Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:72
ΑΔΑ 921Ο46ΜΤΛ6-04Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας :101 83 Αθήνα
Πληροφορίες :Γωγώ Κατσίκα
:Αλέξανδρος Πάγκαλης e-mail :g.katsika@ypes.gr
:a.pagalis@ypes.gr
τηλ. :2131364329
:2131364338
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ. :6110
Προς :1. Τους Δήμους της Χώρας
2. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
3. Τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028»
Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή κοινών σκοπών και εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερειών της χώρας συστήθηκαν βάσει της παρ. 9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (Α’ 87):
α) Οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.), στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δήμοι εντός της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας των περιφερειών.
β) Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 πρ. i του ίδιου άρθρου εκδόθηκε το π.δ. 75/2011 (Α’ 182) με το οποίο καθορίζονται:
i. ο σκοπός σύστασης των ως άνω Ενώσεων Ο.Τ.Α.,
ii. η εκπροσώπηση των δήμων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους σε αυτές,
iii. η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και ο τρόπος ανάδειξης αυτών,
iv. οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων τους,
v. η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος των πόρων τους,
vi. το προσωπικό, η οργάνωση, ο τρόπος κατάρτισης των οργανισμών λειτουργίας τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, και
vii. η δυνατότητα λειτουργίας των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, υπό μορφή παραρτημάτων, ανά περιφερειακή ενότητα και στις έδρες των αντίστοιχων νομών.
Όπως ήδη γνωρίζετε, στις 15/1/2024 εκδόθηκε το π.δ. 3/2024 (Α’ 3), με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του π.δ. 75/2011, ενώ με το αριθ. 4690/16-1-2024 έγγραφό μας ενημερωθήκατε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, θα διενεργηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024.
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διενέργεια εκλογής των οργάνων διοίκησης τόσο των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, όσο και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε.Δ. (άρθρο 3)
Οι Π.Ε.Δ. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Όργανα διοίκησης των Π.Ε.Δ. είναι:
- Η Γενική Συνέλευση,
- Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- Η Εκτελεστική Επιτροπή,
- Ο Πρόεδρος (Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου), και
- Το Εποπτικό Συμβούλιο.
Γενική Συνέλευση Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (άρθρα 4 και 9)
Στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ., οι Δήμοι εκπροσωπούνται από:
- τους Δημάρχους και
- τους εκπροσώπους των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της χωρικής αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών.
Αριθμός μελών Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ.
- Σε περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 300.000 κατοίκους, η Γενική Συνέλευση αποτελείται από 75 μέλη.
- Σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 κατοίκους και πάνω αποτελείται από 125 μέλη.
- Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200 μέλη.
- Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη.
Για τον υπολογισμό των εκπροσώπων των δήμων στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ. διαιρείται ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός κάθε περιφέρειας με τον συνολικό αριθμό των μελών την Γενικής Συνέλευσης, αφαιρούμενου από αυτόν του αριθμού των δήμων της περιφέρειας.
Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για τον υπολογισμό των εκπροσώπων.
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου.
Όσες θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης παραμένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία στους δήμους με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων (δημοτικών συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Από τους εκπροσώπους αυτούς τα τρία πέμπτα (3/5) προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφία και τα υπόλοιπα δύο πέμπτα (2/5) από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.
Αν προκύπτει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5).
Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο Πρωτοδικείο, είναι διαφορετικός των 3/5 του συνόλου των μελών, τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων, προκειμένου η αναλογία των εκπροσώπων του δήμου στη γενική συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ. να ακολουθεί την αναλογία που έχει η πλειοψηφία και η μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και να συμβαδίζει με την κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτή αποτυπώνεται από την εφαρμογή του ν. 4804/2021 στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5).
Επιπλέον των μελών της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ., μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ. είναι όσοι έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι σε δήμους που ανήκουν στην οικεία Π.Ε.Δ., διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επιπλέον:
α) διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο,
β) διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της οικείας Π.Ε.Δ. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο.
Η θητεία των εκπροσώπων των δήμων στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.
Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του και μέχρι την 31η Ιανουαρίου τ.ε., εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Κατάρτιση συνδυασμών:
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητα εκτός συνδυασμών δεν είναι επιτρεπτή. Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ., αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει τον συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι ώρα 15:00 της προηγούμενης ημέρας της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη τον συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη, ξεχωριστή κάλπη.
Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο μέρος του γινομένου αυτής της αριθμητικής πράξης.
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο.
Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.
Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας, δεν εκλέγουν εκπροσώπους έως την προθεσμία της παρ. 1, για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.
Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρα 5, 7 και 10)
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.ΕΔ. αποτελείται από:
- τον Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλη τη δημοτική περίοδο,
- τους δημάρχους και
- τους δημοτικούς συμβούλους, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ.
Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ.:
- 21μελές σε Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με 75 (13 δήμαρχοι, 8 δημοτικοί σύμβουλοι),
- 21μελές σε Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με 125 (13 δήμαρχοι, 8 δημοτικοί σύμβουλοι).
Σε περίπτωση που ο αριθμός των δημάρχων της οικείας Π.Ε.Δ. είναι λιγότερος από δεκατρείς (13) τότε προσαυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων μέχρι της συμπλήρωσης του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
- - 25μελές για την Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας (δεκαπέντε (15) Δήμαρχοι και δέκα (10) δημοτικοί
σύμβουλοι), και
- - 25μελές για την Π.Ε.Δ. Αττικής (δεκαπέντε (15) Δήμαρχοι και δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι).
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ.:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουάριου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.
Η πρόσκληση, προς τους εκπροσώπους των δήμων και τους δημάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή, στους δημάρχους. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται να επιδώσουν, με απόδειξη, αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του δήμου τους για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημερήσια διάταξη, η οποία κατά σειρά περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω θέματα:
- διαπίστωση απαρτίας (οι παρόντες εκπρόσωποι να είναι περισσότεροι από τους απόντες),
- εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής,
- εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου,
- εκλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και
- εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών.
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ., καθώς και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες.
Κάθε συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού περιλαμβάνει υποψήφιους ανεξαρτήτως κατηγορίας τουλάχιστον ίσους με το % του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραλειπόμενου του κλάσματος όπου προκύπτει, με εξαίρεση τις Π.Ε.Δ. όπου το σύνολο των δημάρχων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ, όπου κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποψήφιους ίσους με τουλάχιστον το 1/3 των εκπροσώπων των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.
Ο αριθμός των υποψηφίων δημάρχων και αντίστοιχα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, που αντιστοιχούν στο διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 5, μπορεί να προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφόσον προκύπτει.
Ο συνδυασμός επίσης περιλαμβάνει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δύναται να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του π.δ. προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφόσον προκύπτει.
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη ώρα (15η) της προηγουμένης των εκλογών ημέρας. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού εφ’ όσον υπάρχει.
Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου γράφονται τα ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή των υποψηφίων μελών δημάρχων, ακολούθως των δημοτικών συμβούλων και στη συνέχεια των υποψηφίων εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή δήλωση, με την οποία γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους. Μεμονωμένες υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και για την αντίστοιχη κατηγορία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται, με φροντίδα των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ., τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων, τα οποία περιλαμβάνουν τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, καθώς και όλα τα ανωτέρω στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις υποψηφιοτήτων.
Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος στη Γενική Συνέλευση, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
Κατά την ψηφοφορία εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών.
Επίσης κατά την ίδια ψηφοφορία, εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων εκπροσώπων.
Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και το ακέραιο μέρος αυξανόμενο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν, εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα.
Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές προσκυρώνονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό.
Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε η έδρα προσκυρώνεται σε αυτόν που έχει τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ψήφων και αν έχουν λάβει ίσο αριθμό ψήφων τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ., ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:
α) Εάν για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από έναν μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από
κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε Π.Ε.Δ. συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εάν θέτουν υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού.
γ) Εάν έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σε αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Αν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγεται ίσος αριθμός από την κάθε κατηγορία και ένας επιπλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά συνδυασμό πριν από εκείνον που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος, εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγει έναν επιπλέον από την κατηγορία των δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.
δ) Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης περ. γ.
ε) Εάν έχουν κατατεθεί μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ., που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εάν δεν καλύπτεται το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές έδρες, οι εκλογές στην Π.Ε.Δ. επαναλαμβάνονται με νέες υποψηφιότητες είτε συνδυασμών είτε μεμονωμένων υποψηφίων.
Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 5, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Π.Ε.Δ. διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 6, 7, 13 και 18)
Η Εκτελεστική Επιτροπή των Π.Ε.Δ. αποτελείται από πέντε (5) εκλεγμένα μέλη.
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:
Ο Πρόεδρος,
Ο Αντιπρόεδρος,
Ο Γραμματέας και
- Δυο (2) μέλη των διοικητικών συμβουλίων των οικείων Π.Ε.Δ.
Εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής:
Η εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Π.Ε.Δ..
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ., ο οποίος είναι και πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ., με μυστική ψηφοφορία, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά την πρώτη ψηφοφορία συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% συν 1 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.
Αν δεν επιτευχθεί η εκλογή ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, στην τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας συνδυασμών διενεργείται δημόσια κλήρωση. Ομοίως, διεξάγεται κλήρωση αν ισοψηφήσουν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ή αν έχουν ισοψηφήσει υποψήφιοι πρόεδροι σε Π.Ε.Δ. οι οποίοι μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άνευ εκλογής.
Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται διαδοχικά σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Π.Ε.Δ.
Τα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου.
Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής των Π.Ε.Δ. διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. (άρθρα 7 και 18)
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, για όλη τη δημοτική περίοδο.
Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου. Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. καταβάλλονται έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Ένωσης.
Εποπτικό Συμβούλιο (άρθρα 8, 11 και 14)
Αριθμός μελών Εποπτικού Συμβουλίου:
- Τρία (3) μέλη για τις Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης έως και 125, και
- Πέντε (5) μέλη για τις Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης άνω των 125.
Δεν είναι συμβατή η ιδιότητα μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης δεν μπορεί να συντρέχει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ.
Εκλογή μελών Εποπτικού Συμβουλίου:
Στην ίδια συνεδρίαση για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. αλλά με ξεχωριστή διαδικασία, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους.
Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η φράση «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Οι υποψηφιότητες για το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλονται με απλή γραπτή δήλωση του κάθε υποψηφίου μεμονωμένα, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μέχρι ώρα 15:00 της προηγουμένης των εκλογών ημέρας, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζεται, με φροντίδα των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ., ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, όλους τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο.
Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό προτίμησης που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Για τα πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια σημειώνονται μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης ενώ για τα τριμελή μέχρι δύο (2). Τα εκλεγέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Οι τρεις (3) ή αναλόγως οι πέντε (5) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συνέρχεται εντός 10 ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια), πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο.
Εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει, στην τρίτη ψηφοφορία, τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία σημειωθεί ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.
Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.
I I . ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) (άρθρο 22)
Η Κ.Ε.Δ.Ε είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών (άρθρο 22).
Στην Κ.Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δια των αντιπροσώπων τους (άρθρο 23).
Όργανα διοίκησης της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 24) είναι:
- Η Γενική Συνέλευση
- Το Διοικητικό Συμβούλιο
- Η Εκτελεστική Επιτροπή
- Ο Πρόεδρος
- Το Εποπτικό Συμβούλιο
Γενική Συνέλευση (άρθρο 25)
Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 510 μέλη και απαρτίζεται από:
- το σύνολο των δημάρχων της χώρας,
- τους εκλεγμένους εκπροσώπους κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
- όσους διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, επαυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης πέραν των 510 μελών.
Για τον προσδιορισμό του αριθμού των εκπροσώπων-δημοτικών συμβούλων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., αθροίζεται ο συνολικός πληθυσμός της χώρας και στη συνέχεια διαιρείται με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης αφαιρουμένου από αυτόν τον συνολικό αριθμό των δήμων της χώρας.
Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο.
Επισημαίνουμε, ότι για τον υπολογισμό του μέτρου, στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που αυτοδικαίως συμμετέχουν σε αυτή ως φορείς συγκεκριμένης ιδιότητας (μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο).
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε Π.Ε.Δ. δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ. Οι θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις Π.Ε.Δ. με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων-δημοτικών συμβούλων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Η εκλογή των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. γίνεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο μαζί με την εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Π.Ε.Δ. με ειδική ένδειξη «Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε».
Για τον προσδιορισμό των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 του π.δ.
Οι εκπρόσωποι στην Κ.Ε.Δ.Ε. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Κ.Ε.Δ.Ε. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.
Σε Π.Ε.Δ. που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.
Η θητεία των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. διαρκεί για όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.
Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 26 και 30)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 31 μέλη περιλαμβανομένου και του Προέδρου της. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
-Δέκα εννέα (19) δήμαρχοι και
- Δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι.
Ο δήμαρχος Αθηναίων μετέχει αυτοδικαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. και συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό των δημάρχων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες, από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του δημάρχου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
α) Διαπίστωση απαρτίας
β) Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής
γ) Εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι τριάντα (30) υποψηφίους δημάρχους και μέχρι δεκαπέντε (15) υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Κάθε συνδυασμός, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, περιλαμβάνει οπωσδήποτε έναν (1) τουλάχιστον δήμαρχο και έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο.
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του συνδυασμού και από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κατά κατηγορίες. Πρώτα γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των δημάρχων και στη συνέχεια γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των δημοτικών
συμβούλων. Στη δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφονται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του. Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω στοιχεία και τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως στη δήλωση. Σε κάθε εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
Ο εκπρόσωπος που ψηφίζει, εκφράζει ανά κατηγορία την προτίμησή του σε υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για δημάρχους και αντίστοιχα μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για δημοτικούς συμβούλους.
Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αυξημένο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ανά κατηγορία εκλεγόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
Οι επιλαχόντες υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.
Τη θέση του μεμονωμένου συμβούλου που μένει κενή για οποιοδήποτε λόγο καταλαμβάνει ο μεμονωμένος υποψήφιος που δεν έχει εκλεγεί και έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους από άλλους μεμονωμένους υποψήφιους και αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός μεμονωμένος υποψήφιος τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του πρώτου σε έδρες συνδυασμού της αντίστοιχης κατηγορίας. Αν δεν υπάρχει, την έδρα καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού της αντίστοιχης κατηγορίας και ούτω κάθ’ εξής.
Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., ακολουθείται η σχετική διαδικασία, ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Εάν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εάν υποψηφιότητα έχουν καταθέσει ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σ’ αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από κάθε κατηγορία και ένας επί πλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον επόμενο κατά σειρά συνδυασμό μετά από εκείνο που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγει έναν επί πλέον από την κατηγορία των δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους επόμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό. Ο πρώτος, τελικά, συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
δ) Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς και πολλούς μεμονωμένους υποψήφιους πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης γ).
ε) Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες μόνο από πολλούς μεμονωμένους υποψήφιους, τότε οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες που τους ανήκουν, χωρίς να ισχύει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του π.δ., που ορίζει τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. Εάν παραμένουν κενές έδρες επειδή μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν κάλυψαν το εκλογικό μέτρο, οι εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου στην Κ.Ε.Δ.Ε. επαναλαμβάνονται και κατατίθενται νέες υποψηφιότητες συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.
Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 26 του π.δ., τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτελεστική Επιτροπή Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 27)
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 11 μέλη περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:
- Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.,
- Δύο (2) Αντιπρόεδροι,
- Ο Γενικός Γραμματέας, και
- Επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής διαρκεί όλη την δημοτική περίοδο.
Εκλογή Προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 32)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τούτο συγκαλείται από τον επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο του ιδίου συνδυασμού.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το Συμβούλιο.
Οι υποψηφιότητες για όλα τα αξιώματα του Προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβάλλονται στον προεδρεύοντα σύμβουλο, πριν από την έναρξη της εκλογής και ψηφοφορίας για κάθε αξίωμα.
Εκλογή Προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο και στη συνέχεια το Γενικό Γραμματέα.
Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει διενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκληθεί, αυτό συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, τη δεκάτη πέμπτη (15) ημέρα από την ημέρα που εκλέχτηκε, στις δέκα (10) το πρωί στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. Αν ο σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους απουσιάζει, προεδρεύει ο αμέσως επόμενος του ίδιου συνδυασμού και αν και αυτός απουσιάζει, προεδρεύει του Συμβουλίου ο αμέσως επόμενος σε ψήφους σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού και ούτω καθ’ εξής.
Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την εικοστή (20ή) ημέρα από την ημέρα που εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής:
Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ.
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Κ.Ε.Δ.Ε. και Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 28)
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του και είναι και πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η θητεία του Προέδρου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.
Εποπτικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 29, 31 και 33)
Εκλογή μελών Εποπτικού Συμβουλίου:
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. μεταξύ των μελών της.
Αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης, αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου.
Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστό φάκελο εκλέγονται με τη φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος "Για το Εποπτικό Συμβούλιο" και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
Οι υποψηφιότητες για το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλονται με απλή γραπτή δήλωση του κάθε υποψηφίου μεμονωμένα, που κατατίθεται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους μέχρι προς τρεις (3) υποψήφιους. Οι εκλεγέντες για το Εποπτικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Οι επτά (7) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.
Εκλογή Προεδρείου Εποπτικού Συμβουλίου:
Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που κληρώθηκε πρώτος.
Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία:
- τον Πρόεδρο,
- τον Αντιπρόεδρο και
- τον Γραμματέα.
Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση.
Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.
Η εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο του Υπουργείου)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΛΗΘΥΣΜΟΣΑΡ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΠΕΔΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ / ΠΕΔΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ562.201102232
ΑΤΤΙΚΗΣ3.814.0646566131
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ194.94331114
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ648.220111930
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ254.59541317
ΗΠΕΙΡΟΥ319.99151823
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ688.255122537
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ204.53231114
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1.793.923303868
ΚΡΗΤΗΣ624.408112435
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ327.82063440
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ539.53592635
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ508.25492534
ΣΥΝΟΛΑ10.480.741178332510
Πίνακας 1: Εκπρόσωποι των ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (εξαιρουμένων των ex officio μελών της παρ. 1γ του άρθρου 25 του π.δ. 75/2011).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΣΙΑ Ο.Τ.Α.ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΔΗΜΑΡΧΟΙΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.ΑΡ. ΜΕΛΩΝ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ12.059123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ55.67911011
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ5.323112
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ2.843112
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ10.739123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ71.75111314
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ16.060134
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ31.686167
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ2.596112
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ11.709123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΘΑΣΟΥΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ13.104123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ66.37611213
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ20.311145
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ29.508156
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ17.610134
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ14.237134
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ66.87511213
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ9.473123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ14.905134
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ12.247123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ65.24311213
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ11.867123
Σύνολο - ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ562.20122103125
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ108.169178
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ52.546134
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ42.376134
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ30.817123
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ25.199123
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ31.331123
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ21.722112
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ28.036123
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ59.459145
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ22.327112
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ30.047123
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ34.915123
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ31.811123
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ62.147145
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ71.830145
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ32.417123
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ50.494134
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ72.878145
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ30.998123
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ30.174123
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ64.611145
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ45.266134
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ35.610123
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ27.636123
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ77.102156
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ31.381123
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ30.147123
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ17.822112
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ38.033123
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ48.157134
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ26.759123
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ61.462145
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ65.831145
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ84.004156
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ133.630189
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ60.146145
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ47.051134
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ643.45213940
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ59.134145
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ57.909145
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ33.886123
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ69.874145
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ76.730156
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ26.269123
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ34.958123
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ1.131101
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ12.911112
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ3.644101
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ3.261101
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ37.220123
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ3.748101
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ6.020101
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ2.070101
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ71.664145
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ43.174134
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ89.597167
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ50.027134
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ97.616167
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ39.661123
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ72.853145
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ64.863145
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ89.536156
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ61.248145
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ103.488167
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ168.15111011
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ25.628123
Σύνολο - ΑΤΤΙΚΗΣ3.814.06466234300
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙΚΑΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ8.843134
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙΚΑΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ1.343112
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ24.721189
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ59.03411920
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ257101
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ16.411156
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ20.021178
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ12.621145
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ420101
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ911101
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ50.36111718
Σύνολο - ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ194.943116475
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ89.69111516
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ14.644123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ14.979123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ5.712112
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ32.048156
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ25.065145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ10.206123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ46.990189
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ25.633145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ8.211112
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ9.223123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ215.92213536
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ22.552145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ11.200123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ11.153123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ8.654112
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ29.347156
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ21.625145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ45.365178
Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ648.22019106125
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ21.421156
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ5.155112
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ10.685134
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ33.095189
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ2.149112
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ3.057112
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ14.947145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ42.51511011
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ67.22411617
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ9.467123
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ14.169145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ1.211101
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ29.500178
Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ254.595136275
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ41.60011415
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ5.278123
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ5.498123
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ11.356145
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ25.6981910
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ8.759134
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ6.347123
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ5.058123
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ7.199123
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ3.374112
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ13.588145
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ113.97813839
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ5.296123
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ5.432123
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ6.848123
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ13.079145
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ10.762145
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ30.84111011
Σύνολο - ΗΠΕΙΡΟΥ319.99118107125
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ3.496101
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ55.979189
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ5.234112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ11.245123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ13.424123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ16.927123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ10.711123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ25.459145
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ18.070134
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ164.09512425
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ12.007123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ22.280134
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ16.341123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ16.072123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ139.67012021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ4.562112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ8.274112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ8.870112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ3.138101
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ5.802112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ4.518112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ19.274134
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ12.852123
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ78.60511112
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ11.350123
Σύνολο - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ688.25525100125
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ41.18011314
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΙΘΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ2.862112
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ17.278156
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ67.11212122
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ14.744156
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ2.466112
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ23.574178
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ6.989123
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ5.501123
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ21.900178
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ926101
Σύνολο - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ204.532116475
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ38.292134
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ62.655167
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ30.054134
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ50.143156
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ19.755123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ44.935145
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ45.561145
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ55.358156
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ319.04512930
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ92.248189
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ105.3521910
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ37.022134
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ80.888178
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ100.1941910
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ72.384178
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ30.030134
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ40.004145
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ45.308145
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ25.169123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ24.969123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ26.407123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ57.039156
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ18.325123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ23.955123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ82.892178
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ12.537112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ7.168112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ16.036112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ11.585112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ15.713112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ8.267112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ74.004178
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ18.544123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ16.964123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ16.861123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ34.829134
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ21.351123
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ12.080112
Σύνολο - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1.793.92338162200
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ16.072134
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ4.436112
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ14.167123
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ179.30212930
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ25.734145
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ14.165123
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ23.921145
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ27.220145
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ27.785156
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ27.338156
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ2.258101
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ20.438134
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ7.018112
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ5.572112
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ2.240101
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ12.820123
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ57.2161910
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ12.247123
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ142101
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ5.009112
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ10.632123
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ15.299134
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ2.002101
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ111.37511819
Σύνολο - ΚΡΗΤΗΣ624.40824101125
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΔΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ8.826134
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ293101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ15.480145
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ2.299112
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ253101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ719101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ202101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ1.376101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ17.752156
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ778101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ7.992123
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ3.283112
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ1.223101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6.567123
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ2.335112
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ1.568101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΩΔΗΜΟΣ ΚΩ37.08911011
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΩΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ1.048101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ810101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ5.302123
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ1.241101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ2.777112
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΚΟΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ10.704134
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΞΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ1.961112
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΞΟΥΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ20.578167
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΡΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ1.265101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ14.520145
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ584101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ125.11313536
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ2.603112
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ746101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ475101
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΥΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ21.124167
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΤΗΝΟΥΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ8.934134
Σύνολο - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ327.8203491125
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ39.994178
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ7.030112
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ13.567134
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ32.625167
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ9.483123
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ7.915123
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ8.784123
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ7.245112
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ44.165189
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ17.883134
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ55.94111011
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ22.016145
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ5.713112
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ15.570134
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ21.187145
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ12.779123
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ898101
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ16.058134
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ21.816145
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ32.786167
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ5.875112
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ72.90611314
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ19.170145
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ8.504123
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ17.194134
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ22.431145
Σύνολο - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ539.5352699125
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ8.774123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ7.612123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ32.410167
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ29.379167
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ9.381123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ18.500145
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ15.934134
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ12.652123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ19.396145
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ11.903123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ26.350156
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ12.235123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ3.052112
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ109.25612122
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ5.983112
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ11.445123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ8.376123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ9.159123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ10.924123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ66.65711314
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ17.788145
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ13.500134
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ11.389123
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ24.165156
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ12.034123
Σύνολο - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ508.25425100125
Γενικό άθροισμα10.480.7413321.3931.725
Πίνακας 2: Εκπρόσωποι των δήμων στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. (εξαιρουμένων των ex officio μελών της παρ.3α του άρθρου 4 του π.δ.75/2011 όπως ισχύει).