Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071
ΑΔΑ Ψ1ΘΑ465ΦΥΟ-Η13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 18 /12 /2023
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα
Πληροφορίες : Τμήμα Γ
Τηλέφωνο : 2132161340
Mail : tyk@moh.gov.gr
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)».
Σχετ:
α) O Α.Ν 2520/1940 (Φ.Ε.Κ 273 τ.Α') «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228 τ.Α') «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και άλλες Διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 τ.Α') «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης-Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.-Ασφαλιστικών-Φορέων».
β) Η Υγειονομική Διάταξη της 14/11/1938(ΦΕΚ 275/τ.β/10-12-1938) Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας και η Υ.Δ με αριθμ. Δ.Υ.Α/7327(ΦΕΚ 360/02-06-1967) «Περί εφαρμογής του Υγειονομικού Κανονισμού».
γ) Η υπ’ αριθ. Γ1β/Γ.Π/οικ.56837 25-7-2016 εγκύκλιος με θέμα: «Μέτρα προστασίας από αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς,ψύλλους,ψείρες,ψώρα,κρότωνες) ΑΔΑ: 6ΜΔΝ465ΦΥΟ-ΨΤΜ».
δ) Τα από 18/10/2023 δημοσιεύματα για κρούσματα εμφάνισης κοριών σε ξενοδοχειακές μονάδες.
ε) Τα από 30/11/2023, 1/12/2023 και 4/12/2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΟΔΥ.
Κατόπιν των σχετικών δημοσιευμάτων περί παρουσίας εντόμων υγειονομικής σημασίας (κοριοί) σε ξενοδοχειακές μονάδες, η Υπηρεσία μας θεωρεί αναγκαία την ορθή ενημέρωσή σας και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισής τους έχοντας στόχο τόσο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών όσο και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Γενικά:
Τα σημαντικότερα αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας συνήθως απαντώνται:
• Σε εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μετατρέπονται σε καταλύματα αστέγων, εξαρτημένων ατόμων -χρηστών ναρκωτικών ουσιών κλπ. οι οποίοι διαβιούν κάτω από πλημμελείς υγειονομικές συνθήκες (έλλειψη ύδρευσης & αποχέτευσης).
• Σε διαμερίσματα/οικίες όπου διαμένουν είτε πολλά άτομα σε περιορισμένο χώρο (π.χ. σε ένα διαμέρισμα) με πλημμελείς συνθήκες υγιεινής, άτομα που λόγω ψυχολογικών ή άλλων προβλημάτων αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.
• Σε πάρκα, πλατείες, δημόσιους χώρους, συγκοινωνιακά μέσα κλπ όπου υπάρχουν αδέσποτα ζώα ή διαβιούν άστεγοι ή δεν υπάρχει επαρκής καθαριότητα αυτών.
• Σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων.
Μέτρα προστασίας /Αντιμετώπισης:
Η παρουσία της εν λόγω κατηγορίας αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας στους ανωτέρω χώρους δημιουργεί προβλήματα στην διαβίωση των ανθρώπων, έντονη όχληση, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.
Για την ορθή πρόληψη, έλεγχο και καταπολέμηση των αρθρόποδων υγειονομικής σημασίας θα πρέπει να ακολουθείται μια σειρά από ενέργειες, με κυρίαρχη την αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής:
1. Τακτικός καθαρισμός των χώρων
2. Υγιεινή αποκομιδή απορριμμάτων
3. Υγιεινή διάθεση λυμάτων
4. Τακτικός αερισμός των χώρων
Στην περίπτωση που λόγω ελλιπούς τήρησης των ανωτέρω συνθηκών ανιχνεύονται αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά δράσεων και ενεργειών.
Αναλυτικότερα, απαιτείται ο άμεσος προσδιορισμός του είδους του αρθροπόδου που πρόκειται να καταπολεμηθεί. Ο προσδιορισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να λάβουμε υπόψη τη βιολογία του και την οικολογία του. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση του πληθυσμού των αρθρόποδων με κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας προκειμένου να εντοπιστούν οι εστίες ανάπτυξης των ατελών του σταδίων, τα σημεία συνάθροισης των ενηλίκων, η εποχή ή τα χρονικά διαστήματα που παρατηρείται αύξηση της πυκνότητας των πληθυσμών του κ.α. Όλες οι παραπάνω γνώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδος ή συνδυασμός μεθόδων καθώς και ο σωστός χρόνος επέμβασης με στόχο τον περιορισμό της πυκνότητας του. Ο προσδιορισμός του πλέον κατάλληλου χρόνου επέμβασης αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της καταπολέμησης μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα και παράλληλα μειώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό παρεμβάσεων. Τέλος σημαντική δράση αποτελεί και η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τις δυνατότητες της δικής τους συμβολής στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.
Ειδικότερα, ως προς την αντιμετώπιση της εμφάνισης κοριών παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Επιπρόσθετα, η παρούσα Εγκύκλιος μαζί το Παράρτημα Οδηγιών θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Παρακαλούνται οι αρμόδιοι ελεγκτές των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω όπως προβούν στην λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς (Δήμους κλπ), καθώς επίσης και στην ενημέρωση των πολιτών κυρίως σε χώρους όπου εντοπίζονται ανθυγιεινές εστίες και σε χώρους που δεν τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής.
Ακολουθεί το Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, όπου παρέχονται πιο εξιδεικευμένες οδηγίες του ΕΟΔΥ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1 .Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας, όλων των Π.Ε. της χώρας
Τμήματα Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού
Ελέγχου
Έδρες τους.
2 .Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Π.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Έδρες τους
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1 .Υπουργείο Εσωτερικών
Γρ.Υπουργού
Σταδίου 27
10559 Αθήνα
2 .Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γρ. Υπουργού
Σταδίου 29
Τκ. 10559
3 .Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Γρ. Υπουργού
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2
18510 Πειραιάς
4 .Υπουργείο Πολιτισμού
Γρ. Υπουργού
Μπουμπουλίνας 20
10682 Αθήνα
5 .Υπουργείο Τουρισμού
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι κατά τόπους Ενώσεις
Ξενοδόχων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο)
Γρ. Υπουργού
Λ. Βασ. Αμαλίας 12
10557 Αθήνα
6 .Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Γρ. Υπουργού
Δραγατσανίου 8
10559 Αθήνα
7 . Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γρ. Υπουργού και
Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Δ/νση Προστασίας ΦυτικήςΠαραγωγής
Τμήμα Φυτοπροστατευτικών &
Βιοκτόνων προιόντων
Λ. Συγγρού 150
17176 Καλλιθέα
8 .Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Στ. Δέλτα 8
Κηφισιά 14561
9 .ΕΟΔΥ
Γρ. Προέδρου
Αγράφων 3-5
ΤΚ 15123-Μαρούσι
10 . Ε.Α.Δ
Πειραιώς 205
ΤΚ 11853-Αθήνα.
11 . Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
α) Γρ. Περιφερειαρχών
β) Γρ. Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας
12 ) Όλες οι Υ.Πε.
Γρ. Διοικητών
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος (3)