Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 16813
ΑΔΑ 6ΥΑΑ465ΧΘΞ-ΒΚΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Π. Α. Τσακαλίδου
Χ. Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 210 650 8779, -8517
Σύζευξις : 213 130 8779, -8517
E-mail : p.tsakalidou@yme.gov.gr
c.papathanasiou@yme.gov.gr
Παπάγου, 19 Ιανουαρίου 2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της υπ’ αρ. 12922/16-01-2024 (Β' 311) υπουργικής απόφασης με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50579/18-02-2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α' 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια (Β ' 1183)».
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 331/τ.Β'/2024 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 12922/16-01-2024 (ΑΔΑ: 6Ι92465ΧΘΞ-9ΜΩ) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50579/18-02-2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α' 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια (Β' 1183)».
Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, με την εν λόγω απόφαση η έναρξη υποχρέωσης καταχώρισης στο ΜΕΜΟ για τα οχήματα των κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα) εκκινεί την 16/7/2024, δηλαδή δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την 16/1/2023, όπου και εισήλθε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 417044/29-12-2022 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΚΖΟ465ΧΘΞ-ΩΡΦ).
Παρακαλούνται όλες οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας, όπως παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση (με τον πλέον πρόσφορο τρόπο) για την έκδοση και το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης, σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων (είτε αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων, είτε όχι), κατά την
προσέλευσή τους στις εν λόγω Υπηρεσίες, για την υποβολή αίτησης για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυ μουλκού μενα).
Την υπ’ αρ. 12922/16-01-2024 (Β' 311) απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link):
https://www.yme.gr/metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/m-e-m-o
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΥΖΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ανακοίνωση :
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδ. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
β.Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τομέας Μεταφορών)
2.Υπουργείο Οικονομικών
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: yfyp.fpdp@minfin.gr)
Κοινοποίηση :
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γ ενικού Γραμματέα Μεταφορών
β.Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υποδομών και Μεταφορών
γ.Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
ε.Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
στ.Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
ζ.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(με την παράκληση όπως η παρούσα αναρτηθεί στη θέση «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον υπερσύνδεσμο (link) της σελίδας 1 αυτού)
η.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
θ.Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
3.Εθνική Αρχή Διαφάνειας
[τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]
(αποστολή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@aead.gr και info@aead.gr)
Προς ενέργεια :
Περιφέρειες της Χώρας
1.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
1.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
2.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
3.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
4.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
5.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov. gr και
texarchou@pamth.gov.gr)
6.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr, k.petridou@pkm.gov.gr, s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και metaforon@pieria.pkm.gov.gr)
7.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και v.chatziapostolou@pdm.gov.gr)
8.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr)
9.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με email: gd metaforon@pin.gov.gr, gdel@pin.gov.gr, kskordilis@gmail.com)
10.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr, i.megas@pde.gov.gr, jmegkas@gmail.com)
11.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr, d.rittas@fth.pste.gov.gr)
12.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr, eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
13.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr)
2.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
3.
4.
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr )
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeae@otenet.gr και info@seeae.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
2. Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων - Δ36/Α/ΦΑ ΜΕΜΟ