Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ9 ΕΑΔΗΣΥ/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4912/2022)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
της παρ. 5 του άρθρου 353 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4912/2022
Στην Αθήνα σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα γραφεία της, συνήλθε η ως άνω ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής «Αρχή» ή «ΕΑΔΗΣΥ») σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη.
Τα προσκληθέντα Μέλη της Επιτροπής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Σύμβουλοι: Δημήτριος Χανής (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μέλη: Χρυσάνθη Ζαράρη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Αδάμ Καραγλάνης
Βασιλική Σκαρτσούνη
Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Η Σύμβουλος Ευαγγελία Κουτούπα απουσίασε δικαιολογημένα.
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Εισηγήτριες: Μαρία -Χριστίνα Καξιρή, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων και Ευσταθία Μαραγκού, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι εισηγήτριες, καθώς και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών & Γνωμοδοτήσεων, Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Επιτροπής.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν.4412/2016, σε σχέδιο Κανονισμού Προμηθειών-Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον δ.τ. «Elevate Greece».
Σχετ.: Το από 4.12.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον δ.τ. «Elevate Greece» (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΔΗΣΥ 5137/5.12.2022), με το οποίο διαβιβάστηκε το εν θέματι σχέδιο Κανονισμού.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το από 4.12.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΔΗΣΥ 5137/3.12.2023), επανυποβάλλεται σχέδιο «Κανονισμού Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» (με τον δ.τ. «Elevate Greece), για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν.4412/2016.
Σημειώνεται, ότι αρχικό σχέδιο Κανονισμού της Εταιρείας είχε υποβληθεί στην Αρχή προς έκδοση Γνώμης με το από 18.9.2023 διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΔΗΣΥ 4025/19-09-2023). Σε συνέχεια της από 29.09.2023 τηλεδιάσκεψης μεταξύ στελεχών της εταιρείας και της Αρχής, κατά την οποία συζητήθηκαν και διευκρινίστηκαν ζητήματα επί του υποβληθέντος αρχικού σχεδίου, διαβιβάστηκε εκ νέου τροποποιημένο το συνημμένο σχέδιο του Κανονισμού, με το από 4.12.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΔΗΣΥ 5137/5.12.2023).
Το υποβληθέν σχέδιο Κανονισμού ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 72 - «Καταστατικό της εταιρείας» του ν. 4914/2022 (Α' 61/21.03.2022) - «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α' 204), εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α' 147) και υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, Κανονισμός Προμηθειών, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, καθώς και διατάξεις έννομης προστασίας για τις συμβάσεις κάτω των ορίων. Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας δημοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Για τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών μελετών και έργων, με αξία άνω των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.».
Το κείμενο του ως άνω σχεδίου Κανονισμού παρατίθεται, όπως διαβιβάστηκε στην Αρχή στο συνημμένο Παράρτημα Ι.
ΙΙ. Αρμοδιότητα ΕΑΔΗΣΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν.4412/2016. «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας υποπερίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κανονισμού αφορά σε κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή σύμφωνης γνώμης, εξαιρουμένου του άρθρου 24 που ρυθμίζει συμβάσεις αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων.
III. Συναφείς Διατάξεις
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 39 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α'64/2017).
«Άρθρο 8 Κατάθεση της προσφυγής
1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ' ν. 4412/2016). 2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 Τεύχος Α' 64/04.05.2017 3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία.».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΕΠΠ
11.11.2020
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Με σκοπό τη διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων ως προς την κοινοποίηση / κατάθεση προδικαστικών προσφυγών / παρεμβάσεων και λοιπών σχετικών στοιχείων στην Α.Ε.Π.Π. επισημαίνονται τα εξής:
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
-Ο προσφεύγων/παρεμβαίνων καταθέτει την προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στην ΑΕΠΠ με αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr.
-Οι αναθέτουσες αρχές ειδοποιούν την ΑΕΠΠ για την κατάθεση προδικαστικής προσφυγής/παρέμβασης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr.
-Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην ΑΕΠΠ τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης (π.χ. διακήρυξη, προσβαλλόμενη πράξη κλπ), τις απόψεις επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού και με αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr ή/και στο e-mail της Γραμματείας του αρμοδίου Κλιμακίου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ΑΕΠΠ.
2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
-Ο προσφεύγων/παρεμβαίνων καταθέτει την προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση στην ΑΕΠΠ με αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr.
-Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην ΑΕΠΠ τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης (π.χ. διακήρυξη, προσβαλλόμενη πράξη κλπ), τις απόψεις επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους με την αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr ή/και στο e-mail της Γραμματείας του αρμοδίου Κλιμακίου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ΑΕΠΠ.
Ν. 4914/2022 (Α' 61/21.03.2022) - «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»
ΜΕΡΟΣ Η' ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
Άρθρο 68 Σύσταση, αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας
1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Elevate Greece Α.Ε.» ή «Elevate Greece S.A.» ή σε ακριβή μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα. 2. Στην «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» μεταφέρεται αυτοδικαίως το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, που έχει συσταθεί και διατηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 (Α' 146). Ειδικότερα, μεταφέρονται τα μνημόνια συνεργασίας με τρίτους, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Μητρώου, υλικά και άυλα δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα λεκτικά και απεικονιστικά, καθώς και το σύνολο των εγγεγραμμένων σε αυτό εταιρειών έως τη δημοσίευση του παρόντος. 3. Σκοπός της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» είναι η διαχείριση και λειτουργία του ως άνω Μητρώου, η επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων της Χώρας, η χαρτογράφηση του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν, η μεταξύ τους δικτύωση, η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία με σκοπό την ανατροφοδότηση αναγκών της αγοράς, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, η δημιουργία βάσης δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων - επιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, η λειτουργία της πλατφόρμας ως πόλου έλξης για επενδυτές, όπως επενδυτικούς αγγέλους, venture capital funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η στοχευμένη υποστήριξή τους με διάφορα δυνητικά μέτρα χρηματοδότησης από την Πολιτεία και η χορήγηση επιχειρηματικών βραβείων, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο καταστατικό της. 4. Για την εκπλήρωση επιμέρους σκοπών της, η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» δύναται να συνεργάζεται με την «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», στη βάση μνημονίου συνεργασίας που συνάπτουν μεταξύ τους οι δύο εταιρείες.
Άρθρο 69 Κανόνες λειτουργίας της νέας εταιρείας
1. Η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπουργό για την έρευνα και την καινοτομία.
2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104). Η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» ανήκει στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εφαρμόζονται ως προς αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία οι διατάξεις που αναφέρονται σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου υπό την έννοια του ν. 4412/2016 (Α' 147), εκτός των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόμο. Ομοίως δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία, οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α' 176), που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 72 Καταστατικό της εταιρείας
Το καταστατικό της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυμία Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» ή σε ακριβή μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα, η οποία αποκτά τον διακριτικό τίτλο «Elevate Greece S.A.». [...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Άρθρο 17 Εσωτερικοί Κανονισμοί
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, όπως: [...](β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας,
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α' 204), εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α' 147) και υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, Κανονισμός Προμηθειών, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, καθώς και διατάξεις έννομης προστασίας για τις συμβάσεις κάτω των ορίων. Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας δημοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Για τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών μελετών και έργων, με αξία άνω των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.»
IV. Επί του εφαρμοστέου δικαίου, του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου του υπό εξέταση σχεδίου Κανονισμού
Το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού περιέχει διατάξεις που αφορούν τόσο στην ανάθεση, την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία της ανάθεσης, όσο και στην εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αναθέτει η Εταιρεία, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού, το πεδίο εφαρμογής του οριοθετείται ως εξής:
« 1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», και δ.τ. «Elevate Greece», όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4914/2022 (Α' 61).
2. Ο παρών Κανονισμός διέπει, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών της Εταιρείας των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.
3. Ενδεικτικά, οι αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων περιλαμβάνουν:
α. Γραφική ύλη,
β. Αναλώσιμα υλικά πάσης φύσεως
γ. Βιβλία, έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές και εκδόσεις καθώς και ειδικές πηγές ηλεκτρονικής πληροφόρησης (π.χ. πρόσβαση σε Bloomberg, κοκ),
δ. Υπηρεσιακές μετακινήσεις και διαμονή,
ε. Έξοδα φιλοξενίας,
στ. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,
ζ. Οργάνωση εκθέσεων/Roadshows/συνεδρίων/λοιπών προωθητικών δραστηριοτήτων,
η. Ασφαλίσεις πάσης φύσεως,
θ. Ηλεκτρομηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό,
ι. Έπιπλα,
ια. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, εξοπλισμό ασφαλείας και λογισμικό,
ιβ. Υπηρεσίες ασφάλειας (security),
ιγ. Υπηρεσίας επικοινωνίας και προβολής,
ιδ. Λογιστικές-ελεγκτικές υπηρεσίες,
ιε. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
5. Για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στα επόμενα άρθρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εντάσσονται και οι συμβάσεις αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος.
8. Οι διαδικασίες της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, όπως αυτή ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο κατά περίπτωση, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχές, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C179/2).».
Α. Ως προς το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και το εφαρμοστέο δίκαιο
(i) Το εξεταζόμενο σχέδιο Κανονισμού ρυθμίζει, σύμφωνα με την ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη, τους κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κάτω των ορίων, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, προφανώς από παραδρομή, στο άρθρο 1, (παρ. 2 και 3, αντίστοιχα) παραμένουν (σε σχέση με το αρχικό σχέδιο) οι λέξεις «εργασιών» και «έργων», οι οποίες είναι σκόπιμο να απαλειφθούν και συγχρόνως να καταστεί απολύτως σαφές ότι στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν υπάγονται οι συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που συνδέονται ιδίως με την παραγωγή έργου. Το ίδιο ισχύει και για επιμέρους άρθρα του Κανονισμού, όπου γίνεται λόγος για έργα, εργασίες ή μελέτες. Εξάλλου, οι κανόνες για τις εξαιρούμενες από τον ν. 4412/2016 συμβάσεις, όπως εν προκειμένω οι αγορές και μισθώσεις ακινήτων (άρθρο 24 του Κανονισμού), δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.
Σε σχέση ιδίως με τις συμβάσεις κάτω των ορίων που παρουσιάζουν βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του σχεδίου Κανονισμού, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι: «οι διαδικασίες της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, όπως αυτή ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο κατά περίπτωση, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχές, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2)». Υπενθυμίζεται, ότι κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η σύναψη συμβάσεων, οι οποίες, λόγω εκτιμώμενης αξίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ υπόκειται, παρά ταύτα, στους θεμελιώδεις κανόνες και τις γενικές αρχές της Συνθήκης ΛΕΕ, ιδίως στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας καθώς και στην απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση διαφάνειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις αυτές εμφανίζουν βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον βάσει ορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων (βλ. αποφάσεις της 15ης Μαΐου 2008, SECAP και Santorso, C-147/06 και C-148/06, EU:C:2008:277, σκέψεις 20 και 21, της 11ης Δεκεμβρίου 2014, Aziendasanitarialocale n. 5 «Spezzino» κ.λπ., C-113/13, EU:C:2014:2440, σκέψεις 45 και 46, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, Generali-ProvidenciaBiztosit0, C-470/13, EU:C:2014:2469, σκέψη 32, καθώς και της 16ης Απριλίου 2015, EnterpriseFocusedSolutions, C-278/14, EU:C:2015:228, σκέψη 16, C 318/15 TecnoediCostruzioniSrlκατά ComunediFossanoσκ. 19,20).
Όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να υποδηλώνουν την ύπαρξη βέβαιου διασυνοριακού ενδιαφέροντος, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι μπορούν να είναι, μεταξύ άλλων, η σημαντική αξία της επίμαχης σύμβασης σε συνδυασμό με τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή ακόμη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης και τα ειδικά χαρακτηριστικά των οικείων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη καταγγελιών που υπέβαλαν επιχειρηματίες εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση της εξακρίβωσης ότι οι καταγγελίες αυτές είναι πραγματικές και όχι πλασματικές (βλ. αποφάσεις της 15ης Μαΐου 2008, SECAP και Santorso, C-147/06 και C-148/06, EU:C:2008:277, σκέψη 31, καθώς και απόφαση της 16ης Απριλίου 2015, Enterprise Focused Solutions, C-278/14, EU:C:2015:228, σκέψη 20 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).Επίσης, το άρθρο 2 -Γενικές Αρχές του σχεδίου Κανονισμού- προβλέπει ότι «στις συμβάσεις δε που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται οι Γενικές Αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ελευθερίας του ανταγωνισμού».
Ως προς το ως άνω άρθρο 2 του Κανονισμού, με δεδομένο ότι αφορά αποκλειστικά σε συμβάσεις κάτω των ορίων, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν κατ'αναλογίαν, οι οικείες προβλέψεις του άρθρου 18 Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, δηλαδή ότι η Εταιρεία αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, προτείνεται να τεθεί ως γενική σύσταση προς τους εφαρμοστές του Κανονισμού ότι ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού, ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς τον σκοπό αυτό δημοσίων πόρων, καθώς και η τήρηση εκ μέρους των οικονομικών φορέων, κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές παρεκκλίσεις από τον ν. 4412/2016 ελέγχονται κατά περίπτωση υπό το πρίσμα των ανωτέρω αρχών.
Τέλος, τονίζεται ότι κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, όταν εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται ευθέως και ανεπιφύλακτα, όσον αφορά τις λύσεις τις οποίες προβλέπει για καταστάσεις που δεν καλύπτονται από πράξη του δικαίου της Ένωσης, προς τις λύσεις που έχουν γίνει δεκτές από την πράξη αυτή, υφίσταται οπωσδήποτε συμφέρον της Ένωσης για ομοιόμορφη ερμηνεία των διατάξεων της εν λόγω πράξης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ερμηνευτικές αποκλίσεις στο μέλλον και εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών και εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων (πρβλ. αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2022, C-376/21, EU:C:2022:472, σκέψη 55, της 18ης Οκτωβρίου 1990, Dzodzi, C-297/88 και C-197/89, EU:C:1990:360, σκέψεις 36 και 37, της 5ης Απριλίου 2017, Borta, C-298/15, EU:C:2017:266, σκέψεις 33 και 34, καθώς και της 31ης Μαρτίου 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria, C-195/21, EU:C:2022:239, σκέψη 43).
(ii) Προβληματισμός ανακύπτει σχετικά με τις προτεινόμενες με τον Κανονισμό διατάξεις για την έννομη προστασία, κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των ορίων της απευθείας ανάθεσης, καθόσον δεν υφίσταται σχετική αναφορά, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει το εφαρμοστέο καθεστώς. Προτείνεται παραπομπή στο άρθρο 127 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με αξία ανώτερη των ορίων της απευθείας ανάθεσης, οι οποίες παραπέμπουν, ως προς την προσφυγή, στις διατάξεις των άρθρων 360 επ. του ν. 4412/2016 (άρθρο 21 Κανονισμού), επισημαίνεται ότι ρυθμίζεται μόνο το δικαίωμα προσφυγής, επομένως τίθεται το ερώτημα εάν η βούληση είναι να εφαρμόζεται γενικώς το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) περί έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των κανόνων περί δικαστικής προστασίας και του υβριδικού ένδικου βοηθήματος του άρθρου 372 του παραπάνω νόμου. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω σημείο χρήζει διευκρίνισης. Να αναφερθεί ρητά η παραπομπή στο σύνολο των άρθρων του Βιβλίου IV, (πλην του άρθρου 345 που αφορά στα όρια της απευθείας ανάθεσης, τα οποία διαφοροποιούνται με το παρόν).
iii) Στον προτεινόμενο Κανονισμό δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με επιμέρους ζητήματα της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κανόνες για τη συμφωνία-πλαίσιο, τις μεικτές συμβάσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πιστοποιητικά ποιότητας, τα σήματα, τις εγγυήσεις, την υπεργολαβία, τη στήριξη στις ικανότητες τρίτων, τα αποδεικτικά μέσα για τη (μη) συνδρομή λόγων αποκλεισμού, τις κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες του άρθρου 107 επ., τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, τη διαδικασία σύναψης σύμβασης που εκτελείται σε τρίτη χώρα, καθώς και ειδικότερα ζητήματα της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως η επιβολή έκπτωσης ή οι πληρωμές. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί για όλα τα ανωτέρω θέματα, εάν η επιφύλαξη στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Κανονισμού «Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στα επόμενα άρθρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.», έχει την έννοια της γενικής παραπομπής στον ως άνω νόμο για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον προτεινόμενο Κανονισμό ή, άλλως, αν παρέχεται ευρεία διακριτική ευχέρεια στην εταιρεία να τα καθορίσει με τα έγγραφα της σύμβασης.
Β. Επί των ρυθμίσεων
Ο έλεγχος, εκ μέρους της Αρχής, των διατάξεων του προτεινόμενου Κανονισμού αποσκοπεί, καταρχήν, στη θέσπιση ενός συνεκτικού και σαφούς πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, συμβατού με τις γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της διαφάνειας.
Όπως προαναφέρθηκε, ο Κανονισμός καλύπτει ουσιαστικά τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ενωσιακών ορίων, δεδομένου ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του ν. 4412/2016. Οι προτεινόμενες διατάξεις περιέχουν ρυθμίσεις, οι οποίες είτε παραπέμπουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, είτε εισάγουν αυτοτελείς ειδικότερες ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, ότι οι ως άνω αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης επιτάσσουν να καθορίζονται σαφώς εκ των προτέρων και να δημοσιοποιούνται οι όροι ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να γνωρίζουν επακριβώς τις απαιτήσεις της διαδικασίας και να διαμορφώνουν αναλόγως την προσφορά τους. Το περιεχόμενο δε του Κανονισμού απευθύνεται και στα στελέχη της αναθέτουσας αρχής και ιδίως: (α) στους συντάκτες των εγγράφων της σύμβασης και των συμβατικών τευχών, προκειμένου κατά τη διαμόρφωσή τους και την εξειδίκευση των ειδικών όρων κάθε σύμβασης, να λαμβάνουν υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές και (β) στα μέλη των συλλογικών οργάνων που επιλαμβάνονται καθηκόντων αξιολόγησης προσφορών-αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής-παρακολούθησης των συμβάσεων της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, είναι ορθή αρχικά η γνήσια παραπομπή στις διατάξεις του ν. 4412/2016, με την έννοια ότι κάθε παραπομπή του παρόντος Κανονισμού στις διατάξεις του νόμου να λογίζεται ως παραπομπή στους οικείους κανόνες, όπως τροποποιούνται κάθε φορά και ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης κάθε σύμβασης. Επιπλέον, η δυνατότητα παρέκκλισης, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης, παρέχεται υπό την έννοια ότι θεσπίζονται αντίστοιχοι-εναλλακτικοί κανόνες με την έγκριση του οικείου Κανονισμού και ως εκ τούτου δεν είναι ορθό να υιοθετούνται παρεκκλίσεις το πρώτον με τα έγγραφα της σύμβασης. Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται η ερμηνευτική προσέγγιση της Αρχής, κατά την οποία, όπου ελλείπει ρητή και σαφής ρύθμιση στον Κανονισμό, με την οποία να προβλέπεται παρέκκλιση από τις εθνικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων (εξυπακούεται όχι από τις διατάξεις του δικαίου των Οδηγιών), πρέπει να γίνει δεκτό ερμηνευτικά ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν.4412/2016, στον βαθμό που αυτές δεν αντίκεινται προς τη φύση και τη λειτουργία των κανόνων που θεσπίζονται με τον εν λόγω Κανονισμό.
Όσον αφορά τις ειδικότερες ρυθμίσεις που εισάγει ο Κανονισμός, αυτές αφορούν ιδίως τον ορισμό των αρμόδιων οργάνων και των αρμοδιοτήτων τους σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης, τη διαφοροποίηση των χρηματικών ορίων (προς τα άνω) ως προς τις συμβάσεις που ανατίθενται με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, τις υποχρεώσεις τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας, τους κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (ΕΣΗΔΗΣ), την επιλογή από μητρώο οικονομικών φορέων, τη διαχείριση των συμβάσεων.
Γ. Αναλυτικά ως προς το περιεχόμενο του υπό εξέταση σχεδίου Κανονισμού
Επί των επιμέρους άρθρων του υπό εξέταση Κανονισμού παρατηρούνται τα εξής:
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:
1. Άρθρο 1 «Πεδίο εφαρμογής»
Όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 1 οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, προβλέποντας στην παρ. 2, ότι αντικείμενο αυτού είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών της Εταιρείας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ως προς τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου παρατίθεται ενδεικτική καταγραφή των ειδών και των υπηρεσιών που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο των παραπάνω συμβάσεων. Προτείνεται η απαλοιφή της λέξης «έργων» από την παρ. 3, προς αποφυγή σύγχυσης στους εφαρμοστές του Κανονισμού, δεδομένου ότι οι συμβάσεις έργων, όπως προαναφέρθηκε, δεν ρυθμίζονται από τον παρόν σχέδιο.
Σημειώνεται επίσης, ότι η παρ. 6 του άρθρου 1 του σχεδίου περιλαμβάνει σαφή ρήτρα, σχετικά με το ότι: «Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στα επόμενα άρθρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει», συγκλίνοντας με τη γενική κατεύθυνση που έχει διατυπωθεί από την Αρχήως προς το ότι η δυνατότητα παρέκκλισης παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με την έγκριση του οικείου Κανονισμού, και ως εκ τούτου δεν δύναται να θεσπίζονται παρεκκλίσεις το πρώτον με τα έγγραφα της σύμβασης.
2. Άρθρο 3 «Ορισμοί»
Στο άρθρο 3 εισάγονται ορισμοί στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται από την Εταιρεία με οικονομικούς φορείς. Προτείνεται, στο μέτρο που οι σχετικοί όροι απαντώνται ήδη στον ν. 4412/2016, οι εν λόγω ορισμοί τόσο του άρθρου 3, όσο και άλλων άρθρων όπου παρεμπιπτόντως τίθενται αντίστοιχες έννοιες (βλ. «ανοικτή διαδικασία», «απευθείας ανάθεση», «διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», «Επιτροπή Διαγωνισμού», «Οικονομικός Φορέας»), να τεθούν με τη μορφή παραπομπής στον νόμο (άρθρο 2), άλλως να καταβληθεί προσπάθεια να αποτυπωθούν με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι υπάρχει μία κοινή αντίληψη και ομοιόμορφη ερμηνεία σε ήδη χρησιμοποιούμενες έννοιες. Για παράδειγμα, προτείνεται η διαγραφή της λέξης «απλοποιημένη» από τον ορισμό Ανοιχτός Διαγωνισμός ή της φράσης «δημόσιος φορέας» από τον ορισμό Οικονομικός φορέας, παρότι, πράγματι, η έννοια του οικονομικού φορέα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά. Από τον τελευταίο αυτό ορισμό, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, πρέπει να διαγραφεί και η φράση «εκτέλεση εργασιών ή/και έργου».
Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, το οποίο αποτελεί μεταφορά του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό. Επομένως και στον παρόντα Κανονισμό πρέπει να προκύπτει ότι η διαδικασία «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» νοείται ως εξαιρετική διαδικασία, άνω των ορίων της απευθείας ανάθεσης, η οποία επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς θίγει τον ανταγωνισμό.
Αναφορικά με τον ορισμό του μητρώου οικονομικών φορέων, προτείνεται η αναδιατύπωσή του με την απαλοιφή της φράσης «της εταιρείας» από τη φράση «Μητρώο που τηρείται από την Εταιρεία για επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας της Εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 8Α του παρόντος Κανονισμού.» Επιπλέον, πρέπει να απαλειφθεί από τον ορισμό «Αιτούσα Υπηρεσία» η φράση «μελετών ή/και έργων». Τέλος, ο ειδικότερος προσδιορισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και των στελεχών της Εταιρείας είναι ζήτημα εσωτερικό και δεν ελέγχεται από την Αρχή, ωστόσο είναι σκόπιμο για τον καθορισμό αυτό να τεθούν σχετικοί κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό δεοντολογίας της εταιρείας, καθώς και άλλα πρότυπα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου είτε να αποφεύγεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, για παράδειγμα ελεγκτή και ελεγχόμενου, είτε να αντιμετωπίζονται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
3. Άρθρο 4 «Διαδικασία Ανάθεσης Σύμβασης»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του σχεδίου, προβλέπονται τέσσερα (4) είδη διαδικασιών σύναψης σύμβασης: α) η Απευθείας Ανάθεση, β) ο Ανοικτός Διαγωνισμός, γ) η Επιλογή με Χρήση Μητρώου Προμηθευτών και δ) η Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (επισημαίνεται επουσιώδες σφάλμα ως προς την αρίθμηση αυτών). Στο σημείο αυτό σκόπιμη θα ήταν και η αναφορά στην κλειστή διαδικασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016, καθώς αποτελεί, ισότιμη με την ανοικτή, διαγωνιστική διαδικασία..
Με την παρ. 2 του άρθρου προβλέπεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ή του εξουσιοδοτηθέντος οργάνου της, δύναται να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανάθεσης προβλέπεται στον ν. 4412/2016. Σκόπιμη θα ήταν η προσθήκη φράσης «υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ως άνω νόμου», καθώς ο ανταγωνιστικός διάλογος, η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η σύμπραξη καινοτομίας, όπως και άλλες μέθοδοι ή εργαλεία του νόμου (συμφωνία-πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), προβλέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιστάσεις, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.
Σύμφωνα με την παρ. 3, προκύπτει ότι η επιλογή μεταξύ των ως άνω διαδικασιών ανάθεσης της παρ. 1 πραγματοποιείται ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία της εκάστοτε σύμβασης (βλ. ως άνω σχόλιο παρ. 2). Η παρ. 3 περιλαμβάνει πίνακα κατανομής των συμβάσεων βάσει χρηματικών ορίων σε κάθε μια εκ των τεσσάρων διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπονται στο σχέδιο Κανονισμού. Ουσιαστικά όμως διακρίνει τα όρια της απευθείας ανάθεσης και του ανοικτού διαγωνισμού. Ωστόσο, οι σημάνσεις στον ανωτέρω πίνακα δεν καθιστούν απολύτως σαφές το περιεχόμενο των ρυθμίσεων και μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση (βλ. κατωτέρω και σχολιασμό άρθρων 7 και 8 για την επιλογή με τη χρήση Μητρώου Οικονομικών Φορέων).
Για παράδειγμα: (α) από τον πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι για τη σύναψη συμβάσεων ήσσονος αξίας [τις οποίες ο Κανονισμός αναφέρει το πρώτον μέσω του πίνακα, δια παραπομπής στην περ. 30Α της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου, χωρίς πρότερη συμπερίληψη αυτών στους σχετικούς ορισμούς] είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται η απευθείας ανάθεση, ο ανοικτός διαγωνισμός, η επιλογή με χρήση μητρώου προμηθευτών, η διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αλλά και η «σύμβαση με βάση συμφωνία-πλαίσιο». Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό στους εφαρμοστές του Κανονισμού ότι στις συμβάσεις ήσσονος αξίας, ακριβώς λόγω της πολύ χαμηλής αξίας τους, επιτρέπεται μεγάλος βαθμός ευελιξίας, σε αντίθεση με τη διαδικασία «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», η οποία νοείται ως εξαιρετική διαδικασία άνω των ορίων της απευθείας ανάθεσης και επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς θίγει τον ανταγωνισμό. Δεδομένου ότι σε σχέση με τις συμβάσεις ήσσονος αξίας ο Κανονισμός υιοθετεί τις οικείες προβλέψεις του ν. 4412/2016, σκόπιμη είναι η γνήσια παραπομπή στην ευέλικτη διαδικασία που προβλέπεται για τις εν λόγω συμβάσεις στο άρθρο 117Α του νόμου.
(β) Περαιτέρω, δεν είναι αρκούντως σαφής η αναφορά του πίνακα στην κατηγορία συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία «≤2.500 έως 40.000,00 (ή άλλο προβλεπόμενο στο ν. 4412/2016 ανώτατο όριο απευθείας ανάθεσης)». Από την ανωτέρω φράση και σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 5 που ακολουθεί, συνάγεται ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται με απευθείας ανάθεση έχουν εκτιμώμενη αξία ίση ή άνω των 2.500 έως και τις 40.000 €, ωστόσο η φράση «ή άλλο προβλεπόμενο στο ν. 4412/2016 ανώτατο όριο απευθείας ανάθεσης» δημιουργεί αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, δεν είναι σαφές εάν εν λόγω φράση μπορεί να ερμηνευτεί ότι αναφέρεται στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 107 του ν. 4412/2016. Σε καταφατική περίπτωση, προτείνεται η συμπερίληψη στον πίνακα του ορίου της απευθείας ανάθεσης των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που ισχύει για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 107 του ν. 4412/2016 (βλ. και αντίστοιχη παρ. 7 του ίδιου άρθρου του σχεδίου που προβλέπει ότι «για την ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, με προϋπολογισμό έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 109Α του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος»). Σημειώνεται επίσης ότι, πέραν αυτής της αναφοράς στο όριο της απευθείας ανάθεσης, στο εξεταζόμενο σχέδιο δεν περιλαμβάνονται άλλοι κανόνες σε σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών, δηλαδή κανόνες αντίστοιχοι με αυτούς των άρθρων 107 και επ. και ιδίως του άρθρου 110 - Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (μεταφορά του άρθρου 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
(γ) Ως προς τη στήλη του πίνακα «σύμβαση με βάση συμφωνία-πλαίσιο», η οποία αναφέρεται στις εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας-πλαίσιο παρατηρούνται τα εξής: Σύμφωνα με την περ. (10) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους συμβάσεις που συνάπτονται βάσει αυτής. Δεν αποτελεί έναν νέο τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μια μέθοδο που επιλέγεται όταν αυτή αποτελεί τον πλέον οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και έργων και όταν παρέχει περισσότερα πλεονεκτήματα και οφέλη στις αναθέτουσες αρχές σε σχέση με τις κλασικές διαδικασίες ανάθεσης χωριστών συμβάσεων. Επομένως, η συμπερίληψη στον εν λόγω πίνακα - ο οποίος συναρτά, όπως προαναφέρθηκε, την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης- της στήλης «σύμβαση με βάση συμφωνία-πλαίσιο», μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε σχέση τους κανόνες για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή/και των εκτελεστικών συμβάσεων.
Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του σχεδίου Κανονισμού γίνεται παραπομπή στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 (που αποτελεί μεταφορά του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ενδεχομένως, η παραπομπή στις μεθόδους υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης θα ήταν σκόπιμη και στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού, όπου γίνεται αναφορά στα ενωσιακά χρηματικά κατώφλια και οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.
Στην παρ. 5, σύμφωνα με την οποία «η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.4412/2016», προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης «μπορεί να αναθέτει» με τη φράση «μπορεί να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας», δεδομένου ότι οι συμβάσεις αυτές στην περίπτωση της Εταιρείας το πιθανότερο είναι ότι θα εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 12 (οριζόντια συνεργασία) και όχι στις «in house" αναθέσεις.
Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ρύθμιση για τις κρατήσεις σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνται σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε.. Προκαταρκτικά σημειώνεται ότι πρέπει να αποτυπωθεί η έννοια της τρίτης χώρας, ώστε να μην περιλαμβάνονται σε αυτή χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση (πρβλ. και αντίστοιχο σχολιασμό του άρθρου 12). Πάντως, για τις συμβάσεις που συνάπτονται σε τρίτη χώρα ο Κανονισμός δεν περιλαμβάνει άλλους κανόνες, πλην του κανόνα της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 15 σχετικά με την προκαταρκτική απόδειξη. Εξάλλου, από τη φράση συμβάσεις εκτελούμενες σε τρίτη χώρα, δεν προκύπτει ο τόπος σύναψης της σύμβασης. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η σημασία του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης για το δίκαιο που διέπει την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της Αρχής δεν εκτείνεται σε ζητήματα επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων ή άλλου φορολογικού αντικειμένου, όπως οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί εάν η Εταιρεία δύναται με Κανονισμό να θεσπίσει παρεκκλίσεις από το ισχύον πλαίσιο στον τομέα αυτό.
3. Άρθρο 5 «Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης»
Ως προς την παρ. 1 ήδη επισημάνθηκε ότι η φράση «εκτός εάν ειδικώς ορίζεται υψηλότερο ποσό απευθείας ανάθεσης από τον ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει» δύναται να δημιουργήσει σύγχυση. Εφόσον η βούληση είναι να συναρτάται το όριο της απευθείας ανάθεσης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν, πρέπει να γίνει ρητή παραπομπή σε αυτές.
Σημειώνεται, ότι από την παρ. 2.3. προκύπτει η ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επομένως φέρεται ότι υφίσταται «εκ των προτέρων» δημοσιότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συσχέτιση των δύο παραγράφων. Περαιτέρω, στη συνέχεια (βλ. παρ. 2.6), δεν μνημονεύεται ρητά η υποχρέωση καταχώρισης της απόφασης ανάθεσης ή/και του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση των συμβάσεων της Εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση, οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι σκόπιμο να συσχετιστούν με τους κανόνες του άρθρου 11 Κανόνες Δημοσιότητας του Κανονισμού και να επαναδιατυπωθούν με σαφέστερο τρόπο. Συγκεκριμένα προτείνεται η παράθεση σε ένα σημείο όλων των καταχωριστέων στο ΚΗΜΔΗΣ εγγράφων. Το ίδιο ισχύει και για τα πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, δηλαδή τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσηςκαι τα ισοδύναμα έγγραφα της Εταιρείας (βλ. παρ. 2 «Περιγραφή του Αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης», όσο και στην περ. 2, περί «σύμφωνης γνώμης ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων). Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί επίσης, ότι ο αριθμός ανάληψης υποχρέωσης ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου περί δέσμευσης πίστωσης, αποτελεί, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, υποχρεωτικό πεδίο του εθνικού μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου (BT-11*), η έκδοση του οποίου καθίσταται υποχρεωτική, από 1-06-2024, για όλους τους οικονομικούς φορείς που συνάπτουν συμβάσεις άνω των 2.500 € με αναθέτουσες αρχές που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση.
Με την παρ. 2.3 προβλέπεται ότι η απαιτούμενη έρευνα αγοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα με τη δυνατότητα χρήσης του Μητρώου Οικονομικών Φορέων της Εταιρείας (εφόσον υπάρχει σχετική κατηγορία οικονομικών φορέων στο Μητρώο) ή/και (;) κατόπιν πρόσκλησης της Αιτούσας Υπηρεσίας προς τους επιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς. Το σημείο αυτό χρήζει περαιτέρω ανάλυσης ως προς την απαιτούμενη έρευνα αγοράς (η έρευνα αγοράς πραγματοποιείται είτε με τη χρήση του μητρώου είτε με πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς;). Τονίζεται ότι ακόμη και για μικρότερες συμβάσεις, παρότι το πεδίο εφαρμογής της μπορεί να είναι περιορισμένο, η ανάλυση της αγοράς εξακολουθεί να είναι χρήσιμη για τον καλύτερο προσδιορισμό του αντικειμένου και του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης. Πάντως, όλες οι σχετικές ενέργειες πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένες, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου, απαίτηση που είναι σκόπιμο να αποτυπώνεται στον Κανονισμό.
Οι λοιπές ρυθμίσεις της παρ. 2 αφορούν θέματα οργανωτικής και διοικητικής φύσης, όπως η διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων/μονάδων της εταιρείας, στα οποία δεν υπεισέρχεται η Αρχή έστω και παρεμπιπτόντως.
4. Άρθρο 6 «Ανοικτός Διαγωνισμός»
Ως προς την παρ. 1 προτείνεται αναδιατύπωση της φράσης «Ως «ανοικτός διαγωνισμός» νοείται η διαδικασία κατά την οποία η Εταιρεία, κατόπιν δημοσίευσης Διακήρυξης, αναθέτει τη σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...» με την προσθήκη της φράσης «κατά την οποία ο καθένας μπορεί να υποβάλλει προσφορά κατόπιν δημοσίευσης διακήρυξης» μετά τη λέξη «διαδικασία», προκειμένου να καθίσταται σαφές από το λεκτικό της ρύθμισης ότι πρόκειται για ανοικτή διαδικασία κατά την κοινώς εννοούμενη έννοια. Επίσης, προτείνεται η προσθήκη και εδώ των χρηματικών ορίων της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνω των οποίων απαιτείται η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, καθώς αυτά αναφέρονται -ασαφώς όπως προαναφέρθηκε - μόνο στον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 4 - Διαδικασίες Ανάθεσης Σύμβασης.
Σχετικά με την υποπερ. δ της περ. 2.1 και την πρόβλεψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πρέπει να καταστεί σαφές εάν εφαρμόζονται οι λοιποί κανόνες του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, σε διαφορετική περίπτωση να ρυθμιστούν με τον παρόντα Κανονισμό θέματα, όπως η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής, η αντικατάστασή της σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς, οι όροι επιστροφής της κ.α.. Οι εν λόγω παρατηρήσεις ως προς την πληρότητα της ρύθμισης ισχύουν και για την παρ. 6 του άρθρου, σχετικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Ως προς τις παρ. 2.2 και την παρ. 2.3, επαναλαμβάνονται τα ανωτέρω σχόλια για ασάφεια που αφορά στη δημοσιότητα των εγγράφων της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (εν προκειμένω του πρωτογενούς και του εγκεκριμένου αιτήματος) και για την ανάγκη συσχέτισης της εν λόγω παρ. με το άρθρο 11 του σχεδίου σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας.
Στην υποπερ. γ της παρ. 2.4, προβλέπεται: «Προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία θα πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον σε οκτώ (8) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11._Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει». Τονίζεται ότι η προθεσμία παραλαβής προσφορών πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της πολυπλοκότητας του αντικειμένου της σύμβασης, σε κάθε περίπτωση δε απαιτείται να δίδεται επαρκής χρόνος στην αγορά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προετοιμασίας της προσφοράς. Η απαίτηση αυτή, ως γενική κατεύθυνση προς τους εφαρμοστές του Κανονισμού κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, δέον όπως αποτυπώνεται ρητά στο κείμενο του Κανονισμού ως προς όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
Σχετικά με την υποπερ. ε της περ. 2.4 προτείνεται η απαλοιφή των λέξης «ενστάσεων».
Σχετικά με την περ. 2.5, όπου προβλέπεται ότι «η Εταιρεία δύναται να «κάνει χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού. H χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) είναι υποχρεωτική όταν η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει», επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η επιφύλαξη σχετικά με την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού και επομένως η μη τήρηση των κανόνων της ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών-ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις συμβάσεις άνω των ορίων της απευθείας ανάθεσης έως τα ενωσιακά όρια, θέτει ζητήματα διαφάνειας και είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η επιλογή αυτή. Όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί από την Αρχή με τις γνώμες της, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ακόμη και για συμβάσεις κάτω των ορίων), οι οποίες συνιστούν κομβικές θεσμικές πολιτικές επιλογές της Πολιτείας προς την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Τέτοια είναι ιδίως η χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και διασφαλίζουν την ακεραιότητα των προσφορών. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας και των προσφορών, παρέχει υπηρεσίες χρονοσήμανσης, ασφάλειας της επικοινωνίας και εγγυήσεις διαφάνειας, οι οποίες δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Το ΕΣΗΔΗΣ ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Προτείνεται, κατά συνέπεια, η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, άλλως η χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, κατ' αναλογία με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για την κατ' εξαίρεση χρήση της έγχαρτης διαδικασίας, πρέπει να αποτυπώνονται κανόνες σχετικά με τα μέσα παραλαβής προσφορών, τα μέσα επικοινωνίας και τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα έγγραφα.
Ως προς τις παρ. 3 και 7, σχετικά με τη συγκρότηση «Επιτροπής Διαγωνισμού» και τα μέλη που την απαρτίζουν, επισημαίνεται ότι σκόπιμο είναι η Εταιρεία να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης. Όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ιδίως τους «εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες» πρέπει να καταστεί σαφές στην εν λόγω διάταξη ότι η συνεργασία αυτή δεν θα διακυβεύει την αρχή της αμεροληψίας του συλλογικού οργάνου και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει ως γενική κατεύθυνση στην παρ. 7 του άρθρου 6, ωστόσο είναι σκόπιμο με αφορμή την έκδοση του Κανονισμού, να υιοθετηθούν ειδικότερα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την πρόληψη παραβίασης των προτύπων ακεραιότητας και τη διαχείριση υπαρκτών ή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για όλα τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι μετέχουν στα όργανα -επιτροπές της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να γίνει ρητή παραπομπή σε τυχόν ισχύοντα Κανονισμό της Εταιρείας που να περιλαμβάνει αντίστοιχους κανόνες δεοντολογίας.
Ως προς την παρ. 4, κρίνεται σκόπιμο να γίνει παραπομπή στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016 για τη συμπλήρωση, αποσαφήνιση και παροχή ελλειπόντων/ουσών εγγράφων ή πληροφοριών, το οποίο αποτελεί μεταφορά του άρθρου 56 παρ. 3 της Οδηγίας.
Ως προς την παρ. 5, όπου γίνεται διάκριση της διαδικασίας ανάθεσης ανά κριτήριο ανάθεσης, πέραν των ανωτέρω σχολίων για τη χρήση πληροφοριακού συστήματος συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ακεραιότητας προσφορών και επικοινωνιών, σημειώνονται επίσης τα εξής ως προς ενδεχόμενα κενά :
(α) αρχικά διαπιστώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται ρητός κανόνας ως προς τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λ.χ. αποσφράγιση ανά διακριτό στάδιο ή ενιαία, ανάλογα και με το κριτήριο ανάθεσης, των φακέλων δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά,
(β) δεν περιγράφονται το δικαίωμα προσφυγής και το τυχόν αποτέλεσμα αυτής, λ.χ. εάν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο τρόπος πρόσβασης στα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις προσφορές, τα αποτελέσματα της κατακύρωσης ή της πρόσκλησης για την υποβολής προσφοράς, η διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ως προς την, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημέρωση των προσφερόντων, σχετικά με τα επιμέρους στάδια ή το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επαναλαμβάνεται το παραπάνω σχόλιο ως προς την ανάγκη διασφάλισης των επικοινωνιών στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ή, όπως προαναφέρθηκε, έστω ηλεκτρονικού συστήματος με τις προδιαγραφές που διακρίνουν το ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια στις επικοινωνίες στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, τα συμφέροντα του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία ανάθεσης, της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης, καθόσον, μεταξύ άλλων, εφαρμόζει πολιτικές ασφαλείας, αποτελεί τόπο βέβαιης χρονοσήμανσης (βλ. άρ. 37 ν. 4412/2012) και τόπο ηλεκτρονικής τήρησης του φακέλου της σύμβασης (βλ. άρ. 45 του ν. 4412/2016), ενώ διευκολύνει και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Πρβλ. Γνώμη Γ1/2023 της Αρχής σελ. 13). Τονίζεται στο σημείο αυτό η σημασία της κοινοποίησης των εκτελεστών πράξεων της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες έχουν έννομες συνέπειες και επομένως συνιστάται να μην επαφίεται αυτή στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. _Τέλος, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Ως προς την παρ. 7, βλ. ανωτέρω σχολιασμό για την παρ. 3.
4. Άρθρο 7 «Μητρώο οικονομικών φορέων»
Το άρθρο 7 προβλέπει τη δυνατότητα της εταιρείας να θεσπίζει και να διαχειρίζεται Μητρώο προεπιλογής οικονομικών φορέων, χωρίς υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. Προκαταρκτικά τονίζεται ότι η χρήση του μητρώου, ως διαδικασία, δεν συναρτάται με συγκεκριμένα χρηματικά όρια, παρά μόνον έμμεσα, μέσω του πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 4 (όπου η επιλογή από το μητρώο επιτρέπεται σε συμβάσεις μέχρι 40.000 και 60.000 ευρώ αντίστοιχα), σε συνδυασμό και με την παρ. 6 του άρθρου 7, από την οποία συνάγεται ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης και διαπραγμάτευσης.
Στο δε άρθρο 8 περιγράφεται η διαδικασία της επιλογής από το μητρώο, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνονται ρητά οι προϋποθέσεις χρήσης του.
Η κατάρτισή του γίνεται με κατηγοριοποίηση, κατόπιν ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε αυτό. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο μητρώο είναι διαρκής, ενώ η διαχείριση του μητρώου, τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής, αξιολόγησης, της αναθέωρησης ή της διαγραφής των οικονομικών φορέων, αποφασίζονται από το αποφαινόμενο όργανο της Εταιρείας και δεν αποτελούν μέρος του εξεταζόμενου Κανονισμού (παρ. 5 και 7). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή στο Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνουν τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και δύνανται να περιλαμβάνουν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, ενώ δύνανται να εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο. Για τον λόγο αυτό σχετική παραπομπή στα εν λόγω άρθρα του ν. 4412/2016, προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 7.
Περαιτέρω, για την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου, είναι σκόπιμη η αποσαφήνιση των μέσων προαπόδειξης και απόδειξης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (π.χ. ΕΕΕΣ για την αίτηση εγγραφής στο μητρώο και αποδεικτικά μέσα για την εγγραφή στο μητρώο).
5. Άρθρο 8 «Επιλογή με Χρήση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων»
Ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, με τίτλο «Επιλογή με Χρήση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων», κρίσιμο είναι να καταστούν σαφή τα χρηματικά όρια μέχρι τα οποία η εταιρεία δύναται να προσφύγει στην εν λόγω διαδικασία, όπως σχολιάστηκε ανωτέρω στα πλαίσια των άρθρων 4 και 7. Προφανώς, το ύψος των ως άνω χρηματικών ορίων καθορίζει και τον βαθμό της απαιτούμενης εξειδίκευσης της διαδικασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, εφόσον η βούληση είναι να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις άνω των ορίων της απευθείας ανάθεσης, προτείνεται να προβλεφθεί στον Κανονισμό η εισαγωγή βαθμιαίων κανόνων, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας τής υπό ανάθεσης σύμβασης, ιδίως ως προς τον αριθμό των οικονομικών φορέων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
Ως προς την παρ. 3, η οποία προβλέπει ότι πρόσκληση αποστέλλεται στους οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, επαναλαμβάνεται η διαπίστωση για την ανάγκη συσχέτισης με τα άρθρα 5 και 11, ως προς την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως προς την παρ. 4, η οποία παραπέμπει στις παραγράφους 4 έως 7 του άρθρου 6, είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστεί εάν είναι υποχρεωτική ή μη η συγκρότηση Επιτροπής.
6. Άρθρο 9 «Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση»
Ως προς τη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την έννοια της παρ. 1 όπου ορίζεται ως «η διαδικασία, κατά την οποία η Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση μετά από διαπραγμάτευση σε οικονομικό/ούς φορέα/είς της επιλογής της», σημειώνεται ότι η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιοριστικά στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9:
α) κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου είτε δεν υποβλήθηκε προσφορά, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν κατάλληλη (...),
β) σε περίπτωση περιορισμού των προσφερόντων το αντικείμενο της σύμβασης (...). Προτείνεται η απαλοιφή της φράσης «έργα» στην περ. β, καθώς τα έργα δεν ρυθμίζονται από το υποβληθέν σχέδιο.
γ) σε περίπτωση καπείγουσας ανάγκης (...).
Στο ως άνω άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι λοιπές περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρο 32 του νόμου, όπως αυτές περιγράφονται στις παρ. 3-6 του άρθρου αυτού, και επομένως δεν είναι σαφές εάν η βούληση είναι να μην επιτρέπεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης στις εν λόγω περιπτώσεις.
Στην περ. (ε) της παρ. 6 πρέπει να διαγραφεί η λέξη «ενστάσεων».
Ως προς τη μέριμνα για τη θέση κανόνων ακεραιότητας και αποφυγής σύγκρουσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.
7. Άρθρο 10 «Σύμβαση με Βάση Συμφωνία Πλαίσιο»
Προκαταρκτικά σημειώνεται ότι η χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο δεν είναι σκόπιμο να συναρτάται με συγκεκριμένα χρηματικά όρια, αλλά με το αντικείμενο της συμφωνίας (για παράδειγμα ταιριάζει κυρίως για την προμήθεια ειδών, παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν πάγιες επαναλαμβανόμενες ανάγκες, η ακριβής ποσότητα των οποίων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή και δεν αναμένεται να μεταβληθούν ουσιωδώς κατά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στα έτη που θα καλύπτει η συμφωνία-πλαίσιο, ή για περιπτώσεις που το κόστος προμήθειας των ειδών επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και διαμορφώνεται με βάση τον ανταγωνισμό).
Συναφώς, το άρθρο είναι ελλιπές, καθώς δεν περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης της συμφωνίας ή των εκτελεστικών συμβάσεων, κατ' αναλογία του άρθρου 39 του ν. 4412/2016 (ενδεικτικά, ως προς την ανώτατη διάρκεια, τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων κ.α.).
Επομένως, η διαδικασία μένει αρρύθμιστη και προτείνεται η παραπομπή στο άρθρο 39 του ν. 4412/2016 (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Τέλος, δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος θέσης της παρ. 3 στο άρθρο 10, ως προς συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
8. Άρθρο 11 «Κανόνες Δημοσιότητας»
Ως προς την παρ. 1, όπου γίνεται παραπομπή στην παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 για το ΚΗΜΔΗΣ, προτείνεται η συσχέτισή της με τα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού (άρθρα 4, 5, 6 και 8) ιδίως ως προς τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Επαναλαμβάνεται το ανωτέρω σχόλιο, ότι η εν λόγω παράγραφος έρχεται σε αντίθεση με την παράλειψη πρόβλεψης δημοσίευσης ορισμένων από τα έγγραφα της παρ. 3 του άρθρου 38 (π.χ. πρωτογενές αίτημα, τεκμηριωμένο αίτημα, συμφωνητικό, απόφαση ανάθεσης). Ως προς την παρ. 2 επαναλαμβάνεται το σχόλιο περί αποσπασματικής ρύθμισης σχετικά με τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
9. Άρθρο 12 «Δικαίωμα συμμετοχής»
(α) Ως προς την παρ. 3, σημειώνεται ότι για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, προβλέπεται το δικαίωμα συμμετοχής να προσδιορίζεται στην οικεία διακήρυξη ή πρόσκληση.
Γίνεται δεκτό ότι οικονομικοί φορείς από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν έχουν συνάψει συμφωνία για το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ ή των οποίων τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα δεν καλύπτονται από σχετική συμφωνία, δεν έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ και μπορούν να αποκλειστούν.
Ως γενική κατεύθυνση ακολουθεί, ενδεικτικά, όρος συμμετοχής όπως περιλαμβάνεται στα υποδείγματα διακηρύξεων της Αρχής:
«Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης».
(β) Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του ν. 4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε:
(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α' 236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α' 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του ν. 4430/2016 (Α' 205) και
(δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
Επομένως, προτείνεται η αντίστοιχη προσαρμογή του άρθρου, σύμφωνα με τις ως άνω κατευθύνσεις.
10. Άρθρο 13 «Λόγοι αποκλεισμού»
Ως προς την παρ. 1, σημειώνεται ότι για το σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης ο Κανονισμός υιοθετεί (τουλάχιστον;) τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Στο σημείο αυτό απαιτείται να προστεθεί και η παρ. 4 του άρθρου 74του νόμου [κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού], η οποία δεσμεύει και την Εταιρεία, καθόσον οι εν λόγω ποινές ή/και διοικητικές κυρώσεις μπορεί να επιβάλλονται σε εφαρμογή διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας (βλ. για παράδειγμα άρθρο 45 ν. 4557/2018). Εξάλλου, δεν είναι σκόπιμο οι δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73, να μην περιλαμβάνονται και στο οικείο σχέδιο του Κανονισμού, αφού είναι σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, από το περιεχόμενο του Κανονισμού πρέπει να προκύπτει εάν το σύστημα αποκλεισμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 73 (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων κανονιστικών αποφάσεων), εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου.
Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την κείμενη νομοθεσία υφίσταται ειδική πρόβλεψη για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας (βλ. παρ. 11 άρθρου 73).
11. Άρθρο 14 «Κριτήρια Επιλογής»
Ως προς τα κριτήρια της ποιοτικής επιλογής, διαπιστώνεται ότι απουσιάζει η αναφορά στην επαγγελματική καταλληλότητα και τα αποδεικτικά μέσα αυτής, καθώς και κάποιες γενικές κατευθύνσεις ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, για παράδειγμα ότι περιορίζονται σε εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, ότι όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης, ότι μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας κ.α.. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή στο άρθρο 75 του νόμου. Ως προς την παρ. 1 τεχνική ικανότητα, προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 1.1. προκειμένου να είναι δυνητική η πρόβλεψη υποχρέωσης των υποψηφίων αναδόχων να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή / και εμπειρία, με την αντικατάσταση της φράσης «προβλέπεται» με τη φράση «δύναται να προβλέπεται». Ως προς τις ενώσεις οικονομικών φορέων προτείνεται η προσθήκη φράσης: «όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι προβλέπεται εάν οι ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά σύμφωνα με τα ανωτέρω ή εάν πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.» (βλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/2016).
12. Άρθρο 15 «Προκαταρκτική Απόδειξη»
Αναφορικά με την προαπόδειξη στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, ορίζεται ρητά η χρήση του ΕΕΕΣ κατά το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν.4412/2016 (με την εξαίρεση της ανάθεσης συμβάσεων σε τρίτες χώρες). Προτείνεται, επίσης, η ρύθμιση του τρόπου υπογραφής του ΕΕΕΣ - ο οποίος είναι κρίσιμος για την ισχύ του - ή η προσθήκη παραπομπής, ομοίως, στο άρθρο 79Α του νόμου. Ως προς τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (βλ. παρ. 3) προτείνεται η παραπομπή στο άρθρο 80 του νόμου, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να περιγραφούν ρητά τα αποδεικτικά μέσα στον εξεταζόμενο Κανονισμό, τουλάχιστον ως προς τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού.
13. Αναφορικά με το Κεφάλαιο Ε του Κανονισμού «Εκτέλεση Σύμβασης»
Οι όροι εκτέλεσης των συμβάσεων της Εταιρείας είναι σκόπιμο να περιγράφονται με τρόπο πλήρη και αντικειμενικό στον παρόντα Κανονισμό, έστω και υπό τη μορφή κατευθύνσεων και γενικών αρχών (λ.χ. περί μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης, τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, μέριμνα για έγκαιρη και προσήκουσα παραλαβή κλπ). Από το σχετικό κεφάλαιο λείπουν ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς τη διαδικασία έκπτωσης (προβλέπεται μόνο καταγγελία της σύμβασης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 133 του νόμου), την επιβολή κυρώσεων για πλημμελή εκτέλεση (πλην των καθυστερήσεων), την επιστροφή των σχετικών εγγυήσεων καθώς και τις πληρωμές.
Αναφορικά με το άρθρο 16 «Υποχρεώσεις Αναδόχου»
Ως προς την παρ. 1, συνάγεται ότι η σχετική δέσμευση του αναδόχου πρέπει να προκύπτει κατόπιν συμπερίληψης της πρόβλεψης στα έγγραφα της σύμβασης. Εξάλλου, το πραγματικό γεγονός της λήψης ή μη υπόψη των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και των τυχόν κινδύνων εξαρτάται από τις περιστάσεις της κάθε σύμβασης. Επομένως, προτείνεται η φράση αυτή να αντικατασταθεί από τη γενική απαίτηση η αναθέτουσα αρχή να χορηγεί πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων της σύμβασης και να ενημερώνει για τις οικείες περιστάσεις.
Ως προς τις παρ. 3 και 4, σημειώνεται ότι δεν προβλέπονται περαιτέρω κυρώσεις, λ.χ. ποινικές ρήτρες ή πρόστιμα ή καταλογισμός του διαφέροντος, που επιβάλλονται στον ανάδοχο στην περίπτωση της άρνησης ή παρέλευσης της ταχθείσας προθεσμίας για αποκατάσταση ελαττωμάτων/ παραλείψεων, πέραν της διενέργειας της αποκατάστασης από την ίδια την εταιρεία και την επιβάρυνση του αναδόχου με τη σχετική δαπάνη. Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται η δυνατότητα απαίτησης εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τους σχετικούς κινδύνους πλημμελούς εκτέλεσης.
Αναφορικά με το άρθρο 17 «Παρακολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης Σύμβασης»
Ως προς την παρ. 1 επαναλαμβάνεται στο σχόλιο για τη διαγραφή των κατηγοριών έργων και μελετών από τις συμβάσεις στις οποίες αναφέρεται, δεδομένου ότι αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου. Επαναλαμβάνεται επίσης, ως προς την παρατηρούμενη απουσία βασικών κανόνων για την παρακολούθηση και την εκτέλεση της σύμβασης στο άρθρο 17, το οποίο στην παρ. 1 παραπέμπει στα έγγραφα της σύμβασης, η πάγια θέση της Αρχής ότι κανόνες δημοσίων συμβάσεων δεν πρέπει να ορίζονται το πρώτον στα έγγραφα της σύμβασης, αλλά να συμπεριλαμβάνονται στη δέσμη κανόνων του Κανονισμού, ιδίως στον βαθμό που αφορούν σε δυσμενή μέτρα, κυρώσεις στο πλαίσιο πλημμελούς εκτέλεσης, όπως για παράδειγμα η έκπτωση-λύση της σύμβασης.
Ως προς τη διαδικασία παρακολούθησης-παραλαβής, προκύπτει ότι δεν προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής, αλλά ο ορισμός επόπτη. Οι αρμοδιότητες του τελευταίου πρέπει να συσχετιστούν με τις αρμοδιότητες της Αιτούσας Υπηρεσίας ή του Τμήματος Προμηθειών ως προς την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (βλ. άρθρο 18).
Ως προς την επιβολή ποινικών ρητρών σε συμβάσεις υπηρεσιών, προκύπτει ότι αυτές μπορεί να επιβληθούν μόνο στην περίπτωση καθυστερήσεων. Αναφορικά με τις παρ. 4 και 5, επαναλαμβάνονται τα ανωτέρω σχόλια για την ελλιπή ρύθμιση των δυνητικών κυρώσεων και προτείνεται η συμπερίληψη κανόνων για την ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου και την κατάπτωση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης/ καλής λειτουργίας, αθροιστικής επιβολής ποινικών κυρώσεων, άλλως η παραπομπή στους αντίστοιχους κανόνες εκτέλεσης του ν. 4412/2016.
Αναφορικά με το άρθρο 18 «Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή»
Ως προς την παρ. 1 σημειώνεται ότι πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος του επιβλέποντος τη σύμβαση στη διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17, ο επιβλέπων ορίζεται (βλ. δύνανται να είναι περισσότερα του ενός άτομα) από την Αιτούσα Υπηρεσία με καθήκοντα την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης. Συνεπώς, προτείνεται η συσχέτιση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 με την παρ. 1 του άρθρου 18, προς αποσαφήνιση του ρόλου του επιβλέποντος (π.χ. μέσω εισήγησης προς την Αιτούσα Υπηρεσία) στην παραλαβή. Σημειώνεται επίσης ότι αυτοδίκαιη παραλαβή προβλέπεται μόνο στις συμβάσεις υπηρεσιών (παρ. 4).
Αναφορικά με το άρθρο 19 «Τροποποίηση συμβάσεων»
Ως γενική κατεύθυνση είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη ότι οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν περαιτέρω κατευθύνσεις εφαρμογής της δυνατότητας αυτής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.
14. Αναφορικά με το άρθρο 21 «Προσφυγή»
Η παρεχόμενη έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο που ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο αφορά σε συμβάσεις άνω των εκάστοτε ορίων της απευθείας ανάθεσης (στο σχέδιο ανέρχονται σε 40.000 € και 60.000 € για τις υπηρεσίες του άρθρου 107) και προβλέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επ. του ν. 4412/2016. Ειδική ρύθμιση ως προς τη διαδικασία άσκησης της προσφυγής επιχειρείται στην παρ. 2, για την περίπτωση της μη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ. Ωστόσο, ζητήματα όπως η άσκηση παρέμβασης, ή η κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, παραμένουν αρρύθμιστα, εκτός αν γίνει δεκτό ότι και για τα θέματα αυτά, παρά τον τίτλο του άρθρου Προσφυγή, ισχύει η γενική παραπομπή σε όλα τα κεφάλαια του Βιβλίου IV, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αφορά στη δικαστική προστασία. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η αλλαγή του τίτλου του άρθρου σε «έννομη προστασία κατά τη σύναψη των συμβάσεων». Τέλος, επαναλαμβάνεται η θέση της Αρχής ότι οι σχετικοί κανόνες περί έννομης προστασίας, είτε στο στάδιο της ανάθεσης, είτε στο στάδιο της εκτέλεσης, πρέπει να ρυθμίζονται με νόμο.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4914/2022, προβλέπεται ότι το Δ.Σ. δύναται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει διατάξεις έννομης προστασίας. Εν προκειμένω, για τις συμβάσεις που υπερβαίνουν το όριο της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα παραπάνω, και για τις διαφορές που αναφύονται κατά το προσυμβατικό στάδιο, ο Κανονισμός παραπέμπει ρητά στις διατάξεις των άρθρων 360 και επ. του ν. 4412/2016, που αφορούν στην αρμοδιότητα της ΕΑΔΗΣΥ για την εξέταση της προσφυγής. Ωστόσο επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 362 Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 365 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής - Εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ. Στις περιπτώσεις που η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της ΕΑΔΗΣΥ που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 365, αναλαμβάνει την ευθύνη όλων των κοινοποιήσεων (βλ.π.δ.39/2017). Με βάση την από 20-12-2020 ανακοίνωση της ΑΕΠΠ (ήδη ΕΑΔΗΣΥ) προβλέπεται η διαδικασία κατάθεσης προσφυγής-παρέμβασης και γνωστοποίησης στην Αρχή, ανάλογα με το αν ο διαγωνισμός διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η ταυτόχρονη παραπομπή στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της ΕΑΔΗΣΥ , όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Αναφορικά με το άρθρο 22 «Ματαίωση Διαδικασίας
Ως προς την αιτιολόγηση της απόφασης ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης, σημειώνεται ότι, κατά πάγια νομολογία, η αναθέτουσα αρχή έχει μεν την ευχέρεια να ματαιώσει προκηρυχθέντα διαγωνισμό, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συλλογικού οργάνου, εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος, η ευχέρεια όμως αυτή δεν είναι απεριόριστη, η δε οικεία απόφαση της αναθέτουσας πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η ματαίωση του διαγωνισμού. Με την προτεινόμενη στο άρθρο 22 ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα της εταιρείας να ματαιώνει διαδικασία ανάθεσης «όταν συντρέχει αντικειμενικός λόγος προς τούτο ή και όταν κατά την κρίση του δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης επαρκούς και υγιούς ανταγωνισμού», προστίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την ουσιώδη μεταβολή των παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης, συνεπεία των οποίων η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την εταιρεία. Επισημαίνεται, ότι η εκτίμηση των ανωτέρω λόγων πρέπει να είναι ενδελεχής από πλευράς της εταιρείας, καθώς η ματαίωση ενός διαγωνισμού αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιτρεπόμενη περιοριστικά για τους αναφερόμενους, είτε στο παρόν άρθρο είτε στη νομοθεσία λόγους, οι οποίοι αποσκοπούν στο να αποτρέψουν καταχρηστικές ματαιώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών. Τέλος, επισημαίνεται ότι η απόφαση ματαίωσης δύναται να προσβληθεί.
16. Αναφορικά με το άρθρο 23 «Επίλυση διαφορών»
Ως προς την παρ. 3 και τη δυνατότητα του αναδόχου να ασκεί προσφυγή κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων εις βάρος του στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, προκαταρκτικά σημειώνεται ότι η παράγραφος αυτή σκόπιμο είναι να υπαχθεί στο Κεφάλαιο Ε περί εκτέλεσης της σύμβασης. Πρόκειται για ανάλογη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων του νόμου, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση ο φορέας που εκτελεί τη σύμβαση είναι η ίδια η Εταιρεία, ενώ ως προς την αρμοδιότητα της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής να γνωμοδοτεί προηγουμένως, τονίζεται ότι ο Κανονισμός δεν προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής εν προκειμένω.
17. Αναφορικά με το άρθρο 25 «Εναρξη ισχύος - Δημοσιότητα»
Ως προς την παρ. 1, σημειώνεται ότι η έναρξη ισχύος του κανονισμού προβλέπεται ότι εκκινεί από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η φράση της παρ. 4 «Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του Κανονισμού» προτείνεται να διαγραφεί, καθόσον είναι ευνόητο ότι σε περίπτωση διαφορών, αυτές επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια.
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, ασκούσα την αρμοδιότητά της όπως ορίζεται στο άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού Προμηθειών-Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον δ.τ. «Elevate Greece». λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων παρατηρήσεων, νομοτεχνικών διορθώσεων και επισημάνσεων.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», και δ.τ. «Elevate Greece», όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4914/2022 (Α' 61).
2. Ο παρών Κανονισμός διέπει, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών της Εταιρείας των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.
3. Ενδεικτικά, οι αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων περιλαμβάνουν:
α. Γραφική ύλη,
β. Αναλώσιμα υλικά πάσης φύσεως
γ. Βιβλία, έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές και εκδόσεις καθώς και ειδικές πηγές ηλεκτρονικής πληροφόρησης (π.χ. πρόσβαση σε Bloomberg, κοκ),
δ. Υπηρεσιακές μετακινήσεις και διαμονή,
ε. 'Εξοδα φιλοξενίας,
στ. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,
ζ. Οργάνωση εκθέσεων/Roadshows/συνεδρίων/λοιπών προωθητικών δραστηριοτήτων,
η. Ασφαλίσεις πάσης φύσεως,
θ. Ηλεκτρομηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό,
ι. 'Επιπλα,
ια. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, εξοπλισμό ασφαλείας και λογισμικό,
ιβ. Υπηρεσίες ασφάλειας (security),
ιγ. Υπηρεσίας επικοινωνίας και προβολής,
ιδ. Λογιστικές-ελεγκτικές υπηρεσίες,
ιε. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
5. Για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στα επόμενα άρθρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εντάσσονται και οι συμβάσεις αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος.
8. Οι διαδικασίες της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, όπως αυτή ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο κατά περίπτωση, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχές, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση και κατοχύρωση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας για την επίτευξη του καταστατικού της σκοπού, στις συμβάσεις δε που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται οι Γενικές Αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ελευθερίας του ανταγωνισμού.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
Εταιρεία - Αναθέτουσα Αρχή: η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.».
Αναθέτον Όργανο: Είναι το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει για τη σύναψη της σύμβασης, με βάση τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών.
Ανοιχτός Διαγωνισμός: η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
Απευθείας ανάθεση: η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με οικονομικό φορέα της επιλογής της, κατόπιν έρευνας αγοράς με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 5 του παρόντος Κανονισμού.
Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: η διαδικασία ανάθεσης, κατά την οποία η Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση μετά από διαπραγμάτευση σε οικονομικό φορέα της επιλογής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
Τμήμα Προμηθειών: Το Τμήμα Προμηθειών της Εταιρείας έχει την κύρια ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Προμηθειών, καθώς και την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τη γνώση, την εμπειρία και τα στοιχεία που συλλέγει για να συντάσσει ενημερωτικές αναφορές, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και των διαγωνιστικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των οποίων ασκεί, ενδεικτικώς, τις εξής αρμοδιότητες: α) συντονίζει τη διαγωνιστική διαδικασία, β) προετοιμάζει και δημοσιεύει τα τεύχη της διακήρυξης, γ) συντονίζει την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή.
Αιτούσα Υπηρεσία: Αιτούσα Υπηρεσία είναι οιαδήποτε οργανωτική μονάδα ή στέλεχος της Εταιρείας, το οποίο δύναται να αιτηθεί προμήθεια/υπηρεσία/μελέτη ή έργο. Η Αιτούσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη της τεχνικής περιγραφής και είναι αρμόδια για την ποσοτική/ ποιοτική παραλαβή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, μελετών ή/και έργων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η οργανωτική μονάδα ή στέλεχος της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με ελεγκτικό και συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα τήρησης του προϋπολογισμού της Εταιρείας στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και γενικά επί οικονομικών θεμάτων.
Νομική Υπηρεσία: Η Νομική Υπηρεσία είναι ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, γνωμοδοτεί και συμβουλεύει επί νομικών θεμάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών ή κατά τη σύνταξη διακηρύξεων, τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων από την Εταιρεία.
Επιτροπή Διαγωνισμού: Είναι η Επιτροπή που συγκροτείται από την Εταιρεία από στελέχη ή/και εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες και έχει την ευθύνη για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
Επιβλέπων/Επιβλέποντες: Ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι ή ο εξειδικευμένος εξωτερικός σύμβουλος ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Αιτούσα Υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης.
Μητρώο Οικονομικών Φορέων: Μητρώο που τηρείται από την Εταιρεία για επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας της Εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 8Α του παρόντος Κανονισμού.
Οικονομικός Φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 4
Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης
1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης:
(α) Απευθείας Ανάθεση,
(γ) Ανοικτός Διαγωνισμός,
(δ) Επιλογήμε Χρήση Μητρώου Προμηθευτών,
(ε) Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
2. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του κατ' εξουσιοδότηση αρμοδίου οργάνου, να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανάθεσης προβλέπεται στον ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία της εκάστοτε σύμβασης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Είδος ΣύμβασηςΕκτιμώμενος Προϋπολογισμός (€) χωρίς ΦΠΑΔιαδικασία ανάθεσης
Απ'
Ευθείας
Ανάθεση
Ανοικτός
Διαγωνισμός
Επιιλογή με Χρήση Μητρώου ΠρομηθευτώνΔιαπραγμάτευση
χωρίς
Προηγούμενη
Δημοσίευση
Σύμβαση με βάση Συμφωνία Πλαίσιο
Ανάθεση ΣύμβασηςΣυμβάσεις ήσσονος αξίας, κατά την έννοια της περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει
ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Ανάθεση Σύμβασης≤ 2.500 έως 40.000,00 (ή άλλο
προβλεπόμενο στο ν. 4412/2016 ανώτατο όριο απευθείας ανάθεσης)
ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Ανάθεση Σύμβασης40.000,00-κατώτατα όρια άρθρου 5 του ν. 4412/2016ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
4. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Στα ποσά του παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
5. Η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.4412/2016.
6. Για συμβάσεις ήσσονος αξίας, κατά την έννοια της περ. 30Α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι δυνατή η εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάθεσης από την Εταιρεία ή η τήρηση των διαδικασιών εκτέλεσης του ν. 4412/2016.
7. Για την ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, με προϋπολογισμό έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 109Α του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζεται η διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
8. Η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις στην αγγλική γλώσσα, καθώς και να αποδέχεται έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Συμβάσεις εκτελούμενες σε τρίτη-χώρα εκτός Ε.Ε. που δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) από οικονομικό φορέα με έδρα σε τρίτη-χώρα εκτός Ε.Ε. που δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) , απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, υπό τον όρο αμοιβαιότητας.
Άρθρο 5
Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης
1. Ως "απευθείας ανάθεση" νοείται η διαδικασία κατά την οποία η Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση, αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) προ ΦΠΑ σε οικονομικό φορέα της επιλογής της εκτός εάν ειδικώς ορίζεται υψηλότερο ποσό απευθείας ανάθεσης από τον ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Τα στάδια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης είναι τα ακόλουθα:
2.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει την «Περιγραφή του Αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης», η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) τις τεχνικές προδιαγραφές,
(β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
(γ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.
2.2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της αντίστοιχης δαπάνης.
2.3 Η Αιτούσα Υπηρεσία προβαίνει στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς με τη δυνατότητα χρήσης του Μητρώου Οικονομικών Φορέων της Εταιρείας (εφόσον υπάρχει σχετική κατηγορία οικονομικών φορέων στο Μητρώο). Η έρευνα αγοράς πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης της Αιτούσας Υπηρεσίας προς τους επιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για την υπό ανάθεση σύμβαση. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους Οικονομικούς Φορείς γίνεται εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, αναρτάρται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και δύναται να απευθύνεται και σε έναν (1) μόνο οικονομικό φορέα.
2.4 Η Αιτούσα Υπηρεσία καταρτίζει την «Πρόταση Ανάθεσης της Σύμβασης» στον συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, η οποία περιλαμβάνει (α) τις τεχνικές προδιαγραφές, (β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, (γ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, (δ) προσφορά του υποψήφιου αναδόχου της Υπηρεσίας, και (ε) τεκμηρίωση της πρότασης ανάθεσης στο συγκεκριμένο ανάδοχο.
2.5 Η «Πρόταση Ανάθεσης της Σύμβασης» προωθείται στο Τμήμα Προμηθειών το οποίο παραλαμβάνει την πρόταση και διεξάγει, όπου είναι εφικτό, συζήτηση με τον επιλεγέντα Οικονομικό Φορέα για τη βελτίωση των όρων της προσφοράς. Εν συνεχεία, ελέγχει την πρόταση ως προς την πληρότητά της και καταρτίζει εισήγηση προς το Αναθέτον Όργανο για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από τα ανωτέρω υπό (α), (β), (γ), (δ) και (ε) στοιχεία, και:
(στ) Σχέδιο σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας.
2.6 Το Αναθέτον Όργανο εφόσον εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Εταιρείας, αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επιλεγέντα Οικονομικό Φορέα και προβαίνει στην υπογραφή αυτής.
3. Εφόσον από τη φύση της σύμβασης απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και έχει προβλεφθεί η κατάθεσή της στην σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών, ο επιλεγείς Οικονομικός Φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για προμήθειες και τις υπηρεσίες.
Άρθρο 6
Ανοικτός Διαγωνισμός
1. Ως "ανοικτός διαγωνισμός" νοείται η διαδικασία κατά την οποία η Εταιρεία, κατόπιν δημοσίευσης Διακήρυξης, αναθέτει τη σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ή βάσει αποκλειστικά της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Τα στάδια της διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα :
2.1. Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει πρόταση που περιλαμβάνει:
(α) Την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον (αα) τις τεχνικές προδιαγραφές, (αβ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (αγ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.
(β) Τους όρους ανάθεσης της Σύμβασης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον: (βα) τα κριτήρια επιλογής, τα οποία μπορούν να αφορούν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (εφόσον απαιτούνται από τη φύση της Σύμβασης), (ββ) τους λόγους αποκλεισμού, (βγ) το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, (βδ) τα κριτήρια αξιολόγησης, σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να αφορούν ποιοτικές, περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης Σύμβασης και, (βε) το περιεχόμενο της προσφοράς που θα υποβληθεί από τους οικονομικούς φορείς.
2.2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της αντίστοιχης δαπάνης.
2.3. Η πρόταση της Αιτούσας Υπηρεσίας και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προωθούνται στο Τμήμα Προμηθειών.
2.4 Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας το σχέδιο της Διακήρυξης, κατόπιν ελέγχου αυτού από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης.
(β) Όρους ανάθεσης της Σύμβασης.
(γ) Προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία θα πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον σε οκτώ (8) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
(δ) Υψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκτός και αν κατά την εύλογη και ειδικά τεκμηριωμένη κρίση του Τμήματος Προμηθειών η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης Σύμβαση
(ε) Διαδικασίες υποβολής ενστάσεων/προδικαστικών προσφυγών από τους συμμετέχοντες.
(στ) Σχέδιο Σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας.
(ζ) Πρόβλεψη για χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται από τη φύση της σύμβασης, με σχετική κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
2.5 Το Αναθέτον Όργανο εφόσον εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, δημοσιεύει τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. Η Εταιρεία δύναται να κάνει χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού. H χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) είναι υποχρεωτική όταν η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.
3. Αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφορών, οι προσφορές που υποβλήθηκαν αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται με απόφαση του Αναθέτοντος Οργάνου και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της Εταιρείας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ορίζει ένα (1) έως και τρία (3) μέλη της ως άνω Επιτροπής Διαγωνισμού, εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού καταβάλλεται ως κάτωθι: α) Πρόεδρος, εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), ανά συνεδρίαση και β)Μέλη, εκατό ευρώ (10 €), ανά μέλος και ανά συνεδρίαση. Η καταβληθείσα αποζημίωση για κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών ως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015. Για τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 του ν. 4412/2016 ή που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, καταβάλλεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 παρ. 12 του ν. 4412/2016 αποζημίωση, ως εκάστοτε προβλέπεται.
4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί των ήδη υποβληθεισών προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, η Επιτροπή Διαγωνισμού, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, μπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους να υποβάλλουν, συμπληρώνουν, αποσαφηνίζουν ή ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Η δυνατότητα αυτή αφορά συμπλήρωση ή διευκρίνιση ήδη υποβληθέντων εγγράφων αλλά και υποβολή εγγράφου το οποίο λείπει, ιδίως όταν το τελευταίο είχε εκδοθεί ή υπήρχε η δυνατότητα να εκδοθεί με ουσιωδώς όμοιο περιεχόμενο κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, εφόσον τηρούνται οι γενικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.
5. Για τη διαδικασία αξιολόγησης και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού:
A) Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των οικονομικών φορέων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, και της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους οικονομικούς φορείς, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των οικονομικών φορέων που δεν έχουν απορριφθεί..
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον προσφέροντα ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά, τον πρώτο σε κατάταξη οικονομικό φορέα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.
B. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/20016. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους οικονομικούς φορείς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον ο ανοιχτός διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά , τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
6. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει στο Αναθέτον Όργανο τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά καθώς και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για προμήθειες και τις υπηρεσίες.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4412/2016 (Α'147 ), ως ισχύει.
Άρθρο 7
Μητρώο Οικονομικών Φορέων
1. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τηρεί Μητρώο Οικονομικών Φορέων, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί όποιος οικονομικός φορέας επιθυμεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου.
2. Μητρώο Οικονομικών Φορέων για επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών συστήνεται με απόφαση του Αναθέτοντος Οργάνου της Εταιρείας.
3. Για την κατάρτιση κάθε κατηγορίας του Μητρώου Οικονομικών Φορέων συντάσσεται και δημοσιεύεται σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά των απαιτήσεων ένταξης στην κατηγορία. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ς καταθέτουν αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και μετά τη διενέργεια επιλογής, εντάσσονται στο Μητρώο αυτό.
4. Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων μπορεί να υποβάλει, οποιαδήποτε στιγμή, ένας οικονομικός φορέας, με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την κατηγορία του Μητρώου, που επιθυμεί να ενταχθεί.
5. Η διαχείριση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων γίνεται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και κανόνες προεπιλογής, που ορίζονται και δημοσιοποιούνται από την Εταιρεία και μπορούν να αναπροσαρμόζονται, όταν παρίσταται ανάγκη.
6. Η επιλογή υποψηφίων οικονομικών φορέων για την ανάθεση συμβάσεων με τις διαδικασίες: α) απευθείας ανάθεσης, β) επιλογή με χρήση μητρώου προμηθευτών, γ) ανάθεσης με διαπραγμάτευση, πραγματοποιείται από το Μητρώο Οικονομικών Φορέων, όπου υπάρχει η σχετική κατηγορία στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων.
7. Η διαδικασία διαχείρισης του Μητρώου Οικονομικών Φορέων αποφασίζεται από το Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας. Η Εταιρεία, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει κάθε στοιχείο και διαδικασία που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη εφαρμογή του Μητρώου Οικονομικών Φορέων. Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι διαδικασίες αναθεώρησης των μητρώων, αξιολόγησης υφιστάμενων οικονομικών φορέων και διαγραφής οικονομικών φορέων από το μητρώο.
Άρθρο 8
Επιλογή με Χρήση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων
1. Ως "επιλογή με χρήση μητρώου οικονομικών φορέων" νοείται η διαδικασία κατά την οποία η Εταιρεία μπορεί να καλέσει τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς από το Μητρώο Οικονομικών Φορέων της, να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να αναθέσει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ή βάσει αποκλειστικά της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα περιέχει κατ' ελάχιστον την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης και ειδικά τις τεχνικές προδιαγραφές και τον εκτιμώμενο αξία της.
2. Τα στάδια της διαδικασίας της επιλογήςμε χρήση μητρώου προμηθευτών είναι τα ακόλουθα:
2.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει πρόταση που περιλαμβάνει:
(α) Την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον (αα) τις τεχνικές προδιαγραφές, (αβ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (αγ) την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
(β) Τους όρους ανάθεσης της σύμβασης οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον: (βα) τα κριτήρια ανάθεσης, (ββ) τα κριτήρια αξιολόγησης, σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να αφορούν ποιοτικές, περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και (βγ) το περιεχόμενο της προσφοράς που θα υποβληθεί από τους Οικονομικούς Φορείς.
(γ) Τρεις (3) τουλάχιστον προτεινόμενους Οικονομικούς Φορείς από το Μητρώο Οικονομικών Φορέων της Εταιρείας στους οποίους θα αποσταλεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς με σχετική τεκμηρίωση ως προς την επιλογή τους.
2.2 Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της αντίστοιχης δαπάνης.
2.3. Η ανωτέρω πρόταση και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών.
2.4 Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Αναθέτον Όργανο το σχέδιο της πρόσκλησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
(β) Όρους ανάθεσης της σύμβασης.
(γ) Τους αποδέκτες της πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς.
(δ) Προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία θα πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον σε οκτώ (8) ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης. Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4412/20106 όπως εκάστοτε ισχύει.
(ε) Υψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκτός και αν κατά την εύλογη και ειδικά τεκμηριωμένη κρίση του Τμήματος Προμηθειών η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης σύμβασης.
(στ) Διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής από τους συμμετέχοντες.
(ζ) Σχέδιο σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας.
(η) Πρόβλεψη για χορήγηση Προκαταβολής στον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται από τη φύση της σύμβασης, με σχετική κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
3. Το Αναθέτον Όργανο εφόσον εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών αποστέλλει την πρόσκληση στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
4. Κατά τα λοιπά για την διαδικασία της επιλογήςμε χρήση Μητρώου Οικονομικών Φορέων εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 9
Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση
1. Ως "διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση" νοείται η διαδικασία, κατά την οποία η Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση μετά από διαπραγμάτευση σε οικονομικό/ούς φορέα/είς της επιλογής της.
2. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιλέγεται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) εάν, ύστερα από τη διενέργεια ανοικτού Διαγωνισμού, είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι σχετική εισήγηση περιλαμβάνεται στο Πρακτικό Διενέργειας του ανοικτού Διαγωνισμού. Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η Εταιρεία.
(β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης.
(γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Εταιρεία, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό για τον ανοικτό Διαγωνισμό.
Οι περιστάσεις που επικαλείται η αναθέτουσα αρχή για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη.
3. Τα στάδια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι τα ακόλουθα:
3.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει πρόταση που περιλαμβάνει:
(α) Τεκμηρίωση της επιλογής της εν λόγω διαδικασίας.
(β) Πρόταση αναφορικά με τον/ τους οικονομικό/ούς φορέα/είς με τον/τους οποίο/ους θα γίνει η διαπραγμάτευση, με σχετική τεκμηρίωση. Για την επιλογή αυτή, όπου είναι εφαρμόσιμο, θα αξιοποιείται το Μητρώο Προμηθευτών.
(γ) Την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον (γα) τις τεχνικές προδιαγραφές, (γβ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (γγ) την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
(δ) Τους όρους ανάθεσης της σύμβασης οι οποίοι περιλαμβάνουν (δα) τα κριτήρια επιλογής, (δβ) το κριτήριο ανάθεσης σύμβασης, (δγ) τα κριτήρια αξιολόγησης, και (δδ) το περιεχόμενο της προσφοράς διαπραγμάτευσης που θα υποβληθεί από τους οικονομικούς φορείς.
4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της αντίστοιχης δαπάνης.
5. Η ανωτέρω πρόταση και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών.
6. Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας την Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης, κατόπιν ελέγχου αυτής από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
(β) Όρους ανάθεσης της σύμβασης.
(γ) Ημερομηνία διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης.
(δ) Υψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
(ε) Διαδικασίες υποβολής ενστάσεων/προδικαστικών προσφυγών από τους συμμετέχοντες.
(στ) Σχέδιο Σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας.
(ζ) Πρόβλεψη για χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται από τη φύση της σύμβασης, με σχετική κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
7. Το Αναθέτον Όργανο εγκρίνει την πρόσκληση διαπραγμάτευσης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ευθύνη του Τμήματος Προμηθειών, στον/ στους οικονομικό/ούς φορέα/είς που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν.
8. Η διαπραγμάτευση διενεργείται από Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συγκροτείται με απόφαση του Αναθέτοντος Οργάνου της Εταιρείας και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της Εταιρείας . Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ορίζει ένα (1) έως και τρία (3) μέλη της ως άνω Επιτροπής εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
9. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συντάσσει Πρακτικό για τη διαδικασία και το αποτέλεσμά της, το οποίο εγκρίνεται από το Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας.
10. Μετά την έγκριση του Πρακτικού Διαπραγμάτευσης, το Τμήμα Προμήθειων ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον προσφέροντα, ο οποίος προτείνεται ως Ανάδοχος, καθώς και τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.
11. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει στο Αναθέτον Όργανο τα προβλεπόμενα από την Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης δικαιολογητικά καθώς εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για προμήθειες και τις υπηρεσίες.
Άρθρο 10
Σύμβαση με Βάση Συμφωνία Πλαίσιο
1. Για την ανάθεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού και η μέγιστη εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνία-πλαίσιο κατά την έννοια της περ. 10 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 με έναν ή περισσότερους Οικονομικούς Φορείς που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 5, 6 και 8 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία πλαίσιο ανατίθεται σε Οικονομικό Φορέα ή σε Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας πλαίσιο.
3. Για την ανάθεση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, οι συμφωνίες-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4412/2016 (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Άρθρο 11
Κανόνες Δημοσιότητας
1. Η Εταιρεία για τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό δημοσιεύει στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Στις διαδικασίες της Απευθείας Ανάθεσης των άρθρων 5 και 6, της Επιλογής με χρήση Μητρώου Προμηθευτών καθώς και της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η Εταιρεία δημοσιεύει την απόφαση ανάθεσης και το συμφωνητικό στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Άρθρο 12
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Η Εταιρεία αποδέχεται χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους ημεδαπούς υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και Οικονομικοί Φορείς από χώρες - μέλη της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών), καθώς και Οικονομικοί Φορείς από χώρες που δεν εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Η συμμετοχή Οικονομικών Φορέων από τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη ή πρόσκληση.
3. Οι όροι συμμετοχής εξειδικεύονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη ή πρόσκληση, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση, των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και τη μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 13
Λόγοι αποκλεισμού
1. Οι λόγοι αποκλεισμού καθορίζονται με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για όλες τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού.
2. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και στην παρ. 4, εκτός από την περ. β' του ν. 4412/2016,μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς, αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Άρθρο 14
Κριτήρια Επιλογής
1. Τεχνική ικανότητα
1.1. Στην Διακήρυξη ή την Πρόσκληση προβλέπεται η υποχρέωση των υποψηφίων αναδόχων να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή / και εμπειρία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης και προσδιορίζονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
1.2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή / και εμπειρία πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση.
1.3. Για την διαπίστωση της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας ή /και εμπειρίας των υποψηφίων, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων που τέθηκαν στην διακήρυξη ή πρόσκληση χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους.
1.4. Η τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή /και εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος II του Ν. 4412/2016..
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
2.1. Στην πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων Αναδόχων να αποδείξουν συγκεκριμένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ανάλογη με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης, και να προσδιορίζονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
2.2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα κριτήρια συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση.
3. Για τη διαπίστωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας το Αναθέτον Όργανο ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων που τέθηκαν στην Πρόσκληση χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους.
4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος I του ν. 4412/2016. Εάν ο υποψήφιος, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη ή Πρόσκληση δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η Εταιρεία κρίνει κατάλληλο.
5. Η Εταιρεία περιορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική ικανότητα και την οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης.
Άρθρο 15
Προκαταρκτική Απόδειξη
1. Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ένας Οικονομικός Φορέας για τη συμμετοχή του στις διαγωνιστικές διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού ορίζονται στην οικεία Διακήρυξη ή Πρόσκληση.
2. Σε κάθε περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής:
α) Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης των νόμιμων εκπροσώπων του συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα και
β) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
γ) Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων σε τρίτες χώρες, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή από την οποία να προκύπτει η απουσία των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 14 καθώς και η εκ μέρους τους τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών περί απόδειξης μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, γίνεται από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους οικονομικούς φορείς, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της συμβάσης, δεσμεύεται, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των εγγράφων, των συνθηκών εκτέλεσης της συμβάσης και τυχόν κινδύνων καθώς και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της συμβάσης, θεωρώντας τη συμβατική αμοιβή ως εύλογη και επαρκή.
2. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς και τους ορούς της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται σε αυτόν στο πλαίσιο της επίβλεψης, εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από τον επιβλέποντα. Η υποχρέωση αποκατάστασης των ελαττωμάτων ή παραλείψεων του αντικειμένου της σύμβασης υφίσταται τόσο κατά τη διάρκεια της συμβάσης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της και μέχρι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σύμβαση ή σε σχετική γνωστοποίηση. Τυχόν υποβολή αντιρρήσεων κατά της έγγραφης γνωστοποίησης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.
4. Σε περίπτωση είτε άρνησης του αναδόχου να αποκαταστήσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή/και παραλείψεις είτε άπρακτης παρέλευσης σχετικής ταχθείσας προθεσμίας, η αποκατάσταση μπορεί να γίνεται από την Εταιρεία, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο και αφαιρούνται αυτοδίκαια από το συμβατικό αντάλλαγμα ή από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργιάς, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας για την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου ή τη μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης, αναλόγως.
5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου κατά τα σχετικώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 130 ν. 4412/2016.
Άρθρο 17
Παρακολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης Σύμβασης
1. Οι διαδικασίες εκτέλεσης των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιούνται με βάση τα όσα ορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και περιλαμβάνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, των μελετών, των υλικών ή των υπηρεσιών, τις πληρωμές των αναδόχων και την περάτωση των συμβάσεων.
2. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης αναλαμβάνει η Αιτούσα Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Αιτούσας Υπηρεσίας ορίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης (επιβλέποντες). Ανάλογα με την φύση της σύμβασης, ο επιβλέπων μπορεί να είναι υπάλληλος/οι της Εταιρείας ή εξειδικευμένος εξωτερικός σύμβουλος ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων.
3. Η παρακολούθηση άρχεται από την υπογραφή της οικείας σύμβασης ή από την έναρξη ισχύος αυτής και διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Ο επιβλέπων:
(α) Ελέγχει την εφαρμογή των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών.
(β) Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των παραδοτέων και την εκτέλεση της σύμβασης και, ιδίως, μεριμνά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης, ελέγχει τους λογαριασμούς και εισηγείται την πληρωμή τους, με την έγκριση του οικείου Διευθυντή, καλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους στάδια ή τμήματα, ζητά από τον ανάδοχο την παροχή εξηγήσεων και διευκρινίσεων, μεταφέρει σε αυτόν τις οδηγίες, κατευθύνσεις και παρατηρήσεις της Εταιρείας και διενεργεί κάθε απαιτούμενο έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της συμβάσης από τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος και να συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.
4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, δύναται να επιβληθούν εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
5. Αν το προς προμήθεια υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Άρθρο 18
Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (υπηρεσίας ή προμήθειας) γίνεται από την Αιτούσα Υπηρεσία, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή αυτής ή άλλως από το Τμήμα Προμηθειών κατόπιν σχετικής αίτησης της Αιτούσας Υπηρεσίας.
2. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή η Αιτούσα Υπηρεσία ή το Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης. Σε περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας ο σχετικός έλεγχος μπορεί να είναι δειγματοληπτικός ή/και στο σύνολο των υλικών.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου, η Αιτούσα Υπηρεσία ή το Τμήμα Προμηθειών:
α) εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης παραλαμβάνει το αντικείμενο αυτής,
β) εφόσον διαπιστώσει ότι το προς παράδοση αντικείμενο της σύμβασης δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης συντάσσει εισήγηση προς το Αναθέτον Όργανο, στην οποία αναφέρει τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις και γνωμοδοτεί εάν αυτές επηρεάζουν την καταλληλόλητα του προς παράδοση αντικειμένου της σύμβασης.
Αν διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με απόφαση του Αναθέτοντος Οργάνου παραλαμβάνεται το αντικείμενο της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση το προς παράδοση αντικείμενο της σύμβασης απορρίπτεται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 213 και 220 του ν. 4412/2016.
4. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων .
5. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραδόσεις.
Άρθρο 19
Τροποποίηση συμβάσεων
1. Τροποποιήσεις συμβάσεων εγκρίνονται από το Αναθέτον Όργανο εφόσον προκύψει ανάγκη και μετά από εισήγηση της Αιτούσας Υπηρεσίας και υπό τον όρο ότι δεν είναι ουσιώδεις. Η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει παράταση διάρκειας, αύξηση ή μείωση του αντικειμένου, αλλαγή χρόνου παράδοσης, τροποποίηση συμβατικού τιμήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση των όρων της σύμβασης.
2. Οι αποφάσεις για την ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων της Εταιρείας λαμβάνονται από το Αναθέτον Όργανο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 20
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Εταιρεία μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 133 ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 21
Προσφυγή
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού οικονομικού αντικειμένου μεγαλύτερου του εκάστοτε ισχύοντος, στον παρόντα Κανονισμό., ποσού απευθείας ανάθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.Δ.Η.ΣΥ.., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 επ. του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Η άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.
2.Σε περίπτωση όπου η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΕΑ.Δ.Η.Σ.Υ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΕΑΔΗΣΥ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Άρθρο 22
Ματαίωση Διαδικασίας
Το Αναθέτον Όργανο της με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του δικαιούται να ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης εν όλω ή εν μέρει, να αναβάλλει τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, να μην προβαίνει σε κατακύρωση του κηρύσσοντάς τον άγονο όταν συντρέχει αντικειμενικός λόγος προς τούτο ή και όταν κατά την κρίση του δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης επαρκούς και υγιούς ανταγωνισμού.
Άρθρο 23 Επίλυση διαφορών
1. Όλες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία συμβάσεων του Κανονισμού, καθώς και από πράξη ή παράλειψη οργάνου της Εταιρείας ή συμβαλλομένου της που σχετίζεται με την οικεία σύμβαση, διέπονται από το ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας.
2. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των ανωτέρω διαφορών είναι τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στα τεύχη του διαγωνισμού ή την συναφθείσα σύμβαση. Οι ανωτέρω διαφορές μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού και στην οικεία σύμβαση.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Άρθρο 24
Συμβάσεις μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων της Εταιρείας
1. Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει τις προδιαγραφές του προς αγορά ή ενοικίαση ακινήτου που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ανώτατο προϋπολογισμό, την αναλυτική περιγραφή των αναγκαίων χώρων, καθώς και την προσβασιμότητα και εγγύτητα σε μέσα μεταφοράς και δίνονται σε τρία τουλάχιστον μεσιτικά γραφεία, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας.
2. Για την εξέταση των υποβαλλόμενων προτάσεων ανάθεσης Σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων με απόφαση του Αποφασίζοντος Οργάνου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της Εταιρείας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ορίζει ένα (1) έως τρία (3) μέλη της ως άνω Επιτροπής εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις.
3. Για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων συντάσσει Πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από το Αποφασίζον Όργανο της Εταιρείας.
4. Μετά την έγκριση του Πρακτικού, υπογράφεται η σχετική Σύμβαση μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου από το Αποφασίζον Όργανο και εγκρίνεται η δαπάνη παροχής υπηρεσιών του μεσιτικού γραφείου που υπέδειξε το ακίνητο που επιλέχθηκε.
5. Οι εξουσιοδοτήσεις τη παρούσας παραγράφου καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας : Συμβάσεις μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων της Εταιρείας
ΑντικείμενοΕισηγητικό ΌργανοΑναθέτον Όργανο
Προδιαγραφές ακινήτου & καθορισμός ΜεσιτικώνΤμήμα ΠρομηθειώνΑποφασίζον Αρμόδιο Όργανο βάσει
Γραφείωναπόφασης ΔΣ
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ΑκινήτωνΧΑποφασίζον Αρμόδιο Όργανο βάσει απόφασης ΔΣ
Πρακτικό Αξιολόγησης ΑκινήτωνΕπιτροπή
Αξιολόγησης
Ακινήτων
Αποφασίζον Αρμόδιο Όργανο βάσει απόφασης ΔΣ
Σύμβαση(προς υπογραφή)ΧΑποφασίζον Αρμόδιο Όργανο βάσει απόφασης ΔΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος - Δημοσιότητα
1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
2. Πριν την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από κάθε τροποποίησή του, ο Κανονισμός υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Δημοσιών Συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α'147) για την σύμφωνη γνώμη της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4914/2022 (Α' 61).
3. Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την επαρκή στελέχωση της Εταιρείας, με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα όργανα ή και τα στελέχη ή και οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι που ασκούν της αρμοδιότητες των εταιρικών οργάνων και υπηρεσιών του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού.