Διοικητικό Έγγραφο

. //136731/9185
ΑΔΑ: ΨΜΛΨ4653Π8-Π9Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
Πληροφορίες: A. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210 641 7951
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
/: 27/12/2023
Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά, των έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά και των υδροηλεκτρικών έργων, κατόπιν της υπ' αρ. 1885/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σχετ.: 1· Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ...» όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Η υπ' αρ. 1885/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Η YA υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (Β' 3291) «Τροποποίηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β' 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209)", ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
4. Η YA υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)"», όπως τροποποιημένη ισχύει.
5. Η YA υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β' 2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Η YA υπ' αρ. 2307/2018 (Β' 439) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)", ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.»
Για την ομαλή εφαρμογή των παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του 1ου σχετικού νόμου διευκρινίζονται τα εξής:
1. Με τη 2η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά, των έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά, καθώς και των υδροηλεκτρικών έργων, όπως αυτή είχε καθοριστεί με την 3η σχετική ΥΑ και όπως αυτή συνεχίστηκε με την 4η σχετική ΥΑ.
2. Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος της 2ης σχετικής απόφασης, 25η Οκτωβρίου 2023, η κατάταξη των τριών παραπάνω ειδών έργου καθορίζεται από την προϊσχύουσα απόφαση κατάταξης, η οποία είναι η 5η σχετική, όπως τροποποιήθηκε (μόνο ως προς την κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά) με την 6η σχετική ΥΑ.
3. Η ως άνω κατάταξη και κατά συνέπεια η διευκρίνιση που παρέχεται με την παρούσα εγκύκλιο ισχύει έως την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης κατάταξης των έργων ΑΠΕ που θα αντικαταστήσει τις σχετικές διατάξεις των ως άνω ΥΑ.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ