Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: 111313
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αθήνα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Π. Γεροντίτη
Τηλέφωνο: 2105285647
Email: tm.asfalisis@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Π Ρ Ο Σ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ: «Σωρευτικοί Δείκτες Τιμών Καταναλωτή αποχώρησης έτους 2024».
Με το παρόν σας κοινοποιούμε το υπ'αριθμ.2928/15-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν οι σωρευτικοί δείκτες τιμών Καταναλωτή για αποχώρηση έτους 2024 και για περιόδους απασχόλησης από 1970 έως και 2023, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με εξαγορά καθώς και για την έκδοση αποφάσεων προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν (Σχετ.: Οι υπ. αριθμ. 29/2017,31/2017 και 3/2018 εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ).
Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.1 εδάφιο γ του ν.4387/16, όπως ισχύει, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου του άρθρου 8 του ν.4387/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 α. του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4670/2020 ορίζεται ότι «Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το έτος 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ».
Συν/νο: το υπ. αριθμ. 2928/15-01-2024 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ