφορά η στοχοθεσία), έχουν δημιουργηθεί έξι (6) αναφορές για κάθε τύπο φορέα (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) με τις οποίες πραγματοποιούνται οι κάτωθι έλεγχοι:
1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΠΔ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Πριν τον έλεγχο του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας, ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτελεί την αναφορά ενσωμάτωσης «01. OPD_Submitted»:
α. Εάν ο φορέας δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά ή περιλαμβάνεται με την ένδειξη «03. ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ», τότε αυτό σημαίνει ότι ο φορέας δεν έχει υποβάλει πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα να προβεί στην ανάρτηση του πίνακα στοχοθεσίας στην εφαρμογή.
β. Εάν ο φορέας περιλαμβάνεται στην αναφορά με την ένδειξη «01. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ», τότε αυτό σημαίνει ότι ο φορέας έχει υποβάλει τον αρχικό πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο και εκκρεμεί η υποβολή του οριστικού πίνακα στοχοθεσίας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 της κ.υ.α. στοχοθεσίας. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ένδειξη εμφανίζεται για τα αρχεία στοχοθεσίας που έχουν υποβληθεί στον Κόμβο μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του έτους του προϋπολογισμού.
γ. Συνεπώς, εάν η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αφορά στην έγκριση του αρχικού πίνακα στοχοθεσίας και ο φορέας περιλαμβάνεται στην αναφορά με τις ενδείξεις «01. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ» ή «02. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ», εφαρμόζονται τα βήματα του επόμενου σταδίου της ελεγκτικής διαδικασίας (βλ. «2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ»).
δ. Εάν η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αφορά στην έγκριση του οριστικού πίνακα στοχοθεσίας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης, τότε η ένδειξη «01. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ» σημαίνει ότι εκκρεμεί η υποβολή του αρχείου του οριστικού πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο, ενώ με την ένδειξη «02. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ» εφαρμόζονται τα βήματα του επόμενου σταδίου της ελεγκτικής διαδικασίας (βλ. «2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ»).
2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ:
Εφόσον από την αναφορά ενσωμάτωσης «01. OPD_Submitted» προκύπτει ότι ο φορέας έχει υποβάλει τον πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο, ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτελεί τις αναφορές σφαλμάτων «02. OPD_Control - ERROR», «03.OPD.Total=12.Months - ERROR» και «05. Negative.Values» στις οποίες περιλαμβάνονται οι φορείς που έχουν υποβάλει εμφανώς λανθασμένους πίνακες στον Κόμβο. Στην περίπτωση που ο φορέας εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις τρεις (3) αναφορές, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου του ΟΠΔ και πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα ο επανέλεγχος του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας και η υποβολή του ορθού αρχείου στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο πίνακα, η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αναπέμπεται.
Οι έλεγχοι που διενεργούνται με τις προαναφερόμενες αναφορές σφαλμάτων είναι οι εξής:
2.1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 02. OPD_Control - ERROR: Με αυτή την αναφορά διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:
α) Έλεγχος συμπλήρωσης των γραμμών «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ (ΤΑΜΕΙΑΚΟ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εμφανίζεται σφάλμα όταν το πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί ή η τιμή είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός ( <=0).
β) Έλεγχος στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους. Εμφανίζεται σφάλμα όταν η τιμή είναι διάφορη του μηδενός (<>0).
γ) Έλεγχος τουλάχιστον ισοσκέλισης του προϋπολογισμού στους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας. Εμφανίζεται σφάλμα όταν η τιμή είναι<= -1.000. Ο έλεγχος της ισοσκέλισης πραγματοποιείται ως εξής:
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔΣύνολο Εσόδων (Γραμμές 1-5) + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο (Γραμμή 7) = Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Γραμμές 1-6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (και ΝΠΔΔ αυτών)Σύνολο Εσόδων (Γραμμές 1-5) + Ταμειακό Υπόλοιπο (Γραμμή 7) =
Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Γραμμές 1-5)
2.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 03.OPD.Total=12.Months_ERRORS: Με αυτή την αναφορά ελέγχεται η συμφωνία των δωδεκατημορίων με τη στήλη της ετήσιας στοχοθεσίας. Εμφανίζεται σφάλμα εάν το άθροισμα των μηνιαίων στόχων αποκλίνει από το ποσό της ετήσιας στοχοθεσίας.
2.3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 05. Negative.Values: Με αυτή την αναφορά ελέγχεται η αναγραφή αρνητικών τιμών στα δωδεκατημόρια. Πρόκειται για πρόβλημα που παρατηρείται κυρίως στον κωδικό «4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» του πίνακα στοχοθεσίας των φορέων με τύπο προϋπολογισμού δήμων όπου το επισφαλές τμήμα των απαιτήσεων από προηγούμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 8511) συγκεντρώνεται λανθασμένα στο μήνα Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα τον υπολογισμό πλασματικών αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Εμφανίζεται σφάλμα όταν εντοπίζεται αρνητική τιμή μηνιαίου στόχου (< -1.000€).
3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ):
Ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά κατά τη φάση της οριστικοποίησης των πινάκων στοχοθεσίας η οποία λαμβάνει χώρα:
α. κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων των ήδη εγκεκριμένων ΟΠΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. στοχοθεσίας,
β. κατά την έγκριση των αρχικών προϋπολογισμών και των αντίστοιχων πινάκων στοχοθεσίας που έχουν καταρτιστεί με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο και
γ. κατά τη δυνητική αναμόρφωση των ήδη εγκεκριμένων ΟΠΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. του άρθρου 3 της κ.υ.α. στοχοθεσίας, οπότε και παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων που δεν εντοπίστηκαν σε προηγούμενο στάδιο.
Ο έλεγχος διενεργείται βάσει της αναφοράς «06.Cash.Account.Variances» στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία διαθεσίμων των υπόχρεων φορέων στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους (01. Διαθέσιμα 31.12.20ΧΧ-1) και το ποσό που έχει καταχωρισθεί στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα στοχοθεσίας (02. Διαθέσιμα ΟΠΔ). Τα πεδία αυτά πρέπει να είναι απολύτως ίσα.
Α. Εάν δεν τηρείται η ισότητα, ισχύουν τα εξής:
α. Εάν τα δύο (2) πεδία είναι συμπληρωμένα αλλά υπάρχει απόκλιση μεταξύ τους που υπερβαίνει τα 1.000€, τότε ο φορέας περιλαμβάνεται στον πίνακα με την ένδειξη: «02. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31.12.20XX-1 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΠΔ 20XX». Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται:
i. στην υποβολή πίνακα στοχοθεσίας με λανθασμένα στοιχεία στον Κόμβο. Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ανάρτηση του ορθού πίνακα στον Κόμβο. Στην περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο πίνακα, η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αναπέμπεται.
ii. στη μη υποβολή του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο.
β. Εάν το πεδίο «02. Διαθέσιμα ΟΠΔ» είναι κενό, τότε δεν έχει υποβληθεί το αρχείο στοχοθεσίας στον Κόμβο. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας περιλαμβάνεται στον πίνακα με την ένδειξη: «01. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ» και πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ανάρτηση του πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο.
γ. Εάν το πεδίο «01. Διαθέσιμα 31.12.20XX-1» είναι κενό, τότε δεν έχουν υποβληθεί στον κόμβο τα δημοσιονομικά στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 20XX-1. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας περιλαμβάνεται στον πίνακα με την ένδειξη: «03. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31.12.20XX-1 ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ» και, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα η ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 20XX-1 στον Κόμβο.
Επισημάνσεις:
i. Για λόγους πληρέστερης πληροφόρησης, στην αναφορά περιλαμβάνεται στήλη με το ύψος του προσαρμοσμένου χρηματικού (ταμειακού) υπολοίπου του προϋπολογισμού όπως αυτό αποτυπώνεται στο ομώνυμο πεδίο του πίνακα στοχοθεσίας («03. Προσ. Χρηματικό Υπόλοιπο ΟΠΔ» / «03. Ταμειακό Υπόλοιπο ΟΠΔ»). Ενδεχόμενο ύψος απόκλισης - και δη υπέρβασης - αυτού του ποσού σε σχέση με το ύψος των διαθεσίμων του προηγούμενου οικονομικού έτους θα πρέπει να αξιολογείται κατά τον έλεγχο ως προς την οικονομική σημασία του.
ii. Στους πίνακες στοχοθεσίας των ΝΠΙΔ, ο έλεγχος διενεργείται ανάμεσα στα στοιχεία διαθεσίμων του προηγούμενο οικονομικού έτους («01. Διαθέσιμα 31.12.20ΧΧ-1») και στο ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση («02. Ταμειακό υπόλοιπο»).
Β. Εάν τηρείται η ισότητα, ο φορέας
α. δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα εάν και τα τρία (3) πεδία είναι ίσα μεταξύ τους.
β. περιλαμβάνεται με κενή ένδειξη στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, εάν τα πεδία «01. Διαθέσιμα 31.12.20XX-1» και «02. Διαθέσιμα ΟΠΔ» είναι ίσα μεταξύ τους και αποκλίνουν από το πεδίο («03. Προσ. Χρηματικό Υπόλοιπο ΟΠΔ» / «03. Ταμειακό Υπόλοιπο ΟΠΔ»).
Σε αυτή την περίπτωση, με την επιφύλαξη της επισήμανσης (i) της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται τα βήματα του επόμενου σταδίου ελέγχου.
4. ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ:
Εφόσον από τα προηγούμενα στάδια προκύπτει ότι ο φορέας έχει υποβάλει ορθό αρχείο στοχοθεσίας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τότε διενεργείται αντιπαραβολή ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων ανάμεσα στη στήλη «Τρέχουσα Στοχοθεσία Έτους» της αναφοράς «04. Monthly_Targeting» του Κόμβου και στη στήλη «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ» του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας που περιλαμβάνεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση, η αποτυχία σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω ελέγχους καθιστά αδύνατη την επικύρωση του ΟΠΔ του φορέα.
Την παρούσα εγκύκλιο, καθώς και το σύνολο των εγγράφων και αρχείων που αφορούν στην κατάρτιση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, μπορείτε να τα αναζητήστε στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/oikonomiki-stochothesia-ota.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Γραφεία κ.κ. Γραμματέων
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τα νομικά πρόσωπά τους που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση).
2. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
5. Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
6. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (dpgk@glk.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης