Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ.67138
ΑΔΑ ΨΕΛΙ465ΦΥΟ-Ξ6Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87 Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτου Τηλέφωνο: 213 2161343-6
Αθήνα 18/12/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών».
Σχετ.:
1. Ο ΑΝ 2520/4-9-1940, (A’ 273) «Περί Υγ. Διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. O Νόμος 4025/2011, (A’228) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης,.. & άλλες διατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012 (Α’89) και ισχύει.
3. Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού»(Α’42) 25-2-2020», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ. 64266/1-122023 (Β'6802) ΚΥΑ “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.”
4. Η υπ’ αρ. Υ1γ/ΓΠ. οικ. 47829/21-7-2017 (Β’2161), Υγειονομική Διάταξη « Υγειονομικοί Όροι & Προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων κ ποτών & άλλες διατάξεις».
5. Η υπ'αρ. Δ1γ/ΓΠ/38282/18-6-2020 (Β’ 2678), Υγειονομική Διάταξη «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
6. Η υπ'αρ. οικ.16228/17-5-2017(Β’1723), ΚΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση .κινηματογράφου»
7. Η υπ’αρ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 18692/3-11-2022 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ 6Ν5Ω465ΦΥΟ-ΝΦΗ «Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
8. Η υπ. αρ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.26635/23-04-2020 εγκύκλιος με ΑΔΑ:6Β05465ΦΥΟ-ΨΣΓ «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την υπενθύμιση για εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών αναφορικά με επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να τεθεί σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι αυστηροί τόσο ως προς το ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων ευθύνης τους, όσο και ως προς την εφαρμογή γενικότερων μέτρων υγιεινής όπως αυτά προβλέπονται σε επίπεδο επιχείρησης. Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή:
Α. Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επιστάμενο πλύσιμο χερών, χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών.
Β. Στην εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης.
Γ. Στον καλό αερισμό των χώρων εν γένει
Δ. Στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.
Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ενόψει της εορταστικής περιόδου θα εντατικοποιηθούν, προτεραιότητα είναι ορθό να δοθεί στις επιχειρήσεις ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη. Συνεπώς επισημαίνεται ο ενδελεχής υγειονομικός έλεγχος για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών των κάτωθι:
• Των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, κλπ.
• Των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, παρασκευής γευμάτων και διάθεσης (με διανομή κατ’οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος).
• Των χώρων εστίασης εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, των χώρων διανομής γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
• Των υπαίθριων αγορών και των εορταστικών πάγκων που οργανώνονται προσωρινά λόγω των εορτών.
• Των υπαίθριων - λαϊκών αγορών, των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.
• Των ξενοδοχείων και εν γένει όλων των τουριστικών καταλυμάτων.
• Των χώρων αναψυχής, δημοσίων θεαμάτων (θέατρα, συναυλιακοί χώροι, κέντρα διασκέδασης κλπ).
• Των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα, από την αυξημένη ζήτηση και την τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.
• Των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια, κουρεία, κ.λ.π
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι λαμβάνουν χώρα πλέον μετά την παγκόσμια υγειονομική κρίση και εντός ενός νέου επιχειρηματικού πλαισίου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό που προέκυψε από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης και προσφοράς τροφίμων και ποτών. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση για προγραμματισμένους και οργανωμένους υγειονομικούς ελέγχους-δράσεις, εκ μέρους των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η υγεία των εργαζομένων, όσο και των επιθεωρητών και φυσικά να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
• Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες. και έχουν επωμιστεί μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη επιπλέον χώρων παρασκευής γευμάτων. Τέτοιοι χώροι πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής κ.λ.π
• Την αύξηση κατά την εορταστική περίοδο μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, προκειμένου να γίνεται επιστάμενος υγειονομικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς των γευμάτων. Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης, η υγιεινή μεταφορικού μέσου κ.λ.π
• Τον μεγάλο όγκο αποθηκευμένων α’ υλών, που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο πριν την εορταστική περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ποιοτικός έλεγχος αυτών.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, τα ελεγκτικά κλιμάκια πρέπει:
> να κάνουν χρήση των Προτυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτ. 5 σχετ. Υγειονομική Διάταξη
> να επιδίδεται μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων
> να επιδεικνύεται πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπευθύνους, πάντοτε στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας.
> Να διασφαλίζεται η ελάχιστη χρονικά αναγκαία παρουσία των επιθεωρητών -ελεγκτών στον χώρο ελέγχου προκειμένου να διεκπεραιώνεται γρήγορα ο Υγειονομικός Έλεγχος.
Ειδικότερα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλούνται να είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην πιστή τήρηση των υγειονομικών κανονισμών και των εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και των εν γένει οδηγιών του ΕΟΔΥ, λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαίτερη δε προσοχή να δίδεται στην ποιότητα του νερού προς χρήση και κατανάλωση.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες ως αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (εφοδιασμό αυτών με μάσκες όπου κρίνεται αναγκαίο, απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου, ενυπόγραφα.
Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1 . Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Α. Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών
(Έδρες)
Β. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2 .Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Α. Γρ. .κκ. Γενικών Γραμματέων (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.- έδρες τους)
3 .Όλες τις Υ.ΠΕ.
-Γρ. κ.κ. Διοικητών (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες τους).
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ/νση Προστασίας &
Ενημέρωσης Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος
10181 - ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Τουρισμού
Βασ. Αμαλίας 12
105 57 Αθήνα
3. ΕΑΔ
Πειραιώς 205
118 53 - ΑΘΗΝΑ
4. ΕΟΔΥ/ΚΕΔΥ
Αμ. Φλέμινγκ 32
116072 ΒΑΡΗ
5. ΕΦΕΤ
Γραφείο Προέδρου
Ιατρίδου & Κηφισίας, 115 26 Αθήνα
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού Υγείας
3. Γραφεία Υφυπουργών
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέων
5. Γραφείο Τύπου
6. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
7. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος