Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 36
ΑΔΑ Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028
Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 36 για τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου Αποφασιστικές και Γνωμοδοτικές επιτροπές
Αριθ. πρωτ.: 4476/15.1.2024
Ιανουάριος 2024
Εισαγωγή
Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να συστήσει μέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητες του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.
Επιπλέον, ύστερα από πρόταση του προέδρου του, το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές, για την επεξεργασία και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο θεμάτων της αρμοδιότητας της περιφέρειας.
Επιτροπές αποφασιστικού χαρακτήρα (άρθρο 164 ν. 3852/2010)
Με το άρθρο 13 του ν. 5056/2023 (Α’ 163), τροποποιήθηκε ο τρόπος συγκρότησης και η σύνθεση των επιτροπών αυτών. Με τη νέα ρύθμιση, ενισχύεται ο ρόλος των επιτροπών αυτών, αφενός διευκολύνοντας τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτές αφετέρου αυστηροποιώντας τις προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από το περιφερειακό συμβούλιο. Επίσης, ορίζεται ότι αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται μέλος της μειοψηφίας.
Για τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 175 και 177 για την περιφερειακή επιτροπή.
Επιτροπές γνωμοδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 164Α ν. 3852/2010)
Με την παρ. 1β του άρθρο 53 του ν. 5056/2023, καταργήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019κι επομένως καταργήθηκε και η παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), βάσει των οποίων η συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
Επομένως, η συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 164Ατου ν. 3852/2010.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
' Έφη Γκόλια213-1364342e.gkolia@ypes.gr
Σοφία
Θεοδωρακοπούλου
213- 1364391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Δημήτρης Ποντικάκης213- 1364321d.pontikakis@ypes.gr
Γιώργος Χρυσάφης213-1364395g.chrisafis@ypes.gr
Κεφάλαιο 1: Επιτροπές αποφασιστικού χαρακτήρα
Για τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 175 και 177 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν για την περιφερειακή επιτροπή.
Η σύσταση των επιτροπών προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 και τα μέλη ορίζονται από τις παρατάξεις και, επομένως, δεν αποστέλλεται στο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς έλεγχο και επικύρωση.
1.1 Σύσταση επιτροπών
Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να συστήσει μέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.
Για τη σύσταση των επιτροπών απαιτείται απόφαση του συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των μελών της κάθε επιτροπής και η θητεία της.
Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας ο οποίος ορίζεται από τον περιφερειάρχη.
Αντιπρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, ένα από τα μέλη της μειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα με τη δύναμη των περιφερειακών παρατάξεων.
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στην περιφερειακή επιτροπή και στις επιτροπές του παρόντος.
Δεν μπορεί να είναι μέλος των επιτροπών ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.
Παράδειγμα για τον υπολογισμό των μελών από κάθε παράταξη:
'Έστω περιφερειακό συμβούλιο 45 μελών το οποίο αποφασίζει να συστήσει επιτροπή με 9 μέλη, όπου τα 8 προέρχονται από τις παρατάξεις βάσει της δύναμής τους στο περιφερειακό συμβούλιο.
Παράταξη' Έδρες παράταξης στο περιφερειακό συμβούλιοΑρ. μελών παράταξης στην επιτροπή
1 (πλειοψηφία)275
271
361
451
Σύνολο458
*Σημ.: Αριθμός μελών παράταξης στην επιτροπή= (έδρες παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο x αριθμό μελών επιτροπής)/ αριθμό μελών περιφερειακού συμβουλίου (και στρογγυλοποίηση)
1.2 Συγκρότηση επιτροπών
Μετά την απόφαση του συμβουλίου για τη σύσταση των επιτροπών, ο περιφερειάρχης και οι επικεφαλής των παρατάξεων ορίζουν τους συμβούλους που θα είναι μέλη της επιτροπής και τους αναπληρωματικούς τους και ενημερώνουν σχετικά τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, πρόεδρο της κάθε επιτροπής.
Όταν τα μέλη της επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την επιτροπή και αντικαθίστανται.
Τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνουν τα τακτικά στις συνεδριάσεις της, εφόσον αυτά δεν συμμετέχουν για οποιονδήποτε λόγο.
Η σύνθεση της επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με ευθύνη του προέδρου τους.
1.3 Ημερήσια διάταξη
Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης. Η επιτροπή δύναται να αποφασίζει, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1.4 Συνεδριάσεις επιτροπής
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και διεξάγονται: α) είτε δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας, β) είτε με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Η επιτροπή, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το περιφερειακό κατάστημα είναι ακατάλληλο.
Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν τον λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.
Για τις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά.
1.5 Απαρτία - λήψη απόφασης
Η επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.
Η επιτροπή αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις
δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το περιφερειακό συμβούλιο.
Αν μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.
1.6 Δημοσίευση αποφάσεων
Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής, με ευθύνη του προέδρου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο τους. Ο πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα με τις διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων της επιτροπής.
Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.
1.7 Αναπλήρωση προέδρου
Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη απόφασης, δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου.
1.8 Αναπλήρωση μελών
Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά τους ανά παράταξη.
Τα αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Αν έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, γίνεται νέος ορισμός από την αντίστοιχη παράταξη για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής.
1.9 Υποχρεώσεις μελών - κωλύματα
Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το περιφερειακό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά και τη θέση του καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.
Μέλος της επιτροπής δεν δύναται να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως τον δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου είναι άκυρη. Στο μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.
1.10 Άσκηση αρμοδιοτήτων επιτροπής από το περιφερειακό συμβούλιο
Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που είχε μεταβιβάσει στις επιτροπές.
Οι επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, μπορούν να παραπέμπουν συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητάς τους στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Κεφάλαιο 2: Επιτροπές γνωμοδοτικού χαρακτήρα
Το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του προέδρου του, μπορεί να συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές, για την επεξεργασία και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο θεμάτων της αρμοδιότητας της περιφέρειας.
Στις επιτροπές προεδρεύει περιφερειακός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μπορεί να μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με ευθύνη του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.
Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, για μετακινήσεις τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους.
Παραπομπή σε γνωμοδοτικές επιτροπές
Σε γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να παραπέμπονται:
• θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του περιφερειάρχη ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, μπορεί να παραπεμφθούν σε επιτροπή, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισήγησης.
• θέματα που εισάγει προς συζήτηση η περιφερειακή επιτροπή ή κάποια από τις επιτροπές του άρθρου 164 παραπέμπονται σε γνωμοδοτική επιτροπή, μόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.
• οποιοδήποτε άλλο θέμα πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
- Γραφεία Γραμματέων
- Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Περιφέρειες:
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων
- Διευθύνσεις Διοίκησης
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης