Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 3754 - 17-01-2024
ΑΔΑ ΨΛΤΙ46ΝΛΣΞ-ΛΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αθήνα, 17-01-2024
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Τηλέφωνο : 2103893329
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2024»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α’ 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 162),
1.3 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),
1.4 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΑΊ84),
1.6 του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
1.9 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024Έτος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ
COICOP5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ20222021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
01111PYZI9,13%23,49%19,89%25,15%29,78%
01112ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-5,37%26,27%31,96%35,66%41,50%
01113ΨΩΜΙ1,42%26,35%32,55%32,12%30,91%
01114ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ &3,80%14,94%18,22%20,65%12,07%
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01115ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ3,86%19,63%21,71%20,36%12,89%
01116ΖΥΜΑΡΙΚΑ0,18%7,44%15,63%19,02%23,40%
01117ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ7,41%17,79%13,34%18,54%14,82%
01118ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ3,35%17,29%18,52%12,52%6,55%
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
0111ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ2,62%21,14%25,32%26,69%24,65%
01121ΜΟΣΧΑΡΙ6,06%25,90%31,24%30,76%33,14%
01122XOIPINO10,41%32,21%30,28%27,18%36,16%
01123APNI & ΚΑΤΣΙΚΙ8,61%19,54%43,07%44,37%55,65%
01124ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ4,28%23,47%31,61%28,61%28,82%
01125ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ4,67%16,22%18,64%20,90%24,71%
01126ΕΝΤΟΣΘΙΑ4,51%17,31%21,99%22,44%19,59%
01127ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ1,12%20,22%15,99%16,94%21,83%
01128ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ14,09%31,20%39,85%40,96%40,66%
0112KPEATA ΓΕΝΙΚΑ6,55%25,50%31,15%30,11%34,25%
01131ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ10,37%10,62%17,99%24,47%22,06%
01132ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ2,61%12,67%14,35%14,18%16,69%
01133ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ3,25%11,50%23,66%22,05%18,21%
01134ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0,55%13,70%14,23%12,84%9,73%
01135ΨΑΡΙΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ1,90%7,73%7,22%5,63%1,12%
01136ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
9,70%13,04%13,37%21,27%14,95%
0113ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ8,38%10,95%16,66%21,35%18,83%
01141ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ-0,03%25,99%24,16%27,30%38,52%
01142ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ2,02%28,85%28,55%28,27%36,55%
01143ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ0,03%33,57%34,24%37,90%50,99%
01144ΓΙΑΟΥΡΤΙ-4,72%20,60%21,98%17,84%19,92%
01145TYPIA9,35%36,91%44,43%46,33%50,02%
01146ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-1,41%19,60%21,87%17,96%13,43%
01147ΑΥΓΑ4,01%29,70%31,14%30,70%26,73%
0114ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΥΓΑ3,85%30,45%33,78%34,52%39,15%
01151BOYTYPO-0,16%18,60%18,41%15,93%14,57%
01152ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ-1,91%15,66%20,51%23,03%17,08%
01153ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ58,48%90,39%122,66%114,11%99,22%
01154ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ-17,71%12,64%31,92%49,24%39,78%
0115ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ34,01%63,09%87,45%84,59%72,66%
01161ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ16,87%19,48%25,99%28,00%43,52%
01163ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ4,04%9,57%11,43%11,86%11,02%
01164ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ14,30%29,31%48,30%44,05%35,67%
0116ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ15,00%18,13%23,97%25,75%38,73%
01171Λαχανικά ΝΩΠΑ22,70%34,97%42,37%52,08%51,51%
01172Λαχανικά ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ6,34%23,00%20,87%20,75%20,22%
01173ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ4,77%18,96%20,82%25,43%21,27%
01174ΠΑΤΑΤΕΣ8,07%31,83%50,50%40,34%27,09%
01175ΤΣΙΠΣ13,47%23,22%27,48%32,30%26,94%
0117ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ14,04%29,02%35,17%39,79%35,97%
01181ZAXAPH2,53%50,20%59,47%57,31%46,34%
01182ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ9,07%15,68%12,45%15,95%12,31%
01183ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ9,63%15,19%19,75%20,80%14,96%
01184ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ6,99%12,89%13,72%13,55%11,17%
01185ΠΑΓΩΤΑ6,15%17,04%16,86%16,19%5,71%
01186ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ10,35%11,63%5,00%-0,41%-0,29%
0118ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -ΠΑΓΩΤΑ7,70%17,07%17,75%18,73%13,79%
01191ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ5,12%22,85%27,40%25,52%20,46%
01192ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ3,72%15,28%17,78%16,53%10,29%
01193ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ8,68%17,16%25,48%29,20%36,21%
01194ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ6,26%21,64%21,51%16,34%15,02%
01199ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ18,78%36,70%40,98%45,34%30,93%
0119ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ6,99%22,01%26,19%25,74%21,91%
011ΔΙΑΤΡΟΦΗ8,99%26,10%31,71%32,91%33,75%
01211ΚΑΦΕΣ3,05%17,70%21,75%21,89%12,17%
01212ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ8,92%14,68%20,48%22,65%17,80%
01213KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ7,43%19,31%23,00%26,53%14,76%
0121ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ3,68%17,38%21,57%22,05%12,66%
01221ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ8,34%15,92%16,51%16,06%16,76%
01222ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ14,90%24,64%23,95%16,71%18,20%
01223ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ12,03%28,13%28,98%26,92%17,20%
0122ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ12,58%24,30%24,47%20,68%17,56%
012ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)7,99%20,77%22,97%21,16%15,10%
01ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ8,94%25,79%31,22%32,25%32,69%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ &
ΚΑΠΝΟΣ
02111ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ4,37%7,58%7,51%7,21%7,42%
0211ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ4,37%7,58%7,51%7,21%7,42%
02121ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ5,76%13,12%14,44%10,65%8,65%
0212ΚΡΑΣΙΑ5,76%13,12%14,44%10,65%8,65%
02131ΜΠΥΡΕΣ5,76%17,13%15,39%16,12%16,49%
0213ΜΠΥΡΕΣ5,76%17,13%15,39%16,12%16,49%
021ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)5,17%11,94%12,02%10,59%9,98%
02201ΤΣΙΓΑΡΑ0,00%0,06%0,07%0,08%0,08%
02202ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ1,56%8,50%8,75%8,75%10,78%
02203ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ0,42%0,54%0,54%0,54%0,76%
022ΚΑΠΝΟΣ0,11%0,22%0,23%0,24%0,30%
02ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ2,21%4,73%4,76%4,37%4,24%
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311ΥΦΑΣΜΑΤΑ0,31%7,83%10,25%8,22%8,34%
03121ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ2,42%6,85%9,64%6,05%6,62%
03122ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ2,13%8,15%13,53%9,97%10,93%
03123ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ1,68%10,55%11,33%9,37%9,56%
0312ΕΝΔΥΜΑΤΑ2,13%8,24%12,03%8,72%9,42%
03131ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ3,72%7,24%12,91%10,11%9,65%
03132ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ10,23%17,67%18,32%18,60%21,51%
0313ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ5,57%10,78%14,69%13,18%14,33%
03141ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ3,46%6,84%7,17%7,50%7,71%
03142ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
1,02%5,62%6,28%5,33%5,69%
0314ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
2,99%6,67%7,10%6,99%7,25%
031ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ2,24%8,29%11,94%8,76%9,46%
03211ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ6,00%11,27%16,17%13,40%12,61%
03212ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ3,07%6,77%4,80%0,40%0,73%
03213ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ4,57%7,74%11,90%7,34%7,11%
0321ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ4,44%8,63%10,25%6,36%6,21%
0322ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
4,53%5,40%7,23%8,01%7,38%
032ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ4,44%8,61%10,23%6,38%6,23%
03ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ2,80%8,36%11,58%8,28%8,80%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ3,97%7,78%8,29%8,29%8,29%
041ENOIKIA3,97%7,78%8,29%8,29%8,29%
0431ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ2,27%10,44%12,78%14,65%15,02%
04321ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ3,62%6,77%7,04%7,34%7,85%
04322ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ4,46%5,02%5,92%5,10%5,60%
04324ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ1,27%3,00%3,30%3,72%4,08%
0432ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ2,34%4,29%4,67%4,94%5,36%
043ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ2,31%6,84%7,90%8,63%9,04%
0441ΥΔΡΕΥΣΗ0,17%0,48%0,49%0,48%0,58%
0442ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-1,78%-1,31%-1,37%-0,70%-1,14%
0443ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ0,17%0,48%0,49%0,48%0,58%
04441ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ0,65%2,27%2,82%3,51%3,63%
0444ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ0,65%2,27%2,82%3,51%3,63%
044ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ-0,28%0,48%0,62%1,03%0,97%
0451ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-0,15%-8,94%32,01%29,92%29,43%
04521ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-52,86%-29,28%66,70%27,13%16,03%
04522ΥΓΡΑΕΡΙΟ-0,81%16,42%20,17%20,53%19,18%
0452ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-47,57%-22,92%49,90%23,68%15,05%
0453ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ13,67%15,29%54,59%22,47%25,07%
04549ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ9,23%36,26%37,08%33,41%34,61%
0454ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ9,23%36,26%37,08%33,41%34,61%
045ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-3,17%-0,81%39,06%27,18%27,21%
04ΣΤΕΓΑΣΗ-0,54%1,98%20,29%15,20%15,23%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111ΕΠΙΠΛΑ2,54%9,03%14,05%13,62%9,31%
05112ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ3,29%11,17%18,39%15,02%8,51%
05113ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-0,96%6,62%11,62%9,47%10,06%
05119ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ3,05%13,48%9,99%10,93%4,25%
0511ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ2,47%9,55%13,67%13,22%8,73%
05121ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ2,02%7,34%9,74%8,99%10,90%
0512ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ2,02%7,34%9,74%8,99%10,90%
051ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ2,45%9,38%13,36%12,88%8,96%
ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
05201ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-3,40%5,28%6,28%2,40%-0,98%
05202ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ-7,20%-8,15%-7,35%-13,29%-22,33%
05203ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ-0,41%2,85%4,65%-3,41%-6,01%
05209ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2,08%-2,70%-3,64%-9,56%-17,30%
052ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
-3,39%-1,58%-0,67%-6,56%-11,90%
05311ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ-0,26%9,04%5,83%1,25%0,51%
05312ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ-2,06%6,92%3,23%-2,80%-6,70%
05313ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ0,48%8,00%11,55%6,88%3,78%
05314ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ1,43%8,99%11,16%6,00%4,26%
05315ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ7,35%10,74%10,42%9,07%-5,62%
0531ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ
0,48%8,49%8,37%3,42%0,85%
05321ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2,09%3,33%0,93%-3,58%-10,43%
05322ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ3,51%2,01%0,81%-2,97%-7,77%
05323ΣΙΔΕΡΑ3,59%6,51%-2,97%-0,07%-3,65%
05324ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ2,48%4,82%-1,41%-5,91%-9,52%
05329ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-3,94%-6,26%-4,50%-7,87%-15,03%
0532ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ1,67%2,25%-1,95%-4,04%-9,26%
0533ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ1,44%1,64%1,64%2,72%2,54%
053ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ0,65%7,26%6,79%2,74%0,17%
05401ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ-0,01%7,17%17,57%7,24%4,32%
05402ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ1,88%12,13%16,78%8,79%7,64%
05403ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ3,63%9,99%18,02%12,69%9,09%
054ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ3,03%9,90%18,52%11,08%8,02%
05511ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-0,09%8,04%6,50%6,98%3,96%
0551ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-0,09%8,04%6,50%6,98%3,96%
05521ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-0,31%6,15%8,22%9,60%9,56%
05522ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ0,91%8,55%6,00%4,63%1,65%
0552ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ0,66%8,03%6,35%5,53%3,17%
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
055ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ0,63%8,06%6,39%5,67%3,25%
05611ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ4,35%20,98%21,54%17,18%18,37%
05612ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-1,36%21,42%24,05%22,59%23,21%
0561ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
2,74%21,30%22,50%19,07%20,08%
05621ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,90%8,29%14,48%15,55%15,64%
05622ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ4,75%9,20%10,44%10,74%11,71%
0562ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ2,18%8,38%14,13%15,12%15,31%
056ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2,53%16,82%20,00%18,27%18,99%
05ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,94%13,46%16,08%13,23%11,75%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ11,81%18,57%17,22%12,47%18,73%
06121ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ3,48%6,80%9,34%11,84%10,36%
06129ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-1,11%1,47%3,20%2,83%1,63%
0612ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-0,24%2,51%4,33%4,28%3,04%
06131ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ2,65%3,76%4,00%2,57%2,09%
06132ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ0,72%1,92%1,82%1,82%1,25%
06139ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ0,75%3,54%3,07%2,65%2,64%
0613ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ2,12%3,52%3,61%2,58%2,18%
061ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ9,08%14,95%13,91%9,65%15,14%
06211ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ6,14%8,68%10,64%13,42%13,75%
06212ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ5,00%6,75%6,92%7,81%8,58%
0621ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,25%7,19%7,83%9,19%9,85%
0622ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,16%8,37%9,56%10,11%10,04%
06231ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ1,72%3,94%2,34%2,60%0,09%
06239ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ3,01%4,47%5,47%4,51%6,42%
0623ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,07%4,03%3,28%3,13%2,02%
062ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,40%7,03%7,63%8,35%8,34%
06301ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ0,94%1,48%1,73%1,89%1,88%
06302ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ0,00%9,70%9,70%9,70%9,70%
063ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ0,92%1,57%1,82%1,98%1,97%
06ΥΓΕΙΑ5,50%8,48%8,39%7,14%9,17%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ0,52%11,64%20,26%22,48%22,43%
07112ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ4,55%13,29%26,32%26,32%26,32%
0711ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ2,13%12,29%22,66%23,93%23,90%
0712ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-0,03%10,06%13,47%13,32%12,52%
0713ΠΟΔΗΛΑΤΑ2,15%9,19%18,43%14,96%14,80%
071ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1,97%12,09%21,86%22,95%22,84%
07211ΕΛΑΣΤΙΚΑ5,99%23,13%25,27%26,68%26,25%
07212ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ5,33%12,28%13,45%14,24%15,14%
07213ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ1,76%5,42%5,28%0,25%-1,15%
0721ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ5,64%17,98%19,63%20,64%20,88%
07221ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-8,89%12,15%43,93%19,84%21,60%
07222ΒΕΝΖΙΝΗ-2,56%4,93%27,43%14,27%20,60%
07223ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-8,20%-11,14%18,63%10,76%11,88%
07224ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ5,21%11,97%13,07%11,83%11,63%
0722καύσιμα ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-3,31%5,03%27,81%14,37%20,06%
0723ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
4,16%8,04%8,39%7,95%7,72%
07241ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ4,40%4,66%6,28%6,73%8,77%
07242ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ0,01%0,05%0,01%0,02%0,04%
07243ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ3,68%4,69%5,21%6,63%6,86%
0724ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,59%0,71%0,80%0,93%1,07%
072ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ-1,58%5,35%18,79%10,14%13,94%
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
07311ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ0,00%0,00%0,00%-12,11%-12,11%
07312ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ0,00%0,00%0,00%-12,35%-12,35%
0731ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%0,00%-12,30%-12,30%
07321ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ
1,62%1,78%1,78%-7,91%-8,30%
07322ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ0,00%32,92%32,92%22,63%22,63%
0732ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,55%16,61%16,61%6,32%6,03%
07331ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ19,65%21,94%38,88%39,61%63,24%
07332ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ1,83%55,29%89,01%21,12%35,83%
0733ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ10,23%50,66%80,23%32,99%51,66%
07342ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-3,35%22,48%27,22%31,63%25,01%
0734ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
-3,35%22,48%27,22%31,63%25,01%
0735ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
0,00%0,00%0,00%-12,35%-12,35%
07362ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
0,70%1,89%1,89%2,67%4,37%
0736ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΑΘΩΝ
0,70%1,89%1,89%2,67%4,37%
073ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ4,96%26,38%34,21%8,63%16,79%
07ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ0,28%9,28%21,14%11,77%15,72%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ11,22%11,22%11,22%50,24%50,41%
081ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ11,22%11,22%11,22%50,24%50,41%
08201ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
3,21%8,21%12,55%12,46%11,04%
08202ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ-1,37%-8,71%-14,18%-23,98%-31,28%
082ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ-1,18%-7,79%-12,86%-22,25%-29,36%
08301ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-0,51%-2,00%-3,13%-4,73%-3,70%
08302ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-4,49%-5,73%-7,89%-9,47%-8,49%
08303ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET-2,10%-6,87%-10,05%-14,18%-12,43%
08304ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-5,58%-8,26%-12,42%-16,02%-14,32%
083ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-3,55%-5,46%-7,82%-10,06%-8,98%
08ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-3,25%-5,26%-7,67%-9,68%-8,78%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09111ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ0,77%-0,18%2,58%1,71%-2,52%
09112ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-5,33%-12,39%-16,24%-18,20%-29,71%
09113ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-2,28%-0,83%2,27%1,89%-2,79%
0911ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-5,13%-12,01%-15,50%-17,44%-28,88%
09121ΚΑΜΕΡΕΣ0,37%-3,59%1,32%-2,48%-7,96%
0912ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
0,37%-3,59%1,32%-2,48%-7,96%
09131ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ2,46%0,64%-0,38%-6,33%-13,47%
09132ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-1,46%-1,93%-11,20%-13,51%-20,33%
09133ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-2,12%-8,01%-10,68%-16,60%-21,38%
0913ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2,11%0,34%-0,98%-6,78%-13,88%
09141ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ0,21%2,17%0,53%-3,21%-3,37%
09149ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-2,61%-2,59%-5,41%-6,80%-18,86%
0914ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-1,97%-1,49%-3,57%-6,59%-10,19%
0915ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
0,11%0,94%0,97%-0,40%0,04%
091ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
-0,57%-4,02%-6,01%-10,10%-18,28%
09213ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ3,14%7,19%3,59%7,14%9,15%
09215ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ0,00%6,06%6,06%6,06%6,72%
0921ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ3,13%7,19%3,73%7,08%8,96%
09221ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-8,16%-4,64%-3,71%9,35%-4,19%
0922ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-8,16%-4,64%-3,71%9,35%-4,19%
0923ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1,77%1,77%1,77%1,77%1,77%
092ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1,47%5,37%2,68%7,11%6,48%
09311ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ0,39%-2,77%-7,18%-12,97%-19,29%
09312ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ3,47%6,91%6,55%5,72%2,35%
0931ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ2,35%3,36%1,85%-0,72%-5,22%
09321ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ-0,01%3,28%2,39%-3,26%-2,68%
09322ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ1,12%4,13%3,11%1,89%1,44%
0932ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ0,00%3,29%2,40%-3,18%-2,62%
09331ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ5,34%9,90%10,69%10,72%9,62%
09332ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ9,25%15,29%21,17%20,79%19,99%
0933ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ8,06%13,62%17,81%17,57%16,67%
09341ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ0,68%-2,71%6,72%3,76%2,95%
09342ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ8,73%22,98%26,83%25,13%24,59%
0934ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ7,79%20,49%25,63%23,71%23,14%
0935ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,10%3,78%4,10%6,00%5,17%
093ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ -ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ4,44%8,77%10,16%8,37%6,87%
09411ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ0,00%4,44%4,44%5,10%3,56%
09412ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ4,63%6,89%7,17%7,29%7,56%
0941ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ4,03%6,61%6,80%7,15%6,62%
09421ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΝΣΕΡΤΑ10,05%25,96%25,96%24,53%22,61%
09422ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΗΠΟΙ
0,99%2,05%3,10%4,14%5,18%
09423ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ0,00%0,00%-1,40%-1,40%-1,40%
09424ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ0,12%-2,28%-1,91%-1,91%-3,08%
09425ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,09%9,85%9,91%10,09%11,00%
0942ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,32%8,35%7,95%7,32%6,50%
094ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ3,50%7,89%7,66%7,35%6,63%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
09511ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ4,11%1,87%-1,25%2,18%-2,53%
09512ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ1,20%4,50%4,84%4,09%4,06%
09513ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ-1,18%1,14%0,62%-2,40%-3,23%
0951ΒΙΒΛΙΑ2,21%2,58%1,18%1,56%-0,64%
09521ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ0,00%4,69%4,69%4,69%4,69%
09522ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0952ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ0,00%3,18%3,18%3,18%3,18%
0953ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ5,34%8,09%8,64%8,84%9,06%
09541ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ-0,86%21,02%26,03%27,20%26,62%
09549ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ0,51%4,19%6,31%6,25%7,44%
0954ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ0,08%9,36%12,28%12,52%13,33%
095ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ1,05%4,92%5,14%5,34%4,75%
09601ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ11,34%26,37%27,69%26,79%28,25%
09602ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ7,77%21,79%21,47%20,99%22,30%
096ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ9,28%23,70%24,26%23,58%24,97%
09ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2,60%5,86%5,22%4,79%2,72%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,65%6,53%7,17%6,82%10,15%
10102ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ4,10%6,79%7,61%7,86%9,95%
1010ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,99%6,73%7,50%7,59%9,97%
1020ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,64%6,40%7,92%8,31%8,42%
1030ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1,47%1,27%0,24%-2,86%-3,22%
1040ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,83%2,83%2,83%2,83%2,83%
10ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,50%5,74%6,73%6,71%7,29%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ
ΧΟΡΟΥ
5,77%12,71%13,85%13,67%13,81%
11112ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)7,38%18,92%21,00%21,61%23,90%
1111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -ΚΑΦΕΝΕΙΑ6,09%14,12%15,36%15,27%15,65%
1112ΚΥΛΙΚΕΙΑ2,35%5,55%5,72%5,85%8,00%
111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ5,90%13,48%14,65%14,57%15,07%
11201ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ5,67%19,01%27,74%14,68%25,16%
11202ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ6,82%14,73%18,58%28,95%33,10%
112ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ5,69%18,83%27,47%15,50%25,78%
11ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ5,89%13,92%15,24%14,54%15,58%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12111ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ1,27%6,99%6,88%9,10%7,67%
12112ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ4,19%6,58%7,04%7,64%7,67%
12113ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ1,79%2,56%2,20%2,11%1,81%
1211ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
3,09%5,94%6,13%7,00%6,64%
12121ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ2,17%-1,12%-5,47%-8,23%-13,53%
1212ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ2,17%-1,12%-5,47%-8,23%-13,53%
12131ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)1,42%5,80%6,37%3,63%5,74%
12132ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ0,46%11,86%10,82%2,28%2,35%
1213ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ0,53%11,46%10,53%2,38%2,58%
121ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ1,23%10,02%9,37%3,61%3,60%
12311ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ3,49%10,20%14,59%24,67%27,69%
12312ΡΟΛΟΓΙΑ2,22%6,11%7,20%4,05%2,89%
1231ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ2,87%8,01%11,48%18,78%20,90%
12321ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-2,54%-3,46%-2,65%-6,61%-11,43%
12322ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ2,03%5,42%5,12%3,25%2,61%
12329ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ1,18%4,51%4,44%0,18%-0,04%
1232ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ0,56%3,04%3,16%-0,79%-1,54%
123ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ0,71%3,34%3,93%2,34%1,94%
12401ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ2,77%4,72%5,84%5,71%6,94%
12402ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ5,77%6,37%11,11%11,11%13,55%
12403ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ0,74%5,30%10,65%11,22%11,22%
124ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ2,22%4,98%8,81%9,08%10,03%
1252ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12532ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
1253ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
12541ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2,13%2,46%0,50%1,10%2,15%
12542ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ1,51%2,51%3,09%2,92%3,12%
1254ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ2,12%2,46%0,54%1,13%2,16%
125ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ3,01%3,25%1,86%2,31%3,08%
12621ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12622ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
0,00%0,67%0,36%0,36%0,18%
1262ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,44%0,18%0,18%0,08%
126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,44%0,18%0,18%0,08%
12701ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,09%0,58%0,69%0,69%0,69%
12703ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ0,68%1,71%0,24%-0,26%-0,30%
12704ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,15%6,82%7,37%7,10%7,25%
127ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,97%2,91%3,02%2,79%2,87%
12ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,67%6,94%6,26%3,20%3,42%
Η παρούσα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://www.mindev.gov.gr/), της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (https://gge.mindev.gov.gr/ ) και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης