Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Γ1γ/Γ.Φ.3.3,12Β,13,18Α,Ζ,/ Γ.Π. 48164
ΑΔΑ Ψ578465ΦΥΟ-ΕΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Χατζηχαραλάμπους
Τηλέφωνο : 213216 1623
E-mail : pfy3@moh.gov.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 22 /12/2023
ΠΡΟΣ:
1. Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας Γραφεία Διοικητών
2. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15122 Μαρούσι (για ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης)
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα (για ενημέρωση των Δήμων)
4. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Παπαδιαμαντοπούλου & Θηβών 1, 11527 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με θέμα: “Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων -ΔΙΩΝΗ”, για τον παιδικό - μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2023-2024»
Σχετικά:
1. Το αριθ. 499/23-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ι.Υ.Π., προς το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Φ.Υ. και τη Δ/νση Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Κατάθεση πρότασης για ανάπτυξη και οργάνωση από το Υπουργείο Υγείας, προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε εθνικό επίπεδο» (αριθ. πρωτ. εισ. 36838/24-06-2022), αρχική εισήγηση.
2. Το αριθ. Φ10α/6522/ΓΔ4 /20-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση αιτήματος υλοποίησης προγράμματος με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», για το σχολικό έτος 2022-2023, αρχική έγκριση.
3. Το αριθ. Γ1γ/Γ.Φ.3.3,12Β,13,18Α,Ζ,/ Γ.Π. 4062/14-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με θέμα: "Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας", ΑΔΑ : 6ΔΖ5465ΦΥΟ-ΜΜΨ.
4. Το αριθ. 345/11-05-2023 έγγραφο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με θέμα «Ανανέωση του Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων - ΔΙΩΝΗ, για τον παιδικό - μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2023-2024» (εισ. 27549/123-05-2023), νέα εισήγηση.
5. Το αριθ. Γ1γ/ΓΦ.3.3, 12Β, 13Α, 18Α,Ζ/Γ.Π. 27549/ 15-06-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κατάθεση αιτήματος του Υπουργείου Υγείας προς επανέγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάπτυξη και την οργάνωση σε Εθνικό Επίπεδο, παρέμβασης με θέμα: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων -ΔΙΩΝΗ» για το σχολικό έτος 2023-2024
6. Το αριθ. Φ10α/101584/ΓΔ4/14-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση αιτήματος υλοποίησης προγράμματος με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ - ΔΙΩΝΗ», για το σχολικό έτος 2023 - 2024 (αριθ. πρωτ. εισ. 48164/18-09-2023)
Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3γ, του άρθρου 15, του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α' 148/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 18 & 19 του άρθρου 81, του Ν. 4600 (ΦΕΚ Α'43/9-3-2019), έχοντας μεταξύ άλλων αρμοδιότητα για:
α) θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και ιδιαίτερα για τον προγραμματισμό, την κατάρτιση και την παρακολούθηση υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων αναφορικά με την φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού,
β) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την παρακολούθηση και την προαγωγή της υγείας των μαθητών των παιδικών και βρεφικών σταθμών, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων (εδ. vi, παρ. 3γ, αρ. 15),
γ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον προσδιορισμό προϋποθέσεων, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού,
σας ενημερώνει για την ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση για δεύτερο σχολικό έτος της παρέμβασης, του Υπουργείου Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με θέμα: “Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων - ΔΙΩΝΗ”, για τον παιδικό - μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2023-2024, και ειδικότερα αναφέρονται :
Α. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής), με το (1) σχετικό έγγραφο και σε συνέχεια της έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής στις 11/05/2022, απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας την αρχική πρόταση ανάπτυξης παρέμβασης με θέμα: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων - ΔΙΩΝΗ», η οποία κατατέθηκε ως αίτημα του Υπουργείου Υγείας, όπου και έλαβε και αρχική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (σχετικό 2 έγγραφο) για την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση σε Εθνικό Επίπεδο, της παρέμβασης με εναρκτήριο έτος υλοποίησης το σχολ. έτος 2022-2023.
Ακολούθως το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε το σχετικό (3) έγγραφο, με το οποίο καθορίστηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης της παρέμβασης, προσδιορίζοντας όλα τα επιμέρους στάδια ανάπτυξης αυτής, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ολοκληρώνοντας το εναρκτήριο έτος υλοποίησης της παρέμβασης, έχουν επισημανθεί ποικίλα προβλήματα και δυσχέρειες σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, που οδήγησαν στην καθυστέρηση έναρξης αυτής, γεγονός που συρρίκνωσε το χρονικό διάστημα επισκέψεων στις σχολικές μονάδες, αλλά και περιόρισε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού παιδιών και οικογενειών. Το Υπουργείο Υγείας με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επιμελήθηκαν την διαχείριση των διαφόρων θεμάτων που προέκυψαν και σύμφωνα με το σχετικό (4) έγγραφο του Ι.Υ.Π., κατατέθηκε αίτημα επανέγκρισης της παρέμβασης/προγράμματος ΔΙΩΝΗ για το σχολικό έτος 2023-2024 (σχετικό 5 έγγραφο), ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία και διαδικασία, με την βελτίωση ορισμένων σημείων που αφορούν στη διαμόρφωση του νέου εντύπου 1 για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, στη διεύρυνση της περιόδου επισκέψεων στις σχολικές μονάδες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του σχολικού έτους, καθώς και στην παροχή οδηγιών για την εξέταση των παιδιών, με την αξιοποίηση ειδικών εργαλείων και οργάνων.
Σύμφωνα με το σχετικό (6) έγγραφο, επανεγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η παρέμβαση /πρόγραμμα ΔΙΩΝΗ, προκειμένου να υλοποιηθεί για το σχολικό έτος 2023 - 2024 (δεύτερη περίοδος ανάπτυξης), η οποία θα αναπτυχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται ακολούθως.
Β. Σύμφωνα με το νέο αναμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τους νόμους: α) ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115τ Α/7-8-2017) και β) ν. 4931/2022 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-2022), την τελευταία πενταετία γίνεται προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δομών και υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, προωθείται η οργάνωση αλλά και ο καθορισμός σχετικών διαδικασιών ανάπτυξης και παροχής φροντίδας υγείας, με προσανατολισμό στην κοινοτική υγεία και στην προαγωγή της υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη, την οικογένεια, τις ευάλωτες ευπαθείς ομάδες και γενικότερα, την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Γ. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) λειτουργεί και αναπτύσσει το έργο και τις υπηρεσίες του από το 1965. Παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και προαγωγής στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού. Στο πλαίσιο του ανωτέρου ρόλου του, η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (ΚΑΠ) του Ι.Υ.Π. έχοντας μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του παιδιού, αναλαμβάνοντας και συμμετέχοντας στην διαμόρφωση επιστημονικών έργων, στην οργάνωση υπηρεσιών και στη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, συνέβαλε:
1) Στην αναμόρφωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), στο πλαίσιο διαλόγου-διαβούλευσης με φορείς και υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και του Υ.ΠΑΙ.Θ., το 2013-14. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ),
• Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8Α’/10-1-2014), άρθρο 11, παρ.2, περ.2,3&4
• Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38Α’/17-2-2014), άρθρο 53
• Αρ. Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014 (ΦΕΚ 1296 τ. Β’/2014) ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»
Το Α.Δ.Υ.Μ. έχει καθιερωθεί ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α' Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου (4) της σχετικής ΚΥΑ, το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται και κατατίθεται για τη φοίτηση στη Δ' Δημοτικού, στην Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου (συνεπώς συντάσσεται στο τέλος της προηγούμενης τάξης και στην αρχή της φοίτησης της αντίστοιχης τάξης).
Στόχος είναι το σχολείο να ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού που μπορεί να υπεισέλθουν στη σχολική ζωή, να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στην κατάλληλη αντιμετώπισή τους, να υποστηριχθεί το παιδί στην ενσωμάτωσή του στη σχολική ζωή και να προαχθεί η συνεργασία οικογένειας/παιδιού-σχολείου-ιατρού και μονάδας υγείας.
2) Στη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των παιδιών στην Ελλάδα, μέσω της διαμόρφωσης Κατευθυντήριων Οδηγιών για τεκμηριωμένα αποτελεσματικές πρακτικές φροντίδας υγείας, που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Ανάπτυξη έξι (6) κατευθυντήριων οδηγιών για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας και ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 0 έως 18 ετών και την αντιμετώπιση των κοινών λοιμώξεων αναπνευστικού, οι σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες που κατατέθηκαν για γνωμοδότηση στο ΚΕ.Σ.Υ. Ακολούθως το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ενέκρινε με την αριθ.7 Απόφαση της 265ης/10-11-2017 Ολομέλειας τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών 0 έως 18 ετών», η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας στις 22/12/2017.
3) Στην αναμόρφωση του νέου Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Διεύθυνσης ΚΑΠ του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας), όπως εγκρίθηκε με την αρ. 3 Απόφαση της 258ης/21-10-2016 Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας. Το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού ενσωμάτωσε τις κατευθυντήριες παιδιατρικές οδηγίες, ώστε να επιτευχθεί η συστηματική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Δ. Σκοπός της Παρέμβασης / Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ», είναι η έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.
Ειδικότερα οι στόχοι αυτού είναι:
1. Η προάσπιση και η παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.
2. Η διασύνδεση των Δημόσιων Τοπικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις οικογένειες και η δημιουργία σταθερής σχέσης και εμπιστοσύνης που να επιτρέπει τη διαχρονική και ολιστική φροντίδα των αναγκών υγείας των παιδιών και των εφήβων.
3. Η διασύνδεση με άλλες Μονάδες Υγείας σε τοπικό/περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο με συστηματικό τρόπο για την πλήρη κάλυψη των αναγκών υγείας των παιδιών και των εφήβων.
4. Η διασύνδεση των Δημόσιων Τοπικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις κοινοτικές δομές φροντίδας παιδιών στη προσχολική ηλικία και με τις Σχολικές Μονάδες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους.
5. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης και συστηματικής παρέμβασης που θα έχει συνέχεια, συνέπεια και προοπτική, αξιοποιώντας και την κοινοτική προσέγγιση.
Με αυτό τον τρόπο θα αμβλυνθούν οι ανισότητες στην υγεία, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η Παρέμβαση / Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ» διαμορφώθηκε ώστε να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα μέσω της κάλυψης παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σε παιδιατρικές υπηρεσίες υγείας, που διαβιούν με τις οικογένειές τους σε νησιωτικές, ορεινές, απομακρυσμένες περιοχές, κα. αλλά και που οι οικογένειές τους είναι σε δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, πχ. Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες, διαβίωση σε υποβαθμισμένες περιοχές πόλεων, κ.λ.π. (ευαλωτότητα).
Ε. Η παρέμβαση / πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ», οργανώνεται και υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις Υ.Πε., τις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας) και τις Τοπικές Ομάδες Υγείας - Τ.ΟΜ.Υ., κατά περίπτωση, τις κοινοτικές δομές φροντίδας παιδιών των ΟΤΑ - Παιδικοί Σταθμοί, κλπ.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διασφαλίζεται η
διενέργεια των επιμέρους παρεμβάσεων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, σε συνέχεια σχετικής έγκρισης εισόδου κλιμακίων που απαρτίζονται από Ιατρούς και Επαγγελματίες Υγείας που θα μετέχουν στη Παρέμβαση / Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ».
1. Η παρέμβαση/πρόγραμμα θα υλοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, καθώς και σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα και σε ειδικά νηπιαγωγεία/σχολεία και πάντοτε με τη συνεργασία του φορέα Π.Φ.Υ και της ομάδας υγείας με τη διεύθυνση της αρμόδιας ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας/τάξης.
2. Οι ηλικίες των παιδιών και των εφήβων στους οποίους απευθύνεται η παρέμβαση/πρόγραμμα και θα εξετάζονται, είναι αυτές για τις οποίες προβλέπεται να συμπληρώνεται το Α.Δ.Υ.Μ., σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1296/ 2014), και αφορούν στο Νηπιαγωγείο και στις τάξεις Α' Δημοτικού, Δ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις χρονικές περιόδους εγγραφής των παιδιών ανά σχολική βαθμίδα, ως χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των παρεμβάσεων της προληπτικής εξέτασης των παιδιών και των εφήβων, ορίζεται η περίοδος από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2024.
Αυτό σημαίνει ότι η διενέργεια προληπτικής ιατρικής εξέτασης των παιδιών και των εφήβων γίνεται την προαναφερόμενη περίοδο, όπου ολοκληρώνεται η παρακολούθηση :
• των Παιδικών Σταθμών (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής σε Νηπιαγωγείο),
• του Νηπιαγωγείου (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Α' τάξη Δημοτικού),
• της Γ' τάξης Δημοτικού (για Α.Δ.Υ.Μ. χρήσης στη Δ' τάξη Δημοτικού),
• της ΣΤ' τάξης Δημοτικού (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Α' τάξη Γυμνασίου) και
• της Γ' τάξης Γυμνασίου (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Α' τάξη Λυκείου).
3. Οι παρεμβάσεις προληπτικής εξέτασης των παιδιών και εφήβων, σύμφωνα με το Α.Δ.Υ.Μ, θα οργανώνονται συλλογικά με τη συνεργασία των Σχολικών Μονάδων ή των τοπικών κοινοτήτων με τις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής. Σε περίπτωση δυσπρόσιτων περιοχών προτείνεται η δημιουργία κλιμακίων από κεντρικές Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και/ ή υποστήριξη από στελέχη νοσηλευτικών μονάδων που βρίσκονται στην οικεία περιφερειακή ενότητα ή στην περιοχή ευθύνης των Υ.Πε.
4. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται κλιμάκια/ομάδες ιατρών και επαγγελματιών υγείας που περιλαμβάνουν:
1. Παιδίατρο ή γενικό ιατρό
2. Επισκέπτη/τρια υγείας ή/και Νοσηλευτή/τρια
Τα κλιμάκια απαρτίζονται από περισσότερους ιατρούς και επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να εναλλάσσονται με τις επισκέψεις τους στις Σχολικές Μονάδες ή στους Παιδικούς Σταθμούς και δύνανται να είναι πέντε έως επτά (5-7) άτομα, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος ανά δύο άτομα στη σχολική τάξη (σύμφωνα με την έγκριση του ΥΠΑΙΘΑ) και κατ’ επέκταση να επισκέπτονται δύο υποομάδες υγείας το ίδιο σχολείο ή διαφορετικό, σε παράλληλο χρονικό διάστημα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1296/2014), για λόγους προσβασιμότητας και ειδικότερα όταν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί όπως παιδίατρος ή γενικός ιατρός, σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή/τριας, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί, παρέχοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν στα κλιμάκια και άλλοι ιατροί (πχ αγροτικοί), οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του κλιμακίου και επομένως είναι μέλη αυτού και αναφέρονται στη σχετική Απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε.
5. Για τις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων που χρειάζονται εκτίμηση από άλλες ειδικότητες ιατρών και συγκεκριμένα από Οφθαλμίατρο, Οδοντίατρο, Καρδιολόγο και Ορθοπεδικό, θα προγραμματίζεται η εξέτασή τους στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου της Παρέμβασης/Προγράμματος, από αντίστοιχα κλιμάκια /ομάδες υγείας ιατρών, που θα προέρχονται από κεντρικές Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ. ή Νοσοκομεία. Η κλινική εξέταση θα πραγματοποιείται σε προσδιορισμένο χώρο ιατρείο της αρμόδιας Δημόσιας Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή στα Τ.ΟΜ.Υ. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τον συντονισμό από τον επαγγελματία υγείας του κλιμακίου και μετά από σχετικό προγραμματισμό και ανάλογα με το πλήθος των μαθητών/τριών που παραπέμπονται (προσδιορισμός χρονικού διαστήματος - ημερομηνίας επισκέψεων). Για την πραγματοποίηση της κλινικής εξέτασης από τις προαναφερόμενες ειδικότητες, είναι σημαντικό να υπάρχει ο κατάλληλος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και συγκεκριμένα, ηλεκτροκαρδιογράφος και οπτότυπο για παιδιά προσχολικής/σχολικής ηλικίας
6. Πριν την πραγματοποίηση της προληπτικής ιατρικής εξέτασης χορηγείται ενημερωτική επιστολή στους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΔΙΩΝΗ» (έντυπο 1, που παρατίθεται στο παράρτημα του συνημμένου 2 εγγράφου του ΙΥΠ περί ανάπτυξης της παρέμβασης). Οι γονείς που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ», θα το δηλώνουν στην Εκπαιδευτική Μονάδα με τη συμπλήρωση του σχετικού έγγραφου συγκατάθεσης (έντυπο 2, που παρατίθεται στο παράρτημα του συνημμένου 2 εγγράφου του ΙΥΠ περί ανάπτυξης της παρέμβασης), (βλ.π. σχετικές διοικητικές διαδικασίες-προεργασία, παράρτημα 1 του παρόντος εγγράφου, ενότητα 2α. VI. α).
7. Η προληπτική ιατρική εξέταση θα πραγματοποιείται παρουσία του γονέα/κηδεμόνα, είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου με τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό (διαχωριστικό χώρου/παραβάν, πιεσόμετρο με τις κατάλληλες περιχειρίδες ανά ηλικία, ζυγαριά, αναστημόμετρο, κλπ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ειδικότερες οδηγίες εξέτασης στο χώρο του σχολείου), είτε σε προσδιορισμένο ιατρείο της αρμόδιας Δημόσιας Δομής - Μονάδας Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή σε Τ.ΟΜ.Υ. (σε περίπτωση παιδιών που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των γονέων τους στη σχολική μονάδα ή επιθυμούν να προσέλθουν σε άλλη ημερομηνία για εξέταση). Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ο βέλτιστος προγραμματισμός και στην περίπτωση που η εξέταση γίνεται στο σχολείο, να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η εμπιστευτικότητα.
8. Για κάθε παιδί και έφηβο που συμμετέχει στην Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ», θα συμπληρώνεται το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.), ως προαπαιτούμενο του Α.Δ.Υ.Μ., που θα φυλάσσεται στο αρχείο της αρμόδιας Δημόσιας Δομής - Μονάδας Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή στα Τ.ΟΜ.Υ. Το Φ.Ι.Ε. (σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ), συμπληρώνεται από τον ιατρό κατά την φυσική εξέταση των παιδιών και με στοιχεία που παρέχει ο γονέας, υπογράφεται και από αυτόν και έχει τη δυνατότητα να λάβει αντίγραφο αυτού που φυλάσσει στο ΒΥΠ για επόμενη εξέταση. Το ΦΙΕ που έχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του παιδιού, δεν παραδίδεται στην σχολική μονάδα, η οποία λαμβάνει γνώση μόνο του Α.Δ.Υ.Μ.. Μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής ιατρικής εξέτασης των παιδιών, συντάσσεται και χορηγείται στον γονέα/κηδεμόνα το Α.Δ.Υ.Μ., ο οποίος έχει την ευθύνη κατάθεσής του στη σχολική μονάδα (δεν το παραλαμβάνει ο εκπαιδευτικός).
Σε περιπτώσεις όπου γίνεται παραπομπή του παιδιού για εξέταση από άλλη ειδικότητα ιατρού, τότε το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο, εφ’ όσον κατατεθεί σχετική γνωμάτευση, ώστε να καταρτιστεί το Α.Δ.Υ.Μ. από τον ιατρό του κλιμακίου που διενέργησε την αρχική εξέταση.
9. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αφού ολοκληρωθεί η κλινική εξέταση των παιδιών και εφήβων, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα, συντάσσεται το Έντυπο 3 Συγκεντρωτικής Καταγραφής Δεδομένων, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία (αριθμητικά/ποσοτικά δεδομένα) που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος (παρατίθεται στο παράρτημα του συνημμένου 2 εγγράφου του ΙΥΠ, περί ανάπτυξης της παρέμβασης).
10. Επισημαίνεται ότι ο συνιστώμενος χρόνος εξέτασης ανά παιδί είναι τα 25-30 λεπτά. Συμβάλλει δε σε αυτήν και ο επαγγελματίας υγείας, προετοιμάζοντας την εξέταση του παιδιού από τον ιατρό, ελέγχοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, διενεργώντας μετρήσεις και συμπληρώνοντας κατά περίπτωση τα σχετικά πεδία των εγγράφων.
11. Εφόσον κριθεί από τον ιατρό ότι χρειάζεται παραπομπή σε άλλη ειδικότητα ή άλλη υπηρεσία, συμπληρώνεται το αντίστοιχο Έντυπο 4 Παραπομπής, που δίνεται στην οικογένεια (το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα του συνημμένου 2 εγγράφου του ΙΥΠ, περί ανάπτυξης της παρέμβασης), βάσει του οποίου θα προγραμματίζεται η σχετική εξέταση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ενότητα 2α. VI. α).
12. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» και τη διενέργεια των επί μέρους επισκέψεων, καταγράφονται τα σχετικά δεδομένα στον εκάστοτε τύπο Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, όπως και στην ηλεκτρονική μορφή του νέου Β.Υ.Π.
13. Η Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ», έχοντας λάβει την αρχική έγκριση (σχετικό 2) και επανέγκριση (σχετικό 6) από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για υλοποίηση για δεύτερη περίοδο το σχολικό έτος 2023-24, θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με την ίδια διαδικασία.
14. Η Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ» προβλέπεται να αξιολογηθεί, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΙΥΠ που το διαμόρφωσε, όσο και από τους συμμετέχοντες, για μια σειρά παραμέτρων που θα υποστηρίξει την επαναληψιμότητα, τη διαχρονικότητα και τη διάχυση του έργου (Έντυπο 5, Πίνακας Καταγραφής Συγκεντρωτικών Δεδομένων των Παρεμβάσεων του φορέα Π.Φ.Υ. και Έντυπο 6, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης, που παρατίθενται στο παράρτημα του συνημμένου 2 εγγράφου του ΙΥΠ, περί ανάπτυξης της παρέμβασης, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ενότητα 2α. VI. α).
Η Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ι.Υ.Π. αναλαμβάνει την κατάθεση σχετικών αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πορεία ανάπτυξης και υλοποίησης αυτού.
15. Στο πλαίσιο της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ», έχουν διαμορφωθεί και αξιοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα:
Έντυπο 1: Ενημερωτική επιστολή γονέων/κηδεμόνων για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΔΙΩΝΗ»
Έντυπο 2: Έγγραφο Συγκατάθεσης
Έντυπο 3: Έντυπο Συγκεντρωτικής Καταγραφής Δεδομένων ανά επίσκεψη σε τάξη / φορέα εκπαιδευτικής μονάδας
Έντυπο 4: Έντυπο Παραπομπής
Έντυπο 5: Πίνακας Καταγραφής Συγκεντρωτικών Δεδομένων των παρεμβάσεων του φορέα Π.Φ.Υ.
Έντυπο 6: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της οργάνωσης και της υλοποίησης στις εκπαιδευτικές μονάδες του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ- ΔΙΩΝΗ» που συμπληρώνεται από τους επαγγελματίες υγείας και τους εκπαιδευτικούς.
Τα εν λόγω έντυπα παρατίθενται στο παράρτημα του συνημμένου 2 εγγράφου του Ι.Υ.Π. περί ανάπτυξης της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ».
16. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία υλοποίησης, στις προτεινόμενες ανά ηλικία παιδιών διενεργούμενες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις ή παραπομπές, στην αξιοποίηση κατάλληλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών εργαλείων, κλπ., παρατίθενται στο συνημμένο 2 έγγραφο του Ι.Υ.Π., που περιγράφει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της εν λόγω Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ». Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο του Ι.Υ.Π. παρατίθενται συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση νηπίων, παιδιών και εφήβων στο χώρο του σχολείου.
17. Για την ανάπτυξη της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» απαιτείται συνεργασία και συντονισμός για τον κατά περίπτωση σχεδιασμό των ενεργειών και επισκέψεων ως ακολούθως :
α. Για την διανομή των εντύπων (1) και (2), τη διαμόρφωση των χώρων εξέτασης και τη διάθεση σχετικού εξοπλισμού, καθώς και τον προσδιορισμό ημερομηνιών επισκέψεων των κλιμακίων/ομάδων υγείας, οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων επικοινωνούν αποκλειστικά και μόνο με τα Κέντρα Υγείας ή τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στη περιοχή των οποίων βρίσκονται και ειδικότερα, με τον επαγγελματία υγείας που θα έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.
β. Τα Κέντρα Υγείας ή οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) που με κλιμάκια/ομάδες υγείας μετέχουν στην υλοποίηση της παρέμβασης, για θέματα που σχετίζονται με την επιστημονική ανάπτυξη αυτής, επικοινωνούν αποκλειστικά και μόνο με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής), τηλ. 210 7233872, email : grammateia-ddsp@ich.gr
γ. Για οποιαδήποτε διοικητικά θέματα αφορούν στην τήρηση των αναφερομένων στο παρόν έγγραφο, η επικοινωνία θα γίνεται με την αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, email : pfy3@moh.gov.gr
18. Αξιοποιώντας την εμπειρία ανάπτυξης και υλοποίησης της παρέμβασης για το σχολ. έτος 20222023, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων ή παιδικών σταθμών στην εξέταση των παιδιών/εφήβων, είναι πάντοτε συνάρτηση της δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα της οικείας τοπικής Μονάδας Υγείας ή των ΤΟ.Μ.Υ., καθώς και της διαθεσιμότητας σύμφωνα με τον προγραμματισμό, της οικείας ομάδας υγείας/κλιμάκιο υγείας, που θα επισκέπτεται τα σχολεία.
Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην παρέμβαση, εφόσον διερευνηθεί η ανωτέρω κατάσταση από τις διευθύνσεις των σχολείων, αλλά και όταν διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής στις ημέρες που θα προγραμματιστούν οι επισκέψεις των κλιμακίων στο σχολείο είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα, ώστε να προηγηθούν οι οικογένειες/παιδιά που αναφέρουν δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
ΣΤ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου, αναφέρεται η διοικητική διαδικασία και τα στάδια οργάνωσης και υλοποίησης της εν λόγω παρέμβασης, ώστε κάθε εμπλεκόμενος φορέας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχεδιασμού, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη ανάπτυξή του για το δεύτερο σχολικό έτος εφαρμογής 2023-2024, πχ έκδοση Αποφάσεων των Διοικητών των Υ.Πε. για τη συγκρότηση κλιμακίων-ομάδας υγείας, τα χρονοδιαγράμματα, τις εγκρίσεις εισόδου στις σχολικές μονάδες από το ΥΠΑΙΘΑ, την τήρηση ειδικών όρων που τίθενται από τη σχετική έγκριση του ΥΠΑΙΘΑ, την συμπλήρωση εντύπων και την συγκέντρωση δεδομένων κλπ.
Τέλος επισημαίνεται η αναγκαιότητα παροχής διευκολύνσεων από τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, για την υποστήριξη υλοποίησης της παρέμβασης πχ διάθεση κατάλληλου χώρου για εξέταση παιδιών, αξιοποίηση Η/Υ και χρήση εκτυπωτή για ηλεκτρονική συμπλήρωση και εκτύπωση του ΑΔΥΜ, του ΦΙΕ καθώς και του ΒΥΠ κλπ.
Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΥΠΑΙΘΑ, μεριμνά για την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαβιβάζοντας το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, ώστε να γνωρίζουν την έγκριση και τη διαδικασία ανάπτυξης της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ», για να ενημερωθούν εγκαίρως οι γονείς/κηδεμόνες και να γίνει σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες Υγείας, ο προγραμματισμός των επισκέψεων για την υλοποίηση της παρέμβασης.
Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (για οργανωτικά θέματα) και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (για επιστημονικά θέματα και συνεργασία με τις μονάδες ΠΦΥ), είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία και παροχή διευκρινήσεων.
Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου)
Συνημμένα :
1. Εγκριτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ
2. Έγγραφο ΙΥΠ για ανάπτυξη Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ», με παράρτημα εντύπων
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(με ηλεκτρονική αποστολή)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
4. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
5. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
(με ηλεκτρονική αποστολή)
1. Γραφ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφ. Αναπληρώτριας Υπουργού
3. Γραφ. Υφυπουργών (2)
4. Γραφ. Γενικών Γραμματέων (3)
5. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
7. Αυτοτελές τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υ.Πε.
8. Δ/νση Π.Φ.Υ. (10)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ - ΔΙΩΝΗ»
1. Βασικά χαρακτηριστικά της Παρέμβασης /Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ»
Σε συνέχεια του σχετικού (6) εγκριτικού εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αναφορικά με την ανάπτυξη παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με θέμα «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων - ΔΙΩΝΗ», για τον παιδικό - μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2023-2024, σημειώνεται ότι:
α) Αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου οι αρμόδιες εμπλεκόμενες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες, να σχεδιάζουν με ομοιογένεια και να υλοποιούν τα επιμέρους στάδια της παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο (διευκόλυνση διαδικασιών εισόδου στις σχολικές μονάδες).
β) Υλοποιείται για ένα (1) σχολικό έτος 2023-2024, (με προοπτική ανά σχολικό έτος ανανέωσης της σχετικής έγκρισης, καθώς και με δυνατότητα εξειδίκευσης κατά περίπτωση διαφόρων θεμάτων σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης που διενεργεί το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - ΙΥΠ). γ) Διενεργείται μέσω κλιμακίων / ομάδων υγείας που απαρτίζονται από ιατρούς και επαγγελματίες υγείας των Δημόσιων Δομών - Μονάδων Υγείας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (για το δεύτερο στάδιο εξέτασης παιδιών από παραπομπή), των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), καθώς και με την ενεργό συνεργασία εκπαιδευτικών.
Επισημάνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για την υλοποίηση της Παρέμβασης /Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ»
Σε συνέχεια του προαναφερόμενου πλαισίου και χαρακτηριστικών της Παρέμβασης /Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» σε μαθητικό πληθυσμό που αναπτύσσει το Υπουργείο Υγείας και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο έγκρισης αυτής από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (συν.1), ειδικότερα επισημαίνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες και που ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι :
i. Η υλοποίηση της Παρέμβασης/Προγράμματος έχει χαρακτήρα προαιρετικό για τις σχολικές μονάδες, τους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους. Οι επιμέρους δράσεις της Παρέμβασης/Προγράμματος στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών.
ii. Η ανάπτυξη της Παρέμβασης/Προγράμματος να γίνεται χωρίς να παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.
iii. Επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα, πλέον του εκπαιδευτικού και του γονέα. Σημειώνεται ότι, εφόσον γίνει προγραμματισμός επίσκεψης σε σχολική μονάδα όπου ο αριθμός των τμημάτων ή των τάξεων που θα συμμετέχουν στην παρέμβαση είναι περισσότερες, τότε είναι δυνατή η επίσκεψη δύο ομάδων από δύο ιατρούς και επαγγελματίες υγείας προς διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης των παιδιών, π.χ. δύο τμήματα στην ΣΤ' τάξη Δημοτικού ή δύο τάξεις Δ' και ΣΤ' Δημοτικού (βλέπε ενότητα Ε.4 του εγγράφου).
iv. Στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης δεν επιτρέπεται η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για το σχολικό έτος 2023-2024, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων παρεμβάσεων/δράσεων.
v. Η εν λόγω παρέμβαση να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής της να μη προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες, καθώς και τις σχολικές μονάδες.
vi. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριων σε ότι αφορά στην διενέργεια της παρέμβασης και να έχει εξασφαλισθεί η ενυπόγραφη δήλωση συγκατάθεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική (βλέπε ενότητα Ε.6 του εγγράφου καθώς και ειδικότερες επισημάνσεις για την αξιοποίηση των εντύπων, ενότητα 2.α. VI. που ακολουθεί).
vii. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR). Επίσης, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριων.
viii. Οι επισκέψεις των μαθητών/τριων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για τις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η αρχική εξέταση σε Σχολική Μονάδα ή προκύπτει μέσω παραπομπής η αναγκαιότητα εξέτασης του παιδιού από άλλες ειδικότητες ιατρών, θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των γονέων και εκτός ωρολογίου προγράμματος.
ix. Η εξέταση στα σχολεία θα πραγματοποιείται εκτός της τάξης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα είναι ατομική και θα πραγματοποιείται παρουσία του γονέα και με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού (βλέπε ενότητα Ε.7 του εγγράφου).
2. Διαδικασία ανάπτυξης της Παρέμβασης /Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ»
Το Υπουργείο Υγείας διαβιβάζει το παρόν έγγραφο προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για ενημέρωση και για τις κατά περίπτωση σχετικές ενέργειες.
α. Οι Δημόσιες Δομές - Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ. και οι Τ.ΟΜ.Υ., καθώς και οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, καλούνται να προβούν στα ακόλουθα :
I. Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, καλούνται να διαβιβάσουν το παρόν έγγραφο με τα συνημμένα (1) και (2) σε όλες τις Δημόσιες Δομές - Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ., που υπάγονται σε αυτές (Κέντρα Υγείας με τις αποκεντρωμένες δομές τους, Τ.ΟΜ.Υ., κλπ), προκειμένου να ενημερωθούν και να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή στα σχετικά κλιμάκια / ομάδες υγείας που θα διενεργήσουν την Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ» στις Σχολικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης τους.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναφέρονται προς τις Υ.Πε. τα ονόματα και οι ειδικότητες/ιδιότητες των Ιατρών και των Επαγγελματιών Υγείας, το συντομότερο δυνατό και σε διάστημα, όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα κλιμάκια / ομάδες υγείας γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Ε. περιπτώσεις 3, 4 και 5, καθώς και στα όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Ι.Υ.Π. αναφορικά με την ανάπτυξη της παρέμβασης (συν.2)
Ειδικότερα στις Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ. που βρίσκονται στα αστικά κέντρα - πρωτεύουσες των Νομών, συγκροτούνται κλιμάκια στα οποία συμμετέχουν ιατροί, καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι και ορθοπεδικοί, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε συνέχεια σχετικού προγραμματισμού με τα Κέντρα Υγείας και τις Τ.ΟΜ.Υ, να επισκέπτονται αυτά ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης των παιδιών σε ένα δεύτερο στάδιο, σε συνέχεια παραπομπής τους κατά την αρχική εξέταση. Αντίστοιχα, με ανάλογο προγραμματισμό δέχονται τις παραπομπές παιδιών της περιοχής που είναι η έδρα της Μονάδας Υγείας και στην οποία υπηρετούν οι εν λόγω ιατροί. Όπου απαιτείται παραπομπή σε οδοντίατρο, αυτό θα γίνεται καταρχήν για τα Κέντρα Υγείας, όπου τα σχολεία βρίσκονται στην περιφέρειά τους και σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχετική στελέχωση, παραπέμπονται στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας / Μονάδα Υγείας.
Στην περίπτωση που οι εν λόγω ειδικότητες δεν είναι διαθέσιμες σε Κέντρα Υγείας / Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ., τότε στα κλιμάκια προτείνεται να συμμετέχουν ιατροί ανάλογων ειδικοτήτων που υπηρετούν στα Νοσοκομεία (με τη συνεργασία των Διοικήσεων αυτών) που αντίστοιχα θα εξετάζουν τα παιδιά που παραπέμπονται, είτε στις δομές της Π.Φ.Υ., είτε στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες.
Ο Συντονιστής Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας (ΣΠΑΥ) που ο ρόλος του αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και ορίζεται στη σχετική Απόφαση της Υ.Πε. ανά Κέντρο Υγείας, συμβάλει λόγω της εμπειρίας του στην επικοινωνία του κλιμακίου/ομάδας υγείας του Κέντρου Υγείας ή των Τ.ΟΜ.Υ. που αναφέρονται σε αυτό, με τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής ώστε να σχεδιαστούν οι επιμέρους ενέργειες και επισκέψεις.
II. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι Δημόσιες Δομές - Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ., έχουν δηλώσει συμμετοχή στην ανάπτυξη της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» και στις περιοχές ευθύνης τους αναπτύσσονται οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), του άρθρου 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α'). τότε δύνανται να δηλώνουν την συμμετοχή τους στην υλοποίηση της παρέμβασης με τη διαμόρφωση αντίστοιχου κλιμακίου / ομάδας υγείας με ιατρούς και επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν σε αυτές, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αναφοράς (Κ.Υ.Α). Τα Τ.ΟΜ.Υ έχουν δυνατότητα να διαμορφώσουν σχετικό κλιμάκιο / ομάδα υγείας με την έγκριση του υπευθύνου του Κ.Υ.Α., ανεξαρτήτως αν αυτό θα συμμετέχει στην παρέμβαση με ξεχωριστό κλιμάκιο.
Οι αναφορές στη σύνθεση των κλιμακίων / ομάδων υγείας των Κέντρων Υγείας και των Τ.ΟΜ.Υ. που αναφέρονται σε αυτά, εντάσσονται σε ενιαίο έγγραφο που αποστέλλεται στις Υ.Πε., προκειμένου να ενσωματωθούν στη σχετική Απόφαση των Διοικητών.
III. Οι Υ.Πε. συγκεντρώνουν ηλεκτρονικώς την σύνθεση των κλιμακίων/ομάδων υγείας από τις Μονάδες Υγείας αρμοδιότητάς τους και των Τ.ΟΜ.Υ. της περιοχής ευθύνης τους και το αργότερο ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου εκδίδουν την Απόφαση του Διοικητή για το σχολ. έτος 2023-24. Σε αυτήν αναφέρουν ανά Νομό για κάθε Δημόσιο Φορέα Υγείας της Π.Φ.Υ. (Κ.Υ./Τ.ΟΜ.Υ. και πιθανώς Νοσοκομεία) τους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στα εν λόγω κλιμάκια/ομάδες υγείας (αρχικής εξέτασης των παιδιών και εξέτασης από άλλες ειδικότητες ύστερα από παραπομπή) για την ανάπτυξη της Παρέμβαση/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ».
IV. Οι εν λόγω Αποφάσεις των Υ.Πε. διαβιβάζονται:
α. Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (email: genikidiefsp@minedu.gov.gr), με κοινοποίηση στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (email: depek merimna@minedu.gov.gr) συντάσσοντας έγγραφο διαβίβασης της Απόφασης με αίτημα προκειμένου να εκδοθούν τα εγκριτικά έγγραφα εισόδου στις Σχολικές Μονάδες (συγκεντρωτικά ανά Υ.Πε.), μόνο για τις 2η, 3η, 4η, 5η και 6η Υ.Πε. (δεδομένου ότι στην περιοχή ευθύνης τους ανήκουν περισσότερες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ.Π.Δ.Ε.) και η αρμοδιότητα είναι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α). Επισημαίνεται ότι η 1η και η 7η Υ.Πε. αποστέλλουν τις οικείες Αποφάσεις τους στις αρμόδιες Π.Δ.Π.Δ.Ε. της περιοχής τους (Αττικής και Κρήτης), ώστε να εκδώσουν το σχετικό εγκριτικό έγγραφο εισόδου στις Σχολικές Μονάδες.
β. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης των Υ.Πε. (για ενημέρωση των Σχολικών Μονάδων ως προς τη σύνθεση των κλιμακίων ανά Κ.Υ. & Τ.ΟΜ.Υ. ή Νοσοκομείο)
γ. Στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ. που υπάγονται σε αυτές (Κέντρα Υγείας με τις αποκεντρωμένες δομές τους/Τ.ΟΜ.Υ.) και στα Νοσοκομεία που εποπτεύουν (στα οποία έχουν συσταθεί κλιμάκια), προς ενημέρωση.
δ. Στο Υπουργείο Υγείας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τμήμα Γ’ (email : pfy3@moh.gov.gr), για ενημέρωση.
V. Ακολούθως, ο επαγγελματίας υγείας που από κάθε κλιμάκιο/ομάδα υγείας αναλαμβάνει την ευθύνη επικοινωνίας με τα σχολεία, τον προγραμματισμό των επισκέψεων και παρακολουθεί τη διαδικασία εξέτασης των παιδιών σε συνέχεια παραπομπών (από τα ειδικά κλιμάκια στο δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης της παρέμβασης), με την συνεπικούριση των Συντονιστών των Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας (ΣΠΑΥ), της εν λόγω Δημόσιας Δομής Υγείας της ΠΦΥ, συνεργάζονται με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να σχεδιάσουν σε τοπικό επίπεδο και για τις Σχολικές Μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης τους, τη διενέργεια των επιμέρους προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο μαθητικό πληθυσμό, που προβλέπονται στην Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ», δίνοντας προτεραιότητα στα σχολεία που έχουν την μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό και προς διευκόλυνση των διαδικασιών, προτείνεται κάθε κλιμάκιο / ομάδα υγείας που έχει συσταθεί ανά Μονάδα Υγείας ή ΤΟΜΥ, να διαμορφώσει ένα αδρό προγραμματισμό των ημερών και των ωρών (πχ μία ομάδα με έναν γιατρό και έναν επαγγελματία, ορίζει ως διαθέσιμο χρόνο κάθε δεύτερη Πέμπτη 9:00-13:30 ή άλλη αντίστοιχη υποομάδα ορίζει την Τρίτη 9:00-13:00), σύμφωνα με τις οποίες δηλώνει τη διαθεσιμότητα για την διενέργεια επισκέψεων στα σχολεία για την υλοποίηση της παρέμβασης, ώστε κατά την επικοινωνία με τις Δ/νσεις των Σχολικών Μονάδων να ρυθμίζονται οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων.
Στόχος του προσδιορισμού των διαθέσιμων ημερών και ωρών είναι, να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία τόσο της Μονάδας Υγείας, όσο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών/τριων και των σχολείων.
Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξέταση των παιδιών στα σχολεία και που οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να επισκεφτούν τις Μονάδες Υγείας ή τις Τ.ΟΜ.Υ., προτείνονται ημέρες και ώρες επίσκεψης όπου τα μέλη του κλιμακίου/ομάδας υγείας, θα εξετάζουν τους προσερχόμενους/νες μαθητές/τριες στο πλαίσιο της παρέμβασης.
VI. Η αξιοποίηση των εντύπων που έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ», γίνεται ως ακολούθως:
α) Τα έντυπα, 1: Ενημερωτική Επιστολή γονέων/κηδεμόνων για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΔΙΩΝΗ» και 2: Έγγραφο Συγκατάθεσης, διανέμονται από τον Επαγγελματία Υγείας, μέλος του κλιμακίου/ομάδας υγείας, που έχει αναλάβει την επικοινωνία με τα σχολεία και με τη συνεργασία των Συντονιστών Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας (ΣΠΑΥ) των Μονάδων Υγείας, στις σχολικές μονάδες, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης του Διοικητή της ΥΠε, για τον ορισμό της σύνθεσης των κλιμακίων που θα συμμετέχουν στην παρέμβαση.
Το έντυπο (1) συνοδεύει έγγραφο της εκάστοτε Μονάδας Υγείας ή της Τ.ΟΜ.Υ. που αναφέρει το εγκριτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, το σχετικό έγγραφο του ΥΥ για την ανάπτυξη της Παρέμβασης /Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ», καθώς και την προαναφερόμενη Απόφαση της οικείας Υ.Πε., τη σύνθεση του κλιμακίου/ομάδας υγείας, τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τη διαθεσιμότητα των ημερών και ωρών για επίσκεψη στις Σχολικές Μονάδες.
Το έντυπο 2 το οποίο υπογράφουν οι γονείς, φυλάσσεται αποκλειστικά και μόνο στη Σχολική Μονάδα και επομένως οι εκπαιδευτικοί της οικείας τάξης που γνωρίζουν τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην παρέμβαση και εφόσον προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία διενέργειας της επίσκεψης της Ομάδας Υγείας στο σχολείο, ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες ώστε να προσέλθουν για εξέταση, φέροντας μαζί τους το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού και όποιο άλλο ιατρικό δεδομένο ή πιστοποιητικό έχουν, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Στο έντυπο 3: Συγκεντρωτικής Καταγραφής Δεδομένων ανά επίσκεψη σε τάξη φορέα εκπαιδευτικής μονάδας, καταγράφονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την κάθε επίσκεψη της Ομάδας Υγείας στο σχολείο ανά τάξη, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την τελική σύνταξη του εντύπου 5.
Επισημαίνεται ότι αν μία υποομάδα υγείας του κλιμακίου, επισκεφτεί μια συγκεκριμένη μέρα μια τάξη σχολείου, πχ Γ' τάξη, συμπληρώνεται το έντυπο 3. Αν συμπληρωματικά επισκεφτεί την ίδια τάξη σε άλλη ημερομηνία (για να εξεταστούν τα υπόλοιπα παιδιά), συμπληρώνεται άλλο έντυπο 3, το οποίο συσχετίζεται με το προηγούμενο και διαμορφώνεται ένα ενιαίο στο οποίο καταγράφονται οι δύο διαφορετικές επισκέψεις και αθροιστικά τα δεδομένα.
Στην περίπτωση που δύο υποομάδες υγείας επισκεφτούν την ίδια Σχολική Μονάδα στην ίδια ημερομηνία, αλλά εξετάσουν παιδιά διαφορετικών τάξεων, πχ Γ' & ΣΤ' Δημοτικού, τότε συμπληρώνονται δύο διαφορετικά έντυπα 3.
Το έντυπο 4: Παραπομπής, συμπληρώνεται από τον ιατρό της Ομάδας Υγείας που επισκέπτεται το σχολείο ή όταν τα παιδιά με τους γονείς τους επισκέπτονται τη Μονάδα Υγείας, προκειμένου να παραπεμφθούν είτε για να γίνει εξέταση από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πχ οφθαλμίατρο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό κλπ (στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου ανάπτυξης της παρέμβασης), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης του ΑΔΥΜ, είτε σε άλλες ειδικότερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικής αξιολόγησης, παιδιατρικής φροντίδας και κοινωνικής στήριξης.
Ο επαγγελματίας υγείας της υποομάδας υγείας του κλιμακίου που συμμετέχει στην επίσκεψη στα σχολεία, ανάλογα με τα έντυπα παραπομπής που συμπληρώνονται και χορηγούνται στον γονέα/κηδεμόνα, καταγράφει σε πίνακα τα ονόματα των μαθητών/τριών και του γονέα, την ειδικότητα του ιατρού ή τον φορέα παραπομπής, καθώς και την ημερομηνία σύνταξης του παραπεμπτικού, ώστε ανάλογα με τη βούληση του γονέα/κηδεμόνα, να προγραμματίσει τις αντίστοιχες επισκέψεις, τόσο για να σχεδιαστεί η επίσκεψη των ιατρών ανάλογων ειδικοτήτων στην οικεία Μονάδα Υγείας για να εξεταστούν στο δεύτερο στάδιο τα εν λόγω παιδιά, όσο και για να προσδιοριστούν οι επισκέψεις στην Μονάδα Υγείας που βρίσκεται σε άλλη περιοχή και που υπηρετούν οι σχετικές ειδικότητες ιατρών.
Στο έντυπο 5: Πίνακας Καταγραφής Συγκεντρωτικών Δεδομένων των Παρεμβάσεων του φορέα Π.Φ.Υ., καταγράφεται ανά Μονάδα Υγείας της ΠΦΥ και ανά ΤΟΜΥ το σύνολο των δεδομένων όπως αυτά προκύπτουν από την συλλογή των εντύπων 3 & 4.
Το εν λόγω έντυπο συμπληρώνεται έως και τις 10 Ιουλίου 2024, διαβιβάζεται στις Υ.Πε. (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας), οι οποίες καλούνται να συλλέξουν όλα τα έντυπα 5 από κάθε κλιμάκιο/μονάδα υγείας για ενημέρωσή τους. Οι Μονάδες Υγείας / Τ.ΟΜ.Υ., εισάγουν τα στοιχεία του εντύπου 5 σε ειδική πλατφόρμα του Ι.Υ.Π. όπου θα γίνεται ηλεκτρονικά η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων και τη σύνταξη της προβλεπόμενης έκθεσης αξιολόγησης. Τα στοιχεία αποστέλλονται και καταχωρούνται έως 31 Ιουλίου 2024.
Το έντυπο 6: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της οργάνωσης και της υλοποίησης στις εκπαιδευτικές μονάδες του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ- ΔΙΩΝΗ» συμπληρώνεται από όποιους επιθυμούν, ιατρούς ή επαγγελματίες υγείας μέλη των κλιμακίων ή από εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται στο πλαίσιο της παρέμβασης, κατά την περίοδο που ολοκληρώνεται η διαδικασία υλοποίησης αυτής, δηλαδή περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου .
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το έντυπο (6) συμπληρώνεται μία μόνο φορά για το σύνολο των επισκέψεων στη Σχολική Μονάδα από τον ιατρό ή τον επαγγελματία υγείας.
Τα έντυπα (5) και (6) καταχωρούνται στην πλατφόρμα DIONI - AXIOLOGISI που έχει διαμορφώσει το Ι.Υ.Π. για το δεύτερο σχολικό έτος υλοποίησης της παρέμβασης (2023-2024), όπου θα είναι δυνατόν να εισάγονται τα συγκεντρωτικά δεδομένα της κάθε Μονάδας ή Υπηρεσίας Υγείας, καθώς και οι αξιολογήσεις των στελεχών υγείας και εκπαιδευτικών που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην παρέμβαση. Για την εισαγωγή των δεδομένων απαιτείται η λήψη κωδικού ανά φορέα,
τον οποίο παρέχει το Ι.Υ.Π. σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος στη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-ddsp@ich.gr.
Η συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων κρίνεται απαραίτητη από όλους τους φορείς και σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να συλλέγονται κοινά στοιχεία και δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης αυτών και διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης της παρέμβασης.
β. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο έγγραφό του περί ανάπτυξης της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» (συν. 2) παραθέτει παράρτημα «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση νηπίων, παιδιών και εφήβων στον χώρο του σχολείου», στο οποίο γίνεται αναφορά σε ειδικότερα θέματα αξιοποίησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, χώρων καθώς και για τη διαδικασία κλινικής εξέτασης των παιδιών - εφήβων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Υ.Πε. για την προμήθεια και διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού, αλλά και οι ομάδες υγείας κατά τη χρήση αυτού στην υλοποίηση της παρέμβασης.
γ. Επισημαίνεται ότι για την Παρέμβαση/Πρόγραμμα «ΔΙΩΝΗ» που απευθύνεται στο μαθητικό πληθυσμό, που οργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο και έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το σχετ. (6) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την 2η, 3η, 4η, 5η και 6η Υ.Πε. ή από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 1η και 7η Υ.Πε., έκδοσης σχετικών εγγράφων έγκρισης εισόδου στις Σχολικές Μονάδες ανά Υ.Πε. σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις. Ακολούθως οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των κλιμακίων από τις Δημόσιες Δομές της ΠΦΥ και τις Τ.ΟΜ.Υ. που θα συμμετάσχουν στην παρέμβαση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων, ρυθμίζουν τα επιμέρους θέματα εισόδου για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και με τα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και εγκυκλίους.
δ. Οι Δημόσιες Δομές - Μονάδες Υγείας της ΠΦΥ και οι Τ.ΟΜ.Υ., καθώς και οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στα κατά περίπτωση κλιμάκια/μονάδες υγείας για την ανάπτυξη της παρέμβαση, καλούνται κατά της υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών και σταδίων να λάβουν πρωταρχικώς υπόψη, την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Υγείας, την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ιδιαίτερης φροντίδας που απαιτείται για τη διαχείριση της πανδημίας σε επίπεδο ασθενών, της διενέργειας μαζικών διαγνωστικών ελέγχων και εμβολιασμών, καθώς και του λοιπού έργου τους, προκειμένου με τον κατάλληλο και έγκαιρο σχεδιασμό των επισκέψεων στις Σχολικές Μονάδες, να διασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών υγείας.
ε. Κατά τον προγραμματισμό των σταδίων της Παρέμβασης/Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» σε τοπικό επίπεδο, απαραίτητο είναι οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας που μετέχουν στα κλιμάκια/ ομάδες υγείας, να λαμβάνουν υπόψη όλα τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες και τα μέτρα που καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ για τη διασφάλιση της προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού, όπως η τήρηση κανόνων υγιεινής χεριών, η χρήση απολυμαντικών μέσων, η ορθή χρήση μάσκας προσώπου, η τήρηση φυσικής απόστασης μεταξύ προσώπων, ο αερισμός κλειστών χώρων κλπ, όπως κατά περίπτωση αυτά θα ισχύουν και ειδικότερα θα καθορίζονται για τις Σχολικές Μονάδες και το μαθητικό πληθυσμό.
Απαραίτητο είναι να πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής των σχετικών ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρέμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κατά περίπτωση έγγραφα που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, άλλα Υπουργεία (π.χ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) ή τις σχετικές Αποφάσεις της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε.
στ. Το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (με το παράρτημα 1), η έγκριση του ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και το έγγραφο του ΙΥΠ που αναφέρεται στις διαδικασίες ανάπτυξης της Παρέμβασης/ Προγράμματος «ΔΙΩΝΗ» με το συνημμένο παράρτημα παράθεσης των έξι (6) εντύπων, είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στην κατηγορία: Υγεία ^Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ^ Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ^ Παρέμβαση «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων - “ΔΙΩΝΗ”» για τον παιδικό - μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να αξιοποιούνται αναλόγως από κάθε ενδιαφερόμενο (επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς κλπ).
Αντίστοιχα, αναρτούν στους ιστοτόπους τους και με τον ίδιο προαναφερόμενο διακριτικό τίτλο όλα τα σχετικά έγγραφα, τόσο το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, όσο και οι Υ.Πε., οι οποίες συμπληρωματικά αναρτούν τις σχετικές Αποφάσεις των Διοικητών για τον ορισμό των κλιμακίων, αλλά και τα εγκριτικά έγγραφα του ΥΠΑΙΘΑ για την είσοδο στις Σχολικές Μονάδες.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε για την κατά περίπτωση εφαρμογή των αναφερομένων στα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές σας.