Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 111003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας
Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπευθ. Ενημέρωσης:
■ Ζ. Γκίκα, 2131364389
■ Θ. Τριανταφύλλου 2131364328
■ Θ. Κατσαμάγκος 2131364335
e-mail : z.gkika@ypes.gr
th.triantafillou@ypes.gr
th.katsamagkos@ypes.gr
e-mail ΥΠΕΣ : gramatia@ypes.gr http:// www.ypes.gr
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ : 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Γραφεία Γραμματέων, Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Δήμους της Χώρας
Γραφεία Δημάρχων, Διευθύνσεις Διοίκησης
με την παράκληση αμφότεροι οι φορείς να μεριμνήσουν για τη γνωστοποίηση του παρόντος στα, προς κατάργηση, νομικά πρόσωπα των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023
ΘΕΜΑ: Προσαρμογή των εγγραφών των Δήμων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) ενόψει της κατάργησης των οικείων Ν.Π.Δ.Δ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α’ 163)
ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. 1271/102775-28.11.2023 Εγκύκλιος
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με το παρόν παρέχονται οδηγίες ως προς τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί προς διασφάλιση της άμεσης και αξιόπιστης προσαρμογής των εγγραφών στις υπο-εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού (Μ.Α.Δ.Ε.Δ), «Απογραφή» και Ψηφιακά Οργανογράμματα» κατ' εφαρμογή των εν θέματι διατάξεων.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο, η μεταφορά του προσωπικού και η σύσταση των, προς κάλυψη, θέσεων των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων, στους τελευταίους, καθώς και η κατάργηση καθεαυτή των νομικών προσώπων, βάσει των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023, πρέπει να αποτυπωθεί στην Απογραφή του Ανθρώπινου Δυναμικού και στα Ψηφιακά Οργανογράμματα (Ψ.Ο) των φορέων στην εφαρμογή του Μ.Α.Δ.Ε.Δ, ύστερα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί διαπίστωσης κατάργησης των προαναφερθέντων νομικών προσώπων (ν.π).
Με δεδομένο ότι, οι εν λόγω διαπιστωτικές πράξεις δημοσιεύονται έως την 31η-1-2024 και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων ν.π ασκούνται από τους δήμους αυτοδικαίως από 1-1-2024, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η προσαρμογή του Μ.Α.Δ.Ε.Δ να συντελεστεί άμεσα, αποτυπώνοντας τα νέα δεδομένα σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω άρθρων. Για το σκοπό αυτό και προς διευκόλυνση των δήμων αποφασίστηκε η υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για την απογραφή και τα ψηφιακά οργανογράμματα των φορέων, υπηρεσίες του Υπουργείου, να συμβάλλει στην εν λόγω αποτύπωση, προβαίνοντας σε μαζική μεταφορά, από τα καταργηθέντα ν.π στους οικείους δήμους, του απογεγραμμένου προσωπικού τους, των θέσεων που αυτό καταλαμβάνει καθώς και των δεσμευμένων θέσεων των Ψ.Ο τους.
Για να προβεί ωστόσο το Υπουργείο στις συγκεκριμένες ενέργειες, απαιτείται να προηγηθούν :
✓ Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης κατάργησης του ν.π
✓ Η κατωτέρω ενέργεια 1.Α. από το καταργούμενο ν.π στο Ψ.Ο του (ενότητα Α.)
✓ Η κατωτέρω ενέργεια 2.Α από τον οικείο δήμο στον Ψ.Ο του (ενότητα Α.)
✓ Ο έλεγχος από το δήμο ότι το καταργηθέν ν.π υλοποίησε την ενέργεια 1.Α (ενότητα Γ.)
✓ Η ενημέρωση του Υπουργείου από το δήμο περί υλοποίησης των προαναφερθέντων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Γ. του παρόντος
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες.
Α. ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Ενέργειες των καταργούμενων ΝΠΔΔ (εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών) & Κοινωφελών Επιχειρήσεων
1 .Α. Όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο (σελ.11) τα, προς κατάργηση, νομικά πρόσωπα που εμφανίζουν θέσεις στο Ψηφιακό τους Οργανόγραμμα για τις οποίες δεν έχουν προσδιορίσει την κατάστασή τους, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον προσδιορισμό τους, εάν πρόκειται για θέσεις κενές ή κατειλημμένες, συνδέοντας στην περίπτωση αυτή κάθε υπάλληλο με την οργανική θέση που κατέχει στο Ψ.Ο τους.
Συνεπώς, στο πεδίο «Κατάσταση Θέσης» του οικείου Ψ.Ο θα πρέπει να εμφανίζονται μόνο οι τιμές κατειλημμένη, δεσμευμένη, κενή ή προς κατάργηση και όχι θέσεις με την ένδειξη «Δεν έχει ορισθεί»
Ακολούθως, για να καταστεί δυνατή η μαζική μεταφορά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου των κατειλημμένων και δεσμευμένων θέσεων του Ψ.Ο του ν.π σε αυτό του οικείου δήμου, θα πρέπει το ν.π να διαγράψει από το Ψ.Ο του τις «κενές» και «προς κατάργηση» θέσεις, καθώς οι εν λόγω θέσεις δεν θα μεταφερθούν στον οικείο δήμο, και να εμφανίζει σε αυτό μόνο θέσεις κατειλημμένες και δεσμευμένες..
Ψηφιακά οργανογράμματα των ν.π που εμφανίζουν στο πεδίο «κατάσταση θέσης» την ένδειξη «κενή», «προς κατάργηση» ή «δεν έχει ορισθεί» δεν μπορούν να μεταφερθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου στα Ψ.Ο των δήμων.
1 .Β. Τα ν.π θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα και πληρότητα των εγγραφών στα Ψ.Ο τους, ώστε τα στοιχεία των κατειλημμένων και δεσμευμένων θέσεων που θα μεταφερθούν στα Ψ.Ο των οικείων δήμων να είναι αξιόπιστα και να μην επιβαρυνθούν οι τελευταίοι με την πραγματοποίηση εκτεταμένων διορθώσεων μετά τη μεταφορά. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, επισημαίνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα :
> Δεδομένου ότι, την περίοδο αυτή και μέχρι το τέλος του έτους 2023, δεν εκκρεμεί η ολοκλήρωση κάποιου Κύκλου Κινητικότητας στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ), δεν νοείται να εμφανίζονται στα Ψ.Ο των ν.π δεσμευμένες θέσεις με αιτιολογία δέσμευσης «Υποβολή σε Κινητικότητα». Εάν ωστόσο, με ευθύνη των ν.π, υφίστανται τέτοιες θέσεις από προηγούμενους κύκλους κινητικότητας, τα ν.π θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αποδέσμευση αυτών μέσω της σχετικής εφαρμογής, είτε λόγω μη επιλογής υπαλλήλου, είτε συσχετίζοντας τους επιλεγέντες υπαλλήλους με συγκεκριμένες θέσεις του οικείου Ψ.Ο, ακολουθώντας τις οδηγίες που διατυπώνονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/903/οικ.11346/11-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦ546ΜΤΛ6-ΚΞΘ) Εγκύκλιο.
Είναι αυτονόητο ότι τα, από 31-12-2023, αυτοδίκαια καταργούμενα ν.π δεν μπορούν να συμμετέχουν εφεξής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ως φορείς υποδοχής ή προέλευσης
> Θέσεις που τυχόν έχουν δεσμευτεί από τα ν.π με την αιτιολογία «Λόγω ύπαρξης προσωποπαγούς θέσης» μπορούν να αφορούν μόνο οργανικές θέσεις και όχι προσωποπαγείς (δηλ. στο πεδίο «Τύπος θέσης» να έχει επιλεγεί η ένδειξη «οργανική»).
1.Γ. Εάν υφίστανται ν.π που δεν έχουν αναπτύξει Ψ.Ο ή/και δεν έχουν απογράψει το προσωπικό τους στο ΜΑΔΕΔ, προκρίνεται να προβούν αμελλητί, ενόψει της εφαρμογής των εν θέματι διατάξεων, στις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή του προσωπικού τους ή/και την ανάπτυξη του Ψ.Ο τους, καταγράφοντας σε αυτό μόνο τις καλυμμένες θέσεις του ΟΕΥ / Κανονισμού Λειτουργίας τους, συμβάλλοντας έτσι στην αποφόρτιση των οικείων δήμων και διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιόπιστη, ολοκληρωμένη και έγκαιρη μαζική μεταφορά θέσεων και προσωπικού σε αυτούς.
2. Ενέργειες ΔΗΜΩΝ
2 .Α. Κάθε δήμος πρέπει να δημιουργήσει στο ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο του οικείου Ψ.Ο, μία (1) οργανική μονάδα για κάθε καταργούμενο ν.π, αποδίδοντας σε αυτή την ονομασία του (δηλ. εάν καταργούνται 4 νομικά πρόσωπα, ισάριθμες μονάδες θα πρέπει να δημιουργηθούν από το δήμο).
Αφού προβεί το ν.π στην ανωτέρω ενέργεια 1.Α, στην ομώνυμη οργανική μονάδα του δήμου θα μεταφερθούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου όλες οι κατειλημμένες και δεσμευμένες θέσεις των μονάδων του ν.π, με την ίδια ιεραρχική δομή και με τα ίδια στοιχεία θέσεων (π.χ κωδικός θέσης, κλάδος θέσης κλπ).
Μετά τη μεταφορά, οι θέσεις που καταλάμβανε το προσωπικό του ν.π στο οικείο Ψ.Ο θα εμφανίζονται πλέον ως «κενές» θέσεις στο Ψ.Ο του δήμου, οπότε ο δήμος θα πρέπει να συνδέσει αμελλητί κάθε μεταφερόμενο υπάλληλο με τη θέση που θα κατέχει, ώστε οι θέσεις αυτές να αποτυπωθούν ως «κατειλημμένες» στο Ψ.Ο του.
2 .Β. Τις θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού, όντας πλέον θέσεις του οικείου Ψ.Ο, μπορεί ο δήμος να τις διαχειριστεί, είτε μεταφέροντάς τις από την ανωτέρω οργανική μονάδα, στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες που πρόκειται να εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του ν.π, κατά τις προβλέψεις της περ.δ της παρ.2 των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023, είτε διορθώνοντας τα στοιχεία τους ή και διαγράφοντας ορισμένες εξ’ αυτών, εάν απαιτείται (π.χ τις επί θητεία θέσεις).
Τις μεταφερόμενες, δεσμευμένες θέσεις που φέρουν ως αιτιολογία δέσμευσης «Υποβολή σε Ετήσιο προγραμματισμό ... έτους» ο δήμος δεν είναι τεχνικά εφικτό να τις διαχειριστεί, και θα παραμείνουν στην προαναφερθείσα οργανική μονάδα μέχρι να αναπτυχθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα στην εφαρμογή του ΜΑΔΕΔ.
Για τις δεσμευμένες θέσεις με αιτιολογία «Υποβολή σε Κινητικότητα» θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι προαναφερθείσες ενέργειες από τα ν.π, άλλως ο ίδιος ο δήμος θα πρέπει να τις υλοποιήσει. Μεταφερόμενες δεσμευμένες θέσεις με άλλη αιτιολογία, την οποία εισήγαγαν τα ίδια τα ν.π (π.χ Λόγω ύπαρξης προσωποπαγούς θέσης, Λόγω προκήρυξης για διορισμό ή Λόγω προκήρυξης για μετάταξη), ο δήμος μπορεί να τις διαχειριστεί, προβαίνοντας αν απαιτείται, και σε διορθώσεις ή διαγραφές.
Β. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στο δήμο θα μεταφερθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου το σύνολο του προσωπικού που εμφανίζεται απογεγραμμένο στο καταργούμενο ν.π, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Μετά τη μεταφορά, ο δήμος θα μπορεί να διαχειριστεί το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023, διαγράφοντας υπαλλήλους ή και τροποποιώντας τα στοιχεία τους, εάν απαιτείται.
Σε περίπτωση διαγραφής απογεγραμμένων, ο δήμος θα πρέπει να επιλέξει, κατά περίπτωση, την πλέον ενδεδειγμένη αιτιολογία (π.χ «λήξη σύμβασης ή θητείας» ή «λοιπές περιπτώσεις»), εισάγοντας στο πεδίο «Ημερομηνία Ισχύος» την 1η-1-2024.
Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί ή μετακινηθεί στο ν.π από τρίτους φορείς (εκτός του οικείου δήμου) δυνάμει του άρθρου 15 του ν.4257/2014 θα εμφανίζεται πλέον ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δήμο, καθώς οι οργανικοί τους φορείς θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ώστε να προβούν σε ανάλογη τροποποίηση της ονομασίας του φορέα απασχόλησής τους, στο σχετικό πεδίο της οικείας απογραφής.
Ομοίως, υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί ή μετακινηθεί από το ν.π σε τρίτους φορείς (εκτός του οικείου δήμου) θα εμφανίζονται ως υπάλληλοι με οργανικό φορέα το δήμο και η αντίστοιχη καρτέλα του προσωπικού θα εμφανίζει ως φορέα απασχόλησης, την ονομασία του φορέα που είχε καταχωρηθεί από το ν.π. Τυχόν ελλείψεις καταχωρήσεων εκ μέρους των ν.π ή απαιτούμενες διορθώσεις στο συγκεκριμένο πεδίο, θα πρέπει να αποκατασταθούν από το δήμο.
Οι πιστοποιημένοι διευθυντές στο ΜΑΔΕΔ των ν.π, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτά με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μεταφερθούν στο δήμο μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό.
Εννοείται ότι οι δήμοι, μετά τη μεταφορά, θα προβούν σε κάθε αναγκαία διόρθωση, ώστε τα στοιχεία των μεταφερόμενων θέσεων του τακτικού προσωπικού να ταυτίζονται, ως προς την εργασιακή σχέση, κατηγορία εκπαίδευσης και τον κλάδο/ειδικότητα με τα αντίστοιχα στοιχεία των υπαλλήλων που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις και αυτά (θέσεις και στοιχεία υπαλλήλων) θα είναι σύμφωνα με τις πράξεις κατάταξης που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο, προς διορισμό, όργανο (βλ. ενότητα «σύσταση θέσεων & προσωπικού» στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο).
Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ -
Όπως προελέχθη, για τη μαζική μεταφορά από το Υπουργείο των κατειλημμένων και δεσμευμένων θέσεων των Ψ.Ο των καταργούμενων ν.π στα Ψ.Ο των δήμων καθώς και για τη μεταφορά του προσωπικού τους στην Απογραφή του Ανθρώπινου Δυναμικού των τελευταίων, θα πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παράλληλα να έχουν εκτελεστεί οι ανωτέρω 1.Α και 2.Α ενέργειες από τα ν.π και τους δήμους αντίστοιχα.
Μετά την υλοποίηση των προαναφερθέντων, οι δήμοι θα πρέπει να ενημερώσουν το Υπουργείο σχετικά με τη δημοσίευση των προαναφερθέντων διαπιστωτικών πράξεων και παράλληλα να το διαβεβαιώσουν ότι συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις9 και άρα είναι δυνατή, καταρχήν η μαζική μεταφορά των θέσεων των ν.π στο οικείο Ψ.Ο και εν συνεχεία του απογεγραμμένου προσωπικού τους στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού του ΜΑΔΕΔ.
9 δηλαδή ότι τα Ψ.Ο των εν λόγω ν.π, εάν υπάρχουν, εμφανίζουν μόνο κατειλημμένες και δεσμευμένες θέσεις και ότι ο δήμος έχει δημιουργήσει στο οικείο Ψ.Ο τις ομώνυμες οργανικές μονάδες που θα υποδεχτούν τις θέσεις αυτές
Εάν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης κατάργησης, υφίστανται ν.π που εμφανίζουν μόνο απογεγραμμένο προσωπικό και δεν έχουν αναπτύξει Ψ.Ο ή αντίστροφα, θα μεταφερθούν από την αντίστοιχη, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μόνο οι διαθέσιμες εγγραφές στην αντίστοιχη υπο-εφαρμογή και ο δήμος θα έχει πλέον την ευθύνη πλήρους συμπλήρωσης του Μ.Α.Δ.Ε.Δ (απογραφή ή Ψ.Ο)
Για να παρέχουν την προαναφερθείσα διαβεβαίωση οι δήμοι στο Υπουργείο, θα πρέπει να ελέγξουν τα Ψ.Ο των ν.π, αντλώντας από τα ανοιχτά δεδομένα της εφαρμογής https://hr.apografi.gov.gr/organizations/browse70 ) το αρχείο excel με τις θέσεις του Ψ.Ο κάθε καταργούμενου ν.π., αφού εισάγουν στο πεδίο «Κωδικός» τον κωδικό που έχει το ν.π στη συγκεκριμένη υπο-εφαρμογή του ΜΑΔΕΔ και εν συνεχεία επιλέξουν > Οργανόγραμμα > Προβολή θέσεων.
Οι κωδικοί των ν.π καταγράφονται στο Λεξικό του Μητρώου Απογραφής υπό την ονομασία «Φορείς», το οποίο είναι δυναμικό, υπό την έννοια της διαρκούς επικαιροποίησής του όταν εισάγονται σε αυτό νέοι φορείς. Το λεξικό είναι προσβάσιμο από τη Διαχείριση Προσωπικού του δήμου (υπο-ενότητα Στατιστικά / 1638400 ΑΝΑΦΟΡΑ : Λεξικά Μητρώου Απογραφής / Λεξικά-Κωδικολόγια : Φορείς10 ) και είναι δυνατή η άντλησή του σε αρχείο excel. Στην 1η στήλη του εξαγόμενου αρχείου «ID» καταγράφονται οι κωδικοί των φορέων στην εφαρμογή της Απογραφής και στη 2η στήλη «Κωδ.», οι κωδικοί τους στην εφαρμογή των Ψ.Ο.
Επισημαίνεται ότι, εάν υφίστανται ν.π τα οποία δεν έχουν απογράψει το προσωπικό τους στην εφαρμογή της Απογραφής ή/και δεν έχουν αναπτύξει Ψ.Ο, ως όφειλαν (ανεξαρτήτως εάν εμφανίζουν κωδικό στο ανωτέρω λεξικό ή δεν εμφανίζονται καν στο λεξικό) δεν είναι φυσικά δυνατή η προαναφερθείσα μαζική μεταφορά, και ως εκ τούτου οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες για ενημέρωση των υπο-εφαρμογών του Μ.Α.Δ.Ε.Δ.
Για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου ως προς την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων και άρα τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκ μέρους τους των προαναφερθέντων μαζικών μεταφορών, οι δήμοι πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο αρχείο xls με την ονομασία KATARGISINP_ και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/, ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), διατηρώντας την ίδια ονομασία και μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του (για αναλυτικές οδηγίες ως προς την ανάρτηση, βλ.Παράρτημα). Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο δια της ανάρτησης του συμπληρωμένου πίνακα στον τόπο. Ενημέρωση δια της αποστολής σχετικού εγγράφου ή e-mail δεν είναι αποδεκτή και δεν θα ληφθεί υπόψη.
Εάν υφίστανται δήμοι οι οποίοι, προ της λήψης του παρόντος και παρά τα σχετικών αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, έχουν ήδη προβεί, έστω και σε μερική, καταγραφή του προσωπικού ή/και των θέσεων ορισμένων, προς κατάργηση ν.π, στις οικείες υπο-εφαρμογές του ΜΑΔΕΔ, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την υπηρεσία μας, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να μην εφαρμοστεί η περιγραφόμενη στον παρόν διαδικασία, άλλως θα προκύψουν διπλοεγγεγραμμένα δεδομένα στο ΜΑΔΕΔ.
Οδηγίες συμπλήρωσης του συνημμένου πίνακα
■ Όλοι οι δήμοι θα πρέπει να αναρτήσουν συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο πίνακα το αργότερο έως τις 12-2-2024 καθώς η τασσόμενη, εκ του νόμου, προθεσμία για τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης των ν.π των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 είναι η 31η-1-2024.
■ Δήμοι στους οποίους δεν υφίστανται ν.π, τα οποία καταργούνται κατ’ εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, θα πρέπει να το βεβαιώσουν, αναρτώντας πίνακα με συμπληρωμένες μόνο τις στήλες 1 έως 4 και την τελευταία στήλη 14., επιλέγοντας σε αυτή, από τον καταρράκτη, την ένδειξη «Βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ν.π του δήμου τα οποία καταργούνται σύμφωνα με τα άρθ.27 & 29 ν.5056/2023».
■ Στο 1ο φύλλο «Στοιχεία» του συνημμένου αρχείου αποτυπώνεται ο, προς συμπλήρωση, πίνακας.
■ Στο 2ο φύλλο «Λεξικό-Δήμοι» του αρχείου αποτυπώνεται, για κάθε δήμο, ο κωδικός του στην εφαρμογή της Απογραφής Ανθρώπινου Δυναμικού (id), ο κωδικός του στην εφαρμογή των Ψηφιακών Οργανογραμμάτων (Κωδ.) και η ονομασία του, όπως αυτά αναγράφονται στο προαναφερθέν λεξικό, με την ονομασία «Φορείς». Τα στοιχεία της λίστας αυτής αντιγράφονται στις στήλες 2 έως 4 του πίνακα και αναφέρονται στο δήμο του οποίου το ν.π καταργείται και του οποίου, τα αντίστοιχα στοιχεία συμπληρώνονται στις στήλες 5 έως 7 του πίνακα, με βάση τα αναγραφόμενα στο ίδιο λεξικό.
■ Για καταργούμενα ν.π που δεν περιλαμβάνονται στο λεξικό, συμπληρώνετε στις στήλες των κωδικών 5 και 6, τον αριθμό μηδέν (0) και στη στήλη 7 την ονομασία του ν.π, όπως αναγράφεται στο Φ.Ε.Κ δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης κατάργησής του.
■ Στις στήλες 8-9 συμπληρώνονται τα στοιχεία του Φ.Ε.Κ που δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική απόφαση περί κατάργησης του ν.π της στήλης 7 και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που την εξέδωσε.
■ Στις στήλες 10 και 11 επιλέγετε «ΝΑΙ» για να επιβεβαιώσετε την πλήρωση των προϋποθέσεων που καθιστούν δυνατή τη μαζική μεταφορά των κατειλημμένων και δεσμευμένων θέσεων του Ψ.Ο του ν.π στο δήμο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου (δηλ. ότι προέβησαν τα ν.π και ο δήμος στις απαιτούμενες ενέργειες 1.Α. και 2.Α αντίστοιχα). Για ν.π που δεν έχουν αναπτύξει Ψ.Ο στη σχετική εφαρμογή, επιλέγετε την τιμή «ΑΝΕΥ Ψ.Ο».
■ Η παροχή της συγκεκριμένης πληροφόρησης από τους δήμους στο Υπουργείο μέσω του αναρτώμενου συμπληρωμένου πίνακα, για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών μεταφοράς μπορεί να γίνει σταδιακά, ανάλογα με το χρόνο δημοσίευσης των διαπιστωτικών πράξεων. Συνεπώς, είναι δυνατό αρχικά να αναρτηθεί μερικώς συμπληρωμένος ο πίνακας και εν
συνέχεια, με νεότερη ανάρτηση, να υποβληθεί εμπλουτισμένος με τα ν.π των οποίων η διαπιστωτική πράξη εν τω μεταξύ δημοσιεύτηκε.
Όπως γνωρίζετε, εάν αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο ορθό, αρκεί να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν.
Τονίζεται ωστόσο ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν στο νέο αρχείο που θα αναρτηθεί απαιτείται να ενσωματωθούν διορθώσεις που επηρεάζουν ενέργειες στις οποίες ήδη έχουν προβεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου (π.χ διαγραφή γραμμής που αφορά μη καταργούμενο τελικώς ν.π, το οποίο λανθασμένα είχα αναγραφεί ως καταργηθέν ή όταν λανθασμένα καταχωρήθηκε από το δήμο η ένδειξη «ΝΑΙ» στις στήλες 10 ή 11) ή και άλλου τύπου διορθώσεις (π.χ στα στοιχεία Φ.Ε.Κ), ο δήμος δεν θα πρέπει να προβεί σε διαγραφές γραμμών και θα πρέπει οι διορθώσεις να σημανθούν στο νέο πίνακα που θα αναρτήσει στον τόπο, συμπληρώνοντας κατάλληλα τις στήλες 12 και 13.
Συγκεκριμένα, στη στήλη 12 θα πρέπει να επιλεγεί είτε «Διόρθωση Εγγραφής» είτε «Απαιτείται διαγραφή της γραμμής». Εάν επιλεγεί «διόρθωση», στη στήλη 13 θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός/οι των στηλών που καταχωρήθηκαν τα διορθωμένα στοιχεία και εάν επιλεγεί διαγραφή γραμμής (δηλ. ν.π), θα πρέπει να αναγραφεί ο λόγος που απαιτείται να απαλειφτεί το συγκεκριμένο ν.π από τον πίνακα. Για στήλες που δεν επιδέχονται το είδος της διόρθωσης που επιθυμεί να καταχωρήσει ο δήμος (π.χ ΟΧΙ, στις στήλες 10-11 που επιδέχονται μόνο τιμή ΝΑΙ ή ΑΝΕΥ Ψ.Ο) θα πρέπει στη στήλη 12 να επιλεγεί «διόρθωση» και να συμπληρωθεί ανάλογη παρατήρηση στη στήλη 13.
■ Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των καταργηθέντων ν.π και αναρτηθεί ο τελικός πίνακας στο διαδικτυακό τόπο, στον πίνακα αυτό και μόνο (δηλ. τον τελικό) θα πρέπει να συμπληρωθεί η τελευταία στήλη 14., με την ένδειξη «Βεβαιώνεται ότι στον παρόντα πίνακα καταγράφονται όλα τα οικεία, καταργηθέντα ν.π»
Ακολουθεί αποτύπωση των πεδίων του, προς συμπλήρωση, πίνακα με παράθεση συνοπτικών οδηγιών
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ στο ΔΗΜΟ (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail)Συμπληρώνετε τα στοιχεία στην 1η γραμμή του πίνακα
Πηγή : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ "1638400 ΑΝΑΦΟΡΑ: Λεξικά μητρώου Απογραφής" / "Φορείς"22. ID ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΑντιγράφετε τις εγγραφές από τη λίστα του 2ου φύλλου του αρχείου στην 1η γραμμή του πίνακα. Οι υπόλοιπες γραμμές συμπληρώνονται αυτόματα
33. Κωδ. ΔΗΜΟΥ στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
44. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
55. ID ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ Ν.Π ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΑντιγράφετε τις εγγραφές από το λεξικό - εάν δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό το καταργούμενο ν.π, καταχωρείτε τον αριθμό μηδέν (0) στις στήλες 5 & 6 και συμπληρώνετε την ονομασία του, όπως αναγράφεται στο Φ.Ε.Κ δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης κατάργησής του, στη στήλη 7
66. Κωδ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ Ν.Π ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
77. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ Ν.Π
Φ.Ε.Κ δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης του Ν.Π (άρθρα 27, 29 ν.5056/2023)88. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π
(Αριθμός/Β'/Ημερομηνία)
Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Φ.Ε.Κ που δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική πράξη κατάργησης του ν.π της στήλης 7.
99. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ της στ. 8
Συμπληρώνετε την 1η γραμμή του πίνακα, οι υπόλοιπες γραμμές συμπληρώνονται αυτόματα
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ1010. Δημιουργήθηκε οργανική μονάδα στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δήμου για το καταργούμενο νομικό πρόσωπο;Επιβεβαιώνετε επιλέγοντας ΝΑΙ ή επιλέγετε ΑΝΕΥ Ψ.Ο, για τα ν.π που δεν το έχουν αναπτύξει στη σχετική εφαρμογή, ανεξαρτήτως εάν εμφανίζουν κωδικό της συγκεκριμένης εφαρμογής στο λεξικό. Για όλα τα ν.π που δεν περιλαμβάνονται στο λεξικό, επιλέγετε «ΑΝΕΥ Ψ.Ο».
https://hr.apografi.go v.gr/organizations/br owse?01111. Στο Ψ.Ο του Ν.Π εμφανίζονται μόνο κατειλημμένες και δεσμευμένες θέσεις;
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ1212. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΕπιλέγετε Διόρθωση Εγγραφής ή Απαιτείται διαγραφή της γραμμής. Εάν απαιτείται διόρθωση, αναγράφετε στη στήλη 13 τον αριθμό στήλης στην οποία καταχωρήσατε το διορθωμένο στοιχείο και εάν απαιτείται διαγραφή όλης της γραμμής, την αιτία που απαιτείται η απαλοιφή της από τον πίνακα.
1313. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΥ1414. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ Ν.Π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘ.27 & 29 ΤΟΥ Ν.5056/2023 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΕπιλέγεται από το δήμο η ανάλογη ένδειξη στον τελικό πίνακα που αναρτά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας στις οποίες αποστέλλεται το παρόν προς ενημέρωση, παρακαλούνται όπως γνωστοποιούν άμεσα στους δήμους τα στοιχεία των Φ.Ε.Κ δημοσίευσης των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης των οικείων ν.π.
Προσβλέποντας στις άμεσες ενέργειές σας, ενόψει των τασσόμενων εκ του νόμου προθεσμιών, παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις επί των οδηγιών που παρέχονται με το παρόν έγγραφο.
Το παρόν, μετά του συνημμένου του αρχείου xls KATARGISINP_ μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/eggrafa/
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
2. Γραφείο Υπουργού
3. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
4. Γραφείο Υφυπουργού
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
6. Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
7. Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α
8. Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α
- Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
- Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου
9. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Ο.Π.Σ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων e-mail: a.faitaki@ypes.gov.gr
10. Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων
Τμήμα Δομών
e-mail: k.voutsina@ypes.gov.gr
11. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(για την ανάρτηση του παρόντος, μετά του συνημμένου αρχείου, με την ίδια μορφή & ονομασία, στον ιστότοπο του Υπουργείου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
Α. Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr) απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που του αντιστοιχεί (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Φορέα, ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο, ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ'αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.
Β. Ανάρτηση του συμπληρωμένου πίνακα στον τόπο
Αναρτάτε το αρχείο του πίνακα διατηρώντας την ίδια ονομασία KATARGISINP_ (λατινικοί χαρακτήρες, προσοχή στην κάτω παύλα στο τέλος) και την ίδια μορφή (xls). Ο πίνακας που θα αναρτηθεί πρέπει να φέρει την προαναφερθείσα ονομασία και να είναι αρχείο μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα σας αναγνωρίζει κατά τη στιγμή της εισόδου σας στον διαδικτυακό τόπο και προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάτε τον ενοποιημένο κωδικό του φορέα σας. Επίσης, σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτηση, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν.
Αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με την πρόσβασή σας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού περιέχονται στο «Εγχειρίδιο πρόσβασης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για το Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης» , το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι κατά τη συλλογή στοιχείων θα πρέπει να αποφεύγεται η υποβολή αιτήματος αντικατάστασης του πιστοποιημένου υπεύθυνου επικοινωνίας και παροχής νέου κωδικού πρόσβασης, καθώς αυτό συντελεί στην καθυστέρηση ανταπόκρισης του φορέα.