Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 96
ΑΔΑ ΨΖ3Ζ46ΜΤΛ6-52Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2028
Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 96 για τις υποχρεώσεις των περιφερειακών συμβούλων, την αντικατάσταση και την αναπλήρωση των συμβούλων
Αριθ. πρωτ.: 8156/26.01.2024
Εισαγωγή
Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των περιφερειακών συμβούλων, τα κωλύματα συμμετοχής σε συνεδρίαση και την αναπλήρωση και αντικατάστασή τους.
Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται:
- «Επόπτης ΟΤΑ»: νοείται ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου του ν. 4954/2022 (Α’ 136), «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4555/2018 αναφέρεται Συντονιστής ή Επόπτης Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
- Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: νοείται ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 5046/2023 (Α’ 137), « Όπου στα άρθρα 36, 37, 38, 39, 41, 62, 64, 65, 66, 67, 68 και 69 του ν. 4804/2021 (Α' 90) αναφέρεται «ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» νοείται «ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Έφη Γκόλια213-1364342e.gkolia@ypes.gr
Σοφία
Θεοδωρακοπούλου
213- 1364391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Δημήτρης Ποντικάκης213- 1364321d.pontikakis@ypes.gr
Γιώργος Χρυσάφης213-1364395g.chrisafis@ypes.gr
Κεφάλαιο 1: Υποχρεώσεις περιφερειακών συμβούλων
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι:
α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι του λαού της περιφέρεια τους, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου.
β) Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν την αποστολή τους, έχοντας στη διάθεση τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης, καθώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής εντολής.
γ) Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών τους έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
1.1
Ασυμβίβαστο λόγω οφειλώνΔεν μπορούν να είναι περιφερειακοί σύμβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των οικείων περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου.
Αν οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών προσώπων της εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας, ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
Αν περιφερειακός σύμβουλος καταστεί οφειλέτης της οικείας περιφέρειας ή των νομικών προσώπων μετά από την εκλογή του, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή της μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
1.2 Υποχρεώσεις συμβούλων
Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση.
Οι σύμβουλοι υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το περιφερειακό συμβούλιο.
Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.
Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α.
Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου έχει το καθήκον να ενημερώνει γραπτώς τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου από τρεις (3) ή περισσότερες συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος.
Οι σύμβουλοι, μέλη της περιφερειακής επιτροπής, των επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα και των μητροπολιτικών επιτροπών του άρθρου 212 και 213 του ν. 3852/2010 είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.
1.3 Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση
Ο περιφερειακός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση και τη λήψη απόφασης του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη.
Σε σύμβουλο που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α.
1.4 Παρατάξεις
Τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ανήκουν σε περιφερειακές παρατάξεις, ανάλογα με τον συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως αριθμού εκλεγέντων.
• Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από την περιφερειακή παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
• Αν η περιφερειακή παράταξη έχει τρία (3) τουλάχιστον μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
• Το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου της περιφερειακής επιτροπής, των αποφασιστικών επιτροπών και των μητροπολιτικών επιτροπών Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου εκλέχτηκε ή ορίστηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
Κεφάλαιο 2:
Παραίτηση συμβούλωνΗ παραίτηση των περιφερειακών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο περιφερειάρχη και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο του οικείου περιφερειάρχη.
Η παραίτηση των περιφερειακών συμβούλων από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και καθίσταται αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών αυτών που παραιτήθηκαν γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου κατά την οποία αυτοί ασκούσαν καθήκοντα.
Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης αυτών που παραιτήθηκαν εξακολουθούν να ισχύουν.
Κεφάλαιο 3:
Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων3.1 Αντικατάσταση συμβούλων λόγω κένωσης θέσης
Τις έδρες των περιφερειακών συμβούλων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
Ο περιφερειάρχης, μόλις ενημερωθεί για την κένωση μίας (1) ή περισσότερων εδρών, καλεί αμελλητί τους αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του περιφερειάρχη. Αν αυτοί που κλήθηκαν δεν εμφανισθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων του συνδυασμού σε μία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι από τον ίδιο συνδυασμό από άλλη εκλογική περιφέρεια, ανά ένας και κατά σειρά που έχουν ανακηρυχθεί, ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί σύμβουλοι από άλλους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην ίδια εκλογική περιφέρεια, με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.
Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων όλων των συνδυασμών στην οικεία εκλογική περιφέρεια, καλούνται να καταλάβουν τις έδρες που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί σύμβουλοι από άλλους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχόντος, κατά σειρά εκλογικής δύναμης από άλλη εκλογική περιφέρεια ξεκινώντας από αυτή που έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό, με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.
Τα παραπάνω αποδίδονται σχηματικά στο διάγραμμα ροής που ακολουθεί
Υπόμνημα:
Σ: Συνδυασμός
ΕΠ: Εκλογική περιφέρεια
1 Αναζήτηση αναπληρωματικών του Σ1 σε άλλη εκλογική περιφέρεια, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό.
2 Αναζήτηση αναπληρωματικών στην ΕΠ1 από άλλους συνδυασμούς, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη στην ΕΠ1.
3 Αναζήτηση αναπληρωματικών από άλλους συνδυασμούς από άλλη εκλογική περιφέρεια , ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια και από το συνδυασμό με τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη στη περιφέρεια αυτή.
Αν τεθούν σε αργία περιφερειακοί σύμβουλοι και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων είναι μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας, ο περιφερειάρχης καλεί αναπληρωματικούς περιφερειακούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους και για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αναπληρωματικοί, ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
3.3 Αναπληρωματική εκλογή
Αν μείνουν κενές έδρες περιφερειακών συμβούλων και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.
Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 52 του ν. 4804/2021 σχετικά με την κατάρτιση συνδυασμών και υποβολή υποψηφιοτήτων. Οι κενές έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συγκέντρωσαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 59 του ν. 4804/2021 σχετικά με την κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου.
Στο τελευταίο έτος της περιφερειακής περιόδου, αναπληρωματική εκλογή διενεργείται, μόνο αν οι σύμβουλοι που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την επίτευξη απαρτίας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
Πίνακας Αποδεκτών:
1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1.1 Γραφεία Γραμματέων
1.2 Διευθύνσεις Διοίκησης
2 Περιφέρειες
2.1 Γραφεία Περιφερειαρχών
2.2 Διευθύνσεις Διοίκησης
Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης