Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου : 1368
ΑΔΑ ΨΛ3Α46ΜΤΛ6-ΧΟ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 7427
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες: Π. Καψής
E: p.kapsis@ypes.gr Ι Τ: 213 136 4808
ΘΕΜΑ: Υποβολή Στοιχείων Υπολοίπων Απαιτήσεων 31ης.12.2023
Α. Γενικά
Σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 (παρ. 4.9 και 5.5 αντίστοιχα) της 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 17326/14.03.2022 (Β’ 1370) όμοια απόφαση, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της τηλεθέρμανσης και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι την 15η.03.2024, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) (https://aftodioikisi.ypes.gr/), μέσω των στατιστικών ανταποκριτών, το πρότυπο αρχείο «RECEIVABLES2023_» με τα στοιχεία των απαιτήσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Β. Βασικές Οδηγίες
Β1. Τα Στοιχεία απαιτήσεων Δήμων και Συνδέσμων (εκτός Φο.Δ.Σ.Α.) θα καταγραφούν στον πίνακα «02. ΔΗΜΟΙ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» του πρότυπου αρχείου. Στον πίνακα πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2024), στους ΚΑ της κατηγορίας «32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ»:
> με την εξής ομαδοποίηση ανάλογα με την ιδιότητα των οφειλετών: α) νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης και γ) λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα (εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης) και
> με τα στοιχεία ενηλικίωσης (παλαιότητας) αυτών των απαιτήσεων βάσει του έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι με τους οποίους βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά τα εν λόγω έσοδα.
Β2. Τα στοιχεία απαιτήσεων Περιφερειών θα καταγραφούν στον πίνακα «03. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ», όπου πρέπει μεταφερθούν τα υπόλοιπα ισοζυγίου της 31ης.12.2023 των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 30.00, 30.10, 30.11, 30.13 και 30.20+21 του λογαριασμού «30. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Λ/70-75)» του εφαρμοζόμενου κλαδικού λογιστικού σχεδίου (π.δ. 315/99 (Β’ 302)), με την αντίστοιχη ανάλυση παλαιότητας βάσει του έτους κατά το οποίο βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά.
Β3. Τα Στοιχεία απαιτήσεων Δ.Ε.Υ.Α., επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης και Φο.Δ.Σ.Α. θα καταγραφούν στον πίνακα «04. ΔΕΥΑ - ΦοΔΣΑ», όπου πρέπει να μεταφερθούν τα υπόλοιπα ισοζυγίου της 31ης.12.2023 του λογαριασμού «30. ΠΕΛΑΤΕΣ», με ανάλυση παλαιότητας ανά οφειλέτη φορέα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις από λοιπούς φορείς της αυτοδιοίκησης και από λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα (κατηγορίες ομαδοποίησης (β) και (γ) αντίστοιχα). Επισημαίνονται ότι για τους Φο.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν ως Σύνδεσμοι στον πίνακα μπορούν να μεταφερθούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2024) στους ΚΑ της κατηγορίας «32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ».
Β4. Σημειώνεται ότι και στις τρεις (3) περιπτώσεις, στο τέλος του πίνακα αθροίζουν τα ποσά των απαιτήσεων της 31ης.12.2023 που (ΥΣ1) εξυπηρετούνται από τους οφειλέτες μέσω ενεργής ρύθμισης οφειλών ή (ΥΣ2) επιδιώκεται δικαστικώς η είσπραξή τους ή (ΥΣ3) έχει ασκηθεί δικαστική προσφυγή από τους οφειλέτες επί του βεβαιωθέντος ποσού.
Γ. Πρόσθετες οδηγίες:
• Ταυτόχρονα με την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, οι υπόχρεοι φορείς είναι απαραίτητο να μεριμνήσουν για την υποβολή σωστών αναφορών ισοζυγίου γενικού καθολικού μηνός Δεκεμβρίου 2023 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ορθή ενημέρωση των πεδίων (στηλών) της απογραφής έναρξης.
• Υπογραμμίζεται τέλος η υποχρέωση διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων υποβολής των υπολοίπων απαιτήσεων 31.12.2022 όπου υφίστανται (Εγκύκλιος 1144/2023/ΥΠΕΣ - ΑΔΑ: 9ΛΔΕ46ΜΤΛ6-Θ6Δ).
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Υπουργείο\Εγκύκλιοι - Αποφάσεις, όπως επίσης είναι διαθέσιμη μαζί με το πρότυπο αρχείο excel στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika stoixeia ota/index.htm).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας.
2. Σύνδεσμοι της χώρας.
3. Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Ύδρευσης - Αποχέτευσης και επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης της χώρας.
4. Φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας.
Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών ή Διευθύνσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης