Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΚοιΠ/996
ΑΔΑ ΨΦ8546ΜΤΛ6-1ΣΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Ο.ΚΟΙ.Π) & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2024
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ -Γραφεία αρμόδιων Γενικών Γραμματέων
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Δ/νση : Βασιλίσσης Σοφίας 15
Τ.Κ : 106 74 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Θωμάς
E-mail : d.thomas@ydmed.gov.gr
Τηλέφωνο : 213 1313120
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4873/2021 και τη λειτουργία των νέων βάσεων δεδομένων για τις Ο.Κοι.Π του Υπουργείου Εσωτερικών
Σχετ.:
1. Ο ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
2. Η υπ’ αριθμ. 6216/07.04.2023 (Β' 2300) ΚΥΑ «Λειτουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.)».
Σας γνωστοποιούμε ότι, σε εφαρμογή του ν. 4873/21, από 17-10-2023 λειτουργεί η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο πλαίσιο καταγραφής και διαφάνειας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και στη διεύθυνση okoip.gov.gr.
Με τη λειτουργία της ως άνω εφαρμογής, δημιουργείται ένα πλήρες πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας των Ο.Κοι.Π. Στις δύο διακριτές βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνονται στη νέα εφαρμογή - τη Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο - οι Ο.Κοι.Π. και οι Κοινωφελείς Φορείς δηλώνουν στοιχεία για την ίδρυσή τους, τα όργανα διοίκησης, τη λειτουργία τους και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν. Η εγγραφή στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει υψηλό βαθμό απαιτήσεων και συνιστά εχέγγυο διαφάνειας. Οι Ο.Κοι.Π που επιλέγουν να καταχωριστούν σε αυτές απολαμβάνουν οφέλη όπως φορολογικά κίνητρα προς ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης τους και πρόσβαση στη διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων.
Η ελεύθερη πρόσβαση στις δύο νέες βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών επιτρέπει την ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για την εγγραφή μιας Ο.Κοι.Π
προκειμένου για παράδειγμα να συνεργαστεί μαζί της, να προβεί σε δωρεά προς αυτήν, να ενημερωθεί για λόγους διαφάνειας και εμπιστοσύνης
Η διαφορά μεταξύ της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου έγκειται στο είδος και τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το ύψος των εν δυνάμει κρατικών χρηματοδοτήσεων στο οποίο αποκτάται δικαίωμα διεκδίκησης και το εύρος των φορολογικών κινήτρων από τα οποία επωφελούνται οι εγγεγραμμένες οργανώσεις και φορείς.
Συγκεκριμένα, η καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων παρέχει οφέλη όπως πρόσβαση στη διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων έως 50.000 ευρώ ετησίως και φορολογικές ελαφρύνσεις όπως η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων και από τον Φ.Π.Α για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών με την ευκαιρία εκδηλώσεων. Η καταχώριση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων γίνεται μία φορά, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην εφαρμογή, την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 20 ευρώ.
Αντίστοιχα, η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο απαιτεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και έκθεση ελέγχου ορκωτού λογιστή. Ως εκ τούτου, η εγγραφή σε αυτή τη βάση προσφέρει περαιτέρω οφέλη στις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. Παραδείγματος χάριν, εξασφαλίζεται το δικαίωμα διεκδίκησης κρατικών χρηματοδοτήσεων ανεξαρτήτως ποσού και παρέχονται επιπλέον φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μείωση φόρου κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των δωρεών, ο μη υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος για τους παραχωρούντες ακίνητα και η απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. Η αρχική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο απαιτεί την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ύψους 200 ευρώ, ενώ προβλέπεται ετήσια ανανέωση της εγγραφής κατόπιν καταβολής αντίστοιχου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.
Όταν μία Ο.Κοι.Π εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο καταχωρίζεται αυτομάτως και στη Δημόσια Βάση Δεδομένων. Αντιθέτως, η καταχώριση μιας Ο.Κοι.Π στη Δημόσια Βάση Δεδομένων δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξή της στο Ειδικό Μητρώο.
Υπενθυμίζεται ότι, σε εφαρμογή του ν. 4873/21, η εγγραφή μιας Ο.Κοι.Π στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διεκδίκηση κρατικής χρηματοδότησης.
Περισσότερες πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και για την λειτουργία των δύο βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση okoip.gov.gr , καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.ypes.gr/10-sychnes-erotiseis-apantiseis-gia-ti-leitourgia-ton-neon-vaseon-dedomenon-tou-ypourgeiou-esoterikon-gia-tis-organoseis-tis-koinonias-ton-politon-www-okoip-gov-gr/
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις διατάξεις των άρθρων 10 και 27 του ν.4873/2021 προβλέπονται τα εξής:
«Έως την έναρξη λειτουργίας των βάσεων δεδομένων εξακολουθούν να λειτουργούν τα ειδικά μητρώα κοινωφελών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, που τηρούν φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) με την περαιτέρω πρόβλεψη ότι, εν ευθέτω χρόνω, «με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καταργούνται τα ανωτέρω μητρώα μετά από τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καθώς και της αρχής απλούστευσης των διαδικασιών του δημοσίου, οι φορείς που τηρούν ειδικά μητρώα Ο.Κοι.Π. καλούνται να ορίσουν το αργότερο έως τις 30.01.2024, δύο (2) εκπροσώπους σε επίπεδο ενός Γενικού Γραμματέα και ενός υπηρεσιακού στελέχους με εξειδίκευση στο πεδίο των σχετικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να εκκινήσει άμεσα η διαδικασία επεξεργασίας των επόμενων βημάτων από σχετικές ομάδες έργου, προς υλοποίηση των προβλεπόμενων στις ως άνω διατάξεις του ν. 4873/2021.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών