Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 2432.6-8/90355/2023
ΑΔΑ 9ΙΚ84653ΠΩ-8Φ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας : 18510, Πειραιάς
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος
Τηλέφωνο : 213 137 1583 - 1577
E-MAIL : isktheea@hcg.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 21 - 12 - 2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Καταγραφή πληροφοριών για τα πρόσωπα που ταξιδεύουν με Ε/Γ πλοία από και προς λιμένες της Κοινότητας».
ΣΧΕΤ.: α) Το Π.Δ. 23/99 (Α’ 17) «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
β) Το Π.Δ. 102/19 (Α’ 182) «Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 23/99 .........».
γ) Η Υ.Α. 1329.1/14/2007 «Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) ».
δ) ΥΑ 2432.6-8/9292/2020 “Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο” (Β’ 518),
ε) Η Υ.Α. 2432.6-8/9292/2020 (Β’ 3084) «Τροποποίηση της υπ. αρ. 2432.6-8/9292/2020/10-2-2020 απόφασης.........».
στ) Η Υ.Α. 2223.4-10/88260/2023 (Β’ 3084) «Καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων του άρθρου 11 παρ.1 εδάφιο α του π.δ. 23/1999».
1. Σας πληροφορούμε για την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της (στ) σχετικής, με έναρξη ισχύος την 19-122023, με την οποία τίθενται σε ισχύ νέες ρυθμίσεις, όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Α και για την εφαρμογή των οποίων παρέχονται οι οδηγίες των επισυναπτόμενων παραρτημάτων Β, Γ και Δ.
2. Από θέσης σε ισχύ της εν λόγω Απόφασης καταργούνται οι (δ) και (ε) σχετικές, ως προς τα συστήματα καταγραφής και καταμέτρησης.
3. Οι εταιρείες επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες στους οποίους εφαρμόζονται τα ανωτέρω σχετικά παρακαλούνται για την ενημέρωση και τις ενέργειες για την έγκαιρη συμμόρφωση τους με το νέο πλαίσιο διατάξεων.
4. Ναυτικοί πράκτορες παρακαλούνται ομοίως.
5. Οι αναφερόμενες στην κοινοποίηση ενώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά.
6. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Λ/Τ - Λ/Σ - Λ/Φ να μεριμνήσουν για την ενημέρωση τους επί της (στ) σχετικής και για τις ενέργειες τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
7. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να ενημερώσουν τις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους (Κ.Λ/Χ-Λ/Χ).
8. Ομοίως Κ.Λ/Χ - Λ/Χ, ενημερώσουν Λ/Τ - Λ/Σ - Λ/Φ δικαιοδοσίας τους για ανάλογες ενέργειες.
9. Από έκδοσης των αναφερομένων στα εδάφια (β),(γ) της παρ. 1 του παραρτήματος Α οδηγιών καταργείται κάθε εγκύκλιος ή υπηρεσιακή οδηγία κατά το μέρος που αφορά θέματα καταγραφής επιβαινόντων. -
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
Παραρτήματα Α,Β,Γ,Δ
Ο Διευθυντής Κλάδου Δ’
Υποναύαρχος Λ.Σ. ΓΚΙΖΗΣ Ιάκωβος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Εταιρείες Επιβατηγών Πλοίων (μέσω των Ενώσεων τους)
2. Πλοίαρχοι/κυβερνήτες Επιβατηγών Πλοίων (μέσω των Ενώσεων τους)
3. Ναυτικοί πράκτορες (μέσω των Ενώσεων τους)
4. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (μέσω e-mail)
5. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ (μέσω των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
6. Λ/Τ - Λ/Σ - Λ/Φ (μέσω Κ.Λ/Χ - Λ/Χ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (μέσω e-mail) :
1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) ( hcs@nee.gr & nee@nee.gr)
2. Διεθνής Ναυτική Ένωση (dne@dne.gr)
3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.)(seen@seen.org.gr)
4. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ( info@shortsea.gr)
5. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) (ugs@ath.forthnet.gr & ugs@ugs.gr)
6. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού ( despoina@sf.gr & (info@enosiporthmion.gr )
7. Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας (info@cruise-union.com)
8. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (penetis2001@yahoo.gr)
9. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (epest@epest.gr & hpyoa@otenet.gr )
10. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) (gram@pno.gr)
11. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (info@pepen.gr)
12. Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Ε.Ν. (peppken@otenet.gr)
13. Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά (portcaptainsclub@otenet.gr)
14. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. (psoaen@psoaen.gr)
15. Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων E.N. (peathen@otenet.gr)
16. Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ε.Ν. ( penen@otenet.gr)
17. Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας (onpe@onpe.gr)
18. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένα (psapu@psapu.gr)
19. Σύνδεσμος Των Εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (hatta@hatta.gr)
20. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής Πειραιώς (ΣΩΝΠΑΠ) (info@sonpap.gr)
21. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης (secretary@snpth.gr)
22. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (info@sete.gr)
23. Ένωση Λιμένων Ελλάδας (elime@elime.gr)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (μέσω e-mail) :
1. Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας κ Λιμένων (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. Α Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. Γρ. κ. Β Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7. Γρ. κ.κ. ΔΚΑ - ΔΚΒ - ΔΚΓ - ΔΚΔ'
8. ΔΕΠ - ΔΙΜΕΚΑΠ - ΔΚΕΟ - ΔΘΣ - ΔΛΑ - ΔΕΠΙΧ - ΔΗΔΕΠ - ΔΑΝ - ΔΠΝ
9. Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Αρ. Πρωτ. 2432.6-8/90355/2023/21-12-2023 εγκυκλίου Υ.ΝΑ.Ν.
1. Με την Υ.Α. 2223.4-10/88260/2023 (Β’ 3084) «Καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων του άρθρου 11 παρ.1 εδάφιο α του π.δ. 23/1999» τίθεται σε ισχύ από 19-12-2023 οι ακόλουθες ρυθμίσεις :
α. Διαδικασία αναφοράς πληροφοριών για τους επιβαίνοντες Ε/Γ πλοίων
Καθιερώνεται η υποχρεωτική αναφορά των πληροφοριών για τους επιβαίνοντες εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων στις Υπηρεσίες έρευνας-διάσωσης μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (Ε.Ε.Ν.Θ.), αντί της διατήρησης τους κατά την διάρκεια του πλού από τις υπόχρεες εταιρείες.
Οδηγίες για την αναφορά πληροφοριών στην ΕΕΝΘ θα παρέχονται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Δ.Α.Ν.).
β. Διαδικασία καταγραφής
Καθιερώνεται η υποχρέωση των εταιρειών να διαθέτουν διαδικασία καταγραφής δεδομένων η οποία συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις και εγγυάται ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναφέρονται στην ΕΕΝΘ έγκαιρα και με ακρίβεια.
Οδηγίες για την διαδικασία καταγραφής θα παρέχονται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.)
γ. Συμμόρφωση εταιρειών
Καθιερώνονται νέες λεπτομερειακές απαιτήσεις και νέα διαδικασία ελέγχου και έκδοσης βεβαίωσης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, μέσω υποβολής ‘’δήλωσης συμμόρφωσης’’ σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή δηλώσεων και βεβαιώσεων που θα παρέχεται από το ΥΝΑΝΠ για το σκοπό αυτό.
Οδηγίες για την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης θα παρέχονται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής η οποία θα λειτουργεί υπό την γενική διαχείριση της.
2. Για πλοία που κατά την έναρξη της ισχύος της (στ) σχετικής διαθέτουν σε ισχύ βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω (δ) και (ε) όμοιες, παρέχεται προθεσμία υποβολής της δήλωσης εντός μηνός από της έναρξη ισχύος της (στ) σχετικής άνευ καταβολής τελών και η νέα βεβαίωση διατηρεί τις ημερομηνίες λήξης και ετήσιων θεωρήσεων της βεβαίωσης που αντικαθιστά, ενώ εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία της εν ισχύ βεβαίωσης, καταβάλλονται μόνο τα τέλη της (γ) σχετικής.
3. Ειδικότερα ως προς τις βεβαιώσεις που τελούν σε ισχύ κατά την έναρξη εφαρμογής της (στ) σχετικής και για την αντικατάσταση, ετήσια θεώρηση και αποκατάσταση ή τροποποίηση εκκρεμών παρατηρήσεων παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο συνημμένο παράρτημα Β.
4. Για πλοία που κατά την έναρξη της ισχύος της (στ) σχετικής δεν διαθέτουν βεβαίωση σε ισχύ και μέχρι την έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής, η δήλωση συμμόρφωσης θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες των παραρτημάτων Γ και Δ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Αρ. Πρωτ. 2432.6-8/90355/2023/21-12-2023 εγκυκλίου Υ.ΝΑ.Ν.
1. Βεβαιώσεις ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ και βεβαιώσεις ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
α. διατηρούνται σε ισχύ έως την προθεσμία αντικατάστασης τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της (στ) σχετικής ενώ τυχόν εκκρεμείς παρατηρήσεις τους παύουν να ισχύουν.
β. ετήσιες θεωρήσεις με ημερομηνία λήξης εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 της (στ) σχετικής, μέχρι έναρξης ψηφιακής εφαρμογής και καθορισμού των σχετικών υποδειγμάτων, δύναται διενεργηθούν κατόπιν υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με το ενοποιημένο έντυπο του παραρτήματος Δ της παρούσας.
γ. ετήσιες θεωρήσεις με ημερομηνία λήξης εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 της (στ) σχετικής, για τις οποίες έχουν υποβληθεί ήδη δικαιολογητικά ετήσιας θεώρησης, διενεργηθούν σύμφωνα με (γ) και (δ) σχετικές, ενώ δήλωση συμμόρφωσης (στ) σχετικής υποβληθεί σύμφωνα με προθεσμία αυτής.
2. Βεβαιώσεις Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ και Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
α. διατηρούνται σε ισχύ έως την προθεσμία αντικατάστασης τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της (στ) σχετικής ενώ τυχόν εκκρεμείς παρατηρήσεις τους παύουν να ισχύουν ως προς το σκέλος του συστήματος Καταγραφής και του συστήματος Καταμέτρησης και παρατείνονται κατά τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρατήρησης ως προς το σκέλος του συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.. Σχετικές καταχωρήσεις πράξεων παράτασης/παύσης παρατηρήσεων στις ισχύουσες βεβαιώσεις και επανεκδόσεις τους ως προς το σκέλος του συστήματος Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ολοκληρωθούν εντός ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας.
β. Ετήσιες θεωρήσεις με ημερομηνία λήξης εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 της (στ) σχετικής, για τις οποίες έχουν υποβληθεί ήδη δικαιολογητικά ετήσιας θεώρησης, διενεργηθούν σύμφωνα με (γ) και (δ) σχετικές, ενώ δήλωση συμμόρφωσης (στ) σχετικής υποβληθεί σύμφωνα με προθεσμία αυτής.
γ. Ετήσιες θεωρήσεις με ημερομηνία λήξης εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 της (στ) σχετικής, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ήδη δικαιολογητικά ετήσιας θεώρησης, διενεργηθούν ως προς το σκέλος της βεβαίωσης που αφορά στο σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ, κατόπιν υποβολής αίτησης ετήσιας θεώρησης βεβαίωσης Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις (γ) και (δ) σχετικές, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα υποδείγματα :
1) για Βεβαίωση Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ το υπόδειγμα 2-0.03 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ Η(ΚΓ) 21.doc για σύστημα ‘’Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. (ΚΓ)’’
2) για Βεβαίωση Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α./ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ το υπόδειγμα 2-0.02 ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ Η(ΚΜ) 21.doc για σύστημα ‘’Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. (ΚΜ)’’
δ. Ετήσιες θεωρήσεις περίπτωσης γ, διενεργηθούν ως προς το σκέλος της βεβαίωσης που αφορά στο σύστημα Καταγραφής ή Καταμέτρησης, κατόπιν υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με το ενοποιημένο έντυπο του παραρτήματος Δ της παρούσας μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ετήσιας θεώρησης περίπτωσης γ.
3. Βεβαιώσεις Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
Διευκρινίζεται προς αποφυγή παρερμηνειών ότι οι διατάξεις των (δ) και (ε) σχετικών διατηρούνται σε ισχύ ως προς τον έλεγχο των συστημάτων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και συνεπώς για τις βεβαιώσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες έκδοσης / ετήσιας θεώρησης / αντικατάστασης κλπ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Αρ. Πρωτ. 2432.6-8/90355/2023/21-12-2023 εγκυκλίου Υ.ΝΑ.Ν.
1. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής, για τα πλοία που κατά την έναρξη της ισχύος της (στ) σχετικής δεν διαθέτουν βεβαίωση σε ισχύ, για την απόδειξη της συμμόρφωσης των υπόχρεων, η δήλωση συμμόρφωσης θα υποβάλλεται σύμφωνα με το ενοποιημένο έντυπο δήλωσης συμμόρφωσης του παραρτήματος Δ ως ακολούθως :
α. Ταξίδια έως και 20 ν.μ. - Υποχρέωση καταμέτρησης και καταγραφής μόνο του αριθμού των επιβαινόντων
Η δήλωση θα υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα, με χρήση της υπηρεσίας ψηφιακής διαπίστευσης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ - GOV.GR) και η σχετική απόδειξη αποστολής και αντίγραφο του δεσμευμένου e-παραβόλου θα τηρείται στο πλοίο.
Εφόσον ο έχων την αρμοδιότητα υπογραφής της δήλωσης δεν έχει την δυνατότητα χρήσης της ΕΨΠ λόγω αδυναμίας έγκαιρης απόκτησης ψηφιακών διαπιστευτηρίων πρό του απόπλου του πλοίου (π.χ. αλλοδαποί χωρίς Ελληνικό ΑΦΜ), η δήλωση θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία, τηρουμένων των διατάξεων για την γνησιότητα της υπογραφής.
Εφόσον ο έχων την αρμοδιότητα υπογραφής της δήλωσης δεν διαμένει πλησίον της Λιμενικής Αρχής του αφετήριου λιμένα - γεγονός που θα αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικών στοιχείων - προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η δήλωση δύναται να υποβάλλεται με φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή η οποία θα την διαβιβάζει αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα για δέσμευση εκ μέρους της του e-παραβόλου και να υποβάλλεται στην συνέχεια ταχυδρομικά με μέριμνα του ενδιαφερομένου.
Η Λιμενική Αρχή που λαμβάνει την δήλωση με φυσική παρουσία, θα χορηγεί ατελώς φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης δήλωσης και απλό μη θεωρημένο φωτοαντίγραφο του δεσμευμένου από την Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα e-παραβόλου για τήρηση αυτών στο πλοίο.
β. Ταξίδια εκ των οποίων τουλάχιστον ένα ξεπερνά τα 20 ν.μ. - Υποχρέωση καταμέτρησης και καταγραφής του αριθμού και των πληροφοριών των επιβαινόντων
Η δήλωση θα υποβάλλεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία και προϋποθέσεις στην ΔΗΔΕΠ.
Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις αδυναμίας έγκαιρης υποβολής λόγω έλλειψης διαπιστευτηρίων ή μακρινής διαμονής, η δήλωση δύναται να υποβάλλεται και να επιδεικνύεται στις Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες ενώ φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης δήλωσης να διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Λιμενική Αρχή στην ΔΗΔΕΠ για δέσμευση εκ μέρους της του e-παραβόλου και να υποβάλλεται στην συνέχεια ταχυδρομικά με μέριμνα του ενδιαφερομένου.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η υποβολή της δήλωσης στην ψηφιακή εφαρμογή θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έναρξη λειτουργίας της, κατά την διάρκεια των οποίων δεν θα απαιτείται από τις Λιμενικές Αρχές η ύπαρξη βεβαίωσης αλλά μόνο η επίδειξη του θεωρημένου κατά τα ανωτέρω φωτοαντιγράφου της δήλωσης συμμόρφωσης και του αντιγράφου του δεσμευμένου e-παραβόλου.
3. Η διαδικασία των ανωτέρω περιπτώσεων 1 και 2 θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η υποβολή στην εφαρμογή αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της Αρ. Πρωτ. 2432.6-8/90355/2023/21-12-2023 εγκυκλίου Υ.ΝΑ.Ν.
Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ
D E C L A R A T I O N O F C O M P L I A N C E
Άρθρο 3 Υ.Α. 2223.4-10/882602023 (Β' 7126) και άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)
Article 3 of M.D. 2223.4-10/88260/2023 (Β' 7126) and article 8 of Law 1599/1986 (A' 75),
Προς / To :
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. (1)
H.C.G.-H.Q./D.E.GOV.A.C.
[ ]ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ :(1)
PORT AUTHORITY OF :
[ ]
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η
_______I the undersigned_______
Όνομα / Name :Επώνυμο / Surname :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα / Fathers name and surname :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας / Mothers name and surname :
Ημερομηνία γέννησης / Date of Birth :Τόπος Γέννησης / Place of Birth :
Είδος εγγράφου ταυτοποίησης / Type of identification Document : (2)
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης / Nr of identification Document :Υπηρεσία έκδοσης / Issuing Authority :
Α.Φ.Μ. / VAT-TIN :Δ.Ο.Υ. / Tax office :
Χώρα / Country :Πόλη ή περιοχή / City or Area :
Διεύθυνση / Address :Αριθμός /Nr :Τ.Κ. /Postal Code :
Τηλέφωνο /Telephone :Δ/νση ηλ/κού ταχυδρομείου / email :
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75,
In my personal responsibility and knowing the sanctions set in the provisions of paragraph 6 of Article 22 of Law 1599/1986 (Α’ 75),
δηλώνω ότι
i declare that
Α. υποβάλλω την παρούσα δήλωση ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας :
Α. I submit this statement in the name and on behalf of the company :
Ονομασία / Name :
Στοιχεία μητρώου ή δημοσιότητας / Registry or publicity nr :
Α.Φ.Μ. / VAT-TIN :Δ.Ο.Υ. / Tax office :
Χώρα / Country :Πόλη ή περιοχή / City or Area :
Διεύθυνση / Address :Αριθμός /Nr :Τ.Κ. /Postal Code :
Τηλέφωνο /Telephone :Δ/νση ηλ/κού ταχυδρομείου / email :
και επιβεβαιώνω ότι η διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων για τα άτομα που ταξιδεύουν από ή προς λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας, που εφαρμόζει η εταιρεία στο πλοίο :
and i confirm that the data recording and transmission procedure, for persons traveling from or to ports of the Member States of the Community that the company applies on the ship :_______________________________________________________________________________________________________________
Όνομα / Name :Σημαία / Flag :
Λιμένας νηολόγησης / Port of registry :Αρ. νηολόγησης / Nr of registry :
Αρ. Δ.Ν.Ο. / IMO nr :Δ.Δ.Σ. / I.C.L. :Δ.Σ.Π. / M.M.S.I. :
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 2223.4-10/882602023 (Β' 7126) για τον καθορισμό των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων του άρθρου 11 παρ.1 εδάφιο α του Προεδρικού Διατάγματος 23/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 98/41/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2109 για την ακόλουθη διαδικασία :
meets the requirements of the Ministerial Decision 2223.4-10/882602023 (B' 7126) for the determination of the details regarding the data recording and transmission process of article 11 par.1 subsection a of Presidential Decree 23/1999, as amended and currently applies, which adopted Directive 98/41 /EC as amended by Directive (EU) 2017/2109 for the following procedure:_____________________________________________________________________
Καταμέτρηση και καταγραφή αριθμού επιβαινόντων
Counting and recording of number of persons on board
[ ]
Καταμέτρηση και καταγραφή αριθμού και πληροφοριών επιβαινόντων
Counting and recording of number and information of persons on board
[ ]
(1),(2),(3),(4) Ανατρέξτε στις πληροφορίες στην επόμενη σελίδα
(1),(2),(3),(4) Refer to information on next page
Β. τα καθήκοντα των αρμοδίων καταγραφής της εταιρείας για το πλοίο έχουν ανατεθεί στα ακόλουθΑΔΑ:ωπαΚ84653ΠΩ-8Φ9
Β. the duties of the company's passenger registrars for the ship have been assigned to the following persons :
Καθήκοντα / Duties : Αρμόδιος Καταγραφής / Passenger Registrar
Όνομα / Name :Επώνυμο / Surname :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα / Fathers name and surname :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας / Mothers name and surname :
Ημερομηνία γέννησης / Date of Birth :Τόπος Γέννησης / Place of Birth :
Είδος εγγράφου ταυτοποίησης / Type of identification Document : (2)
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης / Nr of identification Document :Υπηρεσία έκδοσης / Issuing Authority :
Α.Φ.Μ. / VAT-TIN :Δ.Ο.Υ. / Tax office :
Χώρα / Country :Πόλη ή περιοχή / City or Area :
Διεύθυνση / Address :Αριθμός /Nr :Τ.Κ. /Postal Code :
Τηλέφωνο /Telephone :Δ/νση ηλ/κού ταχυδρομείου / email :
Καθήκοντα / Duties : Αναπληρωτής Αρμοδίου Καταγραφής / Deputy Passenger Registrar
Όνομα / Name :Επώνυμο / Surname :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα / Fathers name and surname :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας / Mothers name and surname :
Ημερομηνία γέννησης / Date of Birth :Τόπος Γέννησης / Place of Birth :
Είδος εγγράφου ταυτοποίησης / Type of identification Document : (2)
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης / Nr of identification Document :Υπηρεσία έκδοσης / Issuing Authority :
Α.Φ.Μ. / VAT-TIN :Δ.Ο.Υ. / Tax office :
Χώρα / Country :Πόλη ή περιοχή / City or Area :
Διεύθυνση / Address :Αριθμός /Nr :Τ.Κ. /Postal Code :
Τηλέφωνο /Telephone :Δ/νση ηλ/κού ταχυδρομείου / email :
Γ. για την υποβολή της παρούσας δήλωσης και την έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης καταβλήθηκαν τα ακόλουθα τέλη :
C. for the submission of this declaration and the issuance of the corresponding certificate the following fees were paid:
Είδος τέλους / Fee type : Απόδειξη e-Παράβολο / e-Administrative fee (e-Paravolo)
Κωδικός / Code : (4) Αριθμός e-παραβόλου / e-Paravolo number : Ποσό / Amount :
Είδος τέλους / Fee type : Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. / Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. Fund
Εκδότης απόδειξης / Receipt issuer : (4)Αριθμός και ημ/νία απόδειξης / Receipt nr and date:Ποσό / Amount : 30.00
Δ. η παρούσα δήλωση υποβάλλεται για την ετήσια θεώρηση ή/και επανέκδοση της ακόλουθης βεβαίωσης :
D. the present declaration is submitted for the annual endorsement or/and re-issue of the following attestation:
Αρ. πρωτοκόλλου / Protocol nr :Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue :Εκδούσα Αρχή / Issuing Authority :
E. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή και θα υποβληθούν στην ψηφιακή εφαρμογή της Υ.Α. 2223.4-10/88260/2023 (Β' 7126) εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έναρξη λειτουργίας της.
E. all information stated in this declaration are true and accurate and will be submitted in the digital application of M.D. 2223.4-10/88260/2023 (Β'
7126) within two working days from its operation.
Παρελήφθη / Received
Ημερομηνία / Date ___-___-______ Ώρα / Time ____ : ____
Ο/Η δηλών/δηλούσα
The declarant
Τ.Σ.Υ.
(απαιτείται θεώρηση γνησιότητας υπογραφής / signature must be certified)
Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
I N S T R U C T I O N S
(1) Για ταξίδια έως και 20 ν.μ. επιλέξτε '' Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. '' ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ )
(1) For voyages up to 20 nautical miles choose '' H.C.G.-H.Q./D.E.GOV.A.C. '' ( HELLENIC COAST GUARD HEADQUARTERS / DIRECTORATE OF E-GOVERNMENT & COMMUNICATION )
(2) Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής κ.λ.π.
(2) Identity card - Passport - Residence permit etc
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση ουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στονεαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(3) Whoever knowingly states false facts or denies or conceals the true facts with a written solemn declaration of Article 8 shall be punished with imprisonment of at least three months. If the person responsible for these acts intended to obtain pecuniary advantage harming others or intended to harm others, is punishable by imprisonment of up to 10 years.
(3) Αρχική έκδοση βεβαίωσης καταγραφής αριθμού επιβαινόντων κωδικός 3021 ποσό 147 ευρώ, Ετήσια θεώρηση βεβαίωσης καταγραφής αριθμού επιβαινόντων κωδικός 3022 ποσό 59 ευρώ, Αρχική έκδοση βεβαίωσης καταγραφής αριθμού και πληροφοριών επιβαινόντων κωδικός 3023 ποσό 293 ευρώ, Ετήσια θεώρηση βεβαίωσης καταγραφής αριθμού και πληροφοριών επιβαινόντων κωδικός 3024 ποσό 147 ευρώ
(3) Initial issue of attestation for registration of number of persons on board code 3021 amount 147 euro, Annual endorsement of attestation for registration of number of persons on board code 3022 amount 59 euro, Initial issue of attestation for registration of number and information of persons on board code 3023 amount 293 euro, Annual endorsement of attestation for registration of number and information of persons on board code 3024 amount 147 euro
(4) Τίτλος Λιμενικής Αρχής ή ΔΗΔΕΠ ή Όνομα τράπεζας
(4) Port Authority Title or H.C.G.-H.Q./D.E.GOV.A.C. or Bank name