Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ : 24621
ΑΔΑ Λ4ΜΧ46ΜΔΨΟ-ΦΤΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσεις & Ασύλου
ΕΠΕΙΓΟΝ
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198,182 33,
Άγ. I. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr
Ημ/νια: 22.01.24
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- Γραφείο κ. κ. Γραμματέων
- κ. κ. Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(με την παράκληση ενημέρωσης των Τμημάτων αρμοδιότητός σας)
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 5079/2023 και των άρθρων 190 - 194 του ν. 5078/2023
Α. Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 97 του ν. 5079/2023, «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 215), περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί νόμιμης μετανάστευσης, ως εξής:
I. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 5079/2023 προβλέπει την παράταση της ισχύος των διατάξεων του ν. 4251/2014, καθώς η έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023) μετατέθηκε για την 31η Μαρτίου 2024, μέσω της τροποποίησης του άρθρου 179 του ν. 5038/2023. Στο πλαίσιο αυτό και για την περίοδο έως την 30η Μαρτίου 2024, οι υπηρεσίες σας συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού και ισχύουν, ανεξαρτήτως της έκδοσης από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή του ν. 5038/2023. Οι διατάξεις του ν. 5038/2023, οι οποίες ήταν αμέσου εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 179 του ν. 5038/2023, όπως ισχύει, συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά.
II. Η παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 5079/2023 προβλέπει την παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των εργοδοτών για την κατά παρέκκλιση προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16ου του ν. 4783/2021. Η σχετική διαδικασία εφαρμόζεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα συνεχίζει να είναι διαθέσιμη για τους εργοδότες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024 (https://portal.immigration.gov.gr/aitiseis-metaklisis-ergodoton).
III. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 5079/2023 προβλέπειτην παράταση, έως την 30η Απριλίου 2024, της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της επένδυσης, ώστε ένας πολίτης τρίτης χώρας να έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 5007/2022, η οποία αφορούσε στις άδειες διαμονής της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, εφόσον είχε καταβάλει προκαταβολή ύψους 10% έως την 31 Ιουλίου 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο με αριθμό 367485/27.7.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Β. Ομοίως, σας γνωρίζουμε ότι στα άρθρα 190-194 του ν. 5078/2023 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, οι οποίες, είτε συμπληρώνουν τις διατάξεις του ν. 5038/2023, είτε ρυθμίζουν αυτοτελώς ζητήματα που άπτονται της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ως εξής:
I. Το άρθρο 190 του ν. 5078/2023 αφορά σε συμπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 5038/2023 και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης της διαδικασίας μετάκλησης, τόσο από πλευράς των εργοδοτών που μετακαλούν πολίτες τρίτων χωρών, όσο και από πλευράς πολιτών τρίτων χωρών, μετακαλούμενων.
Ειδικότερα, θεσπίζονται, συμπληρωματικά των υφιστάμενων διατάξεων, ρυθμίσεις που αφορούν στην υποχρέωση των εργοδοτών, οι οποίοι έχουν μετακαλέσει πολίτες τρίτης χώρας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως εποχικούς εργαζομένους, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης στις περιπτώσεις μη προσέλευσης του μετακαλούμενου στον εργοδότη για παροχή εργασίας, μετά από την είσοδό τους στη χώρα, ή αποχώρησης του μετακαλούμενου από τον εργοδότη που έχει πραγματοποιήσει τη μετάκληση πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, αλλά η αρμόδια υπηρεσία λάβει τη σχετική ενημέρωση περί του γεγονότος την παραβίασης των όρων της μετάκλησης, οφείλει να επιβάλει κυρώσεις στον εργοδότη, οι οποίες αφορούν στην επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μετακαλούμενο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, πέραν της επιβολής του προστίμου, ο εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα νέας μετάκλησης για χρονικό διάστημα διάρκειας πέντε (5) ετών από την διαπίστωση της υποτροπής.
Σε περίπτωση που η υπηρεσία μίας στάσης έχει γίνει δέκτης πληροφοριών, από πλευράς του εργοδότη, για την παραβίαση των όρων της μετάκλησης από τον πολίτη τρίτης χώρας, οφείλει να ανακαλέσει άμεσα την έγκριση μετάκλησης και να ενημερώσει πάραυτα την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή για την ανάκληση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Η ελληνική προξενική αρχή από πλευράς της, αφού λάβει την σχετική ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, προβαίνει στην ανάκληση της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου και στην ενημέρωση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 5038/2023.
Σημειώνεται ότι οι ως άνω ρυθμίσεις, δεδομένου του γεγονότος ότι συνιστούν συμπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 5038/2023, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση της έναρξης ισχύος του ν. 4251/2014 υιοθετήθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 5038/2023, τυγχάνουν ισχύος και εφαρμογής από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν. 5038/2023, ήτοι την 31η Μαρτίου 2024.
II. Το άρθρο 191 του ν. 5078/2023 αφορά στη σύσταση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δύο θέσεων Εθνικών Συντονιστών, οι οποίοι έχουν ως αρμοδιότητες τον συντονισμό των πολιτικών επιστροφής και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.
III. Το άρθρο 192 του ν. 5078/2023 αφορά στο ρυθμιστικό πεδίο περί διεθνούς προστασίας και ρυθμίζει την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας εντός περιόδου εξήντα (60)
ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας και την λήψη των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν.
IV. Το άρθρο 194 του ν. 5078/2023 συνιστά αυτοτελή ρύθμιση της μεταναστευτικής νομοθεσίας περί νόμιμης μετανάστευσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι ευρίσκονται στη χώρα με καθεστώς προσωρινής προστασίας, να υποβάλουν αίτημα για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 5038/2023, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες κατά περίπτωση προϋποθέσεις με την εξαίρεση της κατοχής εθνικής θεώρησης εισόδου, αφού οι εν λόγω αλλοδαποί πολίτες ευρίσκονται νόμιμα στη χώρα υπό καθεστώς προστασίας.
Σημειώνεται ότι οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης θα γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες εν ευθέτω χρόνο εν όψει την έναρξης ισχύος του νέου Κώδικα Μετανάστευσης την 31η Μαρτίου 2024.
V. Το άρθρο 193 του ν. 5078/2023 συνιστά ομοίως αυτοτελή ρύθμιση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, το οποίο θεσπίζει ad hoc διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι: α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και γ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας. Κατά ρητή πρόβλεψη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση για αιτήσεις που τυχόν θα υποβληθούν μετά την 31.12.2024.
1. Η ρύθμιση αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα πριν από την 30η Νοεμβρίου 2023, το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί και συμπληρώνουν τρία έτη συνεχούς διαμονής στη χώρα πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
Στην κατηγορία των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στη διάταξη του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται ενδεικτικά (και όχι εξαντλητικά):
α) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα και έλαβαν άδεια διαμονής, αλλά σε κάποια χρονική στιγμή απώλεσαν τη νομιμότητα διαμονής τους και συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα,
β) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα, αλλά μετά την λήξη της (εθνικής ή ομοιόμορφης) θεώρησης εισόδου, παρέμειναν και συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα,
γ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς να έχουν ακολουθήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, αλλά παρέμειναν και συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι όντες παράνομοι στην Ελλάδα είχαν νομιμοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής τους,
ε) πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής έχει απορριφθεί, έχουν ασκήσει ένδικα μέσα και έχουν λάβει ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, η οποία, είτε έχει λήξει, είτε είναι σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος παραιτείται από την ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, καθώς επίσης και από τα ένδικα μέσα,
στ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας και έχουν λάβει απόρριψη σε πρώτο ή / και σε δεύτερο βαθμό και
ζ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και αυτό εκκρεμεί, είτε σε πρώτο, είτε σε δεύτερο βαθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει, συμπληρωματικά, αντίγραφο παραίτησης του αιτήματος για τη διεθνή προστασία.
Η ανωτέρω τυπολογία είναι ενδεικτική, καθώς στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης υπάγονται όλοι οι πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος ευρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής και συμπληρώνουν αποδεδειγμένα τρία έτη συνεχούς διαμονής σε αυτή πριν την υποβολή του αιτήματος.
Παράδειγμα 1: πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει αίτημα για την χορήγηση της άδειας διαμονής του άρθρου 193 την 1η Μαρτίου 2024, οφείλει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, στοιχεία, ότι ευρίσκεται στη χώρα, συνεχώς, για τουλάχιστον τρία έτη, ήτοι πριν από την 1η Μαρτίου 2021.
Παράδειγμα 2: πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει αίτημα για την χορήγηση της άδειας διαμονής του άρθρου 193 την 30η Δεκεμβρίου 2024, οφείλει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, στοιχεία, ότι ευρίσκεται στη χώρα, συνεχώς, για τουλάχιστον τρία έτη, ήτοι πριν από την 30η Δεκεμβρίου 2021.
2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των πολιτών τρίτων χωρών στις ρυθμίσεις του άρθρου 193 σχετικά με την χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία δύνανται να υποβάλλονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τον πολίτη τρίτης χώρας ή τον πληρεξούσιο αυτού δικηγόρο, εφόσον αυτός φέρει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Σημειώνεται ότι δεδομένου του καθεστώτος μη νόμιμης διαμονής των εν θέματι πολιτών τρίτων χωρών, πριν την υποβολή του αιτήματος, δεν μπορεί να γίνει δεκτή σχετική εξουσιοδότηση προς δικηγόρο, καθώς οι εν λόγω αλλοδαποί, καθώς διαμένουν μη νόμιμα στη χώρα, έχουν τη δυνατότητα σύναψης μόνο συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου υπό τους όρους του ν. 4251/2014.
3. Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης στα γεωγραφικά όρια της οποίας θα παρέχεται η εργασία από πλευράς του πολίτη τρίτης χώρας. Προς τούτο, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, αφενός ο εργοδότης στην υπεύθυνη δήλωσή του θα δηλώνει υπευθύνως την ακριβή διεύθυνση παροχής της εργασίας και την περιφερειακή ενότητα ή το νομό που αυτή ευρίσκεται, αφετέρου ο αϊτών ή ο νόμιμος
πληρεξούσιος αυτού θα επιλέγει τον αντίστοιχο τόπο εργασίας από συγκεκριμένη λίστα (σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή νομού) κατά την υποβολή του αιτήματος για την χορήγηση της άδειας διαμονής.
Σημειώνεται ότι προς εφαρμογή ανωτέρω απαίτησης, ο αϊτών ή ο πληρεξούσιος αυτού, θα πρέπει, βάσει του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη, να επιλέγει την αρμόδια υπηρεσία εξέτασης του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας κάθε υπηρεσίας μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αϊτών υπέβαλε ηλεκτρονικά την αίτησή του σε κατά τόπον αναρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, η υπηρεσία οφείλει να διαβιβάζει την αίτηση αυτεπαγγέλτως (ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ Μετανάστευση σε συνεργασία με το help desk του Υπουργείου μας) στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και να ενημερώσει σχετικώς τον αιτούντα.
4. Ο αϊτών υποβάλλει την αίτησή του, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα:
α) Ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, το οποίο αναγνωρίζεται από τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Εάν ο αϊτών δεν διαθέτει ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, υποβάλλει ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο έχει λήξει ή άλλο έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφία, και μέσω του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίησή του και η διακρίβωση της ακρίβειας των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος.
Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις της με αριθμό 2 Εγκυκλίου (ΑΠ 23036/16.7.2018) αναφορικά με τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι υπηρεσίες σας να είναι πολύ προσεκτικές στη διαδικασία ταυτοποίησης, καθώς οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς νόμιμης διαμονής.
Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα για διεθνή προστασία σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό και αυτό εκκρεμεί, υποβάλει αντί του ταξιδιωτικού εγγράφου αντίγραφο του δελτίου αιτήσαντος ασύλου, ως ταυτοποιητικό έγγραφο.
β) Έγγραφα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο αϊτών συμπληρώνει τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης. Τα έγγραφα, τα οποία ο αϊτών υποβάλλει, πρέπει να συνιστούν έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, όπως αυτά καθορίζονται (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά) στην με αριθμό 18951/22.6.2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Β' 2487) σχετικά με τον καθορισμό των εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αμφιβολιών αναφορικά με το συνεχές της τριετούς παραμονής στη χώρα πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει βεβαίωση αφιξοαναχωρήσεων απευθυνόμενη στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή και όχι στις υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ομοίως, είναι δυνατόν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος να αναζητήσει την βεβαίωση αφιξοαναχωρήσεων στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, δυνάμει σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, πριν την υποβολή του αιτήματος και να την υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο πληρεξούσιος δικηγόρος να απευθύνεται στην κατά περίπτωση τοπική αρμόδια αστυνομική αρχή και όχι στις υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω αρμοδιότητας, αλλά και προς διευκόλυνση της αντίστοιχης διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι η βεβαίωση αφιξοαναχωρήσεων λειτουργεί συμπληρωματικά με τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας για την απόδειξη της τριετούς συνεχούς και αδιάλειπτης παραμονής στη Χώρα.
γ) Παράβολο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως της κατάληξης της αίτησης. Το παράβολο που υποβάλλει ο αϊτών είναι ανάλογο του παράβολου που καταβάλλεται για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (Κωδικός TAXISNET: «2108 Παράβολο για άδεια διαμονής 300 ευρώ»).
δ) Τέλος δεκαέξι (16) ευρώ (Κωδικός TAXISNET: 2119), το οποίο υποβάλλεται από τον αιτούντα κατά την αυτοπρόσωπη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/2011 και
ε) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με την οποία δεσμεύεται να απασχολήσει τον αιτούντα, είτε στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, είτε στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή έργου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει αίτημα χορήγησης της άδειας διαμονής και λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει, επίσης, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου εργοδότη, καθώς επίσης την ακριβή διεύθυνση του τόπου που θα παρασχεθεί η εργασία, την περιφερειακή ενότητα ή το νομό όπου θα παρασχεθεί η εργασία, καθώς επίσης και τον τομέα απασχόλησης που ο πολίτης τρίτης χώρας θα απασχοληθεί.
Σημειώνεται ότι υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη δύναται να γίνει δεκτή, εναλλακτικώς, και εφόσον έχει γίνει όχι μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), αλλά σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να διακριβώσει τη γνησιότητά της με σχετική επικοινωνία της με την θεωρούσα δημόσια Αρχή (ΚΕΠ).
Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση είδους απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία, υπηρεσίες ή έργο) και να είναι το ακόλουθο:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εργοδότης (με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου χχχ - χχχ - χχχ) προτίθεμαι να προσλάβω τον πολίτη χχχ - χχχ - χχχ (όνομα π.τ.χ., επώνυμο π.τ.χ., πατρώνυμο π.τ.χ., αριθμό διαβατηρίου ή αριθμός άλλου ταυτοποιητικού έγγραφο) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να τον απασχολήσω με σχέση υπηρεσιών ή έργου (επιλέγεται κατά περίπτωση η αντίστοιχη σχέσης εργασίας) στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας χχχ-χχχ-χχχ (περιγραφικά), εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας χχχ-χχχ-χχχ υποβάλει το αίτημα για την χορήγηση της άδειας διαμονής του άρθρου 193 του ν. 5078/2023 και λάβει την βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Ο τόπος παροχής της εργασίας, σύμφωνα με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση, είναι στο νομό χχχ χχχ χχχ (στην περίπτωση υποβολής αιτήματος εκτός νομού Αττικής) / στην περιφερειακή ενότητα χχχ χχχ χχχ του νομού Αττικής (στην περίπτωση υποβολής αιτήματος στο νομό Αττικής) και η ακριβής διεύθυνση παροχής της εργασίας είναι η εξής: χχχ χχχ χχχ».
5. Ο αϊτών κατά την υποβολή του αιτήματος για την χορήγηση της άδειας διαμονής, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΣ Μετανάστευση, λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει αποδεικτικό υποβολής του αιτήματος αδειοδότησης. Εντός περιόδου σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα του φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 και στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, εκδίδει τη βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014.
Ο πολίτης τρίτης χώρας, αφού λάβει την βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, θεωρείται προσωρινά νόμιμα διαμένων στην χώρα και έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει να εργάζεται στον εργοδότη που έχει υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση με τη σχέση εργασίας που αναφέρεται σε αυτή.
Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία με την έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, εκδίδει και σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών οφείλει ο αϊτών να υποβάλει τα στοιχεία περί έναρξης απασχόλησής του (βλ. επόμενη παράγραφο).
Στο πλαίσιο αυτό, ο αϊτών θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να υποβάλει στοιχεία μέσω των οποίων θα αποδεικνόεται η παραμονή του στη χώρα για τουλάχιστον τρία έτη αμέσως πριν από την υποβολή του αιτήματος αδειοδότησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αϊτών δεν υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τριετούς συνεχούς διαμονής, αλλά και για την πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων, η αίτηση θα απορρίπτεται χωρίς της πραγματοποίηση περαιτέρω αλληλογραφίας με τον αιτούντα.
Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του άρθρου 193 και έχει την ιδιότητα του αιτούντος ασύλου, αυτός οφείλει, μετά την λήψη της βεβαίωσης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, να υποβάλει ηλεκτρονικά α) αντίγραφο του πρακτικού παραίτησης του αιτήματος για διεθνή προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4939/202, και β) ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων της παρ. 4α της παρούσης (λόγω πιθανής στέρησης ταξιδιωτικού εγγράφου). Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια υπηρεσία κατά την έκδοση της βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 οφείλει να εκδώσει και σχετική ειδοποίηση προς τον αιτούντα περί συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Συναφώς, σημειώνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία κατά την στιγμή της πρωτοκόλλησης θα καταχωρεί τον τομέα απασχόλησης, επιλέγοντας από συγκεκριμένη λίστα σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη. Ο κατάλογος των τομέων θα περιλαμβάνεται στο ΟΠΣ υπό τη μορφή του καταλόγου και ο χρήστης θα επιλέγει τον αντίστοιχο. Το τελευταίο στοιχείο ζητείται για λόγους στατιστικής αποτίμησης της διαδικασίας αξιολόγησης της ρύθμισης και αξιοποίησης στο πλαίσιο ελέγχου των ουσιαστικών προϋποθέσεων, ιδίως κατά τον έλεγχο την πραγματικής έναρξης της απασχόλησης.
6. Στη συνέχεια της διαδικασίας και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 193 ο αϊτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχει την υποχρέωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της βεβαίωσης κατάθεσης της αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 193, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποδεικτικά στοιχεία έναρξης της απασχόλησής του από τον εργοδότη, ο οποίος υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ) της παρ. 2. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να είναι αναλόγως του είδους της απασχόλησης και της σχέσης εργασίας ένα εκ των ακολούθων (εναλλακτικώς ανάλογα με το είδος της απασχόλησης):
α)Έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ή Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας (από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ II). Αμφότερα συνιστούν έγγραφα που φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου ή
β) Αποδεικτικά καταβολής του πρώτου - εργοσήμου πρώην ΟΓΑ για την περίπτωση απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, συνοδευόμενο από αντίστοιχη σύμβαση εργασίας ή
γ) Αποδεικτικό καταβολής εργοσήμου ΙΚΑ για τις περιπτώσεις κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή
δ) Αποδεικτικά έναρξης στην οικεία οικονομική υπηρεσία (ΑΑΔΕ) για την απασχόληση με σχέση υπηρεσιών ή έργου, ήτοι βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος εργασίας και αποδεικτικό δελτίου παροχής υπηρεσιών.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αϊτών δεν υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα ημερών, η αίτησή του απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αλληλογραφία.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αϊτών λάβει απορριπτική απόφαση, λόγω μη έναρξης της απασχόλησής του στον εργοδότη που έχει υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση, έχει τη δυνατότητα, είτε να επανέλθει με αίτηση θεραπείας, εφόσον θα απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη και υποβάλει όλα τα ελλείποντα δικαιολογητικά, είτε να επανέλθει με νέο αίτημά του, εφόσον έχει νέο υποψήφιο εργοδότη και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 193.
7. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 η άδεια διαμονής ανακαλείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας διαμονής δεν απασχολούνται επί μακρό χρονικό διάστημα. Η ενεργοποίηση της διάταξης, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της καλής εφαρμογής της ρύθμισης, προϋποθέτει την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Προς τούτο και κατόπιν σχετικής συνεργασίας με το συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η υπηρεσία μας θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.
8. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε υποβάλει μετά την 1η Απριλίου του 2023, αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής και το αίτημά του απορρίπτεται διότι «χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 193, δεδομένου ότι ισχύει ο πενταετής (5) περιορισμός για την υποβολή εκ νέου αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφό μας 434476/25.9.2023, σύμφωνα με τα οποία:
«Εφόσον ο αϊτών, κατά την υποβολή του αιτήματος του, δεν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, η αίτησή του απορρίπτεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023, ιδίως στις περιπτώσεις που το αίτημά του περιλαμβάνει πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση, κατά την οποία το αίτημα παρουσιάζει ελλείψεις σε σχέση με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, εξετάζεται σύμφωνα με την πάγια διοικητική διαδικασία (αλληλογραφία προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, έκδοση βεβαίωσης εφόσον η αίτηση συμπληρωθεί, απόρριψη του αιτήματος εάν δεν προσκομισθούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κ.λπ.).
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες μίας στάσης, αφού εξετάσουν το σύνολο των υποβληθεισών πληροφοριών / στοιχείων και διαπιστώσουν ότι ο αϊτών έχει υποβάλει παραπλανητικές πληροφορίες ή έχει ενεργήσει παρελκυστικά με σκοπό τη λήψη της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (π.χ. έχει μεταφορτώσει σε όλα τα πεδία το ίδιο έγγραφο), η αίτηση εξετάζεται υπό το πρίσμα της υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023. Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα απορρίπτεται αιτιολογημένα, δυνάμει των ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023, ο αϊτών υπάγεται στην απαγόρευση πρόσβασης σε άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης ενημερώνει τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές. Συναφώς, η πληροφορία της υπαγωγής του απορριφθέντος πολίτη τρίτης χώρας στην πενταετή απαγόρευση, θα ενσωματώνεται από την υπηρεσία μίας στάσης στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του ΟΠΣ Μετανάστευση, ώστε να ενημερώνεται το σύνολο των υπηρεσιών μίας στάσης».
9. Το άρθρο 193 παρέχει την δυνατότητα τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής, εκτός του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον α) αυτά ευρίσκονται στην Ελλάδα πριν την 30 Νοεμβρίου του 2023, β) διαθέτουν ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμα και εάν αυτό έχει λήξει, γ) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας και δ) έχει εκδοθεί η άδεια διαμονής του συντηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 193.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη προϋποθέτει την ύπαρξη τέκνου στην Ελλάδα, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας διαμονής και στο / στη σύζυγο, ενώ η αίτηση των μελών της οικογένειας μπορεί να υποβληθεί, εφόσον εκδοθεί η άδεια του συντηρούντος και όχι ενόσω το αίτημα του
συντηρούντος εκκρεμεί. Τα μέλη της οικογένειας οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:
α) Ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, το οποίο αναγνωρίζεται από τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Εάν ο αϊτών δεν διαθέτει ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, υποβάλλει ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφία, και μέσω του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση του και η διακρίβωση της ακρίβειας των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος.
β) Έγγραφα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο αϊτών / η αιτούσα (ο / η σύζυγος και το / τα τέκνα) είναι στην Ελλάδα πριν την 30η Νοεμβρίου 2023,
γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και δεν επιστρέφεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της αίτησης. Το παράβολο που υποβάλλει ο αϊτών (εξαιρούνται τα ανήλικα τέκνα) είναι ανάλογο του παράβολου που καταβάλλεται για την χορήγηση άδειας διαμονής, ως μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (Κωδικός TAXISNET: 2107 «Παράβολο για άδεια διαμονής 150 ευρώ»).
δ) Τέλος δεκαέξι (16) ευρώ (Κωδικός TAXISNET: 2119), το οποίο υποβάλλεται από τον αιτούντα κατά την αυτοπρόσωπη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/2011 και όχι κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος για την άδεια διαμονής και
ε) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η οικογενειακή σχέση του πολίτη τρίτης χώρας και των μελών της οικογένειάς του (τέκνο / α και σύζυγος), νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέκνο στην Ελλάδα πριν από την 30η Νοεμβρίου 2023, η αδειοδότηση του / της συζύγου είναι δυνατή μόνο εφόσον συντρέχουν αυτοτελώς στο πρόσωπό του / της το σύνολο των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 193.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 193 προβλέπουν τη δυνατότητα πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους), να ζητήσουν με συμπληρωματική αίτησή τους, η οποία θα υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΣ Μετανάστευση, την μετατροπή του αιτήματος των εξαιρετικών λόγων σε αίτημα για την άδεια διαμονής του άρθρου 193.
Στην περίπτωση αυτή α) ο αϊτών υποβάλλει συμπληρωματικά την βεβαίωση του εργοδότη, β) ως προς την απόδειξη της τριετούς νόμιμης διαμονής εξετάζονται τα ήδη υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γ) δεν καταβάλλεται νέο παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ, αλλά χρησιμοποιείται το ήδη δεσμευμένο παράβολο για τους εξαιρετικούς λόγους. Μετά την υποβολή του συμπληρωματικού αιτήματος μετατροπής του αιτήματος για εξαιρετικούς λόγους σε αίτημα για την άδεια διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 193, η αρμόδια υπηρεσία εντός σαράντα ημερών εξετάζει το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και εκδίδει την βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Ακολούθως, ο αϊτών οφείλει να προσκομίσει, ομοίως, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα ημερών, αποδεικτικά στοιχεία έναρξης της απασχόλησής του από τον εργοδότη, ο οποίος υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ) της παρ.
2. Στην περίπτωση που ο αϊτών δεν υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία εντός των εξήντα ημερών, το αίτημά του απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που ο αϊτών είχε υποβάλει αίτημα για εξαιρετικούς λόγους και αυτό απορρίφθηκε ή απορριφθεί εντός του 2024, έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για την άδεια διαμονής του άρθρου 193 με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023.
Στην περίπτωση που ο αϊτών είχε λάβει κατά το παρελθόν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, αλλά κάποια στιγμή εξέπεσε της νομιμότητας, έχει εκ νέου τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 193 προσκομίζοντας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών χωρίς να ισχύει ο περιορισμός της άπαξ χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του αιτήματος για την άδεια διαμονής του άρθρου 193 θα είναι διαθέσιμη εντός των προσεχών ημερών. Με νεώτερη ενημέρωσή μας θα σας γνωστοποιήσουμε την ακριβή ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης
ΕΙΥΠ. Π.Τ.Χ.
Κοινοποιήσεις
I. Υπουργείο Εξωτερικών
-Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού, κ. Γεραπετρίτη (dgypex@mfa.gr)
-Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, Πρέσβεως Α. Παπαδοπούλου (deputyminister@mfa.gr)
- Γραφείο Γεν. Γραμματέως, Πρέσβεως Θ. Αννελάτου(560.gen@mfa.gr)
- Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen (dc4@mfa.gr)
- ΕΝΥ (eny@mfa.gr)
- ΕΝΥ-ΕΕ (enyee@mfa.gr)
II. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Γραφείο Υπουργού, κας Δ. Μιχαηλίδου (ypourgos_erg@yeka.gr)
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, κας Στρατινάκη
- Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
και'Ενταξης στην Εργασία
- Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
- ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ds2@idika.gr)
III. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη (minister@yptp.gr)
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Μ. Λογοθέτη ( gengramdt@yptp.gr )
- Α.Ε.Α. / Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (abp.branch@astynomia.gr)
- Α.Ε.Α. / Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
- Α.Ε.Α. / Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
- Α.Ε.Α. / Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
IV. Υπουργείο Εσωτερικών
- Γραφείο Υπουργού, κας Ν. Κεραμέως (ypourgos@ypes.gov.gr)
- Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας (g.g.ithageneias@ypes.gr)
- Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας (kdi.grammateia@ypes.gr)
- Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας(kdi.grammateia@ypes.gr)
V. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ.
Χριστόπουλου (gen gramm@mindigital.gr)
- Δ/νση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (dir ddid@mindigital.gr)
- Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr)
VI. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γραφείο Διοικητή, κ. Πιτσιλή (gov.office@aade.gr)
VII. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
- Γραφείο Διοικητή, κ. Αλ. Βαρβέρη (dioikitis@efka.gov.gr)
VIII. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
- Γραφείο Διοικητή, κ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)
Διανομή μέσω ΊΡΙΔΑ' με UID: 65aea357e43eb3c0e20de693 στις 22/01/24 21:18
12
IX. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
- Γραφείο Διοικητού, κ. Γλούμη - Ατσαλάκη (dioikisi@opeka.fir)
X. Συνήγορος του Πολίτη (press@synifioros.gr)
XI. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (proedros@dsa.fir) (με την παράκληση ενημέρωσης των δικηγορικών συλλόγων της χώρας).
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού, κ. Δ. Καιρίδη
- Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κας Ουρανίας Σταυροπούλου
- κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Δ/νση Αδειών Διαμονής
- Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)