Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 48
ΑΔΑ ΨΕΤΕ46ΜΤΛ6-Η75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 48 για τη σύγκληση, τη συνεδρίαση, την απαρτία και τη λήψη απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου
Αριθμ. Πρωτ.: 5039/16.1.2024
Ιανουάριος 2024
Εισαγωγή
Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια ή του έχουν ανατεθεί με διάταξη νόμου, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.
Οι αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου περιγράφονται στο ν. 3852/2010 ιδίως στο άρθρο 163 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στην ειδικότερη νομοθεσία με την οποία του ανατίθενται αρμοδιότητες.
Όπου στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται «Επόπτης Ο.Τ.Α.» νοείται ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 3, του ν. 4954/2022, σύμφωνα με το οποίο: « Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4555/2018 αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γοαμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ».
Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στη λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου με το ν. 5056/2023 είναι οι εξής:
• απαλείφεται η υποχρεωτικότητα της δια ζώσης συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, επιτρέποντας να διενεργηθεί είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο, καθώς η εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο απέδειξε ότι τα σύγχρονα μέσα τηλεδιάσκεψης διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων εξ αποστάσεως.
• ορίζεται ότι οι προσκλήσεις και οι εισηγήσεις επί των θεμάτων συζήτησης γνωστοποιούνται στα μέλη του συμβουλίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, στοχεύοντας στην ασφαλή, άμεση, οικονομικότερη και πιο αποτελεσματική ενημέρωση τους
• τροποποιείται ο τρόπος λήψης απόφασης του συμβουλίου κατ' αναλογία του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος
• καταργείται η δυνατότητα σύμπραξης παρατάξεων για την επίτευξη πλειοψηφίας, καθώς αυτή η ανάγκη εξέλιπε με το νέο πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα του ν. 4804/2021.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
'Έφη Γκόλια213-1364342e.gkolia@ypes.gr
Σοφία
Θεοδωρακοπούλου
213- 1364391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Δημήτρης Ποντικάκης213- 1364321d.pontikakis@ypes.gr
Γιώργος Χρυσάφης213-1364395g.chrisafis@ypes.gr
Κεφ. 1 Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου
Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου είναι δημόσιες και διεξάγονται:
α) είτε δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας,
β) είτε με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά από απόφαση του συμβουλίου.
Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται διά περιφοράς, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
1.1 Πρόσκληση συνεδρίασης
Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από γραπτή εισήγηση επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Στη πρόσκληση αναγράφεται και ο τρόπος συνεδρίασης.
Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο (2) συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233και 234.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τις εισηγήσεις στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
Ο περιφερειακός σύμβουλος οφείλει, αμέσως μετά από την εγκατάστασή του, να δηλώσει στον πρόεδρο τα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία πρόκειται να αποστέλλονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης ή η περιφερειακή επιτροπή.
Επιπλέον, το συμβούλιο καλείται από τον πρόεδρο και όταν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ζητήσει τη σύγκληση του με γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
• Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
• Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη (6η) ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
• Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός αν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
1.2 Συνεδριάσεις
Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο περιφερειάρχης, διαφορετικά η συνεδρίαση είναι άκυρη.
• Ο περιφερειάρχης μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο και εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως και στη περίπτωση αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.
Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου μπορούν να λάβουν το λόγο, εκτός του περιφερειάρχη,
• οι αντιπεριφερειάρχες,
• οι επικεφαλής των παρατάξεων,
• οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης,
• οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως ομιλητές με γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης,
• οι εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον όμως το επιτρέψει με απόφασή του το περιφερειακό συμβούλιο. Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
Κεφ. 2 Λειτουργία περιφερειακού συμβουλίου
Ο πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου, από το ακροατήριο, που διαταράσσει τη συνεδρίαση.
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να ζητεί στοιχεία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της περιφέρειας.
Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να θεσπίσει κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με ευθύνη του προέδρου του. Σε περίπτωση που δε θεσπισθεί κανονισμός, εφαρμόζεται ο πρότυπος κανονισμός που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα των συνεδριάσεων και μπορεί να επιβάλλονται χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο περιφερειακό συμβούλιο, για τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τους περιφερειακούς συμβούλους. Ο κανονισμός λειτουργίας δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά και τον πρότυπο κανονισμό.
2.1 Ημερήσια διάταξη
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και η περιφερειακή επιτροπή.
Το περιφερειακό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση- εισήγηση του προέδρου ή του περιφερειάρχη και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2.2 Αναπλήρωση προέδρου
Τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες συμβούλους της παράταξης του περιφερειάρχη έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.
2.3 Παρατάξεις
Τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανήκουν σε περιφερειακές παρατάξεις ανάλογα με τον συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως αριθμού εκλεγέντων.
Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανεξαρτητοποίησής του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των περιφερειακών συμβούλων, που ανήκουν στην παράταξη. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον περιφερειάρχη οι επικεφαλής των παρατάξεων εκφράζουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους.
Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από την περιφερειακή παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
Αν η περιφερειακή παράταξη έχει τρία (3) τουλάχιστον μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
Το μέλος του περιφερειακού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της περιφερειακής επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η περιφερειακή αρχή τους παραχωρεί κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη στην έδρα της περιφέρειας.
Κεφ. 3 Απαρτία και λήψη αποφάσεων
Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου ή του μέλους του συμβουλίου που προεδρεύει λόγω απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου.
Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Επισημαίνουμε ότι τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετά τις αποχωρήσεις συμβούλων ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για τον σχηματισμό απαρτίας (βλ. σχετ. παράδειγμα 2).
Στη συνέχεια δίδονται παραδείγματα λήψης απόφασης.
Αριθμός μελών του περιφερειακού συμβουλίουΕλάχιστος αριθμός συμβούλων για την ύπαρξη απαρτίας
3518
4523
6131
8543
Παράδειγμα 1 (αριθμός συμβούλων στη συνεδρίαση μεγαλύτερος από τον ελάχιστο για απαρτία)
' Έστω ότι σε περιφερειακό συμβούλιο 35 μελών, οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση είναι 30.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχωρούν 5 και επομένως οι παραμένοντες 25 σύμβουλοι είναι πάνω από την απαιτούμενη απαρτία. Για τη λήψη απόφασης απαιτούνται 13 θετικές ψήφοι.
Παράδειγμα 2 (οριακός αριθμός συμβούλων στη συνεδρίαση)
Έστω ότι σε περιφερειακό συμβούλιο 35 μελών, οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση είναι όσοι χρειάζονται για την απαρτία δηλαδή 18.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν 5. Στη ψηφοφορία συμμετείχαν 13 σύμβουλοι και από αυτούς 2 σύμβουλοι έδωσαν λευκή ψήφο.
Επομένως καταμετρώνται 11 ψήφοι. Για να ληφθεί απόφαση απαιτούνται 10 θετικές ψήφοι.
Παράδειγμα 3 (περίπτωση ισοψηφίας)
Έστω ότι σε περιφερειακό συμβούλιο 35 μελών, οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση είναι 20. Για τη λήψη απόφασης απαιτούνται 11 θετικές ψήφοι.
Στην περίπτωση 10 θετικών και 10 αρνητικών ψήφων υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο πρόεδρος του συμβουλίου.
Κεφ. 4 Πρακτικά συνεδριάσεων
Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου ορίζονται υπάλληλοι της περιφέρειας με απόφαση του περιφερειάρχη.
Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής συσκευής ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο αρμόδιος περιφερειακός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
4.1 Τήρηση πρακτικών
Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα αποτυπώνονται γραπτά και τα σχετικά φύλλα αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής ή μαγνητοσκοπικής συσκευής, τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται και φέρουν τη μονογραφή του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.
Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.
Τα πρακτικά, υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ’ έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση
ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση.
4.2 Πρόσβαση στα πρακτικά - Δημοσίευση αποφάσεων
Οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος το ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών ή ηλεκτρονικό αντίγραφο στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με ευθύνη του γραμματέα, δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο τους. Ο πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, εφαρμόζονται δε παράλληλα οι διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.
Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.
Κεφ. 5 Υποχρεώσεις προεδρείου
5.1 Υποχρεώσεις προέδρου
Ο πρόεδρος:
• καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση.
Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010,
• καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
• μπορεί να ζητεί στοιχεία από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις υποθέσεις της περιφέρειας,
• διευθύνει τη συζήτηση, λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα κάθε προσώπου, από το ακροατήριο, που διαταράσσει τη συνεδρίαση,
• αριθμεί και μονογράφει τα φύλλα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών και έχει την ευθύνη της βιβλιοδέτησής τους στο τέλος του έτους.
Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου,
• υπογράφει τα πρακτικά,
• έχει το καθήκον να ενημερώνει γραπτώς τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου από τρεις (3) ή περισσότερες συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες, (άρθρο 171 παρ. 5 του ν. 3852/2010).
Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος.
5.2 Υποχρεώσεις αντιπροέδρου
Ο αντιπρόεδρος:
• υπογράφει τα πρακτικά,
• αναπληρώνει τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται.
5.3 Υποχρεώσεις γραμματέα
Ο γραμματέας:
• έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών,
• έχει την ευθύνη της βιβλιοδέτησής των πρακτικών στο τέλος του έτους.
Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 2 του ν. 3852/2010 συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για το γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου,
• υπογράφει τα πρακτικά,
• έχει την ευθύνη, τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου να δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενο της. Ο πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, εφαρμόζονται δε παράλληλα οι διατάξεις που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.
Κεφ. 6 Λειτουργία συμβουλίων με ελλιπή σύνθεση
Τα περιφερειακά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα και με ελλιπή σύνθεση η οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει μέλη λιγότερα από όσα απαιτείται για να έχουν απαρτία, αν μέλη περιφερειακού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν, ή τεθούν σε αργία, ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές έδρες να συμπληρωθούν με αναπλήρωση, ή με εκλογές, ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
Όταν το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, λόγω μη συμπλήρωσης της νόμιμης απαρτίας, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών
1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1.1 Γραφεία Γραμματέων
1.2 Δ/νσεις Διοίκησης
2 Περιφέρειες
2.1 Γραφεία Περιφερειαρχών
2.2 Πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων
2.2 Δ/νσεις Διοίκησης
Εσωτερική Διανομή
Γραφείο κας Υπουργού
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης