Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690
ΑΔΑ Ψ38Γ46ΜΤΛ6-ΧΗ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106 74, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ped.hrm@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 11-1-2024
ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών
Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, 104 42 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: e-peitharxika@aead.gr
ΘΕΜΑ: Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ΣΧΕΤ: α) Άρθρο 24 του ν.4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 96)
β) Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/1-3-2022 (Β' 1040) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
γ) Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/207/οικ.8955/3-6-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα: «Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»
Σε συνέχεια της ως άνω γ' σχετικής εγκυκλίου, με την οποία οι Υπηρεσίες του Δημοσίου α) ενημερώθηκαν για τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4807/2021, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ανέπτυξε την ηλεκτρονική βάση δεδομένων με την ονομασία e-Peitharxika για την παρακολούθηση της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών υποθέσεων καθώς και για την έκδοση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/1-3-2022 (Β' 1040) σχετικής κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) «Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τίτλο e-Peitharxika» και β) κλήθηκαν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν ως χρήστες στην εφαρμογή ακολουθώντας τις εμπεριεχόμενες στην εν λόγω εγκύκλιο οδηγίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιόδου πιλοτικής χρήσης της εφαρμογής e-peitharxika (17/5/2023 - 30/6/2023), από συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου κατόπιν σχετικών οδηγιών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/230/οικ.8621/17-5-2023), με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος e-Peitharxika για τους φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δημόσιων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία.
1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/1-3-2022 (Β' 1040) σχετικής κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ., ως υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων ορίζονται οι ακόλουθοι:
1) Οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της αρμόδιας οργανικής μονάδας Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων για τα στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Ε.Δ.Ε., τα στοιχεία της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων, τυχόν στοιχεία ποινικής διαδικασίας, διοικητικά μέτρα, καθώς και στοιχεία για την άσκηση προσφυγής/αίτησης ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για υποθέσεις υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του φορέα.
2) Οι Γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τις πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Οι ανωτέρω υπόχρεοι κλήθηκαν ήδη με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/207/οικ.8955/3-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή τους ως χρηστών της εφαρμογής.
Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση στοιχείων στην εν λόγω ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών καθώς και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4807/2021.
Ως εκ τούτου οι αρμόδιες οργανικές μονάδες Διοικητικού/Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού που δεν έχουν προβεί στον ορισμό των υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών) οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες, καλούνται να προβούν αμελλητί στην έκδοση της σχετικής απόφασης.
Παρακαλούνται δε εκ νέου, και οι λοιποί, ως άνω, υπόχρεοι καταχώρισης (Γραμματείς Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων) για την άμεση εγγραφή τους στην εφαρμογή.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία β’ σχετική απόφαση, στην ηλεκτρονική βάση e-peitharxika καταχωρίζονται στοιχεία για:
α) Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ε.Δ.Ε., η εντολή διενέργειας των οποίων εκδόθηκε μετά την 1/1/2022.
β) Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (Διοικητικά Συμβούλια), για τις οποίες ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από 1/1/2022.
γ) Πειθαρχικές υποθέσεις και αιτήματα γνωμοδότησης για θέση σε αργία που παραπέμφθηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 1/1/2021, είτε παραμένουν εκκρεμείς είτε έχουν εκδικαστεί.
Η εφαρμογή «e-Peitharxika αποτελείται από έξι (6) υποσυστήματα που αφορούν:
1. Τις διαδικασίες προκαταρκτικής εξέτασης.
2. Τις διαδικασίες Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).
3. Τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκινούν από μονομελή πειθαρχικά όργανα ή Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων.
4. Τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται και εκδικάζονται σε Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια.
5. Τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται και εκδικάζονται σε Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και
6. Τις προσφυγές/αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά πειθαρχικών αποφάσεων.
Ειδικότερα:
Στο 1ο και 2ο υποσύστημα, αντιστοίχως, καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την πειθαρχική προδικασία, δηλαδή την προκαταρκτική εξέταση ή την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Συγκεκριμένα καταχωρίζονται, στοιχεία για: τον αναθέτοντα και τον διενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση ή την ΕΔΕ, τις ημερομηνίες ανάθεσης και ολοκλήρωσης αυτών, το αντικείμενο προς εξέταση, τα συμπεράσματα του πορίσματος (διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος ή μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης), τις ενέργειες του αναθέτοντος μετά την έκδοση του πορίσματος (θέση στο αρχείο ή εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας).
Υπενθυμίζεται ότι η προκαταρκτική εξέταση και η ένορκη διοικητική εξέταση εντάσσονται στην προδικασία μιας πειθαρχικής υπόθεσης και δεν συνιστούν έναρξη πειθαρχικής δίωξης.
Στο 3ο υποσύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με πειθαρχικές υποθέσεις (άσκηση πειθαρχικής δίωξης) που εκκινούν από τα μονομελή πειθαρχικά όργανα ή από το διοικητικό συμβούλιο ενός νομικού προσώπου, ακόμη και εάν στη συνέχεια μια υπόθεση παραπέμφθηκε στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.
Ειδικότερα, καταχωρίζονται, στοιχεία του πειθαρχικού οργάνου που ασκεί την πειθαρχική δίωξη, τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία των διωκόμενων προσώπων, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), το γεγονός που αποτέλεσε τον λόγο έναρξης της πειθαρχικής δίωξης (από: προκαταρκτική εξέταση, Ε.Δ.Ε., πόρισμα ελεγκτικού Σώματος, ποινική διαδικασία), τα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, οι σχετικές πειθαρχικές αποφάσεις, οι επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, οι τυχόν ασκηθείσες ενστάσεις, η εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων. Περαιτέρω καταχωρίζονται τυχόν διοικητικά μέτρα (αναστολή άσκησης καθηκόντων, θέση σε αργία) που επιβλήθηκαν στους υπαλλήλους, καθώς και τυχόν ποινική διαδικασία που έχει εκκινήσει σε βάρος των διωκομένων, όπως στοιχεία ποινικής δίωξης, ποινικά αδικήματα, βουλεύματα, αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, ποινές.
Τονίζεται ότι για τις περιπτώσεις που για την ίδια υπόθεση διώκονται περισσότεροι υπάλληλοι, η ορθή πρακτική εφαρμογής των σχετικών διατάξεων καθώς και λόγοι που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής e-Peitharxika, επιβάλλουν η άσκηση πειθαρχικής δίωξης (κλήση σε απολογία, παραπομπή σε ανώτερο πειθαρχικώς όργανο [μονομελές ή Διοικητικό Συμβούλιο], παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο) να συντάσσεται διακριτά, με χωριστό έγγραφο για κάθε διωκόμενο, ατομικά για τον καθένα. Εφόσον, ωστόσο, για παλαιότερες υποθέσεις οι ανωτέρω ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί με κοινά έγγραφα για περισσότερους από έναν διωκόμενους, επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή e-Peitharxika θα πρέπει να γίνει διακριτή καταχώριση για κάθε έναν από τους διωκόμενους.
Στο 4ο και 5ο υποσύστημα καταχωρίζονται στοιχεία των υποθέσεων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων (Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων). Περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά α) με τον λόγο εισαγωγής της υπόθεσης στο πειθαρχικό συμβούλιο (π.χ. παραπομπή, ένσταση), β) τα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, γ) τις σχετικές πειθαρχικές αποφάσεις, δ) τις επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, ε) την εκτέλεση αυτών και στ) τις, τυχόν, ασκηθείσες ενστάσεις. Περαιτέρω, καταχωρίζονται και οι γνωμοδοτήσεις για αργία και για επιστροφή των παρακρατηθεισών αποδοχών αργίας με τα σχετικά στοιχεία ποινικών ή/και πειθαρχικών υποθέσεων.
Στο 6ο υποσύστημα καταχωρίζονται στοιχεία αναφορικά με τις προσφυγές και τις αιτήσεις ακύρωσης κατά πειθαρχικών αποφάσεων, οι οποίες εκδικάζονται από τα Διοικητικά Δικαστήρια
και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας ή των Διοικητικών Εφετείων, κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι, επειδή τα επιμέρους υποσυστήματα της ηλεκτρονικής βάσης συνδέονται μεταξύ τους ώστε να προκύπτει η συνέχεια μιας πειθαρχικής υπόθεσης και των σταδίων αυτής, θα πρέπει, προκειμένου να είναι δυνατή η εν λόγω σύνδεση, η καταχώριση των δεδομένων να γίνει με την σειρά που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί και κατόπιν ανάγνωσης των σχετικών οδηγιών που περιλαμβάνονται στα οικεία εγχειρίδια χρήσης των υποσυστημάτων της ηλεκτρονικής βάσης.
Για τον λόγο αυτό συνιστάται να υπάρχει και συνεννόηση μεταξύ των διαφορετικών χρηστών της εφαρμογής από κάθε φορέα, ήτοι αφενός των στελεχών της Υπηρεσίας Προσωπικού και αφετέρου του γραμματέα του οικείου πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, σχετικά με τη χρονική σειρά καταχώρισης των πειθαρχικών υποθέσεων.
Ειδικότερα:
ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Δ/νση Προσωπικού)
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν μετά την 1/1/2022 και κατέληξαν σε διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και εν συνεχεία καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης, για την οποία επιλήφθηκε μονομελές πειθαρχικό όργανο ή ΔΣ'Έως 9/2/2024
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν μετά την 1/1/2022 και κατέληξαν σε ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και εν συνεχεία
καταχώριση της νέας ΕΔΕ
'Έως 9/2/2024
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν από 1/1/2022 και κατέληξαν σε διαπίστωση μη τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος'Έως 9/2/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών
πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ για τις οποίες εκδόθηκε κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο ΠΣ μετά την 1/1/2022 και για τις οποίες δεν προηγήθηκε ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης (δηλαδή χωρίς να γίνει σύνδεση με καταχωρισθείσα ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση)
'Έως 9/2/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών
πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ για τις οποίες εκδόθηκε κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο ΠΣ μετά την 1/1/2022 και για τις οποίες προηγήθηκε μεν ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση αλλά διενεργήθηκε πριν την 1/1/2022 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης (δηλαδή χωρίς να γίνει σύνδεση με καταχωρισθείσα ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση)
'Έως 9/2/2024
Προσφυγές ή αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον
διοικητικών δικαστηρίων κατά αποφάσεων
μονομελών πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ και κατά αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών
συμβουλίων που ασκήθηκαν μετά την 1/1/2022
Από 19/3/2024 έως 29/3/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε πρώτο βαθμό κατά την 1/1/2021 και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 έως
31/12/2021 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης ως νέας
'Έως 15/3/2024
Για πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε πρώτο βαθμό και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό
συμβούλιο από 1/1/2022 έως σήμερα θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τη Διοίκηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματα
Από 12/2/2024 έως 15/3/2024
Ερωτήματα για δυνητική αργία που εξέτασε το πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021'Έως 15/3/2024
Ερωτήματα για παράταση της δυνητικής αργίας, για τα οποία το αρχικό ερώτημα για δυνητική αργία παραπέμφθηκε στο συμβούλιο πριν την 1/1/2021 με απευθείας καταχώριση της παράτασης ως νέα υπόθεση'Έως 15/3/2024
Ερωτήματα για παράταση της δυνητικής αργίας, για τα οποία το αρχικό ερώτημα για δυνητική αργία παραπέμφθηκε στο συμβούλιο μετά την 1/1/2021. Για τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή της αρχικής υπόθεσης για τη θέση σε δυνητική αργία ώστε να συνδεθεί το αρχικό ερώτημα για θέση σε δυνητική αργία με το ερώτημα για την παράταση αυτήςΑπό 12/2/2024 έως 15/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα
πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό κατά την 1/1/2021 αν η ένσταση υποβλήθηκε στο
πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 έως
31/12/2021 με απευθείας καταχώριση της
πειθαρχικής υπόθεσης ως νέας
'Έως 15/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό κατά την 1/1/2021 αν η ένσταση υποβλήθηκε στο
πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2022 έως σήμερα, για τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τη Διοίκηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματα.
Από 12/2/2024 έως 15/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό αν η ένσταση υποβλήθηκε μεν μετά την 1η/1/2022 αλλά για πειθαρχική απόφαση που εκδόθηκε εντός του 2021, με απευθείας καταχώριση της υπόθεσης ως νέας γιατί η Δ/νση Προσωπικού δεν θα έχει καταχωρίσει την υπόθεση.'Έως 15/3/2024
Άλλες υποθέσεις ενώπιον των ΠΣ που εκκρεμούν από 1/1/2021 (π.χ. αναπομπές, επιστροφή
αποδοχών αργίας κλπ).
Από 12/2/2024 έως 15/3/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΔΠΣ) σε πρώτο βαθμό κατά την 1/1/2021Από 12/2/2024 έως 15/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο ΔΠΣ σε δεύτερο βαθμό κατά την 1/1/2021 εφόσον πρόκειται για υποθέσεις, για τις οποίες το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο εξέδωσε απόφαση πριν την 1/1/2021 με απευθείας καταχώριση γιατί δεν θα έχει προηγηθεί καταχώριση από τον γραμματέα του οικείου πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου'Έως 29/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο ΔΠΣ σε δεύτερο βαθμό κατά την 1/1/2021 εφόσον πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούσαν την 1/1/2021 ενώπιον πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου και για τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τον γραμματέα του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου στο προηγούμενο
χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματα
Από 19/3/2024 έως 29/3/2024
Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η καταχώριση σε προηγούμενο υποσύστημα, προκειμένου οι αρμόδιοι πιστοποιημένοι χρήστες να καταχωρίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία του επόμενου σταδίου, θα πρέπει, εφόσον οι πιστοποιημένοι χρήστες ενός φορέα ολοκληρώσουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, την καταχώριση των στοιχείων των εκκρεμών υποθέσεων πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα για το συγκεκριμένο στάδιο, να ενημερώσουν σχετικά τους πιστοποιημένους χρήστες που είναι αρμόδιοι να συμπληρώσουν στοιχεία για το επόμενο στάδιο προκειμένου οι τελευταίοι να ξεκινήσουν την καταχώριση στοιχείων έστω και πριν την ημερομηνία που αναφέρεται ως έναρξη προθεσμίας για τους επόμενους χρήστες. Π.χ. Εάν τα στελέχη της Διοίκησης ενός φορέα που έχουν πιστοποιηθεί για την καταχώριση στοιχείων προδικασίας και πειθαρχικών υποθέσεων ολοκληρώσουν την καταχώριση των σχετικών στοιχείων πριν από το πέρας της αναφερόμενης στον πίνακα προθεσμίας θα πρέπει να ενημερώσουν τον πιστοποιημένο γραμματέα του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου για να ξεκινήσει την καταχώριση των στοιχείων των υποθέσεων που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Αναλυτικές οδηγίες για τις παραπάνω διαδικασίες καταχώρισης στοιχείων παρέχονται στα σχετικά εγχειρίδια, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εφαρμογής:
✓ Εγχειρίδιο χρήσης για στελέχη διοικητικού
(https://e-peitharxika.aead.gr/uploads/educational-material/user-manual-for-employees-v-1.2.pdf)
✓ Εγχειρίδιο χρήσης για Γραμματείς Πειθαρχικών Συμβουλίων
(https://e-peitharxika.aead.gr/uploads/educational-material/user-manual-for-secretaries-v-1.2.pdf)
2. Οι πιστοποιημένοι χρήστες, μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-Peitharxika με τη χρήση των κωδικών που τους έχουν αποδοθεί, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/ερωτήματος, ανά θεματική κατηγορία, καθόσον λειτουργεί «Σύστημα Διαχείρισης αιτημάτων/ερωτημάτων» (e-ticketing), μέσω της διαδρομής «Επικοινωνία» και επιλέγοντας την γ’ επιλογή δηλ. μέσω του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων/ερωτημάτων (https://e-peitharxika.aead.gr/add-ticket) της Αρχής. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διεύθυνση e-peitharxika@aead.gr εξακολουθεί να είναι ενεργή για τα ερωτήματα των μη εγγεγραμμένων χρηστών.
3. Όσον αφορά την εισαγωγή στο σύστημα διαδικασιών πειθαρχικής προδικασίας ή πειθαρχικών υποθέσεων που ξεκινούν μετά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής e-peitharxika, ήτοι όχι τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι χρήστες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των υποθέσεων αυτών αμελλητί στο σχετικό κάθε φορά υποσύστημα της εφαρμογής ενημερώνοντας άμεσα τη σχετική εγγραφή με τις εξελίξεις που προκύπτουν στη συγκεκριμένη υπόθεση προκειμένου τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σύστημα να είναι επικαιροποιημένα.
4. Προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή και επίκαιρη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος από τους χρήστες, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα (μονομελή ή ΔΣ) τα οποία, είτε εκκινούν διαδικασίες πειθαρχικής προδικασίας (προκαταρκτική, ΕΔΕ), είτε ασκούν πειθαρχικές διώξεις και εκδίδουν πειθαρχικές αποφάσεις είτε παραπέμπουν σε ανώτερα όργανα, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, άμεσα να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, στελέχη των οποίων είναι αρμόδια να προβαίνουν στις απαιτούμενες καταχωρίσεις στο σύστημα.
5. Σε περιπτώσεις αποσπασμένων υπαλλήλων ή υπαλλήλων που έχουν μεταταγεί, αρμόδια Υπηρεσία ή πειθαρχικό συμβούλιο για την καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης είναι, κατά τα οριζόμενα και στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 118 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), αυτά της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.
6. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των χρηστών των αρμοδίων οργανικών μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού για την πλήρη και ορθή καταχώριση των στοιχείων, ακολουθώντας τις οδηγίες του παραπάνω χρονοδιαγράμματος και της ανωτέρω σειράς ενεργειών των χρηστών, όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις, προκειμένου να αποφεύγονται ελλιπείς/λανθασμένες καταχωρίσεις που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία της διασύνδεσης μεταξύ των υποσυστημάτων ή της εξαγωγής ορθών στατιστικών στοιχείων.
7. Οι Υπηρεσίες που συμμετείχαν στο στάδιο της πιλοτικής χρήσης της εφαρμογής e-peitharxika θα συνεχίσουν με την καταχώριση των λοιπών εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, καθώς οι υποθέσεις που έχουν ήδη καταχωρίσει στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής παραμένουν καταχωρισμένες στην εφαρμογή.
8. Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση των φορέων για κοινοποίηση στην Ε.Α.Δ σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο) κάθε πράξης με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχικής απόφασης (περ.ιθ'παρ.2 του άρθρου 83 του ν.4622/2019).
9. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν αυθημερόν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στα Πειθαρχικά Συμβούλια της αρμοδιότητάς τους, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς (Ν.Π.Δ.Δ.) προς ενημέρωση και κάθε περαιτέρω, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργεια.
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, καθόσον υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στην εφαρμογή είναι, εν δυνάμει, κάθε υπάλληλος των φορέων του αρ. 83 παρ. 1 ν.4622/2019, παρακαλούνται οι αποδέκτες να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού τους, με κάθε πρόσφορο μέσον (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενυπόγραφα σε έγγραφη μορφή ή άλλως):
i) ως προς τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην Ε.Α.Δ. σε περίπτωση έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος τους και
ii) ως προς την τυχόν επεξεργασία από την ίδια την Ε.Α.Δ. για τους σκοπούς που καθορίζει η ίδια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η τυχόν επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, προσωπικών δεδομένων από τους έχοντες δικαίωμα πρόσβασης κατά λόγο αρμοδιότητας στην εφαρμογή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στους υπεύθυνους επεξεργασίας αυτών και κατά συνέπεια, είναι νόμιμη και θεμιτή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και ν.4624/2019).
Περαιτέρω, τα υποκείμενα των δεδομένων για την αναλυτική ενημέρωσή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του ΓΚΠΔ, μπορούν να επισκέπτονται την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-peitharxika.aead.gr/privacy-policy.
Η παρούσα εγκύκλιος και τα σχετικά εγχειρίδια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. www.aead.gr στη διαδρομή «Δημοσιεύσεις»->«Πράξεις και Νόμοι» καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ Ε
ΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ-ΟΤΑ
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr
11. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γραμματέων
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ε.Α.Δ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή info@aead.gr
2. Επικεφαλής Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων alexandra.rogkakou@aead.gr
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης konstantina.mastrogianni@aead.gr
4. Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας maria.konstantinidou@aead.gr
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.) ioannis.vasileiou@aead.gr
6. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων ioannis.foustanakis@aead.gr
7. Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών styliani.vathrakokoili@aead.gr