Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 6370/2024
ΑΔΑ ΨΛΖΚ465ΧΘΞ-789
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2, Παπάγου
Τ.Κ. : 15669
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ
Παπάγου 9 Ιανουαρίου 2024
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες : Εμ. Παπαδάκης
Αγ. Χατζηαθανασίου
Τηλ. : 210 650 8438
210 650 8428
ΘΕΜΑ: Περιορισμοί ταξινόμησης 2023 και 2024: 1η επικαιροποίηση
ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 15494/17-01-2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: « Περιορισμοί ταξινόμησης 2023 και 2024» (ΑΔΑ: ΡΞΘ1465ΧΘΞ-Γ0Κ).
β) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1177 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/683 με την εισαγωγή και την επικαιροποίηση, στα υποδείγματα για το δελτίο πληροφοριών και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή, των καταχωρίσεων όσον αφορά ορισμένα συστήματα ασφάλειας και με την προσαρμογή του συστήματος αρίθμησης των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.
γ) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 631/2009, (ΕΕ) αριθ. 406/2010, (ΕΕ) αριθ. 672/2010, (ΕΕ) αριθ. 1003/2010, (ΕΕ) αριθ. 1005/2010, (ΕΕ) αριθ. 1008/2010, (ΕΕ) αριθ. 1009/2010, (ΕΕ) αριθ. 19/2011, (ΕΕ) αριθ. 109/2011, (ΕΕ) αριθ. 458/2011, (ΕΕ) αριθ. 65/2012, (ΕΕ) αριθ. 130/2012, (ΕΕ) αριθ. 347/2012, (ΕΕ) αριθ. 351/2012, (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 και (ΕΕ) 2015/166 της Επιτροπής.
δ) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/443 της επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης τύπου εκπομπών για ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα.
Συμπληρώνουμε την (α) σχετική εγκύκλιο προσθέτοντας τις παρακάτω παραγράφους:
8 . Έχοντας υπόψη τον (β) σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1177, σας πληροφορούμε ότι, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης (CoC) που εκδίδονται από 1/1/2024, πρέπει να περιέχουν τις καταχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα V του ανωτέρω Κανονισμού, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
9 . Έχοντας υπόψη τον (γ) σχετικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ταξινόμησης οχημάτων, από 7/7/2024, όσον αφορά μια συγκεκριμένη απαίτηση που αναφέρεται κατωτέρω, θεωρούν, για λόγους που σχετίζονται με την εν λόγω απαίτηση, ότι τα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, για νέα οχήματα, δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση των οχημάτων, εάν τα εν λόγω οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και που αναφέρονται κατωτέρω.
Απαιτήσεις:
- Πλαγιομετωπική πρόσκρουση (σημείο Α20 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα κατηγορίας Μ1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα μεγαλύτερη των 2500kg και μικρότερη, ή ίση, των 3500kg, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 94R04, ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Επισημαίνουμε, ότι, όπως έχετε ενημερωθεί, τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη ή ίση των 2500kg, πρέπει να ικανοποιούν τον Καν. (ΗΕ) 94R01 (αυτά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργούν με υψηλή τάση τον 94R02), ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Μετωπική πρόσκρουση πλήρους πλάτους (σημείο Α21 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα όχι ανώτερη των 3500kg, και τα οχήματα κατηγορίας N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 137R01 (αυτά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργούν με υψηλή τάση τον 137R02, οι εγκρίσεις των οποίων εκδόθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023), ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Πλευρική πρόσκρουση (σημείο Α25 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): i) τα οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 3500kg και της κατηγορίας N1, με σημείο R του χαμηλότερου καθίσματος > 700 mm, επίσης ii) τα οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 3500kg και της κατηγορίας N1 με δύο σειρές καθισμάτων και δύο πλευρικές θύρες καθώς και iii) υβριδικά ηλεκτρικά με σύστημα κίνησης που λειτουργούν με υψηλή τάση, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 95R04 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η ημερομηνία απαγόρευσης ταξινόμησης είναι η 5/7/2024. Επισημαίνουμε, ότι, όπως έχετε ενημερωθεί, τα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών, με σημείο R του χαμηλότερου καθίσματος που δεν υπερβαίνει τα 700 mm, που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (ii) και (iii), πρέπει να ικανοποιούν τον Καν. (ΗΕ) 95R02 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Πλευρική πρόσκρουση σε στύλο (σημείο Α26 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): i) τα οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα έως και 3500kg και ii) τα οχήματα της κατηγορίας Ν1 όπου η οξεία γωνία, η οποία σχηματίζεται μεταξύ του οριζόντιου επιπέδου που διέρχεται από το κέντρο του εμπρόσθιου άξονα και του γωνιακού εγκάρσιου επιπέδου που διέρχεται από το κέντρο του εμπρόσθιου άξονα και το σημείο R του καθίσματος του οδηγού, είναι μικρότερη από 22,0 μοίρες, ή όπου ο λόγος της απόστασης από το σημείο R του οδηγού έως το κέντρο του οπίσθιου άξονα, προς την απόσταση από το κέντρο του εμπρόσθιου άξονα έως το σημείο R του οδηγού, είναι μικρότερος από 1,30m, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 135R01 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού, και οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών με πλάτος άνω του 1,5m, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 135R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Οπίσθια πρόσκρουση (σημείο Α27 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 3500kg και οχήματα της κατηγορίας N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 153R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τον Καν. (ΗΕ) 34R03, θεωρούνται ισοδύναμες με έγκριση τύπου που χορηγείται δυνάμει του Καν. (HE) 153R00.
- Προειδοποίηση σύγκρουσης με πεζούς και ποδηλάτες (σημείο Β5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3, εξαιρουμένων των οχημάτων στα οποία η εγκατάσταση οποιασδήποτε διάταξης συστήματος πληροφοριών εκκίνησης από στάση είναι ασύμβατη με τη χρήση τους στο οδικό δίκτυο, που μπορούν να εξαιρεθούν εν μέρει ή πλήρως από τον παρόντα Κανονισμό, μετά από απόφαση της Αρχής Έγκρισης Τύπου, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 159R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Σύστημα ενημέρωσης «τυφλού σημείου», BSIS, (σημείο Β6 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα κατηγορίας N2 με τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα > 8t και N3, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 151R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Ωστόσο, οχήματα των κατηγοριών N2 με τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα < 8t, M2 και M3, μπορούν να εγκριθούν κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.
- Ανίχνευση οπισθοπορείας (σημείο Β7 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, εξαιρουμένων των οχημάτων στα οποία η εγκατάσταση οποιασδήποτε διάταξης συστήματος πληροφοριών εκκίνησης από στάση είναι ασύμβατη με τη χρήση τους στο οδικό δίκτυο και τα οποία μπορούν να εξαιρεθούν εν μέρει ή πλήρως από τον παρόντα Κανονισμό μετά από απόφαση της αρχής έγκρισης τύπου, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 158R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας σε έκτακτη ανάγκη, ELKS, (σημείο Γ3 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, εξαιρουμένων αυτών με υδραυλικά υποβοηθούμενα συστήματα διεύθυνσης (τα οποία ωστόσο, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας), πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 2021/646 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε ελαφρά οχήματα, AEBS, (σημείο Γ9 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 152R00 (που εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαΐου 2024) ή 152R01 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για ελαφρά οχήματα, TPMS, (σημείο Γ13 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα της κατηγορίας Ν1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 141R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τον Καν. (ΗΕ) 64R02 (όσον αφορά το συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών 64RP02) θεωρούνται ισοδύναμες με έγκριση τύπου που χορηγείται δυνάμει του Καν. (ΗΕ) 141R00.
- Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για βαρέα οχήματα, TPMS, (σημείο Γ14 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 141R01 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Προστασία των οχημάτων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (σημείο Δ4 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 155R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας, ISA, (σημείο Δ8 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (EE) 2021/1958 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Σήμα επείγουσας στάθμευσης, ESS, (σημείο Δ16 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 48R07 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Επειδή το «σήμα επείγουσας στάθμευσης» υφίσταται σε προαιρετική μορφή σε προηγούμενες σειρές τροποποίησης του ανωτέρω κανονισμού, η Υπηρεσία, στην περίπτωση αυτή, θα θέτει σχετική παρατήρηση στο δελτίο κοινοποίησης ή στον πίνακα με τα τεχνικά στοιχεία.
- Διευκόλυνση εγκατάστασης συστήματος παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος, AIF, (σημείο Ε1 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (EE) 2021/1243 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Ειδοποίηση σχετικά με την υπνηλία και προσοχή του οδηγού, DDAW, (σημείο Ε2 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N τα οποία είναι σχεδιασμένα για μέγιστη ταχύτητα άνω των 70km/h, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (EE) 2021/1341 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Σύστημα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού, DAM, (σημείο Ε4 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 157R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος, EDR, (σημείο Ε5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144) : οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 2022/545 και τις τεχνικές απαιτήσεις του Καν. (ΗΕ) αριθ. 160R01 ή μεταγενέστερη τροποποίηση ή σειρά τροποποίησης, αντίστοιχα. Ωστόσο, έως την 1η Ιουλίου 2026 είναι αποδεκτές εγκρίσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΗΕ) 160R00 που έχουν χορηγηθεί εκτός της ΕΕ, ως εναλλακτική λύση της έγκρισης σύμφωνα με το Καν. (HE) 160R01.
- Σύστημα αντικατάστασης του ελέγχου του οδηγού, (σημείο Ε6 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 157R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Συστήματα που παρέχουν στο όχημα ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος και τον περιβάλλοντα χώρο, (σημείο Ε7 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 157R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.
- Φάλαγγες, (σημείο Ε8 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M2, Μ3 και N2, Ν3 τα οποία έχουν δυνατότητα σύνδεσης σε φάλαγγα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού, που μετά την έκδοσή του, θα αναγραφεί στο εν λόγω σημείο ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Η δυνατότητα σύνδεσης ενός οχήματος σε φάλαγγα, αναφέρεται στο σημείο 54 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του σχετικού Κανονισμού, θα γίνει επικαιροποίηση της παρούσας.
- Συστήματα που παρέχουν ενημέρωση ασφάλειας σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, (σημείο Ε9 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού, που μετά την έκδοσή του, θα αναγραφεί στο εν λόγω σημείο ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του σχετικού κανονισμού, θα γίνει επικαιροποίηση της παρούσας.
- Επικαιροποίηση λογισμικού, (σημείο H2 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2018/858): οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο στα οποία ο κατασκευαστής εκτελεί επικαιροποιήσεις λογισμικού που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά έγκρισης τύπου των εν λόγω οχημάτων μετά την ταξινόμησή τους, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Καν. (ΕΕ) 2018/858 και του Καν. (ΗΕ) 156R00 ή μεταγενέστερη τροποποίηση ή σειρά τροποποίησης αυτού, αντίστοιχα.
Ορισμοί:
«Υψηλή τάση»: η ταξινόμηση ηλεκτρικού στοιχείου ή κυκλώματος, του οποίου η τάση λειτουργίας είναι > 60 V και < 1 500V συνεχούς ρεύματος (DC) ή > 30 V και < 1 000V ενεργού τιμής (rms) εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
«Αυτοματοποιημένο όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να κινείται αυτόνομα για ορισμένες χρονικές περιόδους, χωρίς τη συνεχή επίβλεψη οδηγού, αλλά για το οποίο αναμένεται ακόμη ή απαιτείται παρέμβαση του οδηγού. Ο προσδιορισμός ότι το όχημα είναι μη αυτοματοποιημένο ή αυτοματοποιημένο ή πλήρως αυτοματοποιημένο, αναφέρεται στο σημείο 3.1. του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.
Πίνακας αντιστοίχισης στοιχείων του ισχύοντος μορφότυπου με τα τεχνικά στοιχεία του Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων, με την προηγούμενη έκδοση.
ΙσχύονΠροηγούμενο
A2053A
Α21Νέο, Παρατηρήσεις
Α2554Α
Α26Νέο, Παρατηρήσεις
A27Νέο, Παρατηρήσεις
Β5Νέο, Παρατηρήσεις
Β6Νέο, Παρατηρήσεις
Β7Νέο, Παρατηρήσεις
Γ3Νέο, Παρατηρήσεις
Γ9Νέο, Παρατηρήσεις
Γ1346E
Γ14Νέο, Παρατηρήσεις
Δ4Νέο, Παρατηρήσεις
Δ8Νέο, Παρατηρήσεις
Δ16Νέο, Παρατηρήσεις
Ε1Νέο, Παρατηρήσεις
Ε2Νέο, Παρατηρήσεις
Ε4Νέο, Παρατηρήσεις
Ε5Νέο, Παρατηρήσεις
Ε6Νέο, Παρατηρήσεις
Ε7Νέο, Παρατηρήσεις
Ε8Νέο, Παρατηρήσεις
Ε9Νέο, Παρατηρήσεις
Η2Νέο, Παρατηρήσεις
Πίνακας με συντομογραφίες διαφόρων συστημάτων των Καν. (ΕΕ) 2019/2144 και 2018/858
ADDW: Προηγμένο σύστημα προειδοποίησης διάσπασης της προσοχής του οδηγού.___________ ADS: Σύστημα αυτοματοποιημένης οδήγησης.___________________________________________ AEBS: Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης.__________________________________ AIF: Εγκατάσταση συστήματος για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος.____________________________________________________________________________ BSIS: Σύστημα ενημέρωσης “τυφλού σημείου”.__________________________________________ CDCF: Λειτουργία διορθωτικού ελέγχου κατεύθυνσης._____________________________________ DAM: Σύστημα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού.__________________________ DDAW: Σύστημα προειδοποίησης υπνηλίας και διάσπασης προσοχής του οδηγού._____________ EDR: Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος._______________________________________ ELKS: Σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας σε έκτακτη ανάγκη.___________________ ESS: Σήμα επείγουσας στάθμευσης.______________________________________________________ ISA: Σύστημα ευφυούς ελέγχου ταχύτητας.________________________________________________ LDWS: Σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.___________________ TPMS: Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών.
10. Έχοντας υπόψη τον Καν. (ΕΕ) 2023/443, (δ) σχετικό, από 1/9/2024, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ταξινόμησης οχημάτων, θεωρούν ότι, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης για νέα οχήματα δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 48, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση των οχημάτων:
i. των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 2018/858 με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610kg, και
ii. ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο Καν. (ΕΕ) 2018/858, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2840kg,
όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης τύπου εκπομπών για ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 715/2007, εάν τα εν λόγω οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 2023/443 με χαρακτήρα ΕΑ ή μεταγενέστερο αυτού (στους μεταγενέστερους περιλαμβάνονται και οι χαρακτήρες ΕΒ ή ΕC).
Η αναφορά του Καν. (ΕΕ) 2023/443, γίνεται σε ένα από τα σημεία «2Α 715/2007» ή «G2 - 715/2007 Εκπομπές αγωγού εξαγωγής του οχήματος στο εργαστήριο».
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα στον υπερσύνδεσμο (link) :
https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/odigies-gia-to-koino-pou-sxetizontai-me-tin-asfaleia-ton-proionton/periorismoi-taxinomisis-oximaton
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α. Περιφέρειες της Χώρας
Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
3. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
4. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου
5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
8. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
9. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
10. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
12. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
13. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης
Β. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής
44. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
Γ. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(με την παράκληση για την ανάρτηση της εν λόγω απόφασης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο τέλος της εγκυκλίου)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ιδ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
3. Σ.Ε.Ε.ΜΕ., Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442 Αθήνα
4. ΣΕΑΑ, Ανδρέα Παπανδρέου 13, 15124 Μαρούσι
5. ΣΕΕΑΕ, Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα
6. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων & Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων (ΣΚΠΑΑ), Λ. Αθηνών 71, 10173 Αθήνα
Ill. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέα Μεταφορών)
IV. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
2. Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- Παράρτημα 1 (σελίδες 2)