Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ. Γ.Π.οικ. 4489
ΑΔΑ 6ΥΜΧ465ΦΥΟ-Δ9Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Α'
Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών
Ταχ.Δ/νση: Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα
Πληροφορίες: Πέτρου Άρτεμις
Τηλέφωνο: 210-8208838
e-mail: dey_a@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 23.01.24
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Εξετάσεις Ιατρικών και Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων.
Έχοντας Υπόψη:
1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α'148).
2. Το π.δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'131).
3. Την με αριθμ.37310/10.07.23 απόφαση «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους» (Β'4435).
4. Την παρ.4 του άρθρου 8 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (Α'258).
5. Την με αριθμ. 64843/τ.Β'/29.08.18 Υ.Α.«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β'4138).
6. Την με αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/12-09-2018 Υ.Α. «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β'3958).
7. Το άρθρο 2 του ν.2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 34).
8. Το άρθρ. 4 του ν.1278/1982 «Για Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α'105).
9. Την με αριθμ.855/07.07.2023 Απόφαση «Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων» της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Συνεδρίαση 9η/08.06.2023), η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Υγείας.
Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιολόγηση με ενιαίο, δίκαιο, διαφανή, αδιάβλητο και αξιόπιστο τρόπο του επιπέδου γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων των ειδικευόμενων και εξειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:
Α' Δομή και Περιεχόμενο των εξετάσεων
Οι ερωτήσεις εκτιμούν το επίπεδο χρηστικών γνώσεων με κλινική σημασία με έμφαση κυρίως σε συνήθη νοσήματα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν την ικανότητα των εξεταζόμενων να δίνουν λύση σε σύντομα τηλεγραφικά διατυπωμένα κλινικά προβλήματα εκτιμώντας ταυτόχρονα την κατανόηση του εξεταζόμενου για το σκεπτικό της επιλογής του. Οι ερωτήσεις αφορούν το τι, το πώς και το γιατί της συνήθους ιατρικής πρακτικής. Αυτό είναι περισσότερο σημαντικό στις ειδικότητες κορμού (όπως λχ η Παθολογία) όπου η ύλη είναι εκτενής και ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να έχει το βάθος των επιμέρους ειδικοτήτων του.
Επιθυμητή είναι η παράθεση ενδεικτικών συγγραμμάτων αναφοράς για την διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η επιλογή ερωτήσεων από την ύλη τους.
Ειδικότερα, οι ερωτήσεις στις προ κλινικές επιστήμες εκτιμούν την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί και να εφαρμόζει βασικές έννοιες των προ κλινικών επιστημών στην κλινική πράξη με έμφαση στις αρχές και τους μηχανισμούς λειτουργίας του οργανισμού στην υγεία και στη νόσο. Οι ερωτήσεις στις κλινικές επιστήμες αφορούν γνώσεις και δεξιότητες, εκτιμώντας την ικανότητα του εξεταζόμενου να τις εφαρμόζει για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών, τη διάγνωση και τη θεραπεία τους.
Β' Κανόνες Ορθής Εξεταστικής Πρακτικής
Για την διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και του κύρους των εξετάσεων προτείνεται να τηρηθούν οι εξής στοιχειώδεις κανόνες ορθής εξεταστικής πρακτικής.
Β.1. Γραπτές Εξετάσεις
> Οι ερωτήσεις (τουλάχιστον 100) είναι πολλαπλής επιλογής με 5 δυνατές απαντήσεις και επιλογή της καταλληλότερης απάντησης. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτρέπει ακριβέστερη εκτίμηση της επάρκειας του εξεταζόμενου σε όλη την ύλη.
> Οι γραπτές εξετάσεις είναι ενιαίες για τη Βόρειο και Νότιο Ελλάδα και διεξάγονται την ίδια μέρα με κοινά θέματα. Κάθε εξεταστής (3 από τη Βόρειο και 3 από τη Νότιο Ελλάδα) συνεισφέρει το 1/6 των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις συγχωνεύονται και ομοιογενοποιούνται το πρωί της εξέτασης ενώπιον των εξεταστών και του/της γραμματέως, με ευθύνη των Προέδρων των Επιτροπών.
> Η εξέταση κρίνεται επιτυχής εφόσον απαντηθεί σωστά τουλάχιστον το 50% των ερωτήσεων. Επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις κατοχυρώνει το αποτέλεσμα. Όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες.
> Αποφεύγονται οι ερωτήσεις απλής απομνημόνευσης και δίνεται έμφαση σε ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση βασικών παθοφυσιολογικών διαγνωστικών και θεραπευτικών εννοιών και στρατηγικών.
Β.2. Προφορικές εξετάσεις
> Οι προφορικές εξετάσεις είναι συμπληρωματικές. Ελέγχεται το βιβλιάριο εκπαίδευσης και τα σχόλια του υπευθύνου εκπαίδευσης και σε περιπτώσεις οριακής απόδοσης κατά τις γραπτές εξετάσεις γίνονται πρόσθετες ερωτήσεις.
> Εφόσον ο υποψήφιος έχει αποτύχει καταγράφονται τηλεγραφικά στα πρακτικό της εξέτασης οι ερωτήσεις που έγιναν.
> Οι απαντήσεις των υποψηφίων και τα θέματα των εξετάσεων αποτελούν μέρος του πρακτικού της εξέτασης και φυλάσσονται για ένα (1) έτος τουλάχιστον, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής.
> Κατά τις προφορικές εξετάσεις μπορεί να γίνει εξέταση σε κλινικές
δεξιότητες π.χ ενδοσκοπήσεις, εκτέλεση υπερηχογραφήματος κλπ. κατά τη κρίση της επιτροπής.
Β.3. Τύπος ερωτήσεων
Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν σύντομη κλινική περίπτωση ή πρόταση με επιλογή της βέλτιστης δυνατής απάντησης ανάμεσα από 5 δυνατές επιλογές. Επιθυμητή είναι η παράθεση κλινικών εικόνων απεικονίσεων (ΗΚΓ, ΑΑ, CT, MRI, US, αγγειογραφίες, PET, ιστολογικές, επιχρισμάτων αίματος κλπ.).
Β.4. Χρήσιμες οδηγίες/κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
1. Σύντομες ερωτήσεις με πέντε απαντήσεις.
2. Εστίαση σε σημαντικά θέματα - αποφυγή λεπτομερειών.
3. Αποφυγή ερωτήσεων που απαιτούν μόνο απομνημόνευση (π.χ. αριθμοί, ποσοστά) χωρίς κλινική σκέψη.
4. Σαφείς, σύντομες ερωτήσεις, λακωνικά διατυπωμένες, χωρίς περιττές πληροφορίες με σαφή διατύπωση χωρίς αμφισημίες.
5. Αποφυγή παρελκυστικών ερωτήσεων.
6. Οι δυνατές απαντήσεις να είναι σύντομες και με παρόμοια μορφή/έκταση με τις ερωτήσεις.
7. Αποφυγή αρνητικών ερωτήσεων όπως «δεν», «εκτός από».
8. Αποφυγή των διατυπώσεων «Όλα τα παραπάνω», «κανένα από τα παραπάνω».
9. Αποφυγή απόλυτων όρων: «πάντοτε», «ποτέ».
10. Αποφυγή ασαφών όρων όπως «συχνά», «σπάνια» κ.τ.λ..
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Πίνακας Αποδεκτών
1. Όλες τις επιτροπές ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων δια των Γραμματειών τους.
2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3 Αθήνα Τ.Κ. 10675.
3. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38, Τ.Κ. 10678 Αθήνα
4. ΚΕΣΥ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας, κ Μάριου Θεμιστοκλέους
2. Γραφείο Γενικ.Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμ.Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Α'.